Sikkerhedskultur - BAR Bygge og Anlæg

Report
Sikkerhedskultur for Bygge- og
Anlægsbranchen
Mette Trinderup & Morten Hedegaard
Program
Tid
Programpunkter
Kl. 12.30 – 12.40
Velkomst - Præsentation – Program – fakta
Kl. 12.40 – 13.15
Hvad er sikkerhedskultur
Kl. 13.15 – 14.00
Kommunikation om sikkerhedskultur + sikker adfærd
Kl. 14.00 – 14.15
Pause
Kl. 14.15 – 15.00
Sikkerhedscirklen
Kl. 15.00 – 15.25
Risikovurdering
Kl. 15.25 – 15.45
Indsats områder
Kl. 15.45 – 16.00
Opsamling + Farvel og tak
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
2
Hvor mange arbejdsulykker sker der?
• I 2011 var der ca. 43.000 anmeldte arbejdsulykker
og 42 arbejdsulykker med dødelig udgang i
Danmark.
• Ud af dem var ca. 4.700 anmeldelser inden for
bygge- og anlægsbranchen.
• Det vil sige, at bygge- og anlægsbranchen står for
ca. 11 % af anmeldte arbejdsulykker i Danmark.
• Derudover har unge i bygge- og anlægsbranchen
2-3 gange højere risiko for at komme ud for en
arbejdsulykke end deres ældre kolleger.
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
3
Fakta om arbejdsulykker
• De analyser man har lavet omkring arbejdsulykker giver et billede af,
at mange af arbejdsulykkerne, kunnet have været undgået.
• En af metoderne til at undgå ulykkerne er f.eks. ved at man
systematisk arbejder med sikkerhed og arbejdsmiljø på
arbejdspladsen. Dette kan foregå gennem systematiske
procedurer/arbejdsmetoder eller værktøjer der er med til tjekke og
opretfolde arbejdsrutiner som er sikkerhedsmæssig forsvarlig for alle.
• Undersøgelser viser også, at mindst dobbelt så mange er kommet til
skade på arbejdet uden at anmelde det. Det er oftest de unge
medarbejdere, som ikke anmelder skaden og der er samtidig også en
højere underrapportering for mindre alvorlige ulykker som for
eksempel sårskader, end for alvorlige ulykker som amputation.
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
4
Visioner
Værdier
Kultur
Procedure
Arbejdets organisering
Holdninger
Adfærd
Risikovurdering
Normer
Ulykkesforebyggelse
Arbejdsmiljøpolitik
Hvad er sikkerhedskultur
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
5
Sikkerhedskulturen
• Sikkerhedskulturen er de fælles værdier, vaner og opfattelser der har
betydning for, hvordan både ansatte og ledelse forebygger risici og
ulykker.
• Det er sjældent den enkelte medarbejders adfærd alene, som udgør et
sikkerhedsproblem. Det handler derimod ofte om, hvilken
sikkerhedskultur - hvilke fælles værdier og holdninger omkring
sikkerhed - der findes på en arbejdsplads.
• Ved at være opmærksom på, de nogle gange forskellige,
sikkerhedskulturer og de uskrevne regler og normer bliver det muligt at
forstå, hvilke barrierer der er for sikkerhedsarbejdet i de forskellige
kulturer.
• Sikkerhedskulturer kan ændres, og det kan de konkrete forhold, som
har været skyld i en ulykke eller en arbejdsskade også.
• Kultur er den måde hvorpå tingene bliver gjort i organisationer. Det er
også et velkendt faktum, at virksomhedskulturen påvirker evnen til at
gennemføre og skabe forandringer.
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
6
Arbejdsspørgsmål ift. sikkerhedskultur
• Hvad er sikkerhedskultur – hvordan kan det forstås og
hvad indebærer det?
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
7
Kommunikation ift. sikkerhedskultur på
arbejdspladsen
• Kommunikation omkring sikkerhed og arbejdsmiljø er med til at give et
fingerpeg om de enkeltes medarbejders viden og holdninger til
sikkerhedskultur på arbejdspladsen.
