Opsamling af workshop_Final

Report
OPSAMLING PÅ
FUNDRAISING WORKSHOP
28. august 2013
1
Kære deltagere i fundraising workshoppen…
…tak for sidst til et godt arrangement i skønne omgivelser. Vi håber, I fik ny inspiration til
jeres arbejde med fundraising, at I fik input til udvikling af jeres spændende projekter og
fik udvidet jeres netværk.
PrimusMotor, Bigum Consult og Hotel Vejle Fjord takker for jeres deltagelse. Vi glæder os
til at følge jer og jeres projekter fremover – udefra, indefra eller fra sidelinjen.
På de næste sider finder I slides fra de to oplæg, eksempler på cases og evaluering
af dagen.
2
FONDSANSØGNINGER
– PENGE TIL PROJEKTER
Fondsstrategi – Hands on
 Forarbejde
 Hvem?
 Hvornår?
 Hvordan?
 OBS
FUNDRAISING ER ET HÅNDVÆRK, DER KRÆVER EN STOR
INDSATS OG FOKUS
Forarbejde
• Hvad vil jeg?
• Individuelt projekt/samarbejdsprojekt?
• Stort/lille projekt?
• Er det forskning, undervisning/uddannelse, udviklings-,
demonstrations- og/eller formidlingsprojekt?
• Er emnet for bredt eller for snævert?
• Hvad skal min rolle være?
Forarbejde
• Hvem vil betale?
• Fondsstrategi: En enkelt bidragsyder eller mange små?
• Hvad har I selv af midler at byde ind med?
• Lav en bred søgning og vælg de vigtigste ud: Undgå at
spilde din tid
• Prioritér kvalitet frem for kvantitet
• Beslut dig helhjertet – det tager tid at søge – især også
ved mange fonde
Projektansøgning
Lobbyarbejde
a)
b)
c)
Versioneret
minibeskrivelse
Dialog/møder
med relevante fonde
Få en ven i fonden =
din gatekeeper
Projektansøgning
Intern opbakning
a)
b)
c)
d)
Evt. interviews af
relevante brugere
Workshop med idégenerering
Partnerskaber med
relevante brugere –
tænk utraditionelt
Nedsæt evt. en
styregruppe med
partnerne – tænk
taktisk
a) Tvivl om evt. punkter:
a)
b)
ring til ”din ven”.
Begrænset og ikke op
til deadline
Indsend formalia og
send projektmappe
med post. Evt.
personlig aflevering.
Bilag med interessetilkendegivelser mm.
Hvem?
.. kan søge om midler?
• Foreninger, virksomheder (off/privat) og private
• Partnerskaber og samarbejder mellem aktører
… kan man søge hos?
•
•
•
•
Flere tusinde fonde i Danmark (offentlige og private)
Både kendte og ukendte fonde
Forskellige formål, beløbsstørrelser og interesser
Husk at en del af fondene taler sammen…
Hvornår
…skal man søge?
• Faste og løbende ansøgningsfrister. Se den enkelte fond.
• 2-4 mdr. behandlingstid.
• Gerne tidlig kontakt til og inddragelse af fond.
MINIPROJEKTBESKRIVELSE
Start i GOD tid
Hvad kigger fondene på?
•
Demonstrationsværdi, hvad kan andre lære af det??
•
Nytænkende, er der lavet andre lignende projekter?
•
Partnerskaber – viden og praksis, hvem kan man involvere?
•
Synlige effekter, hvad kommer der ud af det?
•
Mange skal helst have glæde af støtten – stor og bred målgruppe.
•
Driften – hvem skal drifte det og hvordan?
Hvor kommer alle de gode idéer fra?
Tilstødende muligheder.... Hvem sidder ved siden af dig?
…………………………………………………………………………………..
Anderledes netværk.... Antropologer, kommuner, iværksættere, borgere
…………………………………………………………………………………..
Intuition og fornemmelse.... Ulogisk
…………………………………………………………………………………..
Ved at tage en risiko.... JUST DO IT
…………………………………………………………………………………..
Tænke ud af boxen... Tænke på løsninger, der måske ikke først var planen
…………………………………………………………………………………..
Inspiration ... Inspiration fra andre brancher
…………………………………………………………………………………..
