Starověké Řecko a Řím

Report
Starověké Řecko a Řím
Hervert Rudolf, C4A
Starověké Řecko
•
•
•
•
•
•
Mykénské období (1600-1200 př. n. l.)
Temné (Homérské) období (1200-800 př. n. l.)
Archaická doba (800–500 př. n. l.)
Klasická doba (500–336 př. n. l.)
Helénistická doba (336–146 př. n. l.)
Římská nadvláda (146 př. n. l. – 395 n. l.)
Mykénské období
•
•
•
•
•
pevninské Řecko
Iónové - Athény
Achájové – Kypr, Kréta (Agamemnon, Trója)
Dórové – Sparta
základ Řecké kultury
Iónský, Dórský, Korintský
Temné (Homérské) období
•
•
•
•
•
•
málo písemných pramenů
Homér
Dórové X Mykénská civilizace
1. Řecká kolonizace
Řecká alfabeta
Rody a kmeny
Archaická doba
•
•
•
•
•
městské státy (Polis)
otrokářství
velká (2.) Řecká kolonizace
dlužní otroctví
Sparta, Athény
Sparta
• Peloponés, Dórové
• vojenství, zemědělství
• 3 vrstvy: Sparťané, Perioikové, Heilóti
• Státní zřízení:
1) Dva králové
2) 5 eforů
3) Gerúsia (rada starších)
4) Apellá (shromáždění svobodných mužů)
Athény
•
•
•
•
•
•
Attica, Iónové
řemesla, obchod
kulturní akce a tradice
antická demokracie
státní zřízení: rodová demokracie
Drakón, Solón, Kleisthenes
Klasická doba
• Řecko – Perské války
1) Marathon – Athény X Persie (490)
2) Thermopyl – Sparta (Leonidas) X Persie (480)
3) Salamis – Athény X Persie (480)
4) Plataje – Athény + Sparta X Persie (479)
• Athény X Sparta
• Peloponéská válka (431 – 404)
a. Athény X Sparta + Peršani
b. vyhladovění Athén
c. Athény obsazeny, dlouhá zeď zbourána
d. 403 – státní převrat v Athénách
• Korinthská válka (395 – 386)
a. Sparta – tvrdá vláda
b. Sparta X Athény + Théby + Korint + Peršanské
peníze
Helénistická doba
• Makedonie
• Filip II.
i. 338 – Chaironeia
ii. Korintský spolek
iii. tažení do Persie
iv. zavražděn
• Alexander Makedonský (Veliký)
i. ovládnutí celého tehdy známého světa
ii. tažení do Persie (Pergamon, Issos,
Gaugamely)
iii. Egypt, Turecko, Írán, Irák, Indii, Izrael,
Palestinu
iv. ctil náboženské tradice
v. Babylon
vi. Smrt – 323 v Babylonu
vii. Egypt – Ptolemaiovci, Persie – Seleukos I.,
Makedonie – Antigonos
• 146 př. n. l.
Přínos řecké kultury
•
•
•
•
•
•
•
Olympijské hry
Demokracie
Náboženství a legendy
Věda, filosofie
Literatura
Divadlo, rétorika
umění
Starověký Řím
•
•
•
•
•
Etruskové a Italikové -> Římané
Patriciové X Plebejové
Království Římské (753 – 510 př. n. l.)
Římská republika (510 – 27 př. n. l.)
Římské císařství (27 př. n. l. – 284 n. l.)
Království Římské
• Romulus a Remus
• Titus Livius
• 7 králů podle legendy
• Targinius Superbus – poslední král – vyhnán
• zřízení:
1) Král
2) Senát (patriciové)
3) Lidové shromáždění (plebejové)
Římská republika
• z lat. res publica
• zřízení v době míru:
1) 2 konzulové (patriciové)
2) Senát
3) Lidové shromáždění
• Zřízení v době války
1) 1 diktátor
Patriciové X Plebejové
• 1. secese – 2 tribuni lidu
• 2. secese – zákoník vymožený plebejci
• 3. secese - zrovnoprávnění
• 390 př. n. l. – Řím vypleněn Galy
• Punské války (264 – 146)
1) Hannibal obléhal Řím
2) Kartágo dobyto
3) Kartágo srovnáno se zemí
• Krize republiky
a) Hospodářská
b) Spartakovo povstání (73-71)
c) Diktátor Sulla
d) 1. triumvirát – Pompeius, Crassus, Caesar
e) 2. triumvirát – Antonius, Lepidus, Octavianus
f) 27 př. n. l. – konec republiky
Římské císařství
• Octavianus (27 př. n. l. – 14. n. l.)
a) Augustus Gaius Julius Caesar Octavianus
b) Tituly: nejvyšší velekněz, tribun lidu, otec
vlasti, 1. senátor, první občan, císař, po smrti
bohem
• Caligula (37 – 41 n.l.)
a) Jeho kůň = konzul
b) Stavěl si chrámy
c) Zavražděn pretoriány
• Nero (54 – 68 n.l.)
a) Zapálil Řím
• Traianus (98 – 117 n.l.)
a) Největší rozsah říše
• Hadrianus (117 – 138 n.l.)
a) Hadrianův val
• Marcus Aurelius (161 – 180 n.l.)
a) Markomanské války
• Sv. Konstantin I. Veliký (306 – 337 n.l.)
a) Milánský edikt
b) Konstantinopol
• Theodosius (379 – 395 n.l.)
a) Rozdělení říše:
Západořímská – zánik 476
Východořímská – zánik 1453
Přínos římské kultury
•
•
•
•
Filosofie
Lékařství (Galénos)
Literatura
Římské právo
Zdroje
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%
C3%BD_%C5%98%C3%ADm
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%
C3%A9_%C5%98ecko#Archaick.C3.A1_doba_.
28800.E2.80.93500_p.C5.99._n._l..29
• http://gymkh.cz/student/Dejepis/Veprkova/
a) 3. Starověké Řecko.docx
b) 3. Starověký Řím.docx

similar documents