Fra kvalitetsinitiativer til Pædagogisk og didaktisk

Report
Fra kvalitetsinitiativer til
Pædagogisk og didaktisk
grundlag… med Elevplan som
understøttende og fremmende
værktøj.
Dagens program
• Fakta om TCAA
• Fra kvalitetsinitiativer til pædagogisk didaktisk grundlag
og de ti teser
• Organisering omkring Pædagogisk Eksperimentarium
– som strategisk beslutning
• Fra tese til tiltag… med Elevplan som understøttende og
fremmende værktøj
• Tidslinje for Elevplan ved TCAA
• Spørgsmål og debat
Tech College Aalborg
Et kort oprids – for dem der ikke kender os.
• Antal indgange, årselever
– 9 ud af 12 EUD indgange samt HTX
– Ca. 3000 ÅE
• Adresser
– 7 adresser i Aalborg og afdelinger i Hadsund og Hobro
• College-begrebet
– Hver EUD-indgang er placeret på selvstændig afdeling = college.
F.eks. er Mad til mennesker placeret på Food College,
Produktion og udvikling på Metal College osv.
Fra kvalitetsinitiativer til drift
UVM
Gældende love og
bekendtgørelser
TCAA
Uddannelsesordninger
Skolens pædagogiske og
didaktiske grundlag
De 7 kvalitetsinitiativer
10 teser
- Pædagogisk X
- Udviklingsprogrammer
- Udviklingskonsulenter
- Pædagogiske konsulenter
Elevplan
Elevens uddannelsesplan
Lokal undervisningsplan
Fraværsregistrering
Kommunikation mellem
skole, elev og virksomhed
Virksomhedens brugerflade
SKP faciliteter
LMS Kuffertsystem, MOS
Intensionen med det pædagogiske og didaktiske grundlag (PDG)
•
PDG omhandler de områder, vi prioriterer inden for det pædagogiske og
didaktiske felt, som samtidig er de områder, der påvirker vore to
kerneydelser:
• undervisning og læring.
• vejledning, trivsel og gennemførelse.
•
PDG afspejler de udfordringer, der knytter sig til planlægning og
gennemførelse af både den teoretiske undervisning og praktiske
værkstedsundervisning.
•
PDG er fælles for alle colleger og uddannelser på skolen, men vil udmønte
sig i forskellige aktiviteter, der er relevante for de forskellige colleger
og uddannelser.
PDG - som 10 teser
På TCAA gør vi os bedre sammen og taler samme
pædagogiske sprog
På TCAA vil vi skabe
kompetente og fagligt
stolte elever på alle
skolens uddannelser
På TCAA er den enkelte
lærer og lærerteamet i
centrum som leder af
læringsprocesser
På TCAA udfordrer vi
talenter i mange
betydninger
På TCAA vil vi skabe
sammenhængende og
motiverende
læringsforløb for alle
elever
På TCAA er vi stolte af
vore uddannelser
På TCAA foregår
uddannelse og læring i
samspil mellem skole,
elev og virksomhed
På TCAA har vi fokus på
at de unge gennemfører
deres uddannelse
På TCAA indgår IT
overalt undervisningen
og anvendes ud fra en
bevidst didaktisk
strategi
TCAA anerkender og
har positive
forventninger til alle
elever – alle skal lære
det de kan
Strategi for implementering af PDG
– etableringen af Pædagogisk
Eksperimentarium
Formål med Pædagogisk Eksperimentarium (Pæd X)
Pæd X skal skabe retning for den pædagogiske udvikling på TCAA
• Fremme en kultur hvor lærerne diskuterer og reflekterer over hvordan de
bedst kan udvikle undervisning og læremiljø.
• Understøtte sammenhængskraften på skolen.
• Sikre videndeling og fælles sprog i den pædagogiske og didaktiske praksis
• Være eksperimentarium for interne forsøg og nye metoder
Hvad er Pæd X?
Udviklingskonsulenter
Pæd X - De 5 udviklingsprogrammer
Den aktuelle
projektportefølje
Pædagogisk IT
Interne kurser og
videndelingsarrangementer
EP skolekonsulent
PD –
kompetenceudvikling
for pæd. personale
Understøttende til Pæd X
Elevplan som pæd.
styringsværktøj,
kommunikation mellem elev,
skole og virksomhed
Elevplanforum
Model for teamrefleksion,
analyse, udvikling, og
evaluering.
Skolens kvalitetssystem,
statistik og analyse
Elevplans snitflader
Administrativt ben
- Holddannelse
- Fraværsregistrering
Kommunikationsben
- Samspil mellem elev,
skole og virksomhed
Elevplan som pæd. styringsværktøj og
kommunikationsplatform mellem elev, skole og
virksomhed.
Pædagogisk udviklingsben
- Udvikling og kvalitetssikring af LUP
- Videndeling
- Interne EP-kurser
Elevplanforum
Gruppen består af pædagogiske konsulenter/EP-superbrugere på colleger.
 Indgår i de enkelte college-projekter
 Ansvar for LUP på de enkelte colleger, dvs. beskrivelser af
undervisningen og ajourføringer i forhold til ændringer.
 Ansvar for elevplan på de enkelte colleger.
