Huslejenævnets virke - Udlejerforeningen Svendborg

Report
Huslejenævnets virke
Oplæg ved: Ole Jacobsen
29. oktober 2014
Huslejenævnets virke
•
Huslejenævnet er et administrativt tvistorgan, som afgør tvister mellem
boliglejere og deres udlejere i privat boligbyggeri. Tvisterne afgøres ud fra
lejeloven og i et vist omfang boligreguleringsloven
•
Det er et lovkrav, at der skal være et huslejenævn i samtlige kommuner
•
Huslejenævnet består af 3 personer:
1. En jurist (formanden) som er udpeget af kommunen
2. En repræsentant for udlejere, udpeget af Udlejerforeningen i Danmark
3. En repræsentant for lejere, udpeget af Lejernes Landsorganisation (LLO)
Huslejenævnets kompetence
•
Huslejenævnet har kompetence til at behandle:
•
Lejens størrelse, herunder også reguleringen af leje-, varme- og vandregnskaber
•
Parternes pligt til renholdelse og fornyelse
•
Istandsættelsespligt ved fraflytning
•
Tilbagebetaling af depositum efter fraflytning
•
Varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet
•
Rimeligheden af aftaler mellem udlejer beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder
•
Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste
•
Størrelsen på depositum og forudbetalt leje
•
Regnskaber til ind- og udvendig vedligeholdelse
•
Lejerens/udlejerens råderet
•
Urimelige vilkår for lejemål, herunder bla. leje af værelser samt opsigelsesvilkår
•
Manglende overholdelse af husorden
Huslejenævnets kompetence
(fortsat)
•
Huslejenævnet har ikke kompetence til at behandle:
•
Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål (nævnet kan dog behandle
denne type sager ift. værelseslejemål)
•
Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til at fortsætte i
lejemålet
•
Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
•
Sager der falder udenfor nævnets område skal indbringes for Boligretten
•
Dette gælder også, hvis nævnet vurderer, at der i en igangværende sag
er behov for bevisførelse såsom vidneafhøringer, syn og skøn mv.
Huslejenævnets sagsbehandling
•
Den klagende part skal altid have søgt at løse konflikten ved at tage kontakt til
den anden part inden anmodning om stillingtagen fra Huslejenævnet
•
Herefter skal sager vedrørende almen udlejning altid først forelægges
Huslejenævnet før Boligretten
•
Formkrav til klage
•
Skal være skriftlig
•
Skal være vedlagt kopi af lejekontrakten
•
Skal være vedlagt kopi af det eventuelle dokument fra lejer/udlejer som er genstand for
sagen
•
Betaling af sagsbehandlingsgebyr på kr. 140,00 (2014)
Huslejenævnets sagsbehandling
(fortsat)
•
Sagens oplysning:
•
Huslejenævnet kan ved sagsbehandlingen indhente fornødne
oplysninger hos sagens parter, offentlige myndigheder og andre
private - modsat Boligretten, hvor sagens parter er ansvarlige
for sagens oplysning
•
Nævnets indhentede oplysninger forelægges sagens parter til
udtalelse (partshøring)
•
Nævnet kan desuden foretage besigtigelse af det pågældende
lejemål - i så fald bliver lejer og udlejer indkaldt til denne med
mindst 1 uges varsel
Huslejenævnets sagsbehandling
(fortsat)
•
Tidsrammen for sagsbehandling:
•
Sagsbehandlingstiden varierer efter sagstype
•
Efter boligreguleringsloven § 42 skal nævnet dog senest træffe afgørelse 4
uger efter nævnets modtagelse af svar på høringsskrivelser
•
Overholdes fristen på de 4 uger ikke, kan sagen indbringes for Boligretten
uden afventning af afgørelse fra nævnet
•
Når sagen er tilstrækkeligt oplyst mødes nævnets medlemmer og træffer
afgørelse som derefter meddeles skriftligt til sagens parter
•
Denne afgørelse kan ankes til Boligretten senest 4 uger efter meddelelse
om afgørelse
Hvordan undgår udlejer en tvist med
lejer, der kan ende i Huslejenævnet?
•
•
Korrekt lejekontrakt:
•
Vedlæg indflytningsrapport
•
Vedlæg husorden
Lejens størrelse:
•
Forhåndsgodkendelse fra Huslejenævnet (bindende svar om lejeniveau)
•
Vand- og varmeregnskab: dokumentation og frister
•
Lejergulering (trappeleje)
•
Fraflytning
Hvis tvisten ender i
Huslejenævnet - hvad så?
•
Høringssvar og frister
•
•
Dokumentation
•
•
Sagen skal tages alvorligt!
Alt skal fremlægges for Huslejenævnet
Korte og præcise svar
•
Indhent eventuelt sagkyndig bistand - før det er for sent!
Tak for opmærksomheden

similar documents