Tårnby Kommune - pc.uvtaarnby.dk

Report
Tårnby Kommune
15. november
Tosprogvejledning
Program
• Oplæg fra deltagerne omkring observation og
vejledning
• Kulturbegreberne og kommunikation som et
led i vejledningen
Oplæg
To kulturbegreber
• Det beskrivende kulturbegreb
• Det komplekse kulturbegreb
Kompromisset
• Den procesorienterede tilgang bygger på
begge begreber
Det beskrivende kulturbegreb
(Det klassiske antropologiske)
• Det enkelte medlem af kulturen bærer kulturen i sig.
• Kultur er de ideer værdier, regler og normer, som man
overtager fra den foregående generation og giver
videre til næste generation.
• Kulturen har en kerne, essens: ”Det særligt danske”.
• Man ser kultur som afgrænsede enheder, der følger
nationens grænser.
• Kultur kan forklare folks handlinger og adfærd.
Det beskrivende kulturbegreb og det
homogene Danmark
Det beskrivende kulturbegreb er ret fremherskende i Danmark,
hvilket kan skyldes to ting:
• Danmark er en meget homogen nation (efter 1864).
– Danskerne har stort set haft samme religion, sprog og traditioner
• Den danske selvforståelse er, at vi alle sammen er ens.
– Danskere ser enshed, ikke forskellighed danskere imellem.
– Vi har opfundet begrebet ’danskhed’ – vi leder efter essensen
– Vi fortæller en historie om os selv, om at vi alle sammen er ens
Dette præger ofte vores opfattelse af andre nationer/kulturer (at de er
lige så ens som vi er)
Det komplekse kulturbegreb
• Kultur er viden, betydning og ideer, som vi deler med
hinanden. Det er noget vi konstruerer i kommunikationen
og samspillet mellem mennesker (to personer i et rum,
ægteskaber, klasseværelser).
• Kultur er ikke én ting, men et netværk af mindre felter. Som
mennesker bevæger vi os altid i flere felter samtidigt og
forholder os altså til flere logikker og regler på en gang (jf.
flere identiteter).
• Kultur er noget, der hele tiden forhandles. Man er ikke på
forhånd enige om, hvilke værdier, der er vigtige (magt kan
tilkæmpes).
• Nationale kulturer betragtes ikke som isolerede størrelser
med homogene befolkninger.
• Forhold som alder, køn, uddannelse er lige så vigtige i
tegningen af vores kultur som nationale tilhørsforhold.
Procesorienteret tilgang
• Begge kulturbegreber i anvendelse
• Det komplekse repertoire som mennesker erfarer,
bruger, lærer og gør i sine daglige liv
• Konstruerer løbende en følelse af sig selv og forståelse
for sine medmennesker
• Både noget fællesmenneskeligt og noget individuelt
• Får ind ’med modermælken’
• Gradvist erhverver og udvikler gennem læring og
erfaring – og samvær med andre mennesker
• Du er lærer – tænk i kulturbærende
undervisning – hvilke har vi?
Hvad er kommunikation?
• Kommunikation og kultur hænger sammen. Den
komplekse opfattelse af kultur bygger på en bestemt
opfattelse af kommunikation. Kultur skabes i høj grad
gennem kommunikation
• Der to forskellige måder at forstå kommunikation
– Kanyleteorien
– Det dialogiske forståelse
Kanyleteorien - grafisk
Input = output (går man ud fra)
Teorien har et fokus på afsenderen; Man gør noget
ved modtageren.
Modellen er målorienteret: man har fokus på
kontrol og effektivitet; hvis afsenderen regulerer
sit budskab kommer det mere effektivt ud til
modtageren.
