Presentació UD ()

Report
UNITAT DIDÀCTICA:
RODEJATS PER AIGUA
AUTORES: Patricia Gey, Sara Gil,
Aida Macià, Raquel Vila
PSICOPEDAGOGIA
ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE
CURS: 2011/2012
ÍNDEX
1.
CONTEXTUALITZACIÓ
1.1. Característiques psicoeducatives
2.
UNITAT DIDÀCTICA
2.1. Proposta
2.2. Diagrama de les sessions
3.
ACTIVITAT ESTRELLA
1. CONTEXTUALITZACIÓ




CEIP Joan Maragall
Vilanova del Camí (Anoia)
5è de primària (21 alumnes)
UD: Rodejats per aigua
Importància de l’aigua – element imprescindible
 Bon consum de l’aigua
 On trobem l’aigua


Es pretén treballar:
Continguts tant de forma teòrica com pràctica i
relacionats amb aspectes de la vida quotidiana o
elements propers.
 Treball a través de l'anàlisi de mapes
 Treball de síntesi a través del quadre sinòptic.

1. CONTEXTUALITZACIÓ
1.1. CARACTERÍSTIQUES PSICOEDUCATIVES

Com és el grup?

Anàlisi de les
característiques
psicoeducatives










Coneixements
previs
Input
Output
Autonomia
Persistència
Hàbits de
treball
Motivació
Interacció
Preferència
d’agrupament
Ritme
1. CONTEXTUALITZACIÓ
1.1. CARACTERÍSTIQUES PSICOEDUCATIVES

Exemple d’agrupacions
2. UNITAT DIDÀCTICA
2.1. PROPOSTA
Problemes
S’ha de tenir en compte!
Activitats autentiques i útils per la
vida quotidiana
Amb objectius com:

4. L’aigua
a la Terra
3. El cicle
vital de
l’aigua
1. L’aigua a
la nostra
vida
quotidiana
2. Estats
de l’aigua i
els canvis
d’estat



Conèixer i utilitzar els diferents estats
de l’aigua així com també els processos
de canvi d’aquesta mitjançant el joc, la
cuina i diferents activitats vivencials.
Distingir quines activitats diàries es
realitzen amb aigua i ser conscients
que s’ha de fer un ús responsable
d’aquest element.
Llegir correctament un mapa.
Sintetitzar la informació i saber-la
mostrar en un quadre sinòptic.
2. UNITAT DIDÀCTICA
2.2. DIAGRAMA D’ACTIVITATS
3. ACTIVITAT ESTRELLA
TROBA EL RIU OCULT EN EL MAPA
Objectius:
 Treballar el com utilitzar el mapa – anàlisi
de mapes
 Reactivar els coneixements de la primera
unitat i segona (El nostre planeta i El relleu
a la Terra)
 Reconèixer on es troben els rius, costes,
llacs, etc. que s’han treballat en un mapa.
3. ACTIVITAT ESTRELLA
Aspectes
metodològics


El joc vindria a
ser la variant
d’enfonsar
la
flota.”
Jugaran parelles
Procediment
1. L’alumne marcarà
quin rius, costes o el
que desitgi (però
que hagin treballat)
2. Anomenar
coordenades
fins
trobar allò que ha
amagat
el
seu
company
en
el
mapa.
Materials

Mapes físics muts
de les comunitats
Autònomes

Fulles de Plàstic

Retoladors

Alcohol

Baietes o paper de
vàter.
GRACIES PER LA VOSTRA
ATENCIÓ

similar documents