ETK*NL*K TASARLAMA PRENS*PLER*

Report
ETKİNLİK TASARLAMA
PRENSİPLERİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK
ÖĞRETİMİ DERSİ
ARAŞ.GÖR.İBRAHİM KEPCEOĞLU
ETKİNLİK TASARIM PRENSİPLERİ
Özmantar ve Bingölbali’nin (2009) etkinlik tasarımı konusunda yapılan çalışmalar
(Bell, 1993; Dreyfus ve Tsamir, 2004; Doyle, 1992; Swan, 2007; Watson ve Mason,
2007) ışığında öne çıkardıkları ve yukarıda sıralanan çalışmaların birçoğu tarafından
da ortak olarak bahsedilen bir etkinliğin tasarlanması ve uygulanması çerçevesinde
sahip olması gereken bazı önemli prensipler şöyle sıralanabilir:
 Amaç
 Zaman kullanımı
 Sınıf organizasyonu
 Öğrenci ön bilgileri
 Kapsayıcılık (Tüm öğrencileri kapsaması, birden fazla başlangıç





noktasının olması)
Kullanılan materyallerin uygunluğu (kolay temin edilmesi,
materyallerin kullanımına yönelik yönergelerin verilmesi)
Öğretmen ve öğrenci rolleri
Öğrenci zorlukları
Ölçme ve değerlendirme
Esneklik
Etkinlik Tasarım ve Uygulama Prensiplerinin
Analizinde Kullanılan Ölçütler
Prensip
Amaç
Ölçütler
Yeni bir kazanıma yönelik olması
Öğrenilen kavramları pekiştirmeye yönelik olması
Öğrenci zorluk ve yanılgılarını aşmaya yönelik olması
Alanın epistemolojik yapısına dair farkındalık
oluşturmaya yönelik olması
Zaman
Kullanımı
Zamanın planlaması yapılmış olması
Etkinliğe ne kadar zaman ayrılacağı belirlenmiş olması
Sınıf
Organizasyonu
Etkinlik uygulamasında öğrencilerin nasıl organize
olacaklarına (bireysel, grup, tüm sınıf vb) karar verilmiş
olması
Öğrencilerin nasıl çalışacağı ve öğretmenin etkinliği
nasıl sona erdireceğinin belli olması
Etkinlik Tasarım ve Uygulama Prensiplerinin
Analizinde Kullanılan Ölçütler
Prensip
Öğrenci Ön
bilgi
Ölçütler
-İçerik bilgisinin ( konu ya da kavramla ilgili ön bilgi) yeterli olması
Öğrencilerin grupla ya da bireysel çalışacaklarında bunlara ilişkin
ön bilgiler verilmiş olması
-Etkinliklerde kullanılacak araçlarla ilgili ön bilgi verilmiş olması
(Örneğin, öğrencilerin bir yazılım yardımı ile kullanarak şekil
oluşturması isteniyorsa bu yazılımın kullanılmasına yönelik sahip
olduğu bilginin yeterli olması gerekir)
Birden Fazla
Başlangıç
noktası
-Etkinliğe başlarken öğrenciye farklı başlama seçeneklerinin
verilmiş olması
Kapsayıcılık
-Etkinliğin her düzeydeki öğrencinin katılabilmesine elverişli
olması
(etkinliklerin sadece doğru cevabı verenlere değil, bütün
öğrencilere yönelik düzenlenmesi gerekir.)
Etkinlik Tasarım ve Uygulama Prensiplerinin
Analizinde Kullanılan Ölçütler
Prensip
Kullanılan
materyallerin
uygunluğu
Öğretmen
Rolü
Ölçütler
Etkinlik
sırasında
kullanılacak
materyallerin
öğretimi
destekleyici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı boyutlarının dikkate
alınması
(Materyaller çoğu kez somut materyaller (makas, cetvel gibi)
olarak algılanmasına rağmen, bir problem, formül, çalışma
yaprağı da birer araçtır.)
Materyallerin neden ve nasıl kullanılacağına, alternatiflerinin
olup
olmadığına,
ulaşılabilirliğine,
neden
ve
nasıl
kullanılacağının belirtilmesine ve sınırlılığına dikkat edilmiş
olması
Etkinliğin planlanan şekilde uygulanabilmesi için öğretmen
tarafından kendisi için belirlenen görevlerin belirtilmiş olması
(Bu roller; yönergelerin anlaşılırlığı, araçların kullanımı,
öğrencilerin organizasyonu, öğrenci zorlukları, müdahaleler,
ölçme ve değerlendirmenin yapılması boyutlarında ele
alınmalıdır.)
Etkinlik Tasarım ve Uygulama Prensiplerinin
Analizinde Kullanılan Ölçütler
Prensip
Öğrenci Rolü
Öğrenci
Zorluğu
Ölçütler
Etkinliğin planlanan şekilde uygulanabilmesi için öğretmen
tarafından kendisi için belirlenen görevlerin belirtilmiş olması
(Bu roller; yönergelerin anlaşılırlığı, araçların kullanımı,
öğrencilerin organizasyonu, öğrenci zorlukları, müdahaleler,
ölçme ve değerlendirmenin yapılması boyutlarında ele
alınmalıdır.)
Öğrencilerin süreçte yaşayabileceği zorluklar önceden tahmin
