Hvad skal folkeskolen?

Report
Hvad skal folkeskolen?
For det første skal folkeskolen udfordre alle elever,
så de bliver så dygtige, de kan.
For det andet skal folkeskolen mindske
betydningen af social baggrund i forhold til faglige
resultater.
For det tredje skal tilliden til og trivslen i
folkeskolen styrkes blandt andet gennem respekt
for professionel viden og praksis.
Reformens indhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
En lektion med idræt, motion og bevægelse hver dag i gennemsnit.
En lektion mere til dansk og matematik fra 4.-9. klasse.
Eleverne får engelsk allerede fra 1. klasse.
Eleverne får tysk eller fransk fra 5. klasse.
En lektion mere musik i 1. og 5. årgang.
Håndværk og design bliver nyt fag og erstatter sløjd og
håndarbejde.
Valgfag fra 7. klasse.
Folkeskolens afgangsprøver skal have øget betydning for optagelse
på ungdomsuddannelserne.
30 – 33 – 35 timer.
Tilbud om lektiecafe.
Ca. 10 % mere undervisning.
Markant længere tilstedeværelse. Læreren er på skolen, hvis ikke
andet er aftalt.
Reformens indhold
• Øget forældreindflydelse (hvordan?) og elevinddragelse (entreprenørskab)
• Styrket klasseledelse og mindske uroen i folkeskolen.
• Mere fleksible holddannelsesmuligheder med tydelig vægt på
stamklassen.
• Alle lærere skal senest i 2020 have undervisningskompetence – svarende
til linjefag – i de fag, de underviser i.
• Efteruddannelse af skoleledere, lærere og pædagoger i skolen.
• Et tættere samarbejde mellem lærere, pædagoger og medarbejdere med
andre kompetencer.
• Både pædagoger og lærere indgår i understøttende undervisning.
• Øget fokus på entreprenørskab = kreativitet, fokus på ideer fra elever,
samarbejde med lokalsamfundet….
• Tilbud om lektiecafe i den understøttende undervisning
Skoleledelse
• Skoleledelsen skal kunne skabe tryghed i de utrygge
faser, hvor nye rutiner bliver indført – ”når man skal
lære af fremtiden, mens den opstår”. Skoleledelsen
skal i dialog med medarbejderne skabe en kultur,
hvor både elever, pædagoger og lærere producerer
ny viden.
• Skolens ledelse skal være ambitiøs på skolens vegne.
Skolens ledelse bør både vise de fagprofessionelle
medarbejdere tillid, have høje forventninger til dem
og give dem rammer for at samarbejde.
SFO
• SFO’ens åbningstider:
I uger med undervisning: 6.15 – 8.00 og 14.00 – 17.00
(15.45)
I uger uden undervisning: 6.15 – 17.00 (15.45)
• Personalet reduceres med 1/3.
• Mere end halvdelen af pædagogernes arbejdstid
afholdes i undervisningen som understøttende
undervisning og som voksen nr. 2.
Hvordan en dag kunne se ud
for 0. – 4. årgang
•
•
•
•
•
SFO fra 6.15 – 8.00
Fagblok fra 8.00 – 11.00 med 15 min. pause
Pause og UU fra 11.00 – 12.30
Fagblok fra 12.30 – 14.00
SFO fra kl. 14.00 – 17.00
Hvordan en dag kunne se ud i
5. – 9. årgang
• Morgen - checkind fra 8.00 – 8.30 (lektier, samtaler,
bevægelse)
• Fagblok fra 8.30 – 11.00 med 15 min. pause
• Pause fra 11.00 – 11.30
• Fagblok fra 11.30 – 14.30 med 15 min. Pause
• Checkud fra 14.30 – 15.00
Hvordan en arbejdsdag for en
pædagog kunne se ud
• 6.15 – 11.00 (11.30)
• 11.00 (11.30) – 16.00 (17.00)
• Pædagogens arbejdsdag veksler mellem SFO,
Understøttende undervisning, møder, pauser og
deltagelse i undervisning
Hvordan en arbejdsdag kunne se
ud for en lærer
• Lærerne er på arbejdspladsen med mindre andet er
aftalt, dvs. i tidsrummet 7.45 – 16.00
• Dagen veksler mellem undervisning, forberedelse,
møder, evt. kontakt til forældre og pause
• Som udgangspunkt har lærerne fri, når de kører hjem
• Der er dog i et vist omfang mulighed for individuelle
aftaler/fleksibel tilrettelæggelse af arbejdsdagen
Skolehjemsamarbejdet
• Skolehjemsamtaler vil blive placeret løbende hen over året i
løbet af skoledagen, senest til kl. 17.00. Forældre kan altid
anmode om samtale.
• Forældremøder vil formodentlig fortsat enten ligge som
fyraftensmøder (1700 – 19.00) eller som aftenmøder fra 19.00
– 21.00.
• Lærere kan kontaktes på telefon (hvis det er nødvendigt) indtil
kl. 16.00 eller bedst på mail.
• Pædagoger kan kontaktes i telefontiden (hvis det er
nødvendigt) eller via tabulex.

similar documents