06_ventilation_og_taethed

Report
Ventilation og tæthed
Ventilation og tæthed
Dagens program:
08.30: Introduktion
09.00: Isolering
10.00: Kaffepause
10.15: Isolering
12.00: Frokost
12.45: Vinduer
13.30: Vinduer
14.00: Kaffepause
14.15: Ventilation og tæthed
15.30: Opgave / prøve
16.00: Afrunding
Utætheder /
ventilation
Konstruktioner
/ isolering
Vinduer / døre
Hvorfor er det vigtigt med en tæt bygning?
Kontrol af luftstrømmen
• Bedre varmeøkonomi
• Bedre indeklima
• Mere komfort
• Forhindre fugt i at kondensere i konstruktionen
Ventilation og tæthed
Tema om tæthed fra www.bygningsreglementet.dk
Hvor opstår utætheder?
Geometriske
• Hvor facaden skifter retning
Materialemæssige
• Hvor isoleringslaget gennembrydes af
varmeledende materialer
Linietab
• Ved lineære samlinger
• Gulv, væg, loft, om vinduet
Tætning af klimaskærm
•
•
Tætning omkring eksisterende vinduer
Tætning af eksisterende vinduer
•
Stor forskel på hvor nemt eller
svært utætheder kan udbedres
•
Tætning omkring gennemføringer og
installationer i klimaskærmen
•
Nemmest i forbindelse med
renoveringsopgaver.
•
•
Tætning mellem loft og ydervæg
Tætning mellem gulv og ydervæg
Kilde: www.byggeriogenergi.dk
Tætning af klimaskærm
Samling mellem loft / ydervæg:
• Fjerne den eksisterende belægning og
installerer en lufttæt dampspærre
• Etablere det lufttætte lag sammen med
en ny overflade uden på den gamle
belægning
• Dampspærretapet direkte på den gamle,
rensede overflade, som derefter males
Se løsninger til at reducere linietab i guide
fra Videncenter for energibesparelser i
bygninger.
Kilde: www.byggeriogenergi.dk
Tætning af klimaskærm
Gennembrydning af klimaskærm / dampspærre
•
•
•
•
Elkabler der føres gennem en dampspærre/bremse
Installation af halogenspots
Gennemføring af ventilationskanaler
Opsætning af skorsten
Hvordan kan de løses?
•
•
Brug gode løsninger
Dampspærren bygges et stykke ind i konstruktionen
Eksempel på et installationslag.
Tætning af klimaskærm
Tætning omkring vinduer og døre
Fugerne omkring vinduer og døre er ofte utætte og kan forårsage
trækgener for beboerne. Tjek derfor fugen mellem karm og mur!
En 2-trins fuge:
•
•
Udvendigt anvendes en diffusionsåben, beskyttende afdækning i
form af fugebånd eller mørtelfuge
Indvendigt anvendes en diffusionstæt fuge mellem karm og
vinduesfals.
Udskiftning af tætningsliste
Vinduer og døre lukker ikke altid tæt. Tjek derfor tætningslisten!
•
•
Papirstrimmel, som sættes i klemme mellem ramme og karm.
Få monteret nye tætte lister af præcis den type, vinduet har plads til.
Kan bygningen blive for tæt?
”Indeklimaet var sundere i gamle dage”
”Vi bor i en plasticpose”
”jeg vil ikke fyre for Gråspurvene”
”at lufte ud er unødvendig”
NEJ – bygningen kan ikke blive for tæt
Ved efterisolering, udskiftning af vinduer og tætning af
klimaskærm, bør det sikres at der er tilstrækkelig luftskifte.
Hvordan tjekkes luftskiftet?
• Tæthedsprøvning / Blower-door-test
• Dug/kondens på indvendig side af
vinduer
• Lugter muggent eller af andre
ubehagelige lugte
• Mug eller sorte skjolder på
ydervæggen, fx bag møbler
Hvorfor ventilere vi?
• CO2: ventileres væk, ilt tilføres – så vi kan overleve
• Varme: slippe af med varmen, brise om sommeren
• Gasser: radon, byggematerialer, inventar
• Lugt: kropslugt, madlugt…
• Fugt: udånding, sved, madlavning, opvask, bad
Fugt og skimmelsvamp
Hvordan ser skimmelsvamp ud?
• Skimmelsvampe viser sig som grønne, sorte, brune eller
hvide pletter eller skjolder, der ofte har en lodden
overflade.
Hvorfor opstår skimmelsvamp?
• Høj luftfugtighed
• Kolde rum / flader
Hvor opstår skimmelsvamp?
• I organisk materiale –tapet (lim, papir), gulvbrædder…
• Kuldebroer – samlinger, vinduesrammer
• Bag inventar – hold min. 15 cm afstand til ydervæg
• Ved gulve / nederst på ydervægge
Fugt og skimmelsvamp
Hvordan kan man undgå skimmelsvamp?
• Rumtemperatur på min 18 grader
• Hold RH < 45% om vinteren og så lav
som muligt resten af året - Luft ud!
• Gør rent - fjern skimmelsvamp.
• Reager på lugten af skimmelsvamp.