12
Case: PULSPARKEN…
Eksempel på
associationstænkning
Eksempel på en ny idé opstået i forbindelse
med associationstænkning og borgerinputs
Projektdesign
Kvalitativ analyse
Organisering af
de 3 pulszoner
Idéudvikling og
visualisering
Konceptualisering
og ansøgning
Arkitekter modner og konkretiserer med
styregruppe
Hvordan
…
kontakter og inddrager man fonden?
• Fonde har medarbejdere, der sagsbehandler og klargør ansøgninger
til fondsbestyrelsen. Disse medarbejdere har derfor værdifuld faglig
viden, du kan og bør bruge.
1.
2.
3.
4.
Desk research, lav en fondsstrategi, udvælg de mest relevante
Tag telefonisk kontakt
Fremsend minibeskrivelse af projekt. Så konkret som muligt
Aftal et evt. møde med medarbejder
• ANERKEND og BRUG den viden/de input, medarbejderen giver.
Hvordan
….sikrer man opbakning til projektet?
• Tænk partnerskaber – gerne utraditionelle (WIN-WIN)
• Brugerdrevet innovation
• Inddrag brugerne: skab interesse og ejerskab;
afdæk idéer, ressourcer og kompetencer
– Brugerinddragelse i udviklings-, etablerings- og
driftsfasen
• Nedsæt evt. en styregruppe/arbejdsgruppe
Et eksempel på partnerskaber
Hvem taler vi til ved fondene?
Hvem taler vi til?
•
•
•
”Gatekeepere” (fagspecialister)
En sekretær
Bestyrelsen – check hvem de er.. måske kender du nogen, der kender
nogen…
• HUSK, at det nok ikke er den eneste gang, du skal søge ved fonden….Vær
ydmyg og taknemmelig
Hvordan
.. anvender man interessetilkendegivelser?
• Udform skabelon – og versioner.
• ” XXX vil med denne interessetilkendegivelse gerne bekræfte sin
fulde opbakning til projekt XXX”
.. afleverer man ansøgningen?
• Gerne både elektronisk og papirformat
• Digitale formularer
• Send projektmappen
• Evt. personlig aflevering
• Vær GRUNDIG. Fejl og glemte udfyldninger kan betyde afslag.
• Husk at VINKLE hver eneste ansøgning.
• Projekttitlen og en grafisk IDENTITET er vigtig.
• Hvordan DIFFERENTIERER dette projekt sig fra andre projekter –
de modtager mange ansøgninger!
• Før en logbog over, hvem du har talt med! Uchecket, hvis du ikke
kan huske det.
• KONKURRENCEN ER HÅRD – OG MANGE FÅR AFSLAG. HUSK
IKKE AT LADE DIG SLÅ UD – OP PÅ HESTEN IGEN!
DEN MÅLRETTEDE
ANSØGNING
Oplæg ved Marianne Bigum
28. august 2013
De private fonde i DK
Statistik:
• Ca 1200 private fonde i DK,
• Landsdækkende
• Lokale puljer, fx Trygfonden og Nordea-fonden
• Ca. 40 fonde uddelte i 2011 ca. 6,7 mia.kr. – det samlede
uddelingsniveau er stigende.
• Fondene ser sig i stigende grad som forandringsagenter
og får på den måde indflydelse på offentlige prioriteringer
– katalytisk filantropi
Fondenes bidrag til forskning
• Fondenes uddelinger til grundforskning, anvendt forskning
og udvikling.
Perioden 2009 – 2011: 5,6 mia.kr.
• Forskning er også almennytte. Stigende fokus på,
hvordan forskningsresultaterne bliver sat i anvendelse –
her kan fondene stille klare krav og dermed drive en
udvikling.
• Lokale projekter kan være med i interventioner eller bruge
forskerne til evaluering.
Faldende bevillings % =
Hvad er fondene optagede af?
Temaer:
• Kultur
• Sundhed og sygdom
• Natur
• Motion og idræt
• Tryghed og sikkerhed
• Trivsel
• Energi og klima
• og meget andet
Målgrupper
• Børn og unge
• Ældre
• Socialt udsatte
Virkemidler
• Forskning
• Store projekter
• Lokale projekter
• Brugerinvolvering
• Socialøkonomisk
udvikling
Hvad går fondene efter?