• Tydelig kommunikation omkring hvad der er god sikkerhedsadfærd,
samt fokus på hvordan der kan tages hånd om evt. ændringer af
arbejdsrutiner og procedure, har vist sig at have en stor indvirkning på
antallet af ulykker på en arbejdsplads.
• Det vil altså sige, at ved at tale og snakke og arbejde med sikkerhed i
det daglige, opbygger man samtidig en kultur omkring sikkerhed.
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
8
Kommunikation ift. sikkerhedskultur på
arbejdspladsen
• For at skabe en kulturændring er det vigtigt at den daglige ledelse, i
både tale og handlinger, viser at sikkerhed er høj prioriteret, f.eks.
gennem konstruktiv feedback og det gode eksempel – det signalerer
engagement og en vilje til at sikre et godt arbejdsmiljø for alle.
• Når ledelsen går forrest og sætter standarder for nye
sikkerhedsnormer, motiverer det medarbejderne til at udvise
ansvarlighed og ejerskab for at skabe en sikker arbejdsplads.
• Når der er skabt en positiv kultur omkring sikkerhed, skabes der
samtidig en mere sikker arbejdsplads for alle medarbejder. Vi kommer
til at ”passe” på hinanden uden at vi lægger mærke til det, fordi det er
blevet til en kultur – det er blevet til en vane, et sæt holdninger og et
sæt ”leveregler” for hvordan vi arbejder.
• Det er denne ændring i hele ens adfærd og tankegang, der i sidste
ende er med til at sikre at færre kommer til skade på arbejdspladsen.
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
9
5 grundlæggende måder at ændre og
sikre en god sikkerhedskultur
• Ledelsen skal gå forrest som et godt eksempel.
• Giv feedback, så folk ved om de lever op til virksomhedens, sjakkets,
teamets sikkerhedsnormer.
• Instruktion og træning kan være med til at synliggøre konsekvenser af
risikoadfærd.
• Involvering af medarbejderne i risikovurdering fører ofte til bedre
løsninger.
• Hyppige møder, relevant uddannelse om ulykkesforebyggelse og
arbejdsmiljø øger bygge- og anlægspladsernes sikkerhedsniveau.
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
10
Hvordan skaber man sikker adfærd og en
god sikkerhedskultur?
• Sikker adfærd er den adfærd, som er nødvendig for at undgå ulykker,
og som har stor betydning i forebyggelsen af ulykker.
• Gennem kendskab, instruktion og viden omkring hvorfor ulykker sker –
dvs. hvilke fare og risici der er ved bestemte arbejdsopgaver, samt
vigtigheden af sikkerheden – er alt sammen med til at skabe en
bevidsthed om og en opmærksomhed på de forskellige farer der er
ved forskellige arbejdsopgaver, men det er også med til at opbygge en
ny og bedre kultur omkring sikkerhed.
• Når man er bevidst om de forskellige risici og fare, ved et specifikt
arbejde, er man også bedre klædt på og i stand til at lave en sikker
vurdering af hvilke foranstaltninger der skal tages hensyn til.
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
11
Sikker adfærd ?
• Hvad er sikker adfærd?
• Hvad er det for barrierer der findes for at arbejde med sikker adfærd?er dine prioriteringer de rigtige?
• Hvordan kan der arbejdes med sikker adfærd på din arbejdsplads?
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
12
Sikkerhedskultur cirklen
• Brainstorm om hvilke områder, som er vigtige for dig i forhold til
sikkerhedskultur.
• Inddel cirklen i lagkagestykker, så hvert lagkagestykke symboliserer ét
område som for dig er vigtig i forhold til sikkerhedskultur.
• Jo vigtigere du synes området er, jo større skal lagkagestykket tegnes
• Når du har opdelt cirklen med de områder du har valgt, skal du
skravere hvert lagkagestykke ud fra hvor meget du synes der bliver
arbejdet med det enkelte område.
• Hvis der bliver arbejdet meget med området, skal lagkage stykket
skraveres meget og hvis ikke der arbejdes særlig meget med området
skal skraveringen ikke fylde særlig meget af lagkage stykket.
