temadag Nordkysten 14 06 12 Slides BLU

Report
Temadag - Nordkysten
12. juni 2014
Området ved Heatherhill
v/ Birgit Lund
Kystsikring i 1954 fra Tisvilde til Rågeleje
Erosion ud for Vincentstien
Mod vest
1995: Erosion i skræntfoden startede
2005: Erosion nåede toppen af den ca. 25 m. høje skrænt
Samlet tilbagerykning af skræntfoden:
2001: 12 meter
2009: 19 meter
2012: 28 meter
2014: 36 meter
Erosion ud for Vincentstien
Mod øst
2007: Erosion i skræntfoden startede
2011: Storme nov. og dec. eroderede til toppen af skrænten
Samlet tilbagerykning af skræntfod:
2009: 8,5 meter
2012: 10,0 meter
2014: 18,5 meter
Stormen Bodil dec. 2013 fjernede forbindelse til Heatherhill
Huset på Hanebjerg Skovvej 48 har nu 20 meter til skrænt
toppen, når skrænten har fået sin naturlige hældning
Erosion ud for Heatherhill
2011: Stormene nov. og dec. eroderede adgangsvejen til
stranden samt skrænten mod vest
2013: Stormen Bodil dec. 2013 eroderede
- den retablerede adgangsvej til stranden
og for første gang:
- Klinten af blå ler – øst for adgangsvejen
- Skrænten øst for klinten
- Uden en indsats fortsætter erosionen af Heatherhill og
skrænterne mod Rågeleje
Stormen Bodil ved Vincentstien
Opmåling 5. jan. 2014 viste
• Skrænt foden rykket 8-10 meter tilbage
• Strandens højde ved skræntfod hævet med gns. 0,75 m.
Materiale tab fra skrænten, anslået:
• Umiddelbart 50.000 m2 sand på stranden stigende til
70.000 m2 i takt med at skrænten bliver fladere
• Derfor er der nu sandstand, hvor der tidligere var ral
Kystbeskyttelse ved Vincentstien
2005 – projekt:
• Strandfodring med ral
• Bølgebrydere (2 alternativer)
- 2 store - a la Hyllingebjerg
- 5 små – som på strækningen mod vest
Samlet pris i 2005: 3,2 mio
Projektet blev aldrig myndighedsbehandlet
Kystbeskyttelse ved Vincentstien
2008: Kystdirektoratet ændrede strategi og meddelte,
at faste anlæg ved Vincentstien ikke ville blive godkendt
2008: Idéen til samlet sandfodringsprojekt for hele Gribskov
kommune fødtes i november i Rågeleje
2011 juni: Sandfodringsprojektet blev skrinlagt
Kystbeskyttelse ved Vincentstien
2008: Kystdirektoratet ændrede strategi og meddelte,
at faste anlæg ved Vincentstien ikke ville blive godkendt
2008: Idéen til samlet sandfodringsprojekt for hele Gribskov
kommune fødtes i november i Rågeleje
2011 juni: Sandfodringsprojektet blev skrinlagt
Kystbeskyttelse ved Vincentstien
Arbejdet med lokalt kystsikringsprojekt blev genoptaget i juni
2011, og COWI fik i opdrag at finde løsning der kunne
godkendes af Kystdirektoratet
Skitseprojekt til kystsikring
ved Vincentstien juli 2012
Kystbeskyttelse ved Vincentstien
Status på myndighedsbehandlingen:
- Godkendt af kystdirektoratet
- Dispensation fra Fredningsnævnet
- Kommunens VVM screening pt. i høring
- Ansøgning om retablering af trappe til stranden er
indsendt til Naturstyrelsen
Kystbeskyttelse ved Vincentstien
Projektets pris
Hvornår
Bølgebrydere
År 0
Strandvold
Efter 3-5 år
Sandfodring Efter 3-5 år
Total
Anlægsomkostning
3.300.000
4.000.000
1.400.000
8.700.000
Vedligehold - årlig
33.000
40.000
467.000
540.000
Kystbeskyttelse ved Vincentstien
Projektets pris i nutidsværdi – beregnet over
20 år:
Bølgebrydere
Strandvold
Sandfodring
Total
Nutidsværdi
% fordeling
3.790.000
4.000.000
6.050.000
13.840.000
27%
29%
44%
100%
Dilemma ved kystbeskyttelse
• Kystdirektoratet stiller krav om sandfodring ved kystsikring
med faste anlæg
• Sandfodring virker kun, når der sandfodres på lange
strækninger
• Det er urealistisk at gennemføre sandfodring efter § 16 –
dvs. enighed mellem alle bidragydere – på lange
strækninger
• Sandfodring kan kun gennemføres § 1a, hvor det er
kommunerne (tidligere amterne), der er den ansvarlige
beslutningstager.
• Grundejerne – lus mellem to negle
Temaer til overvejelse
• Udsatte strækninger har travlt
• Sandfodring og faste anlæg bør være i hver sin struktur
• Organiseringen af sandfodringen bør følge de naturlige
celler for sediment transporten på Nordkysten
- vi kalder det sandkredsløb
• Gør som i medicinal industrien:
Start i mindre skala, mens et samlet projekt planlægges
- Erfaringsoverførsel fra første projekt til samlet løsning
for Nordkysten
- Bedre grundlag når beslutning om samlet løsning skal
træffes
Sandkredsløb
Hvad
skal der til?
Genopbygning af kystprofilet og
fremrykning af kystlinjen
Visionen

similar documents