Forskel på fonde
• De nytænkende
• De lidt konservative
• De sjove
• De sociale
Projektet skal være
• Ambitiøst
• Resultatorienteret
• Nyskabende
• Metodeudviklende
• Demoprojekter
• Fremtidsorienteret
Hvad brænder I for?
Projekters opståen:
ˮ Det her projekt er tæt på
vores kernemålsætning
og det brænder vi for ”
ˮ Vi har brug for eksterne
midler, så vi vil gerne
finde på et fedt projekt ”
Begge
udgangspunkter er
ok, men ….
De ekstern midler
skal understøtte
strategien og
kernemålsætningen
for din
forening/institution.
Den gyldne cirkel
WHY: Hvorfor vil vi dette?
Visionen – det store
perspektiv.
HOW: Hvordan vil vi gøre
det? Målgrupper og metoder
WHY
WHAT: Hvad vil vi gøre?
Indsatser og forventede
resultater
HOW
WHAT
Sammenhæng mellem
WHY og WHAT
• Er visionen reelt en vision – eller er det reelt en
målsætning eller et forventet resultat?
• Er det beskrevet hvilke resultater man står med, når
projektet er gennemført? Og på den lange bane: Har
ansøger et realistisk overblik over, hvad projektet kan føre
til? Og en implementeringsplan?
• Vigtigt med en underbygget og troværdig argumentation –
inddrag gerne udtalelser fra anerkendte
mennesker/institutioner
• Søg ind til kernen af jeres projekt og formuler jer derfra
Ansøgningsprocessen
Projektide
Endelig ansøgning
Finansiering
Dialog med
samarbejdspartnere
Kvalificeringsproces
Gennemføre
projektet
Dialog med
relevante fonde
Mini
projektbeskrivelse
Statusrapporter og
evaluering
Afsøgning af fondsmuligheder
• Fondsdatabaser
• Legathåndbogen
• WWW – gode søgeord
• EU – ikke så svært endda
• Hvis du arbejder på den lange bane kan du med dit gode
projekt påvirke funding muligheder gennem spørgsmål,
møder og lobby.
• Vær ydmyg, og vid at DU kommer fra virkeligheden.
Den sikre ansøgningsskabelon (1)
Titel
Vælg en kort titel, der identificerer projektets formål også
for udenforstående.
2. Resumé
Kort og konkret om vision, formål og forventede resultater,
målgruppe. Start fx med ”Der søges støtte til….”
3. Vision, formål og forventede resultater
Skabelon
WHY? Og hvad opnår vi?
med
4. Målgruppe(r)
uddybende
spørgsmål på
5. Baggrund
bordene.
Perspektivering af problemstilling.
1.
Den sikre ansøgningsskabelon (2)
6. Projektets indhold, hovedaktiviteter og
arbejdsmetode
WHAT? og HOW?
7. Formidlingsaktiviteter
Hvordan vil du fortælle omverdenen om projektet?
8. Præsentation af ansøgeren
Og ansøgers baggrund for at drive projektet.
9. Organisering og samarbejdspartnere
Få de rigtig partnere med, så projektet har max
troværdighed. Nedsæt brugergruppe, rådgivningsudvalg
eller hvad der løfter projektet til en højere kvalitet.
Den sikre ansøgningsskabelon (3)
10. Evaluering og dokumentation
Hvordan er projektet forløbet? Har I opnået de resultater, som I
forventede? Forskellige evalueringstyper.
11. Forankring af initiativet og dets resultater (inkl.
langsigtede effekter)
Hvad sker der når projektet udløber?
12. Tidsplan
Opsæt hovedmilepæle med sammenhæng til budget.
13. Risici
Vær bevidst om projektets udfordringer. Det styrker din
projektplan.
14. Økonomi
Budget, medfinansiering (egne timer, materialer osv.).
