Oplæg fra Elisabeth Kampmann, Introduktion til kvalitative metoder

Report
Vitsi workshop 23. oktober 2012
Elisabeth Kampmann
Ergoterapeut, cand.scient.soc.
ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012
8.30 – 9.30 Introduktion til kvalitativ metode
9.30 – 12.00 Øvelser i arbejdet med kvalitativ metode
12.45 – 13.45 Opsamling og diskussion
ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012
1
Randomiserede,kontrollerede
eksperimenter
2
Kvasieksperimenter:
Kontrollerede forsøg baseret
på matching
3
Forløbsstudier
4
Tværsnitsundersøgelser
5
Procesevaluering,
aktionsforskning o.lign.
ViTSi
Elisabeth Kampmann
6
Kvalitative casestudier og
etnografiske feltstudier
7
Erfaringer og eksempler
på god praksis
8
Ekspertvurderinger
9
Brugervurderinger
Oktober 2012

Er erfaringsorienteret:
› Verden som den erfares af den enkelte
› Verden bestemmes af bevidstheden
› Subjektivitet anses som forudsætning for forståelse
overhovedet




Den afgørende virkelighed er, hvad mennesker
opfatter den som
Livsverdenens forrang: Menneskers eget perspektiv
på deres egen verden
Vores fælles verden som vi opfatter som sund
fornuft
Variationerne i erfaringerne er interessante
ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012
Det enkelte menneskes subjektive oplevelse er
udgangspunktet.
Man ser bort fra, om der er en ”objektiv”
modsvarighed.
Det er fænomenernes verden som er interessant.
Den fænomenologiske reduktion: sætter den reelle,
objektive verden i parentes.
ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012

Forståelse af mening: hermeneutik

Forståelse af vores liv som fortællinger: det
narrative

Forståelse af sproget som bærer af ideologi,
identitet og magtstrukturer: diskursanalyse
ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012
Lav en tragt hvor emnet indsnævres
Ud af tragten kommer problemstillingen
eller forskningsspørgsmålet
ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012
Er det/de spørgsmål, man stiller sig selv
 Styrer hele undersøgelsen – metode,
analyseenhed etc.

Typer af forskningsspørgsmål:




Forklarende spørgsmål – vi tror, at det hænger sådan
sammen, passer det?
Udforskende/forstående spørgsmål – hvordan oplever ….?
Beskrivende spørgsmål – beskrivelse af et fænomen, dets
udbredelse etc.
Handlingsrettede spørgsmål – hvad sker der, når vi gør sådan
og sådan?
ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012


Hvad tror vi på forhånd? Hvad forestiller
vi os om det, vi vil undersøge?
Gør det klart og glem
analysen!
ViTSi
Elisabeth Kampmann
det i
Oktober 2012
Den subjektive oplevelse er udgangspunktet.
Det er ikke vigtigt, om der er en objektiv
modsvarighed. Det er informanternes
livsverden, som er interessant.
At udvikle viden om informanternes
erfaringer og livsverden inden for et
bestemt felt
 Vi leder efter væsentlige kendetegn ved de
subjektive fænomener, vi studerer
 Vi sætter vores egen forforståelse i parentes

ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012
1.
2.
3.
4.
ViTSi
Danne sig et helhedsindtryk – hvilke
hovedtemaer er der i interviewene?
Identificere de sætninger i interviewene, der
hører til hvert tema
Abstrahere den viden, som hvert tema
indeholder. Indholdet i hvert tema
kondenseres
Sammenfatning af det kondenserede med
citater som illustration
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012
Arbejdet med elever og studerende
Arbejdet med vejleding af sosu- og sygeplejestuderende opleves generelt af
medarbejderne som stimulerende for udviklingen af deres kompetencer og
faglighed og som et arbejde, hvor deres kompetencer bliver sat i spil og brugt.
Medarbejderne oplever samtidig, at de rent fagligt skal holde sig opdateret, når de
arbejder med de studerende:
Ens egen praksis bliver stillet til skue hele tiden, og det synes jeg jo er fantastisk. Det
er noget, der gør, at man reflekterer over sin egen virksomhed, det synes jeg er
herligt.
På den anden side betyder alle de studerende, at der kan være rigtig mange
mennesker til stede i dagtimerne i den akutte modtagelse – udover sosu- og
sygeplejestuderende er der også medicinstuderende. Dette kan gøre arbejdet mere
besværligt og bevirke, at de faglige kompetencer ikke bliver brugt:
Det er værre at gå hjem efter en af de her dage, hvor der har været 2000 mennesker
på kontoret, elever, studerende, medicinstuderende, alle mulige, man har stort set
ikke lavet andet end at sidde og nikke, det er forfærdeligt.
(Undersøgelse af personalet på psykiatrisk afd.’s oplevelser af deres brug af kompetencer, EK 2012)
ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012
Danne sig et helhedsindtryk – hvilke
hovedtemaer er der i interviewene?
Indtage et fugleperspektiv
Dette er det første bud på temaer – temaerne
kan ændre sig undervejs, når man kommer
dybere ned i materialet
ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012
de tager scanninger og blodprøver og de fotograferer og hold da op, hvad vores unger ikke
har været igennem, ikke. Og så kan man jo sige, at det er lidt skræmmende, men læger
har det sådan, de siger jo ikke… at de ikke kan finde det…. de bliver ved og bliver ved og
bliver ved, indtil forældrene siger nul, nu slutter festen, ikke. Nu er han/hun som hun er,
og så er det det, ikke, hvor at jeg kan huske på hospitalet flere gange for eksempel, at nu
til jul så går han, når han nu bliver så og så gammel, så sker der det og det og det, det
sagde de, altså når han er et år, jeg kan huske at de sagde det sådan helt tydeligt, når han
bliver et år, så er det hele overstået, så kører det bare på skinner hele tiden. Indtil vi på et
tidspunkt sagde til dem: prøv at hør her, vi er trætte af at få det at vide igen og igen og
igen og få den der, åh, når man gik hjem derudefra, ikke, så der bedte vi dem simpelthen
om at hvis de ikke vidste 100%, hvad det var, og hvordan det var kommet, så skulle de
ikke fortælle os, hvordan det blev om et halvt år. Så det var sådan, da jeg sagde til hende,
det var vigtigt for os for eksempel at få en diagnose, så var det sådan, det var så en læge,
vi havde på det tidspunkt ..og det er jo så igen som forældre man skal selv kæmpe og sige
til dem hvis du ikke kan sige hvad – jamen kan du ikke bare acceptere, at han er
udviklingshæmmet – det er også en diagnose …hallo, nej, det er ikke en diagnose, ikke
<det var fra sygehuset?> ja, hvor at jeg simpelthen måtte ringe til overlægen bagefter, jeg
var så rasende, så jeg kunne have ….jeg ved ikke hvad, ikke, og jeg sagde til hende, for det
første så skal jeg ikke have hende mere, hun skal ikke undersøge mit barn, for det andet,
så synes jeg hun skal finde ud af hvad udviklingshæmmet er, hun kan ikke stikke folk ud
sådan der er en diagnose……… og så fik vi så en anden læge. Det er jo det der igen, det
var jo mig, der skulle kæmpe, og det har det også været i forhold til kommunen, ikke. Og
få dem til at forstå, jamen der er noget galt med det her barn, men vi kan ikke finde ud af,
hvad det er… og de har ikke haft en kasse til ham, og det er jo et stoort problem………….
(fra interview med mor til en søn på 7 år, der har forsinket psykomotorisk udvikling, men ingen lægelig
diagnose, EK 2004)
ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012
At få en ”rigtig” diagnose på sit barn
 At acceptere barnet som det er
 Ikke at høre til i en ”kasse”
 Lægerne ved ikke nok, men indrømmer
det ikke
 Kamp

ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012
Identificere sætninger (meningsbærende
enheder), der vedrører hvert tema
Teksten sorteres op i en matrice
Temaerne fra trin 1 kan evt. justeres.
ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012



Så det var sådan, da jeg sagde til hende, det var
vigtigt for os for eksempel at få en diagnose
jamen kan du ikke bare acceptere, at han er
udviklingshæmmet – det er også en diagnose
…hallo, nej, det er ikke en diagnose, ikke
Indtil vi beder på et tidspunkt sagde til dem prøv at
hør her, vi er trætte af at få det at vide igen og
igen og igen og få den der åh, når man gik hjem
derudefra, ikke, så der bedte vi dem simpelthen
om at at hvis de ikke vidste 100% hvad det var og
hvordan det var kommet, så skulle de ikke fortælle
os hvordan det blev om et halvt år.
ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012

de tager scanninger og blodprøver og
de fotograferer og hold da op, hvad
vores unger ikke har været igennem,
ikke. Og så kan man jo sige, at det er lidt
skræmmende, men læger har det
sådan, de siger jo ikke…at de ikke kan
finde det….de bliver ved og bliver ved
og bliver ved indtil forældrene siger nul,
nu slutter festen, ikke. Nu er han/hun som
hun er, og så er det det, ikke,
ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012

