Uddeling - Slideshow - VIA University College

Report
Læringsmålstyret undervisning i
børnehaveklassen
v/Pædagogisk konsulent, MEd.Marianne Skovsted Pedersen, VIA-CFU
Program
• 9:00
Velkomst
• 9:10
Forenklede Fælles Mål – fælles oplæg
• 10:10
Årsplan med færdigheds- og vidensmål
Fra færdigheds- og vidensmål til læringsmål
• 12:30
Frokost
Videre arbejde med at lave læringsmål
• 14:25
Next step + evaluering
• 14:55
Afslutning
Forløb
Indhold
Mål
Velkommen i skole
August-Sept
Indretning af klasselokale m/foto af eleverne + navne.
Daglig kalender
Drøfte og skrive klasseregler
Arbejdsbogen til Matematik: former og farver
Plancher med former og farver (Gruppearbejde)
Opgaveløb på skolens ude- og indearealer
..
..
Eleverne skal lære
• At skrive eget navn og læse andres navne
• At tale med om dagen, dato, vejr og årstid
• Navne på former og farver
• at finde rundt på skolen og vide noget om, hvad skolens
forskellige lokaler rummer og anvendes til
• ..
• --
Efterår
Tur i skoven, hvor vi samler efterårs tegn
Fælles bog om skovturen (husk kamera)
Indsamlede ting sorteres og beskrives med farver og former
Vi læser Ole og Koglefolket
Vi bygger troldelandskab og laver troldefamilier
Der arbejdes med Hop om bord (i – s – l – m – o – å)
Eleverne skal lære
• At færdes fornuftigt i naturen
• At være opmærksomme på efterårstegn
• Bruge sproget til at beskrive genstande
• At skrift og billeder kan fastholde oplevelser
• ..
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Forløb
Læringsmål (færdigheds- og vidensmål)
Aktiviteter
Velkommen i skole
August-Sept
Eleven kan
• Veksle mellem at lytte og at
ytre sig
• Gengive og beskrive enkle
figurer og mønstre
• Opbygge og efterleve
klassens normer
Eleven har viden om
• Talesprogets funktioner
• Enkle geometriske figurer og
mønstre
• Skolenormer
• …
Indretning af klasselokale m/foto af eleverne + navne.
Daglig kalender
Drøfte og skrive klasseregler
Arbejdsbogen til Matematik: former og farver
Plancher med former og farver (Gruppearbejde)
Opgaveløb på skolens ude- og indearealer
..
Efterår
Eleven kan
• Tage hensyn til naturen ved
at tilpasse sin adfærd og leg
• Eleven kan genkende dyr og
planter i nærområdet
• Eksperimentere med
bogstavlyde og ord
Eleven har viden om
• Hensigtsmæssig adfærd i
naturen
• Inddeling af dyr og planter i
grupper
• Det alfabetiske princip
Tur i skoven, hvor vi samler efterårstegn
Fælles bog om skovturen (husk kamera)
Indsamlede ting sorteres og beskrives med farver og former
Vi læser Ole og Koglefolket
Vi bygger troldelandskab og laver troldefamilier
Der arbejdes med Hop om bord (i – s – l – m – o – å)
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla osv
Børnehaveklassens formål
§ 1. Eleverne skal i børnehaveklassen have lagt fundamentet for deres alsidige
udvikling ved at give den enkelte elev udfordringer, der udvikler elevens
nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære mere og gør eleven fortrolig med skolen.
Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens
grundlæggende fag kan bygge videre på.
Stk. 2. Børnehaveklassens pædagogiske profil skal skabe sammenhæng både mellem
elevernes overgang fra hjem og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklassen og
de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning / fritidshjem. Leg skal udgøre et
centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi og læring gennem
leg og legelignende aktiviteter. Børnehaveklassen skal tage udgangspunkt i og
videreudvikle færdigheder, viden og erfaringer, som eleverne har tilegnet sig i
familie og dagtilbud og fritid.
Stk. 3. Eleverne skal i børnehaveklassen udvikle lyst og engagement til og motivation
for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige
arbejdsformer og herved bidrage til grundlaget for elevernes videre skolegang.
