Nieuwsbrief maart 2013

Report
Nr. 2, maart 2013
AFKOPPELINGSPROJECT STREUKELERZIJL
In de nieuwsbrief van november 2012 lieten wij u weten
Wat gaan we doen?
waarom er werkzaamheden in het gebied worden
De uit te voeren werkzaamheden staan in de
uitgevoerd en dat wij u door middel van nieuwsbrieven op
projectplannen, die voor de beide deeltrajecten zijn
de hoogte houden over de ontwikkelingen.
Inmiddels is het zover dat wij u meer informatie kunnen
verstrekken; reden voor deze tweede nieuwsbrief.
opgesteld. U vindt de volledige plannen op onze
website: www.wgs.nl/streukelerzijl
Deeltraject De Bese-Hoevenweg
In dit deel worden de volgende werkzaamheden
Aannemer, directie en opening
De opdracht voor de werkzaamheden is inmiddels
uitgevoerd:
-
verstrekt aan W. Zielman BV uit Zwartsluis. De
directievoering is ondergebracht bij Arcadis. Elders in
werkzaamheden
-
deze nieuwsbrief vindt u de contactgegevens.
Op 4 april 2013 vindt de officiële starthandeling plaats.
Het kappen van bomen en andere snoeiVerbreding van de watergang langs De Brandt over
een lengte van ca .1 km.
-
Aanleg van een nieuwe watergang van ca. 1,5 km
tussen de Ankummerdijk en de Hoevenweg.
Werkzaamheden
-
Realisatie van ca. 5 ha waterberging.
De aannemer is gestart met het maken van diverse
-
Aanleg van twee vispasseerbare stuwen, een klein
plannen voor het verkeer, transport voor de vrijkomende
grond, omgaan met flora en fauna en een Veiligheid- &
Gezondheidsplan (V&G-plan).
opvoergemaal en nieuwe duikers.
Deeltraject Hoevenweg-Veldweg
Dit deeltraject omvat de volgende onderdelen:
-
Aanleggen/verbreden van 3,3 km watergang.
-
Realisatie van 3,3 km natuurvriendelijke oever
-
Aanpassen van 4 duikers en aanleg van een
nieuwe duiker.
-
Realisatie van 4,5 ha waterberging in de vorm
van 3 vlakbergingen.
-
Vervanging van 2 stuwen. De nieuwe stuwen
zijn breder dan de huidige en worden
vispasseerbaar gemaakt.
Globale planning 2013
Mrtaug
Julaug
Aug
-nov
Ontgraven watergang,
Vervoeren grond en zand
Aanleg duikers en stuw op het traject Hoeven weg –
De Brandt (fase 1)
Directieverblijf en spreekuur
aanleg gemalen de Brandt en Hoevenweg
Het directieverblijf vindt u aan de
Ontgraven watergang
Vervoeren grond en zand
Aanleg duikers en stuwen op het traject Hoevenweg –
Veldweg (fase 2)
Hoevendwarsweg 1, 7722 PP Dalfsen.
Iedere dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur kunt u
met uw vragen terecht op het spreekuur.
Wie zijn de gezichten tijdens de uitvoering
Henri Wijngaards verzorgt het dagelijks toezicht
vanuit het waterschap . Hij is bereikbaar op tel.
Meer informatie en contact
06-27060146. of per e-mail: [email protected]
Voor algemene informatie over het Afkoppelingsproject
Bij hem kunt u terecht voor vragen over de
Streukelerzijl kunt u contact opnemen met de
uitvoering en planning van het werk.
projectleider van het waterschap Wim Valk, tel. 038-
Voor W. Zielman BV is Arie Jan Graafland de
4557311, e-mail: [email protected]
uitvoerder. Hij is bereikbaar op
Voor de afdeling Grondzaken van het waterschap is
06-11308792.
Arjen Siebenga de contactpersoon: tel. 038 – 4556686,
e-mail: [email protected]
Arie Jan Graafland
Henri Wijngaards

similar documents