Onderzoek - Op eigen kracht aan het werk

Report
Onderzoek: Kunst met grote K of
koud kunstje?
Dr. A. A. Van Dooren, M.Ed.
Lector Farmakunde
Hogeschool Utrecht
[email protected]
Utrecht, 18 september 2013
De K van Kwaliteit
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
De stappen bij onderzoek
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
De stappen bij onderzoek
1. Probleemstelling
– Aanleiding/context
– Onderzoeksvraag en deelvragen
– Operationaliseren van de begrippen
2. Ontwikkelen van een onderzoeksopzet
3. Verwerven van de gegevens
4. Verwerken van de gegevens
5. Interpreteren van de gegevens
6. Rapporteren en communiceren
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Probleemstelling
•
•
•
•
•
Gaat over wat je wilt onderzoeken
Aanleiding
Context
Wensen van de opdrachtgever
Afbakening
→ SMART Doelstelling (gaat over waarom je wilt
onderzoeken)
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Onderzoeksvraag
• Criteria:
–
–
–
–
–
–
–
–
Is de vraag onderzoekbaar?
Is de vraag open?
Is de vraag voldoende specifiek?
Bevat de vraag een variabele en een populatie?
Is de vraag relevant?
Is de vraag waardevrij?
Zijn de begrippen helder en geoperationaliseerd?
Dus:
• Meetbaar
• Concreet
• Haalbaar
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Enige voorbeelden van
onderzoeksvragen
• Weten mkb bedrijven hoeveel diabetici ze in dienst
hebben?
• Hebben mkb bedrijven voldoende diabetici in dienst?
• Hoe moeten we arbeidsparticipatie van HIV patiënten
verhogen?
• Verhoging van de arbeidsparticipatie van autisten in de
horeca
• Hoeveel chronische patiënten werken er bij de
overheid?
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Deelvragen
• Deelvragen zijn een uitsplitsing van de hoofdvraag
• Alle deelvragen tezamen vormen de hoofdvraag
• Alle enquêtevragen tezamen vormen de deelvragen
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Operationaliseren van de
begrippen: arbeidsparticipatie
•
arbeidsparticipatie
het percentage van de bevolking dat tot de beroepsbevolking behoort
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10040
•
arbeidsparticipatie
Synoniem: arbeidsdeelname. Uitleg: het actief deelnemen aan het arbeidsproces in de vorm van
het hebben van een officiële baan dan wel als zelfstandige. Meer algemene term: participatie. Zie
ook:
Gevonden op http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl/arbeidsparticipatie.htm
•
arbeidsparticipatie
(groei en conjunctuur) Deelname aan betaalde arbeid (Schöndorff c.s.).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10497
•
Arbeidsparticipatie
De arbeidsparticipatie geeft aan welk deel van de bevolking deelneemt aan het arbeidsproces.
Daarbij is onderscheid te maken tussen de bruto en de netto arbeidsparticipatie. Als breuk
uitgedrukt wordt dit ook wel de werkloosheidsgraad genoemd. In het algemeen wordt een hoge
arbeidsparticipatie door de meeste politiek partijen belangrijk gevonden,
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsparticipatie
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Arbeidsparticipatie operationaliseren:
• Kijk je naar het aantal patiënten dat werkzaam is?
• Of kijk je naar het percentage patiënten per bedrijf?
• Of kijk je naar de mogelijkheden die er zijn om
patiënten in dienst te nemen?
• En om hoeveel uur per week gaat het(minimaal)?
• Betaald of onbetaald?
