p 1.2 - akdc

Report
§ 1.2 Veranderend weer en klimaat

Toename temperatuur betekent toename
zeespiegel:
◦ Afsmelten Landijs en gletsjers
◦ Thermische expansie water


Een ander groot probleem bij NL, is dat het
ten opzichte van de zeespiegel steeds lager
komt te liggen. Dit komt door bodemdaling:
Bodemdaling heeft verschillende oorzaken:
◦
◦
◦
◦
◦
Tekort sedimentatiemateriaal
Inklinking bodem
Veenoxidatie
Aardgaswinning
Kanteleffect (dalingsgebied – geosynclinalen)



Vroeger overstromingen  sedimentafzettingen
Dit compenseerde de natuurlijke bodemdaling!
Tegenwoordig uiterwaarde vol met sedimenten
 daardoor sneller overstromingen!


Bekijk kaart GB53 – 20
Wat valt je op als je kijkt naar laagnederland?
◦ Zeeklei + Veen

Wat is kenmerkend aan Zeeklei en Veen?
◦ Houden goed water vast

En wat doen de Nederlanders?
◦ Dat water wegpompen (verlaging waterstand)

Daardoor moet de bodem zich overnieuw
zetten en zakt in! (inklinking)

Wat is Veen?

Waarom is het brandbaar?


◦ Dode plantenresten
◦ Dit is brandbaar materiaal als je het laat drogen
(turf)
◦ Hoger C (koolstof) gehalte.
◦ Koolstof ontstaat door verstikking.
Als je het waterpeil verlaagt, kan het
materiaal niet verstikken en ontsnapt de
Koolstof (dit komt oa door blootstelling
aan zuurstof).
Het materiaal sterft af en de bodem zakt
verder in.


Vroeger glacialen en interglacialen
Laatste glaciaal  IJskap op Scandinavisch
Hoogland






Vroeger glacialen en interglacialen
Laatste glaciaal  IJskap op Scandinavisch
Hoogland
Door al dat gewicht (paar km aan ijs) werd het land
naar beneden gedrukt.
Als een soort wip werd Nederland omhoog
geworpen.
Nu het ijs weg is, komt Scandinavië weer langzaam
omhoog en zakt NL langzaam naar beneden.
Dit heeft te maken met magmastromen (die
wegtrekken van de dalingsgebieden [geosynclinale]
naar de omhoogkomende gebieden, waar anders
lege holtes onder het gebied zouden ontstaan!



Alpen worden nog steeds elk jaar hoger, want
Afrika blijft tegen Europa aanduwen.
Daardoor worden oude gebergte ook mee
opgeduwd, waaronder de Ardennen
Opheffing!

Maak opdracht 13, 14 en 16
(10 min)


Een gevolg is dus de zeespiegelstijging (in
combinatie met daling van de bodem)
Een ander gevolg is de hoeveelheid neerslag
die onregelmatiger word.



Winter: Meer kans op verhoogde piekafvoeren
in de Rijn en Maas
Dit kan leiden tot overstromingen!
Om overstromingen te voorkomen word een
veilige dijkhoogte bepaald.




Winter: Meer kans op verhoogde piekafvoeren
in de Rijn en Maas
Dit kan leiden tot overstromingen!
Om overstromingen te voorkomen word een
veilige dijkhoogte bepaald.
Die dijkhoogte is afhankelijk van de
economische afhankelijkheid van een gebied,
in combinatie met het aantal mogelijke
slachtoffers. (en de maatgevende afvoer [zie
volgende dia])


Maximale hoeveelheid water die een rivier
nog veilig kan verwerken voordat het
rivierengebied overstroomt.
Voor de Rijn is dit 16.000 m3/sec
◦ Rijn nu: 800 m3/sec (25 nov 2011)

Voor de Maas is dit 3800 m3/ sec

similar documents