samfnu - Systime

Report
SAMFNU
Lovgivningsprocessen
Lovgivningsprocessens faser
Initiativfasen
Forberedelsesfasen
Beslutningsfasen
Iværksættelsesfasen
Offentliggørelse
Øvelser
SAMFNU
Lovgivningsprocessens faser
Den danske lovgivningsproces kan opdeles i
fire faser, som alle bliver gennemgået
inden en lov bliver vedtaget af Folketinget
Initiativfasen
Forberedelsesfasen
Beslutningsfasen
Iværksætningsfasen
SAMFNU
Initiativfasen
Alle medlemmer af
Folketinget kan tage
initiativ til et lovforslag.
Ofte vil udarbejdelsen af
et lovforslag begynde i et
ministerium
Interesseorganisationer
og partier kan gøre
opmærksom på mangler
og behov for lovgivning
SAMFNU
Forberedelsesfasen
Inden regeringen eller
Folketinget fremsætter et
lovforslaget
Nedsættes et udvalg af
eksperter fra ministerier eller
organisationer, der undersøger
det område, der skal lovgives
om.
I udvalgets betænkning er der
råd og vejledninger, til hvordan
lovforslaget skal udarbejdes.
Lovforslaget formuleres og
fremsættes
SAMFNU
Beslutningsfasen
Ifølge Grundloven skal et lovforslag
behandles tre gange, før det kan
blive vedtaget:
1. behandling, hvor de enkelte partier
markerer deres holdninger til forslaget.
Efter 1. behandlingen kommer
forslaget til behandling i et udvalg
2. behandling, hvor forslaget bliver
drøftet mere detaljeret, og der kan
fremsættes ændringsforslag.
3. behandling, hvor lovforslaget med
ændringsforslag atter diskuteres og
vedtages endeligt
SAMFNU
Iværksættelsesfasen
Når en lov er endelig vedtaget, skal den
iværksættes (implementeres). Dette gøres
af ministeriet på området.
Ministeriets embedsmænd og eksperter
udformer ud fra loven en række mere
præcise regler, som nedskrives i
bekendtgørelser, cirkulærer og
vejledninger.
SAMFNU
Offentliggørelse
Når Folketinget og ministerier har vedtaget
en lov eller nogle regler som følge af en ny
lovgivning, skal dette offentliggøres i fx
Lovtidende, Ministerialtidende og
Folketingstidende.
Her kan du finde de præcise love og regler
eller følge arbejdet i beslutningsfasen.
SAMFNU
Øvelser
På websiden www.samfNU.systime.dk findes en
animation og et spil, hvor du kan prøve om du
kan huske lovgivningsprocessen
På Folketingets webside www.ft.dk findes en
beskrivelse af de forskellige loves tilblivelse. (tryk
på menu-punktet dokumenter – vælg et
ministerium – vælg en lov – beskriv
lovgivningsprocessen ud fra det beskrevne
forløb). Vurdér evt. hvorvidt den valgte lov fraveg
den generelle procedure.

similar documents