Denne forståelse af kommunikation er meget
dominerende i PR
Spørgsmål til kanyleteorien
• Den overser det dynamiske i interaktionen,
hvor man har TO parter som BEGGE påvirker
kommunikationen
• Måden folk forstår og fortolker budskabet
virker aktivt på kommunikationen som helhed
• Det kan være en helt anden historie hvad
modtageren får ud af det sagte
• Folks for-forståelse er ikke taget i betragtning
Den dialogiske model
• Interaktionsteorien
• Kommunikationer er noget man deler, ikke
sender og det bruges til at skabe fælles
forståelse og smelte horisonter sammen
• Kan beskrives med et dobbeltsving, foregår
hele tiden
Den dialogiske model
• Interaktionsteorien
• Kommunikationer er noget man deler, ikke
sender og det bruges til at skabe fælles
forståelse og smelte horisonter sammen
• Kan beskrives med et dobbeltsving, foregår
hele tiden
Dialogmodellen
• A og B er to selvstændige enheder.
• I kommunikationen er de gensidigt afhængige og
tager aktivt del i at konstruere og afkode
budskabet
• Fokus er hverken på den ene eller den anden,
men nærmere på det dynamiske flow
• Idet de stiller spørgsmål og svarer, opbygger de
gradvist en fælles forståelse
• Vi ser kompleksiteten i kommunikationen og det
svære i at forudsige udbyttet
Interkulturel kommunikation
Den kommunikation der opstår i mødet
mellem to personer der repræsenterer hver
sit kulturelle fællesskab kalder vi
interkulturel kommunikation
Kulturbegrebet hænger meget sammen med
forståelsen af at kommunikere: Vi opbygger
fælles betydning og forståelse i samtaler.
Både afsender og modtager har indflydelse
på, hvad der kommer ud af samtalen
Interkulturel kommunikation
• Den kommunikation der opstår i mødet mellem
to personer der repræsenterer hver sit kulturelle
fællesskab kalder vi interkulturel kommunikation
• Processen hvor man sammensmelter horisonter
(ikke sender budskaber)
• Samspil mellem to parter der aktivt prøver at
forstå samtalepartnerens horisont og som i
denne proces udvider deres egen horisont til at
omfatte den andens (og omvendt)
Analyseredskaber til
Interkulturel kommunikation
Fire faktorer kan gøre sig gældende i
interkulturel kommunikation
1.
2.
3.
4.
Kulturel forforståelse
Kulturel selvforståelse
Erfaringspositioner
Kulturelle fikseringspunkter
Kulturel forforståelse
• Den forenklede forståelse, man har om en
gruppe mennesker, som man ikke selv er en
del af, kaldes kulturel forforståelse.
• Forventninger til samtalen og den, vi taler
med har betydning for vores bidrag til og
udbytte af samtalen.
Tjek din kulturelle forforståelse
• Prøv din kulturelle forforståelse ved at spørge:
– Hvordan beskriver jeg ’de andre’?
– Hvem er ’de andre’?
– Har jeg en bestemt forforståelse af en tosproget elevs forældre, fordi
de er muslimer eller på anden vis repræsenterer en anden kultur?
– Har jeg dannet mig et billede af, at der er ting ’de’ ikke kan eller vil
kunne forstå?
– Hvordan træder mine egne værdier frem?
– Er der positive eller negative holdninger behæftet med min
forforståelse af den tosprogede og dennes forældre?
Refleksionen over dette kan være sund, fordi det kan sætte et nyt
perspektiv på elev- og forældresamtalen og eventuelt vise, om man
begrænser samtalerummet.
Kulturel selvforståelse
• Kulturel selvforståelse er den forståelse, man har
af det kulturelle fællesskab, men selv tilhører.
• Selvforståelsen er næsten altid idealiseret. Man
beskriver ikke samfundet som det er, men
snarere principperne for, hvordan det burde
være.
• Når man laver en fortælling, hvem man selv er,
fortæller man især, hvad man ikke er, og
konstruerer dermed ’de andre’.
Tjek din kulturelle selvforståelse
• Prøv din kulturelle selvforståelse ved at spørge:
– Hvem er ’vi’ og hvem hører med til dette ’vi’?
– Bliver mit eget kulturelle fællesskab idealiseret? – På hvilke punkter?
– Synes jeg at mine egne synspunkter om elevens fremtid er mere
rigtige (end elevens egne eller forældrenes)?
– Lukker jeg af for den tosprogede og dennes forældres synspunkter?
– Hvorfor er mine forestillinger bedre eller mere fornuftige end deres?