Ansøgningen – de formelle krav
• Kontaktoplysninger og cvr-nummer
• Ansøgningsformat – elektronisk eller papir
• Læselig og uden stavefejl
• Dansk/engelsk, tjek sprogkrav
• Bilag – udvælg, saml og nummerer
• Adressér til den rigtige fond
Det sikre afslag
• Gå for sent i gang med ansøgningen
• Undlad at læse fondens hjemmeside
• Søg udenfor fondens støtteområder
• Skriv en upræcis, uklar eller svært forståelig ansøgning,
hvor du ikke følger skabelonen
• Lav stavefejl og glem bilag
• For stort eller lille budget
• Ring ofte eller aldrig til sagsbehandleren
Gode råd til dialogen med fonden
• Vid hvad I kan, og hvad I vil med jeres projekt
• Ring først, når du kan forklare din idé og dit ”WHY” kort og
•
•
•
•
klart
Tilbyd at sende projektresume, max 2 sider
Måske er der tid til et møde – vær forberedt og fleksibel
Lyt til de spørgsmål, der bliver stillet – hvis du ikke kan
vinkle projektet i den retning de peger, så sig tak for input
og find en anden pulje
Fortsæt dialog og svar hurtigt på uddybende spørgsmål.
Rigtig irriterende spørgsmål er som regel et godt tegn
Godt projekt – god arbejdslyst!
• Bevar optimismen og ejerskabet til dit projekt!
onsdag d. 28. august 2013
Kommentarer fra deltagerne
God dag, gode
input, gode
værktøjer, godt
indlæg, gode
netværksmuligheder – godt gået.
Fedt med Do’s &
Dont’s
gennemgang og
den personlige
feedback. Fik
mere, end jeg
forventede.
Fine, præcise og
brugbare oplæg.
Ærgerligt, at vi
startede for sent,
så tidsplanen
skred.
Godt at få Mariannes
vinkel, godt valg af
kursussted, dejligt at
komme ud. En time
ekstra ville være fint,
så ferniseringen kom
med.”
Gode tips og
tilgængelige råd.
Alt i alt super på
det faglige. For
meget Vejlefjordreklame .
Alt i alt skønt. Tak
for jeres dejlige
stil. For lidt tid til
gruppearbejde,
men helt ok,
komforten fik
plads i stedet.
41
Hos Bigum Consult
får du hjælp til
• projektcoaching,
• fondsstrategi,
• projektskitse,
• ansøgning,
• dialog med fondene…..
Større succes med
projektfunding
- gavner flere
mennesker
• at lande og igangsætte projektet
• Se detaljer på
• www.bigumconsult.dk
Greve Erhvervscenter
Korskildelund 6
2670 Greve
T +45 4058 4411
[email protected]
www.bigumconsult.dk
Det kan vi hjælpe med i PrimusMotor…
Fundraising kan være en jungle – der findes mange forskellige fonde med hver deres
formål og strategi. Antallet af ansøgninger som fondene modtager er stærkt stigende –
så konkurrencen er hård.
Hos PrimusMotor tilbyder vi at assistere jer med hele eller dele af fundraisingarbejdet.
• Fondsresearch – vi læser jeres projektmateriale og udarbejder en oversigt over
relevante fonde samt deres formål og deadline.
• Projektudvikling og fondsstrategi – vi hjælper jer til at udvikle og modne jeres projekt,
så det bliver interessant for fonde at støtte. Derefter udarbejder vi en strategi for hele
jeres fundraising-indsats og sammensætter det miks af fonde, det vil være relevant at
søge til forskellige dele af projektet. I strategien viser vi jer hvordan, I vinkler jeres
projekt ift. de udvalgte fonde.
• Fondsansøgning – vi tager kontakt til fonde og laver ”indsalgsarbejdet”. Derefter
skriver vi ansøgningen til fonden og forestår alt praktisk arbejde med at samle bilag
og udarbejde budgetter.
• Undervisning og sidemandsoplæring – vi er sparringspartnere, guider og vejledere,
hvis I selv ønsker at arbejde med fundraising og udarbejde ansøgninger.
Der er mange måder vi kan samarbejde på omkring fundraising, og vi kan tilpasse det
præcist efter jeres ønsker.
44
PrimusMotor ApS
Kildebjerg Erhvervspark
Rugaardsvej 5
DK – 8680 Ry
Tlf: 8230 7000
[email protected]
www.primus-motor.com
45

similar documents