Presentatie Antje Velthuis van Gemeente Utrecht

Report
Beleidsregel combinatiefuncties
Sport 2015-2016
Hier komt tekst
Samenwerken aan
sportstimulering
Hier
komt ook tekst
Utrecht.nl
Programma
DEEL 1 informatief (20.00 – 20.55 uur)
Antje Velthuis (gemeente Utrecht) – toelichting beleidsregel
Nick Nuijten (VSU) - wat kan CF’er betekenen voor de vereniging?
Sander Brugmans (Harten voor Sport) – werken in Wijk Sportteam
DEEL 2 match in de wijk (21.05-21.45 uur)
Gespreksrondes
DEEL 3 De derde helft
Utrecht.nl
Wat is een combinatiefunctionaris
Betaalde kracht die sport- en beweegactiviteiten
uitvoert en ontwikkelt:
op school & in de wijk (60%)
bij de sportinstelling (40%)
Samenwerking tussen scholen en sportverenigingen
In dienst bij sportvereniging (of SSU)
in een enkel geval vanuit het onderwijs
Utrecht.nl
Onderzoek
• Kennispraktijk, evaluatieonderzoek naar de inzet
van combinatiefunctionarissen
• Jentien van Pel, USBO Sportbeleid en
sportmanagement
Betekenissen die combinatiefunctionarissen geven
aan de samenwerking met betrokken partijen.
Utrecht.nl
Tot stand komen van de
beleidsregel
• VSU/SSU (visiedocument)
• Harten voor Sport (visiedocument)
• Brede (school)coördinatoren
• Input van combinatiefunctionarissen via Kennispraktijk
• Collega’s onderwijs gemeente Utrecht
Utrecht.nl
Doelstellingen, wat willen we
bereiken?
• Versterken sportverenigingen
• Dagelijks sport- en beweegaanbod op school en de
wijk
• Bijdragen aan talentontwikkeling, ieder op eigen
niveau
Utrecht.nl
Doelstellingen (2)
• Toeleiding naar sportvereniging of structurele
sportdeelname in de wijk
• Participatie bevorderen van jeugd
Vreedzaam, Gewoon Opvoeden,
ouderbetrokkenheid en gezonde leefstijl.
Utrecht.nl
Belangrijke wijzigingen
• Accent op kinderen met een beperking, chronische
aandoening of overgewicht, leerlingen uit
praktijkonderwijs en VMBO, kleuters.
• Meer vraaggericht en activiteitenplan afstemmen
met Harten voor Sport (VSU voor verenigingsdeel)
• 18 fte sport, duidelijk profiel
• Wijk Sportteams, minimaal 0,4 fte
Utrecht.nl
Profiel combinatiefunctionaris
Zelfstandigheid én kunnen samenwerken
Communicatieve - en organisatorische kwaliteiten
Pedagogische vaardigheden, training Vreedzaam (oid)
Een sport gerelateerde opleiding op MBO niveau of
heeft soortgelijke kennis opgedaan door eerdere
werkervaring.
Utrecht.nl
Profiel (2)
Ervaring met werken bij een sportvereniging
Aandacht voor ouderbetrokkenheid, gezonde leefstijl,
de meer kwetsbare kinderen en de kerndoelen van
het onderwijs.
CAO Sport als uitgangspunt genomen voor de
berekening van het aantal werkbare uren.
VOG (Verklaring omtrent gedrag)
Utrecht.nl
Professionele faciliteiten –
Werken in een Wijk Sportteam
• Training in de Vreedzaam methodiek,
jaarlijkse kennisdag en een teambuilding dag.
• Omgeving waarin je kunt samenwerken.
• De werkgever draagt zorg voor laptop en een
mobiele telefoon.
Utrecht.nl
Selectiecriteria
Aangegeven met wegingsfactoren en max. aantal woorden
•
•
•
•
•
•
•
Activiteitenplan voor de wijk (60%)
Activiteitenplan eigen vereniging (40%)
Uw bijdrage aan de doelstellingen
(vestigen) in de wijk, welke wijken
Omschrijving van uw bestaande netwerk
Goede ondersteuning vanuit de vereniging
Geef aan welke samenwerkingskansen u ziet
Utrecht.nl
Meer informatie een aanvragen
WWW.UTRECHT.NL/COMBINATIEFUNCTIE
Utrecht.nl
Indienen subsidieaanvraag en
rapportages
• Subsidieaanvragen indienen tot 12 september 2014
(selectie half oktober bekend).
• Aanvrager levert aan de gemeente één halfjaarlijkse
evaluatierapportage (2015) en twee jaarrapportages
(in 2016 en 2017). Dossiernummer vermelden!
Utrecht.nl
Samenwerken aan sportstimulering
• Weet elkaar te vinden, ga het gesprek aan
• En ….weet mij ook te vinden…
• Antje Velthuis
030 – 286 12 76
[email protected]
Utrecht.nl
VRAGEN?
Utrecht.nl

similar documents