Styr på kemikalierne

Report
»Styr på kemikalierne.
I-BAR Arbejdsmiljøtopmøde den 22. oktober 2014
Gitte Lindhard
»Program
Styr på kemikalierne – Hvorfor ?
Kemikalier i industrien.
De farlige kemikalier.
Styr på kemikalierne – Hvordan?
• Ryd op, sorter, smid ud og opbevar.
• Brugsanvisninger – herunder nye faresymboler.
• Arbejdspladsens indretning.
• Brug værnemidler.
»Styr på kemikalierne – Hvorfor?
1. Styr på lovkravene:
Færre eller ingen bemærkninger fra Arbejdstilsynet og myndigheder.
2. Mindre risiko for ulykker og sygdomme:
Færre sygedage og bedre arbejdsmiljø.
3. Bedre overblik:
Arbejdet bliver lettere og der bruges mindre tid/færre ressourcer.
4. Imødekomme kundekrav :
Fastholdelse af kunderne.
5. Økonomiske fordele:
Færre ulykker/mindre sygdom og mindre tidsforbrug.
»Kemikalier i industrien
Produktion
Værksted
Lager
Laboratorie
Mange typer og små-store mængder.
Form: Fast/Flydende/Pulver/Gas.
»De farlige kemikalier
Hud- og øjenkontakt
Indånding
Indtagelse
Forebygge ulykker og sygdomme
»Styr på kemikalierne – Hvordan?
Ryd op, sortér, smid ud og opbevar:
Gennemgå alle afdelinger – kig i rum, skabe, skuffer, lagre - både ude
og inde.
Sortér i kemikalierne og smid ud:
For gammelt og forældet.
Bruges ikke mere.
Indholdet er ukendt.
Fundet uegnede ved tidligere brug.
»Hjælpeskema
Navn
Leveran
dør
Anvendelse
Produkttype
Bemærkning
Mineralsk
Terpentin
Borup
Kemi
Rengøring af
værktøj og pensler
Rensemiddel
Bruges hver dag
Kædesavsolie
Würth
Olie til kædesav
Olie
Bruges 1 gang om
måneden
»Opbevaring
Udendørs:
- Fast bund – Beton eller cement.
- Ikke afløb til offentligt kloak.
- Sikring mod sammenløb.
- Uvedkommende ikke adgang.
- Sikkerhedskilte.
- Opbevaring under ”øjenhøjde”.
- Sikring mod påkørsel.
- Sollys og overdækning.
- Uvedkommende adgang forbudt.
»Opbevaring
Indendørs:
- Skabe med udsugning.
- Opbevaring under ”øjenhøjde”.
- Glasbeholdere i bunden.
- Farligste stoffer og materialer i bunden.
- Sikring mod sammenblanding.
- Giftige stoffer og materialer.
- Temperaturen.
»Eksempler på opbevaring
»Eksempler på opbevaring
»Brugsanvisninger
Sikkerhedsdatablade.
16. punkter.
Dansk.
Gratis.
Arbejdspladsbrugsanvisninger.
Lokal tilpasning.
Brug arbejdstilsynets tillægsskema:
Se I-Bar vejledning: ”Kemi på autoværkstedet trin for trin”, 2011.
»Tillæg
»Tilgængelighed
Forskellige elektroniske webbaserede værktøjer, som man kan
abonnere på og udarbejde arbejdspladsbrugsanvisningerne, fx
Chemicontrol, Eco-online, Dansk Kemidatabase…
Brugsanvisningerne skal være tilgængelige for medarbejderne:
»CLP = Klassificering, mærkning og emballering
Besluttet i 2009.
Ens retningslinjer for klassificering, mærkning og emballering af
kemikalier i FN.
Gælder for rene kemiske stoffer og materialer/blandinger:
Rene stoffer: Acetone, Mineralsk Terpentin, Rensebenzin, Klor, Sprit..
Blandinger: Flere rene stoffer i en blanding.
»CLP = Klassificering, mærkning og emballering
Nye faresymboler (farepiktogrammer).
Signal-ord.
Nye risikosætninger.
Nye sikkerhedssætninger.
Nye etiketter.
»Gamle og nye faresymboler
»Signal-ord og nye R- og S- sætninger
”Fare” – de farligste stoffer og blandinger.
”Advarsel” – de mindre farlige.