Samles i et ”Elevplanforum”, kvartalsmøder
Formål for Elevplanforum
•
•
•
•
•
•
At skabe videndeling om Elevplan, herunder forståelse af hvilke funktioner, der skal
anvendes af skolemedarbejdere jf. hovedbekendtgørelsen og hvilke funktioner, der
kan anvendes i henhold til den enkelte lærer eller afdelings beslutninger om brug af
systemet.
At være samlingspunkt for kontinuerlig indsamling af ønsker og mulige emner til
udvikling af systemet fra forskellige brugerflader.
At fungere som koordinerende forum i forhold til udvikling af små oplæg/ ”minikurser” i relation til udvalgte funktioner, som gennemgås af den pædagogiske
konsulent og/eller elevplansuperbrugeren i forbindelse med pædagogiske møder,
temadage e. lign. på college.
At udbrede viden om, hvordan Elevplan kan anvendes som understøttende værktøj
i forhold til den daglige pædagogiske praksis - i henhold til den overordnede
retning for pædagogikken ved TCAA.
At fungere som afsæt for systematisk erfaringsudveksling og uddybning
af ”best practice” på collegerne.
At skabe (endnu) mere synlighed, information og præcise
retningslinjer for brugen af EP blandt brugerne
samt styrke systemets image.
Hvordan understøtter og fremmer
Elevplan kvalitetsinitiativerne –
udmøntet i 3 udvalgte teser fra skolens
PDG?
Fra tese til tiltag… og hverdagsdrift
På TCAA vil vi skabe sammenhængende og motiverende læringsforløb for alle elever
Elevplan understøtter og fremmer:
• klarhed og struktur i forhold til udbudte undervisningsforløb.
• tydeliggørelse af forskellen mellem fleksible obligatoriske forløb og grundforløbspakker.
• sikring af, at undervisningen på en given grundforløbspakke, hvor der indgår valgfri
undervisning, er beskrevet og målsat.
• kommunikation mellem interne aktører – fx vejleder, lærerteam, coach mv. Fælles holdning og
håndtering af eleven på baggrund af fælles referenceramme.
• eleverne oplevelse af, at de forskellige aktører snakker sammen og har samme udgangspunkt.
• at tage udgangspunkt i de uddannelsesplaner, der automatisk er vedhæftet fra UU.
• at der skabes videndeling om elevens uddannelsesforløb gennem adgang til filarkiv fra Easy
• synliggørelse af fravær
• kommunikation og samarbejde med mester
Ønske: Elevplan - linket til eksterne systemer. Fx evaluering af konkrete
teambaserede udviklingsprojekter, hvor succeskriterierne i projekterne
omdannes til bestemte spørgsmål eller fokuspunkter for elevgruppen.
Fra tese til tiltag… og hverdagsdrift
På TCAA er den enkelte lærer og lærerteamet i centrum som leder af læringsprocesser
Elevplan understøtter og fremmer:
• klarhed og struktur i forhold til målene for læringsaktiviteter - understøtter lærerens didaktiske
overvejelser.
• den pædagogiske tænkning som helhed, kommer også til udtryk i det daglige qua skemabrik med
relevante kviklinks.
• lærerens forståelse af sammenhængen mellem de forskellige niveauer i LUP.
• lærerens fokus på evaluering, alle skemabrikker er knyttet op på fag og mål.
• lærerteamets helhedsvurdering.
• sikring af, at undervisningen på en given grundforløbspakke, hvor der indgår valgfri undervisning,
er beskrevet og målsat.
• kommunikationsgange mellem interne aktører – fx vejleder, lærer, coach mv.
• viden om elevens tidligere skolegang mv. – via uddannelsesplaner, der automatisk er
vedhæftet fra UU.
• at der skabes videndeling om elevens uddannelsesforløb gennem adgang til filarkiv
i Easy fra Elevplan.
• info om elevfravær (sms eller mail).
• (kontakt)lærerens kommunikation med mester.
Fra tese til tiltag… og hverdagsdrift
På TCAA foregår uddannelse og læring i samspil mellem skole, elev og virksomhed
Elevplan understøtter og fremmer:
• kommunikationen mellem skole, elev og virksomhed.
Stort set alle virksomheder og elever får indkaldelse til skoleforløb, generel info pr. mail via
skemakviklink. Virksomhederne tager rigtig godt imod systemet. Eleverne møder op 
• samspillet mellem skole og virksomhed - om elevens uddannelsesforløb
Skolevejledning og praktikpladserklæring og arbejdsgiverplan
Tydeliggørelse af praktikmål under praktikforløbene
Fag og undervisningsmål under skoleophold, karakterer
Info om fravær pr. sms eller mail
•
samarbejde om obligatoriske opgaver, eleven skal udarbejde under praktikophold.
•
kvalitetssikring af undervisningen i praktikcentret.
Fraværsregistrering fra skolemedarbejderbrugerflade
Udbud af praktikopgaver/aktiviteter
Overblik over SKP-elever fra virksomhedsbrugerfladen
Tidslinje – Elevplan ved TCAA
2000 – 2010
Implementering
Elevens
uddannelsesplan
Læringsaktiviteter og
-elementer
Målpinde og
delmålpinde
Lokale
undervisningsplaner
2011 – 2012
2012 – 2013
2014 –
Easy-A/
Elevplan
Fraværsregistrering
Holddannelse
Virksomheden i
Elevplan
Elevplan som
pædagogisk
redskab og
kommunikations
-platform
Spørgsmål / debat

similar documents