Det er jo det der igen, det var jo mig, der
skulle kæmpe, og det har det også
været i forhold til kommunen, ikke. Og få
dem til at forstå, jamen der er noget galt
med det her barn, men vi kan ikke finde
ud af, hvad det er…og de har ikke haft
en kasse til ham, og det er jo et stoort
problem………….
ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012


Og så kan man jo sige, at det er lidt skræmmende, men læger har det
sådan, de siger jo ikke…at de ikke kan finde det….de bliver ved og bliver
ved og bliver ved indtil forældrene siger nul, nu slutter festen, ikke.
hvor at jeg kan huske på hospitalet flere gange for eksempel, at nu til jul
så går han, når han nu bliver så og så gammel, så sker der det og det og
det, det sagde de, altså når han er et år, jeg kan huske at de sagde det
sådan helt tydeligt, når han bliver et år, så er det hele overstået, så kører
det bare på skinner <det stillede de jer i udsigt> hele tiden. Indtil vi beder
på et tidspunkt sagde til dem prøv at hør her, vi er trætte af at få det at
vide igen og igen og igen og få den der åh, når man gik hjem derudefra,
ikke, så der bedte vi dem simpelthen om at ss at hvis de ikke vidste 100%
hvad det var og hvordan det var kommet, så skulle de ikke fortælle os
hvordan det blev om et halvt år. Så det var sådan, da jeg sagde til hende
det var vigtigt for os for eksempel at få en diagnose, så var det sådan, det
var så en læge, vi havde på det tidspunkt ..og det er jo så igen som
forældre man bliver skal selv kæmpe og sige til dem hvis du ikke kan sige
hvad – jamen kan du ikke bare acceptere, at han er udviklingshæmmet –
det er også en diagnose …hallo, nej, det er ikke en diagnose, ikke
ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012


Det er jo det der igen, det var jo mig, der skulle
kæmpe, og det har det også været i forhold til
kommunen, ikke
ja, hvor at jeg simpelthen måtte ringe til
overlægen bagefter, jeg var så rasende, så jeg
kunne have ….jeg ved ikke hvad, ikke, og jeg
sagde til hende, for det første så skal jeg ikke
have hende mere, hun skal ikke undersøge mit
barn, for det andet, så synes jeg hun skal finde
ud af hvad udviklingshæmmet er, hun kan ikke
stikke folk ud sådan der er en diagnose………
og så fik vi så en anden læge.
ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012
› Abstrahere den viden, som teksten i hvert
tema indeholder ved at indholdet af de
meningsbærende enheder kondenseres
› De omskrives til abstrakt mening, eller der
udarbejdes kunstige citater
ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012
Fuld tekst
Kondenseret indhold
Så det var sådan, da jeg sagde til
hende, det var vigtigt for os for
eksempel at få en diagnose, så
var det sådan
jamen kan du ikke bare acceptere, at
han er udviklingshæmmet – det
er også en diagnose …hallo, nej,
det er ikke en diagnose, ikke
Det opleves som væsentligt for
moderen at få en egentlig
lægelig diagnose på barnet, der
præcist angiver, hvorfra
drengens problemer stammer,
og hvordan han ville udvikle sig.
Indtil vi beder på et tidspunkt sagde til
dem prøv at hør her, vi er trætte af
at få det at vide igen og igen og igen
og få den der åh, når man gik hjem
derudefra, ikke, så der bedte vi dem
simpelthen om at ss at hvis de ikke
vidste 100% hvad det var og
hvordan det var kommet, så skulle
de ikke fortælle os hvordan det blev
ViTSi
Elisabeth Kampmann
om et halvt år.
Oktober 2012
Sammenfatning af det kondenserede
 Sammenskrivning af det opsplittede
 Skrives loyalt mod informanternes
stemmer
 Indholdsbeskrivelse af hver kodegruppe
med udvalgte citater
 Citaterne fungerer som illustrationer

ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012

Forældre til handicappede børn, der ikke
kan få stillet en præcis diagnose på deres
barn, kan opleve problemer i forhold til
både social- og sundhedsvæsenet. De kan
opleve, at de ikke kan få de sociale ydelser,
de har behov for, fordi der ikke er en
passende ”kasse”, som barnet passer ind i,
og at barnets problemer bagatelliseres:
”Og få dem til at forstå, jamen der er noget
galt med det her barn, men vi kan ikke
finde ud af, hvad det er…og de har ikke
haft en kasse til ham, og det er jo et stoort
problem………….”
ViTSi
Elisabeth Kampmann
Oktober 2012

similar documents