R- sætninger bliver til H-sætninger (Hazard):
H318: Forårsager alvorlige øjenskader.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
S- sætninger bliver til P-sætninger (Precautionary):
P210: Holdes væk fra gnister/åben ild.
P261: Undgå indånding af dampe.
CLP = Klassifikation, Mærkning og Emballering
20.01.09 01.12.10
I kraft
01.12.12
Mærkning af stoffer
01.06.15
01.06.17
Mærkning af blandinger
»Plakat
Rensevæske
Rensevæske
»Om-hældninger
Når der om-hældes fra en emballage til en anden skal det sikres at
emballagen kan holde til det pågældende kemikalie og at etiketten
kommer med.
Der må aldrig stå farlige kemikalier opbevaret uden at der er en
fareetiket på.
»Hvad skal vi gøre? Rene Stoffer:
Sælger, producere, importere rene stoffer:
Ny klassificering, mærkning og sikkerhedsdatablad senest 1.
december 2012.
Anvender rene stoffer:
1. Få overblik over de rene stoffer: Værkstedet, laboratoriet..
2. Opdatering af sikkerhedsdatablade .
3. Opdatering af arbejdspladsbrugsanvisninger.
4. Information om nye regler til medarbejdere fx emne på
arbejdsmiljøorganisationsmøde, tavlemøder, personalemøder mv.
5. Skift etiketter på gamle rene stoffer.
»Hvad skal vi gøre? Blandinger:
Sælger, producere, importere blandinger:
Ny klassificering, mærkning og sikkerhedsdatablad senest 1. juni 2015.
Markedsførte blandinger (produceret og emballeret) må sælges med
gammel mærkning indtil 1. juni 2017.
Anvender blandinger:
1. Få overblik over blandingerne.
2. Opdatering af sikkerhedsdatablade.
3. Opdatering af arbejdspladsbrugsanvisninger.
4. Information om nye regler til medarbejderne.
»Styr på indretning af arbejdspladsen
Arbejdspladsen skal indrettes så påvirkning af medarbejderne undgås:
Etabler ventilation, hvor det er nødvendigt. Rumventilation suppleret
med punktudsug.
Støvende processer – tørt og våde partikler.
Afdampninger fra kemikalier.
Svejseprocesser.
Rengøringsprocesser.
»Tips til hverdagen
Sæt låg og hætter på kemikalier, når de ikke bruges og sæt dem på
deres rette plads.
Transporter kemikalier i lukkede beholdere – ikke i åbne bægre,
spande eller kander.
Tør kemikalie-spild op med det samme.
Monter hældetude eller doseringspumper på dunke og palletanke.
Placer dunke i vippestativer, der gør det sikkert at hælde.
Placer altid kemikalierne forsvarligt, når I arbejder med dem.
»Brug værnemidler - Handsker
Beskyttelse mod stænk og sprøjt og helkontakt.
Vælg det rigtige materiale. Se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet.
Hvor lang tid skal handsken bruges?
Gennembrudstid – Kontakt leverandøren.
Vælg den rigtige størrelse.
Engangshandsker og ”flergangs”-handsker.
Brug kun handsker når der er nødvendigt.
Handsker bruges på en tør og velplejet hud.
Brug bomuldshandsker under kemikaliehandsken.
»Brug værnemidler - Åndedrætsværn
Værn mod partikler eller gasser.
Forskellige filtre. P (1,2,3) filtre eller gasfiltre (farvekoder/bogstaver)
Halvmasker eller luftforsynet åndedrætsværn.
Opmærksom på briller, skæg, rynker.
Brugstid for halvmasker: 3 timer
Brugstid for luftforsynet: Hel arbejdsdag
Se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet.
»Brug værnemidler – Brller/Skærm
Bruges hvis der er risiko for stænk og sprøjt.
Skal sidde fast uden at klemme eller snærer.
Tilstrækkeligt stort så det giver et klart udsyn.
Plads til personlige briller.
Kan fås med styrke.
Ansigtsskærm.
»Værn om værnemidlerne
Værnemidlerne skal rengøres efter brug, opbevares tørt og i
emballagen. Gerne i lukkede skabe eller skuffer. Holdbarheden og
sikkerheden øges.
»Afslutning
Hvad er jeres største udfordring med kemikalierne i hverdagen?
Har I forslag til I-BAR til hvad I kunne tænke jer der skal sættes
særligt fokus på inden for det kemiske arbejdsmiljø? Og hvordan?
Tak for nu !

similar documents