edilerek ve gerekli tedbirlerin alınmış olması
(Bu prensip çerçevesinde etkinliğin yönergelerinin anlaşılır olması,
materyal ve kaynakların, zaman kullanımının, öğrencinin çalışma
tarzının ( bireysel-grup-sınıf) veya öğrenci ön bilgilerinde
eksikliğin dikkate alınarak yönergelerin verilmiş olması beklenir)
Etkinlik Tasarım ve Uygulama Prensiplerinin
Analizinde Kullanılan Ölçütler
Prensip
Ölçme ve
Değerlendirme
Esneklik
Ölçütler
Etkinliklerin ulaşmak istediği amaçlara ne derecede ulaşıp
ulaşmadığının belirlenebilmesi için ölçme değerlendirmeye
yer verilmiş olmalı
(Öğrencilerin çalışma biçimlerine göre (Grup çalışması gibi)
sürecin değerlendirilmesi, etkinlik sonunda yapılacak
uygulamalar gibi boyutların da tasarımda ele alınması
gerekir )
Etkinliklerin uygulanmasında beklenmedik durumlara karşı
tedbir alınmış olmalı
(Etkinliğin devam edip etmemesi, ayrılan zamanın yeterliliği,
sınıf organizasyonun, araçların kullanılması gibi konularda
değişiklikler yapılabilmelidir.)
ÖRNEK DEĞERLENDİRME
 Kılavuz Kitabı Açıklaması: “Paralelkenarsal
Bölgenin Alanı” etkinliğinde öğrencilerin,
dikdörtgensel bölgenin alan bağıntısından
yararlanarak paralelkenarsal bir bölgenin alan
bağıntısını oluşturmaları amaçlanmıştır.
Öğrencilerden paralelkenarsal bölgenin alan
bağıntısı ile dikdörtgensel bölgenin alan bağıntısının
aynı olduğunu fark etmeleri beklenmektedir.
Öğrenciler, paralelkenarsal bölgenin alanını
bulurken taban ve o tabana ait yüksekliğin
kullanılmasına dikkat etmeleri konusunda
uyarılabilir.
ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ
 Amaç: Etkinliğin amacı kılavuz kitabında yer alan şu ifade ile belirtilmiştir
:“Paralelkenarsal Bölgenin Alanı” etkinliğinde öğrencilerin, dikdörtgensel
bölgenin alan bağıntısından yararlanarak paralelkenarsal bir bölgenin alan
bağıntısını oluşturmaları amaçlanmıştır.” Etkinlik “Paralel bölgenin alan
bağıntısını oluşturur.” Kazanımına yönelik bir etkinliktir.
 Zaman Kullanımı: Etkinliğin uygulanmasında zaman kullanımının ne
şekilde olacağı belirtilmemiştir.
 Sınıf organizasyonu: : Etkinlik uygulanması sırasında sınıf
organizasyonunun ne şekilde olacağı belirtilmemiştir.
 Birden Fazla Başlangıç: Etkinlikte çizilmesi gereken paralelkenarın
ölçütleri belirtilmemiştir böylece her bir öğrenci farklı kenar uzunluklarına
sahip paralel kenar çizip etkinliğe başlayabilir.
 Kapsayıcılık: : Etkinlik gerek tüm öğrencilere yönelik hazırlanması gerekse
öğrencileri tartışmaya sevk etmesi dolayısıyla kapsayıcı niteliktedir.
ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ
 Araç Uygunluk: Etkinlik kapsamında kullanılacak olan araç ve
gereçler alan konusunun hesaplanmasını somutlaştırmak için
uygun niteliktedir.
 Araç Temin: Araç ve gereçler kağıt makas ve cetvel gibi kolay
ulaşılabilecek niteliktedir.
 Araç Yönerge: söz konusu araç-gereçlerin etkinlik sırasında
nerede ne amaçla kullanılacağı belirtilmiştir. Örneğin“makas” aracı
için “paralelkenarsal bölgeyi kenarları boyunca keserek kâğıttan
ayıralım.” İfadesi mevcuttur.
 Öğretmen Rolü: Etkinlik sırasında öğretmen rolü belirtilmiştir.
Örneğin “Öğrenciler, paralelkenarsal bölgenin alanını bulurken
taban ve o tabana ait yüksekliğin kullanılmasına dikkat etmeleri
konusunda uyarılabilir.”
ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ
 Öğrenci Rolü: Etkinlik sırasında öğrenci rolünün ne olacağı
etkinliğin içerisinde açıkça görülmektedir.
 Öğrenci Zorluğu: Etkinlik herhangi bir öğrenci zorluğunu dikkate
almamıştır.
 Kavram Yanılgısı: Etkinlik herhangi bir kavram yanılgısını
dikkate almamıştır.
 Ölçme ve Değerlendirme: Etkinlik sonunda “Paralelkenarsal
bölgenin alanının hesaplanabileceği bir bağıntı oluşturunuz”
cümlesi ile etkinliğin amacına ulaşıp ulaşmadığı ölçülmüştür.
 Esneklik: Etkinlik basit nitelikte olması dolayısıyla esnek özellik
göstermemektedir.

similar documents