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
13
Sikkerhedskulturcirklen
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
14
Sikkerhedskulturcirklen
• Vælg 2 områder fra din sikkerhedskulturcirkel som du
synes er de vigtigste at arbejde med.
• Lave derefter en handleplan over de tiltag der skal til for at
forbedre området, f.eks. hvem gør hvad, hvornår og
hvordan.
• Handleplanen er med til at skabe et overblik i forhold til
hvilke områder der skal prioriteres og hvad målsætningen
er, samt hvem de ansvarlige for opgaven er.
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
15
Risikoopfattelse
Så du den
farlige
ting?
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
Hvad…?
Var der
noget
farligt?
26. februar 2013
16
Vi opfatter risiko meget forskelligt
• Det er vigtigt at vi taler om det samme, når vi taler om
risiko.
• Risikovurdering har til formål at afdække mulige risici,
prioritere dem og finde mulige løsninger på de
pågældende problemer.
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
17
Hændelsestræet
A
B
Stillads opføres
Stillads vælter helt
Stillads vælter delvist
Objekter falder fra stillads
Rammer menneske
Rammer bil
Rammer skur
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
18
Risikovurdering
En risiko består altid af sandsynligheden for at et eller andet
kan hænde, samt konsekvensen af den pågældende
hændelse.
• Sandsynlighed
– Hvor tit vil en hændelse ske, hvad er sandsynligheden for at den
sker?
• Konsekvens
– Hvad vil der ske, når hændelsen indtræffer, hvad er
konsekvensen?
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
19
Risikovurdering
Risiko = Sandsynlighed x Konsekvens
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
20
Risikovurdering
• Stillads falder sammen
– Lille sandsynlighed, stor konsekvens
• Mursten falder fra stillads
– Stor sandsynlighed, stor konsekvens
• Skrue falder fra stillads
– Stor sandsynlighed, lille konsekvens
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
21
Risikovurdering
Reduktion af risiko kan foretages på 2 måder:
• Reduktion af sandsynligheden for at det pågældende
problem skal opstå (forebyggelse)
• Reduktion af konsekvenserne af den forventede hændelse
(afhjælpning eller håndtering (driftsstyring)).
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
22
Risikovurdering
• Find 3 eksempler på, hvad der kan gå galt på din
arbejdsplads, skriv dem på hver sin gule lap.
• Vurder konsekvenserne af de enkelte
hændelser/problemer på dine gule lapper.
• Vurder sandsynligheden for at den enkelte
hændelse/problem forekommer.
• Placer de gule lapper med hændelserne/problemerne i det
felt du mener passer bedst, på det udleverede skema.
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
23
Risikovurdering
Sandsynlighed
1. Meget sandsynlig
Moderat risiko
Alvorlig risko
Risiko kan ikke
tolereres
2. Sandsynlig
Risiko kan tolereres
Moderat risiko
Alvorlig risiko
3. Usandsynlig
Ubetydelig risiko
Risisko kan tolereres
Moderat risiko
1. let skadelig
(lille/ingen/ minimal)
2. Skadelig (minimal)
3 Særdeles skadelig
(stor/alvorlig skade)
Konsekvens
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
24
Swiss Cheese / Schweitzer ost-modellen
Fejl og
hændelser
Ulykke
Instrukser/APV
Opførsel og
handlinger
Lovgivning
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
25
Opsummering og afrunding
• Forskellige værktøjer og metoder til at arbejde med sikkerhedskultur.
– Hvad er sikkerhedskultur
– 5 måder at sikre en god sikkerhedskultur
•
•
•
•
•
–
–
–
–
Ledelsens god eksempel
Feedback
Træning og instruktion
Medarbejder involvering
Uddannelse og kurser osv.
Sikkerhedskulturcirklen
Iværksætte handleplaner
Risikotræet og risikoanalyse
”Swiss cheese” modellen
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
26
Hvad tager jeg med mig hjem i dag?
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
27
Spørgsmål og kommentarer
• Mette Trinderup – [email protected]
• Morten Hedegaard – [email protected]
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
28
Sikkerhedskultur for Bygge- og Anlægsbranchen
26. februar 2013
29

similar documents