Ændringer for børnehaveklassen
Temaer i 2009
Kompetenceområder i 2015
• Sprog og udtryksformer
• Natur og naturfaglige fænomener
• Det praktiske/musiske
•
•
•
•
• Bevægelse og motorik
• Sociale færdigheder
• Samvær og samarbejde
• Engagement og fællesskab
Sprog
Matematisk opmærksomhed
Naturfaglige fænomener
Kreative og musiske
udtryksformer
• Krop og bevægelse
Målstruktur for børnehaveklassen
•Kompetenceområder med kompetencemål
•Færdigheds- og vidensområder (målpar)
•Målene er formuleret på et niveau over middel
•Opmærksomhedspunkter for udvalgte kerneområder i dansk,
matematik og børnehaveklassen: Forventet minimumsbeherskelsesniveau for grundlæggende færdigheder som er forudsætning for, at
eleven kan tilegne sig kompetencer på efterfølgende klassetrin i alle
fag
•Vejledende udfordringsopgaver for de dygtigste elever
•Tværgående temaer: Sproglig udvikling, it og medier samt
innovation og entreprenørskab
opmærksomhedspunkt
Jeg har en plan…..
Årsplanen bruges til
•
•
•
•
•
at skabe og vedligeholde overblik
at danne afsæt for planlægning af undervisningsforløb
at sikre den faglige progression
at skabe sammenhæng (mellem fag, understøttende undervisning etc.)
at få overblik over resurser, materialer, reservationer etc.
Årsplanen er en dynamisk plan
• der tilpasses/justeres løbende i forhold til læringsmål
• på baggrund af løbende evalueringer
Mål for Værksted 1
Deltagerne kan fremstille en enkel årsplan med valg af færdigheds- og
vidensmål fordelt på et skoleår
Deltagerne har viden om årsplanlægning som grundlag for planlægning
af forløb med nedbrydning af målene til læringsmål
Måltragt:
Skabelon til årsplan
http://www.emu.dk/modul/l%C3%A6ringsm%C3%A5lstyretundervisning
http://urlen.dk/sQb
Årets forløb
Årets forløb
Skabelon til årsplan 0.a
Semester
Semester
aug – sept - okt
nov – dec - jan
febr – marts - april
maj - juni
Årets forløb m. fagområder i fokus
”lærerteamet beslutter hvilke særlige fagområder, der skal være i fokus i hvert af forløbene”
Årets forløb m. fagområder i fokus
Årets forløb m. fagområder i fokus
http://www.viauc.dk/cfu/fag/danskindskoling/danskiskolen/Sider/FFM-planskabeloner-bhkl.aspx
http://urlen.dk/1Qb
Eksempel på undervisningsforløb for dansk i 8. klasse
I det nedenstående kan du se en årsplan for dansk i 8. klasse, der består af otte undervisningsforløb.
Forløbene kommer rundt om alle kompetenceområderne i de forenklede Fælles Mål for Dansk ad
flere omgange, og der inddrages otte forskellige delområder af faget. (EMU)
http://urlen.dk/1Qb
Gruppearbejde
• Udarbejdelse af et udkast til årsplan, som skaber overblik over et års
undervisningsforløb med udgangspunkt i FFM
Mål for Værksted 2
Deltagerne kan nedbryde valgte færdigheds- og vidensmål til
læringsmål for eleverne i et kortere eller længere undervisningsforløb
og formulere tegn på læring samt planlægge evaluering – alt ud fra den
didaktiske model
Deltagerne har viden om ”måltragten” og den didaktiske models fire
hjørner
Relationsmodellen
Læringsmål for forløb
Eleven kan
- Veksle mellem
at lytte og at
ytre sig
Eleven har viden om
- Talesprogets
funktioner
- Gengive og
beskrive enkle
figurer og
mønstre
- enkle figurer og
mønstre
- Fortælle om
egne
oplevelser
- Basale
karakteristika for
kunstneriske
genrer
- Færdes sikkert
på skolens
områder
- Opbygge og
efterleve
klassens
normer
- Skolens regler og
fysiske rammer
- skolenormer
Målet med forløbet er at eleven:
kan..
har viden om..
lytte til andres beretning
hvordan man skiftes til at tage ordet
tage ordet og fortælle om sig selv og berette om egne
oplevelser
hvordan stemmeføring og tydelig udtale påvirker tilhørernes
interesse og opmærksomhed
bede om hjælp på en hensigtsmæssig måde
hvordan ordvalg og attitude påvirker andres reaktion
kan..
har viden om..
bruge ordene trekant, rektangel, kvadrat og cirkel korrekt
hvordan ting kan beskrives ud fra deres form
sortere ting ud fra deres form
at ting kan sorteres ud fra forskellige kriterier
kan..
har viden om..
http://www.viauc.dk/cfu/fag/danskindskoling/danskiskolen/Sider/FFM-planskabeloner-bhkl.aspx
• Læringsmål er for alle elever
• Der skal ikke udarbejdes niveaudelte læringsmål
• Læringsmål er for alle elever
• Der skal ikke udarbejdes niveaudelte læringsmål
• Det der varierer er elevernes grad af målopfyldelse
•
•
•
•
•
•
•
Daglig samtale omkring kalenderen
Samtale om, hvorledes man er en god
lytter. Udarbejdelse af planche.
