presentatie van Mr. Dr. Drs. Peter van der Kruit

Report
Westerscheldepoort
Een juridische benadering
door
Mr. Dr. Drs. Peter van der Kruit
Stelling
Er bestaan geen zwaarwegende
juridische argumenten tegen de
bouw van de
Westerscheldepoort.
Indeling
1. Feiten
2. Scheidingsverdrag 1939
3. Ontwerp Verdrag 1925
4. Verruimingsverdragen 1970/1995/2005
Feiten
• Westerschelde: NL
• NL
• Autonoom en soeverein
• Zorgplicht/veiligheid /ontwikkeling voor bevolking/regio
• Scheidingsverdrag 1839
• Vrije handelsscheepvaart
• Bevaarbare zeegaten onderhouden
• Europees recht: milieu
• Verruimingsverdragen 1970/1995/2005
Leerstuk
Recht van internationale waterlopen
(scheepvaart)
• Gewoonterecht
• Akte v. Wenen 1815: vrije scheepvaart op internationale rivieren
• Zeerechtverdrag
• Veel afzonderlijke verdragen
• Ganges
• Nijl
• Westerschelde
Gewoonterecht
Internationaal
Publiekrecht
Verdragenrecht
Verdrag v. Wenen
1969
Scheidingsverdrag
1839
Ontwerp Verdrag
1925
Uitdiepingsverdragen
1975/1995/2005
Internationaal gewoonterecht
Internationale waterlopen >
beperking nationaal recht >
gezamenlijke belangen.
Verdragenrecht
Verdrag v. Wenen 1969
• Totstandkoming
• Voorbereiding
• Omstandigheden
• Interpretatie: bij twijfel > minst bezwarend
Interpretaties
• Grammaticaal:
• Wetshistorisch:
• Systematisch:
• Teleologisch:
letter van verdrag
toenmalige wil partijen
context verdrag
huidige doel tekst
Redenering
• Analogie:
• A fortiori
• A contrario:
gelijke zaken
des te beter
tegenovergestelde is zeker niet juist
Sigaar of pijp roken?
Paling of zalm roken?
Open vuur?
Vuurwerk afsteken?
Scheidingsverdrag 1839
Doelen in 1839
• Vrijheid van scheepvaart
• Bereiken van een graad van welvaart in België en
daardoor onafhankelijk van Frankrijk
Scheidingsverdrag 1839
Akte Congres van Wenen 1815 van toepassing
• Vrije scheepvaart
• Oeverstaat onderhoudt de vaarwegen en verricht de noodzakelijke
werkzaamheden om obstakels te voorkomen
• Alles regelen op de meest gunstige wijze voor de handel en
scheepvaart
• Tolheffing door NL
Scheidingsverdrag 1839
Alternatief bieden indien Westerschelde
onbruikbaar wordt door natuurlijke
gebeurtenissen
Scheidingsverdrag 1839
• Ongemakkelijk, onduidelijk en onevenwichtig verdrag
• Verschil van mening over inhoud en verplichtingen
• Gedwongen totstandkoming
• Gebruik
• Interpretatie
• Minst bezwarend
• Ruim / beperkt
• Conclusie
• Verdiepen / verbeteren
• Verbeteren verplichting
Ontwerp Verdrag 1925
• Annexatie Zeeuws Vlaanderen
• Soevereiniteit over de Wielingen
• Verworpen door Eerste Kamer NL, o. i. v. Zeeland
• Kabinetscrisis
• Mussert
• Concurrentiepositie
• Financiële verplichtingen NL
• Wrakkenberging
• Vaargeulen
Ontwerp verdrag 1925
N.a.v. de Belgische eisen citeert Mussert Shakespeare ’s Hamlet:
“Something rotten in the State of Denmark”
Ontwerp verdrag 1925
Doel
Westerschelde aanpassen aan de eisen van de veranderende
scheepvaart
Artikel IV § 2 Ontwerp Verdrag 1925
“…..het als een hoofdbeginsel, dat de Westerschelde met hare
toegangen vanuit volle zee, alsmede de Schelde beneden de
haveninrichtingen van Antwerpen, wat de bevaarbaarheid betreft, te
allen tijden moeten beantwoorden aan de eisen, welke zowel door de
vooruitgang van de scheepsbouw als door de toenemende behoeften
van de scheepvaart gesteld.”
Begrippen
• Toegankelijkheid
• Veiligheid
• Vrije scheepvaart of onbelemmerde vaart
vrije scheepvaart
(freedom of navigation)
• Zeerechtverdragen 1958 en 1982
• Beperkingen
• Veiligheid
• Ordening
• Milieu
• Volksgezondheid
Loods / Scheldepoort
•Vrijheid scheepvaart
•Vlotheid
•Veiligheid
•Gelijkheid
Recente verdragen
Verdrag Vaargeul 1970, 1995 en 2005
• Verdieping
• Niet i.p.v. Scheidingsverdrag 1839
Vergelijk
België
• Ruime interpretatie
• Altijd aanpassen aan de
scheepvaart (1925)
• Eventuele maatregelen alleen
met toestemming
• De facto / de jure
Nederland
• Enge interpretatie
• Meer verantwoordingen
• Vetorecht
• Maatregelen zelfstandig
uitvoeren, zonder toestemming,
met overleg
NL verplichting tot aanpassen
• Doel:
Vrijheid van scheepvaart en handel
• Context: Verplichting tot onderhoud/verbetering
• Ontwerp Verdrag 1925
• Aanpassing aan veranderende scheepvaart en techniek
• Gebruik
• 1929
• 1970- 2005
België dringt aan op aanpassing voor de moderne
scheepvaart
aanpassing door verbreding vaargeul
Conclusies
• Verdragen geven NL eerder een verplichting dan een verbod om in de
Westerschelde te bouwen.
• Maar, uiteraard niet alleen en zelfstandig
Stelling
Er bestaan geen zwaarwegende
juridische argumenten tegen de
bouw van een waterkering in de
Westerschelde.
Dank voor uw aandacht
Juridisch
goedgekeurd

similar documents