erasmus school of economics

Report
MR.DRS.PROGRAMMA
2014-2015
LOUIS VISSCHER (ESL) EN WIETSKE ROWAAN (ESE)
WELKOM!
 Opzet bachelor-1 Economie en Bedrijfseconomie
 Aanvullingen mr.drs.-programma
STUDIESCHEMA BACHELOR-1
STUDIELAST PER BLOK
 Een hoofdvak (8 cr) en een ondersteunend vak (4 cr)
per blok
 Minimaal 14 contacturen per week
 Studeren is een fulltime bezigheid (min. 40 uur per
week)
ONDERWIJSMETHODEN






Hoorcolleges
Sommencolleges
Practica
Vaardigedenpractica
Webcasts
Mentorbijeenkomsten
Verplichte aanwezigheid bij practica, vaardighedenpractica en mentoraat
TOETSING






Tentamens
Tussentoetsen
Digitale tussentoetsen
Opdrachten
Herkansingen: max 3 in juli
Compensatie van max drie onvoldoendes mogelijk
BINDEND STUDIEADVIES
 Alle studies aan de EUR werken met het Bindend
Studie Advies (BSA)
 Criteria en begeleiding





In het eerste jaar alle 60 credits behalen
Na blok 1 en 2 ontvang je een voorlopig advies
Tussentijds tweemaal een gesprek met de mentor
Gesprek met studieadviseur tussentijds altijd mogelijk
Bindend advies ontvang je in augustus
ERVARINGEN MET HET BSA
 Ongeveer 30% van de startende studenten ontvangt een negatief
BSA na bachelor-1
 Waarom?
 Economie en Bedrijfseconomie is een pittige studie
 Het tempo ligt hoog: weinig speelruimte
 Opbouw binnen het jaar: achterstand werkt door
 Wiskunde 1  Micro-economie
 Wiskunde 1 en 2  Toegepaste Statistiek 1
 Te laat actief beginnen met studeren:




Colleges voorbereiden
Oefenopgaven maken
Tussentoetsen maken
Actief meedoen bij practica
PROBLEMEN
 Vraag op tijd om hulp:




Studieadviseurs
Mentor
Studentendecanen
Trainingen en bijles
STUDIEADVISEURS
Advies over:
 Studiemotivatie, studieplanning en studievoortgang
 Individuele verzoeken aan de examencommissie
 Studeren in het buitenland
Wanneer moet je in ieder geval even langs gaan?
 Bij persoonlijke problemen die je studie beïnvloeden
 Problemen met het BSA
 Topsport, chronische ziekte, functiebeperking
STUDIEADVISEURS




Inloopspreekuur
Telefonisch spreekuur
Afspraken
E-mail
 H6-02
 010-4081380
 [email protected] (o.v.v. studentnummer,
voor- en achternaam)
 www.ese.eur.nl/studieadviseur voor meer informatie
INFORMATIEVOORZIENING
 Website: www.eur.nl/ese/studenten/bachelor
 Maandelijkse nieuwsbrief
 Berichten via SIN-Online
GOEDE RESULTATEN?
 Bachelors Honours Class
 Exchange
 Actief worden bij studievereniging
INFORMATIE & VRAGEN
Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC)
010-4082323
E-hal
www.eur.nl/essc
Onderwijs Service Centrum (OSC)
010-4081380
H6-02
www.ese.eur.nl/osc
AANVULLINGEN BETREFFENDE HET MR.DRS.PROGRAMMA
Louis Visscher
Coördinator mr.drs.-programma
L5-111
[email protected]
010-4081833
Afwijkend Bindend Studieadvies (BSA) voor
mr.drs.-programma
Criteria
 In het eerste jaar minimaal 60 ECTS, waarvan minimaal
48 voor economie behalen. Bij minder dan 60: misschien
moeten stoppen met beide studies!
 Behalen van het eerste jaar rechten (alle ECTS) uiterlijk in
derde jaar
 MAAR: streef naar minimaal 70 ETCS per jaar (anders:
één studie is genoeg?)
Onderwijsvormen en jaarindeling
 Economie: iedereen is ingedeeld in mentor- en
practicumgroepen: MD01 t/m MD04.
 Rechten: vrijdagmiddagonderwijs:
 13.00-16.45 colleges (bij overlap: wordt opgenomen)
 Per computer: vaardighedenopdracht
 Vooral zelfstudie! Evt. met elkaar. Begin meteen, want in
5e week tentamen!
 NB: per blok dat je wilt doen moet je je aanmelden via het
mr.drs.-channel, daarover ontvang je steeds bericht (Inl.
RW is al geregeld)
 Economie heeft 5 blokken per jaar, rechten 8  niet
alle tentamenperiodes overlappen.
FINANCIËLE VRAGEN
 Geen afwijkende regelingen studiefinanciering
 1x collegegeld voor twee studies
 Geen hoger collegegeld tweede studie binnen mr.drs.programma (‘instellingstarief gelijk aan wettelijk tarief’)
OPBOUW PROGRAMMA (EN AFWIJKEN!)
UITGANGSPUNTEN/BELANGRIJKE MOMENTEN
 Zes jaar van gemiddeld 70 ects; economie in vier jaar
 Belangrijke momenten:
 Jaar 1: minimaal 60 ects, waarvan minimaal 48 ESE
 Jaar 3: afronden B1 rechten
 Harde knip: bachelor af alvorens master
 B1 en B2 economie af alvorens werkcollege/seminar;
daarna pas bachelorscriptie
 Doorstroomregeling rechten:
 vanaf 30 ects uit B1 (excl. vrijstelling) mag je vanaf tweede
jaar B2-vakken doen (mits B1-vak op dat rechtsgebied is
gehaald). Snelle studenten: plan 4 rechtenvakken in jaar 1!
 Vanaf 45 ects aan B2-vakken mag je B3-vakken doen
 Schema: afwijken mag, maar let op belangrijke momenten!
 Vanaf dit jaar: ook Fiscaal Recht is mogelijk!

similar documents