Passend Onderwijs decanendag Friesland 2014

Report
Decanendag Friesland 13-11-2014
Passend
Onderwijs
Passend onderwijs
•
•
•
•
•
Wat is passend onderwijs?
Passend Onderwijs bij ROC Friese Poort
Passend Onderwijs bij het Nordwin College
Passend Onderwijs bij Friesland College
Bespreking/ vragen
Decanendag Friesland 13-11-2014
Wat is passend onderwijs?
•
•
•
•
Intro
vanaf 1 augustus 2014
passende onderwijsplek voor alle studenten
juiste begeleiding voor alle studenten
Passend onderwijs: voor wie?
• alle studenten
• clusters 3 (meervoudig lichamelijke handicap en
langdurige ziekte) en 4 (ernstige gedragsproblemen,
ontwikkelingsproblemen en/of psychische problemen)
krijgen geen ambulante begeleiding meer
• cluster 1 en 2 (visueel en auditief gehandicapten)
houden ambulante voorzieningen
Passend onderwijs: zorgplicht
• geen onderscheid tussen studenten mét en zonder
handicap
• de school moet ervoor zorgen dat studenten, die extra
begeleiding nodig hebben, een passende plek vinden in
het onderwijs en deze begeleiding ook echt krijgen.
• onevenredige belasting voor de school
Passend onderwijs:
communicatie
• toelatingsbeleid
• begeleidingsaanbod
• addendum / bijlage
Passend Onderwijs bij
ROC Friese Poort
Passend onderwijs bij
het Nordwin college
• Binnen het Nordwin college wordt er gestreefd naar
ondersteuning op maat, waarbij de mogelijkheden van
de individuele student het uitgangspunt vormen.
• De student heeft recht op ondersteuning die nodig is om
zijn schoolloopbaan op een prettige, veilige en
succesvolle wijze te doorlopen.
• Einddoel hierbij is altijd gediplomeerde toeleiding tot een
passende vervolgopleiding of tot een arbeidsplek.
Passend onderwijs bij
het Nordwin college
•
•
•
•
•
Intake
Ondersteuningsprofiel
Studiecoach
Steunpunt studentenzorg
S-team
Passend Onderwijs bij
Friesland College
“Iedere student een weRkend perspectief”.
“Zorgstructuur versus FC Support”; niet de handicap of
beperking, maar de ondersteuningsvraag staat centraal.
“Passend Onderwijs versus Passend Onderwijzen”
Passend Onderwijs bij
Friesland College
• Het FC zorgt voor kwalitatief goed onderwijs in een
fysiek en sociaal veilige leeromgeving. Het gaat hierbij
om zowle onderwijs als ondersteuning.
• Resultaatverantwoordelijke teams zijn verantwoordelijk
voor primaire proces. (coaches, vakspecialisten,
praktijkexperts)
• Intaketeam zorgt voor zorgvuldige intake en maakt
passende ondersteuningsafspraken/ arrangementen:
match gekozen opleiding met ondersteuningsvraag .
• Elke student heeft een contactpersoon studentenzorg
• Elk student heeft een saw’er
Passend Onderwijs bij
Friesland College
Het Studenten Service Centrum levert op FC niveau
aanvullende expertise; FC Support
-
Korte en lange Time- out voorzieningen
Loopbaanbegeleiding(Search en Switch)
Individuele begeleiding
Trajectbegeleiding naar andere opleiding/werk
(arbeidsteam in de
school/trajectbegeleiders/jobcoaches)
Passend Onderwijs bij
Friesland College
-
-
-
Spreekuren van Denk
Spreekuur Schuldhulpverlening
Aanbod trainingen faalangst/assertiviteit ed
Ondersteuning en doorverwijzing naar bv Kamers met
Kansen
FC Extra: aanbod Taal, Rekenen , SoVa ,
Studievaardigheden
Ondersteuning Dyslexie, Dyscalculie ed
Waar mogelijk doeltreffende aanpassingen op
leer/werkplek: ondersteuningsplannen per opleiding of
‘school’.
Etc etc
Bespreking/ vragen
Afronding
• Wat zou jij doen?
• Anneke Oosterhuis ([email protected])
• Grytsje Lieuwes ([email protected])
• Peter van der Heijden ([email protected])

similar documents