Også refleksionen over, hvordan vi konstruerer ’os’ kan være godt at have
med i bagagen i samtaler med tosprogede. Det kan betyde, at vi taler
fra en position, hvor vi synes, at vi selv har de mest rigtige svar, idet vi
idealiserer vores eget udgangspunkt.
Erfaringspositioner
• Vi forstår virkeligheden ud fra vores egne erfaringer. De erfaringer,
vi får i hverdagen, hænger sammen med vores sociale position.
• Det er vigtigt at være opmærksom på sociale erfaringspositioner i
Danmark, hvor den kulturelle selvforståelse er lighedsideologien;
idealet om at alle mennesker får samme behandling alle vegne.
• Vi forstår virkeligheden ud fra vores egne erfaringer. De erfaringer,
vi får i hverdagen, hænger sammen med vores sociale position.
• Det er vigtigt at være opmærksom på sociale erfaringspositioner i
Danmark, hvor den kulturelle selvforståelse er lighedsideologien;
idealet om at alle mennesker får samme behandling alle vegne.
Tjek dine erfaringspositioner
• Prøv dine erfaringspositioner ved at spørge:
– Forudsætter jeg, at den tosprogede har de samme
erfaringer med det danske samfund som jeg selv
har?
– Tager jeg højde for og respekterer jeg de
erfaringer, den tosprogede har, selv om de ikke
stemmer overens med det billede, jeg selv har af
Danmark og det offentlige rum?
Kulturelle fikseringspunkter
• Kulturelle fikseringspunkter er emner som
begge personer brænder for eller identificerer
sig med, og som man har forskellige syn på.
Ofte er det emner, man kan bygge sin identitet
op omkring.
• I kulturmødet er der visse emner, der kan
opfattes som særligt konfliktskabende
Kulturelle fikseringspunkter
• Eksempler
–
–
–
–
–
–
–
–
Arrangerede ægteskaber
Alkohol
Slagtemetoder
Tørklæde eller ej
Nøgenhed
Sex før ægteskab
Religion i opdragelsen
Kønsroller
Kulturelle fikseringspunkter kan give et billede af, hvilke områder, der kan
give konflikter i et samarbejde og som man derfor skal være særligt
opmærksom på.
Tjek dine kulturelle fikseringspunkter
• Prøv dine kulturelle fikseringspunkter ved at spørge
dig selv:
– Oplever jeg, at der er visse ting, som jeg har virkelig svært
ved at acceptere i forældrenes syn på elevens fremtid?
– Har jeg præciseret for mig selv, hvad det er, jeg har svært
ved at acceptere?
– Hvad betyder det for vores samarbejde, at der er et
bestemt synspunkt, jeg ikke kan acceptere?
Tjek dine kulturelle fikseringspunkter
• Prøv dine kulturelle fikseringspunkter ved at spørge
dig selv:
– Oplever jeg, at der er visse ting, som jeg har virkelig svært
ved at acceptere i forældrenes syn på elevens fremtid?
– Har jeg præciseret for mig selv, hvad det er, jeg har svært
ved at acceptere?
– Hvad betyder det for vores samarbejde, at der er et
bestemt synspunkt, jeg ikke kan acceptere?
Iben Jensen: Kulturforståelse, Forfatteren og Center for Tværkulturelt boligarbejde,
København, 2000
Iben Jensen: Grundbog i kulturforståelse, Roskilde Universitetsforlag,
Frederiksberg, 2005
Inger Askhave og Birgitte Norlyk: Meaning and messages – intercultural business
communication, Forfatterne og Academica, Århus 2006
Øyvind Dahl: Møter mellom mennesker – interkulturel kommunikation, Gyldendal
Norsk Forlag AS, 2001
Ingrid Hanssen: Helsarbeid i et flerkulturelt samfunn, Gyldendal, Norsk
Forlag A/S, 2005, 3. utgave, 1. opplag,
Karrebæk, Martha Sif: Tosprogede børn i det danske samfund, Forfatterne og Hans
Reitzels Forlag A/S, 2006
Gitz-Johansen, Thomas: Den multikulturelle skole, Roskilde Universitetsforlag, 2006
Steensen, Jette: Kultur og etnicitet på arbejde, VIA Systime, 2010

similar documents