• Tjek bygningen igennem også skjulte steder
(krybekælder, bag beklædning,
under gulvtæpper/gulvbrædder mv.)
Fugt og opvarmning
Hvordan sikres ventilation?
• Naturlig ventilation
• Mekanisk ventilation
Anbefaling: luft ud 2-3 gange dagligt
•
•
•
•
•
5-10 min med gennemtræk
Kun luften skal skiftes
Lad ikke vindue stå på klem i lang tid
Flader køles → kondens
Luk for varmen mens der luftes ud
NB: Udluftning kan sagtens være
nødvendig på trods af mekanisk
ventilation
Naturlig ventilation
•
•
•
•
Udluftning gennem vinduer og døre
Ventilationsventiler
Andre ventilationsåbninger
Utætheder (utilsigtet naturlig ventilation)!
Fordele:
• Ingen anlægs- og driftsudgifter
• Intet elforbrug til lufttransport
• Ingen pladsbehov
• God mulighed for behovsstyring (fx åbning af
vindue)
• Ingen støj
Spalteventil – billede fra
Bolius.dk
Tallerkenventil – billede fra
Bolius.dk
Naturlig ventilation
Ulemper
• Ingen varmegenvinding
• Drivkræfter stiller krav til rumhøjde- og
dybde samt åbenhed og indretning
• Ukontrollerbart luftskifte, afhængig af vejr
og vind
• Ringe muligheder for at fjerne forurening i
tilført luft
Spalteventil – billede fra
Bolius.dk
• I praksis er der stor forskel på man opnår
tilstrækkelig luftskifte med naturlig
ventilation
Tallerkenventil – billede fra
Bolius.dk
Mekanisk ventilation
Sker ved hjælp af en eldrevet ventilator.
Ventilationsanlægget suger "forurenet" luft ud og
blæser frisk luft ind.
Fordele:
• Luftmængden kan varieres både med hensyn til tid
og sted
• Ingen begrænsninger mht. bygningsudformningen
• Varmegenvinding og filtrering
• Luftmængden kan tilføres uden trækproblemer i
opvarmningssæson
Mekanisk ventilation
Ulemper:
•
•
•
•
•
El-forbrug til transport af luft
Kan være overdimensioneret / underdimensioneret
Kan opfattes mindre positivt af brugerne
Kan give anledning til støjgener
Høje anlægs- og driftsudgifter
Ventilation – optimering
Uanset om der vælges naturlig eller mekanisk ventilation,
gælder det om…
…at opfylde kravene til et godt indeklima med mindst
mulig energiforbrug!
a) Luftskifte / luftmængde (naturlig og mekanisk
ventilation)
b) Virkningsgrad på varmegenvinding (mekanisk
ventilation)
c) Elforbrug (mekanisk ventilation)
d) Driftstid (mekanisk ventilation)
e) Placering og isolering af ventilationsanlæg og
kanalføring (mekanisk ventilation)
f) Placering og valg af ventiler (naturlig ventilation)
Mekanisk ventilation i eksisterende bygning
Mekanisk ventilation kræver:
•
•
En relativ ny bygning, der er velisoleret og tæt
En ældre bygning, der er efterisoleret og tætnet
Bygningen skal være lige så tæt som en ny bygning. Tjek med
blower-door-test, at utætheder ikke overstiger 1,5 l/s pr. m2
opvarmet etageareal.
Mulighed for at trække kanaler og placere ventilationsanlæg
hensigtsmæssigt:
•
•
Korte rørstræk uden for mange bøjninger
Inden for klimaskærmen (eller evt. isolere med op til 100 mm)
Bygningsejerne/brugerne skal være parate til ventilationsanlæg:
•
•
•
Indregulering
Service og vedligeholdelse
Brug anlægget rigtigt!
Er det ikke muligt:
•
•
•
•
Stort elforbrug til ventilator
Dårlig genvindingsgrad
For stort luftskifte
Varmetab fra anlæg og
kanaler.
Mekanisk ventilation
•
•
Energibesparelse (varme) ved at varmegenvinde op
til 80-85%.
Øget energiforbrug (el) til ventilator
Udgangspunkt:
•
•
•
Bygning på 140 m2, der opvarmes med fjernvarme til
en pris på 70 øre/kWh. Elprisen er 2,20 kr. /kWh.
Skift fra naturlig ventilation til mekanisk ventilation.
Der regnes med at luften skiftes ½ gang pr. time eller
0,3 l/s pr. m2.
Hvad er energibesparelsen? (kWh pr. år)
Hvad er besparelsen? (kr. pr. år)
Mekanisk ventilation
Økonomi:
Besparelse:
= 4.254,60 kr.
(6078 kWh x 0,70 kr. /kWh)
Ekstra elforbrug:
= 847 kr.
(385 kWh x 2,20 kr. /kWh)
I alt (besparelse):
= 3.407,60 kr.
Energibesparelse er 6.078 kWh varme minus 385 kWh el
Er det realistisk at opnå denne besparelse i et eksisterende hus?
Kontaktinformation:
Claus Jacobsen
Tlf. 9815 6800
[email protected]
Bedrebolig.dk

similar documents