Mindfulness og mental sundhed

Report
Mindfulness og mental sundhed
K A R E N W I S TO F T L E K TO R P H . D .
INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)
Artiklens udgangspunkt
 Hvorvidt kan mindfulness være svar på, hvordan
man kan fremme et mentalt sundt liv?
 Er mindfulness-metoder alene egnede til at
imødegå særlige livsstilsmæssige udfordringer fx
stress, depression, håbløshed, magtesløshed…
 Eller kan praktiseringen af mindfulness få betydning
for menneskers muligheder for at forandre deres liv
i en mentalt sundhedsfremmende retning?
Formålet
 Afklare på hvilken måde mindfulness udfordrer
etablerede sundhedspædagogiske forståelser af
mental sundhed
 Beskrive, hvad vi kan forvente, at mindfulness kan
bidrage med ift. mental sundhedsfremme


hvad enten man tænker bredt i menneskers muligheder for
læring og personlig udvikling, der fremmer deres egen og
andres mentale sundhed
eller man tænker mere snævert i det enkelte menneskes
mentale helbredsmuligheder
A. Mental sundhed
 Tre perspektiver på mental sundhed, der præger den
sundhedspædagogiske arena:
I.
WHO’s definition af mental sundhed: selvrealisering og
produktiv tilpasning
II.
Den salutogenetiske idé: coping- og mestringsstrategier –
hvad holder folk raske og friske (godt helbred) selv under
svære livsbetingelser (Antonovsky)
III. ’Well-being’ perspektivet – fokus på menneskers potentiale
i forhold til at lykkes (Haidt; Nussbaum).
 Alle hviler på en grundlæggende forestilling om, at
menneskets mental sundhed kan fremmes ved at udnytte
dets handlepotentialitet.
B. Historisk afsæt: W. James
(1902)
 William James’ banebrydende empiriske studier af
religiøse erfaringer

The Varieties of Religious Experience – A study in human
nature (James,1902)
 Det ’følelsesfulde temperament’ og det ’åndelige
ophav’ er vejen til meditative og religiøse
erfaringer, der baner vejen for en sundere liv
 Følelsesfuldhed og erfaringer med transcendens
bliver analytiske redskaber og nye videnskabelige
fremstillingsformer
 ’Healthy-mindedness’ eller ’mind-cure’
C. Mindfulness’ bidrag til mental sundhed
 Tre (nutidige) eksempler
i.
Fænomenologiske betydningselementer: hvordan det giver
mening for folk, der praktiserer mindfulness-meditation (Mace,
2008)
ii.
Værdigrundlaget i et bestemt mindfulness-træningsprogram
(Shapiro, Schwartz, & Bonner, 1998)
iii. Grundtræk i en bestemt klinisk psykologisk model for sundhed
og velvære, der er koblet til mindfulness (Cloninger, 2004)
 Illustration af nogle styrende principperne for mindfulness
– citater fra forskellige ’mindfulness-guruer’
 En række karakteristika og dokumenterede effekter af
nutidige buddhistisk psykologisk eller meditativt
inspirerede praktiseringer af mindfulness.
Erkendelsesteoretisk brud
 Mindfulness repræsenterer et skift fra handling til
oplevelse
 Og ikke kun et skift i forhold til kendsgerninger men
også i forhold til transcendens
 Mindfulness åbner for mental sundhedsfremme, der
inkluderer oplevelser, der transcenderer egen
handling, dvs. noget, der i princippet ligger uden
for den empiriske erfaring, noget man måske ikke
helt forstår…
Kan det lade sig gøre at forholde sig
ikke-dømmende?
 Er det muligt at gå forudsætningsløst til verden?
 Al oplevelse er baseret på tidligere oplevelser, som
udgør den meningshorisont, oplevelsen indgår i - man
kan ikke opleve uden allerede erkendte oplevelser eller
’mentale domme’
 Men med mindfulness skal man tilsyneladende
acceptere det, man oplever, uden at dømme – i hvert
fald kun ud fra noget, der svarer til accept…?
 Er der blot tale om moralske domme, som man ikke må
foretage, fx intolerance, racisme eller foragt …?
 Mennesket kan ikke gå forudsætningsløst til verden,
men kan muligvis træne sig selv i at acceptere de fleste
oplevelser!
Konkluderende pointe
 Når man er handlingsorienteret som i den
etablerede sundhedspædagogik, tager ens mening
farve af fremtiden – med blik for succes’er og
fiaskoer fra fortiden

Med handlingspotentialitet flytter man sig ud i fremtiden!
 Når man er oplevelsesorienteret som i mindfulness,
sættes fortid og fremtid ud af drift, og væren i
nuet bliver det centrale

Hvis man virkelig orienterer sig ud fra oplevelse, får nuet så
megen fylde, at man orienterer sin mening ud fra
’evighedens synsvinkel’.

similar documents