Undersøgelsesdesign * et eksempel

Report
Undersøgelsesdesign – et
eksempel
Undersøgelsesdesign – et eksempel I
• Hvad vil jeg finde ud af?
– Jeg vil finde ud af hvordan folk beslutter sig for,
hvad de vil se i fjernsynet, og hvad der spiller ind
på beslutningen.
• Jeg vil sammenligne ‘folks’ beslutninger om at
se tv ‘hjemme’ under forskellige forhold:
– Case definition: en der har adgang til tv-indhold
hjemme, og bruger det.
Undersøgelsesdesign – et eksempel II
• Jeg vil sammenligne beslutningerne om at se tv
på følgende områder:
– Er der forskel på beslutningsprocessen ved solooverfor social-sening (interesse vs. ‘tvang’)?
– Graden af planlægning (selektion vs. vane): I hvilket
omfang planlægges seningen? Hvilke
medier/informationskilder inddrages?
– Tidsforbrug: Spiller hvor meget man ser ind på
planlægningsgraden/beslutningsprocessen?
– Antal kanaler til rådighed: Spiller antallet af kanaler
ind på hvordan man beslutter sig/planlægger?
– Fjernbetjeningens rolle i beslutningsprocessen.
Undersøgelsesdesign et eksempel III
• Jeg vil spørge (interviewe) folk individuelt, om
hvordan de beslutter, hvad de vil se.
– Jeg vil gerne have undergrupperne i undersøgelsen på 4
personer hver for at have bare lidt robuste data.
– Jeg regner med, at der er en sammenhæng mellem antal
kanaler og tidsforbrug.
– Jeg regner med at planlægningen er en funktion af de
andre forhold.
– Så i alt skal jeg interviewe 16 personer om deres tv-sening
Social-sening
Tid/ antal kanaler
Antal respondenter
Solo-sening
Højt
Lavt
Højt
lavt
4
4
4
4
Undersøgelsesdesign et eksempel IV
• Jeg vil finde respondenter til undersøgelsen i min
omgangskreds.
– 8 der bor alene og 8 fra forskellige husstandsstørrelser
• Man kan udvide undersøgelsen med fx:
– køn
– Alder
– Husstandsstørrelser
• Men hver gang vil man skulle udvide antallet af
respondenter.
Bare for sjov – til en Ph.D.
Familestørrelse Solo-sening
Nej
Små husstande
Store husstande
Ja
Ja
Planlægning
Ja
Kanaludbud
S
Tidsforbrug
H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L H L
L
S
L
S
Nej
L
S
L
S
Nej
L
S
L
Alder: 3
aldersgrupper
Antal
respondenter
24 x 4
24 x 4
24 x 4
Alt i alt skal jeg interviewe 288 personer, med denne detaljeringsgrad. Her vil jeg blive
nødt til at overveje:
• Er det overkommeligt?
• Kan det gøres gennem mit sociale netværk eller skal jeg sample på en anden
måde?
• Ville det give mening at bruge et spørgeskema i stedet?
• Hvilke konsekvenser ville det få?
Undersøgelsesdesign et eksempel V
• Jeg vil analysere mine data ved at samle udsagn om de forskellige
teoretiske fokuspunkter:
–
–
–
–
–
Personlig interesse: programindhold
Social forpligtelse: rolleudøvelse
Programselektion: Informationssøgning, planlægning
Vanesening: fritid, underholdning, tidsfordriv
Mediebrug: tidsforbrug, teknologier, kanaler
• Kan der opstilles typiske beslutningsmønstre eller – processer, der
er kontekstafhængige (husstandsstørrelse, tidsforbrug,
kanaludbud)?
• Er der data, der indikerer andre forklaringer end de forventede?
– Er udsagnene konsistente indenfor de førnævnte fokuspunkter?
– Hvad skal jeg stille op med udsagn, der modsiger hinanden?
– Hvornår opstår der en tendens i datamaterialet?

similar documents