Øvelser i makkerpar
Lær hinanden at kende. ”Spørg mig” (CL)
Indføring af ”Mandagsrunde”
Stor gruppe – mindre grupper
Opsætte kriterier for en god fortæller –
lave planche
• Papir – farver –
sakse (til ører)
• Kalender
• ”Er syv mange”
• ”Spørg mig”
• Planchematr.
Læringsmål
• Eleven kan fysisk finde mindst 2 ting, som viser,
at det er efterår i skoven.
- Du skal finde 2 efterårsting
• Eleven kan begrunde sine valg af de 2 ting.
- Du skal forklare, hvorfor det er
efterårsting
• Eleven kan forklare, hvordan mindst en af
tingene ville have været/set ud på en anden
årstid.
- Fortæl hvordan tingen ville have set
ud på en anden årstid
• Eleven har lært en ny ting om efterårstegn
- Du skal have lært noget nyt om at
finde efterårstegn.
Viborg | 12. januar 2015 | Læringskonsulent Nikolaj Warming
Side 39
Tegn på læring
• Eleven undersøger ting i naturen.
• Eleven er opmærksom på sine
kammeraters fund.
• Eleven bruger relevante ord som
f.eks visne blade, hi, samle forråd,
flyve sydpå mm.
• Eleven opsøger/efterspørger ny
læring
Viborg | 12. januar 2015 | Læringskonsulent Nikolaj Warming
Side 40
Valg af aktiviteter
• Hovedaktiviteten er en tur i skoven. Meget
gerne til et område, som er kendt i forvejen.
• Aktiviteten er meget topstyret og delt op i
etaper. Først præsenteres mål 4. Det mål skal
eleverne hele tiden tænke på, når de
arbejder med de næste opgaver.
• Dernæst skal eleverne 2 og 2 først arbejde
med mål 1. Dernæst skal eleverne finde nye
par og arbejde med mål 2.
• Til sidst skal det nye par gå sammen med et
andet par og arbejde med mål 3.
• Den udendørs aktivitet følges op hjemme på
skolen med en snak om turen og
oplevelserne, hvor hver elev skal redegøre
for deres ny læring i forhold til mål 4, og en
aktivitet, hvor eleverne skal lave en tegning
af et af de fundne efterårstegn, samt en
tegning af, hvordan tingen ville have set ud
på en anden årstid.
Viborg | 12. januar 2015 | Læringskonsulent Nikolaj Warming
Side 41
Evaluering
Formativ evaluering
• Pædagogen/læreren lytter til elevernes
begrundelser og forklaringer på turen.
• Pædagogen/læreren spørger løbende ind til ny
læring.
• I plenum skal eleverne redegøre for deres nye
læring.
• Pædagogen/læreren får en visuel
dokumentation, når eleverne laver deres
tegninger, og her har pædagogen/læreren
mulighed for at spørge ind til elever, hvor der er
usikkerhed om læringen.
Summativ evaluering
• Eventuelt kan der undervejs tages billeder af alle
efterårstegnene, og der kan efterfølgende laves
en billedquiz med rigtige og forkerte billeder af
efterårstegn.
Viborg | 12. januar 2015 | Læringskonsulent Nikolaj Warming
Side 42
Gruppearbejde
• Planlægning af undervisningsforløb af 2-3 ugers varighed med
udgangspunkt i den didaktiske model
Værktøjskasse
Vi har lavet en dropbox mappe, hvor der ligger
forskellige dokumenter
kortlink.dk/fd9r
Del gerne dit undervisningsforløb
[email protected]
Side 44
Next step – hvad gør jeg i morgen?
Hvordan bringes min viden videre?
• Overvej:
•
•
•
•
•
Hvem skal jeg formidle til?
Hvordan skal jeg gøre det?
Hvornår skal jeg gøre det?
Hvem skal hjælpe mig?
Hvad er min rolle som ressourceperson?
Videreuddannelse og Kompetenceudvikling
VIA University College
Tak for jeres opmærksomhed!

similar documents