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Onderzoeksdesign
Keuze van de meetmethode moet geschikt zijn:
• 1. om de doelgroep te bereiken
• 2. om de onderzoeksvraag te beantwoorden
• Vraagcriteria:
– meetbaar/
– concreet/
– haalbaar
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Enige belangrijke begrippen
• Validiteit
• Betrouwbaarheid
• Respons
• Representativiteit
• Crosssectioneel/ longitudinaal
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Weer twee K’s:
• Kwalitatief ? → interviews
of
• Kwantitatief? → enquêtes
• Voor/nadelen kwantitatief onderzoek:
– Snel
– Goedkoop bereiken van grote groepen mensen
– Anoniem
– In korte tijd veel info verzamelen
– Veel voorbereiding
– Niet geschikt voor complexe vragen
– Respons
– Betrouwbaarheid en validiteit zijn issue
» Gebrekkige (zelf)kennis
» Selectief geheugen
» Sociaal wenselijke antwoorden
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Hoe maak ik enquêtevragen?
• Aan denken:
• Zijn de vragen concreet, begrijpelijk, eenduidig,
neutraal, gebaseerd op de deelvragen?
• Zijn ze gemakkelijk te beantwoorden?
→ doe een pilot!
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Vraag-alternatieven
Likert schalen:
zeer oneens - oneens- neutraal - eens - zeer eens
Multiple choice:
Hoeveel diabetes patiënten werken in uw bedrijf?
□ nul
□ 1-5
□ 5-10
□ > 10
□ weet niet
Open vragen:
Als je niet alle antwoordmogelijkheden kent, of als
er zeer veel van zijn (bijv. functies waarin iemand
werkzaam kan zijn
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Enquêtevragen
Bij gedrag moet je onderscheid maken tussen
gedragsfrequentie en gedragsintensiteit
– Bijvoorbeeld: hoofdpijn: hoe vaak, hoe lang, hoe erg?
Niet teveel vragen!
Hoe minder voorkennis je hebt des te meer open
vragen
Hoe concreter, des te betrouwbaarder
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Enkele valkuilen bij het
maken van een enquête
• Leest u onze digitale nieuwsbrief en neemt u deel aan het
patiëntenplatform?
(eenduidig?)
• Ik ben (niet) tegen het afschaffen van de vergoeding op
geneesmiddel X : ja/nee
(ontkenning?)
• Vindt u ook niet dat de vergoeding op geneesmiddel X moet
blijven?
(suggestief?)
• Vindt u dat onze telefonische hulpdienst u prettig te woord
staat?
(neutraal?)
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Enkele valkuilen bij het
maken van een enquête (vervolg)
Ik bespreek mijn problemen altijd eerst met:
□ mijn partner
□ een van mijn vrienden
□ mijn familie
□ mijn ouders
(overlap?)
Ik heb vaak onbeschermde sex
zeer oneens - oneens- neutraal - eens - zeer eens
(aansluiting bij vraag?)
Let op: Weet niet ≠ geen mening ≠ n.v.t.
Geen escape!
Geen middencategorie!
Niet hetzelfde!
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Vormgeving
• Introductie: waar gaat het over, wie is onderzoeker, wat
is doel, hoeveel tijd kost het, anonimiteit
• Opmaak: lettertype, regelafstand, brede kantlijn, vragen
nummeren, doorverwijzingen kloppend,
respondentnummer
• Consistent!
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Dataverwerking
• Kwalitatief: verbatim uitwerken → clusteren→ coderen
• Kwantitatief: coderen→ data matrix → (statistisch)
analyseren
• Voorbeeld codering:
– Nooit
– Een maal
– Enkele keren
– Op zijn minst maandelijks
– Op zijn minst wekelijks
– Enkele keren per week
– Dagelijks
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
0
1
3
12
52
104
365
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
Het onderzoeksrapport
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Samenvatting
Inleiding (context/ aanleiding)
Vraagstelling + deelvragen
Beschrijving meetinstrument aansluitend bij de vraag
Beschrijving methode (herhaalbaarheid)
Resultaten
Consistente conclusies
Discussie
Aanbevelingen
Literatuur referenties
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
de K van Kwaliteit
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl
De cirkel is rond!
Vragen?
Research Centre for
Innovations in Health Care
www.kenniscentrumivz.hu.nl

similar documents