Prohledávání prostoru

Report
Stavový prostor
• Existují úlohy, pro které není k dispozici
univerzální algoritmus řešení
•
•
různé hry
problém batohu, problém obchodního cestujícího
• Přesto je člověk schopen je řešit
•
•
•
•
•
lidské řešení je nedeterministické
musíme mít znalosti o problému
musíme znát strategie
nedokážeme řešení úlohy zapsat jako sekvenci
opakujících se kroků
on-line úlohy
• Pokud nedokážeme úlohu algoritmizovat,
můžeme zkusit všechny možnosti (brute-force)
• Příklad: piškvorky
•
při pokusu o algoritmizaci strategie zjistíme, že
algoritmus roste se složitostí úlohy
pro 3×3 potřebujeme jiný algoritmus než pro 5×5
počet variant tahů roste faktoriálem
•
•
•
•
nejjednodušší strategie – blokování
•
•
→ nelze zkoušet všechny možnosti
nevede k cíli, a její implementace je netriviální
úlohu je potřeba řešit zcela jinak
• Řešením je převést (libovolnou) úlohu do
stavového prostoru
•
•
definujeme stavy – situace, ve kterých se může
řešení problému nacházet
přechody mezi stavy – operace pro transformaci
jednoho stavu na druhý
• často velmi abstraktní
• řešení úlohy = nalezení požadovaného stavu a
cesty k němu ve stavovém prostoru
• stavový prosto reprezentujeme pomocí grafu
•
•
•
•
•
prohledávání do hloubky
prohledávání do šířky
hledání prvního nejlepšího
A*
algoritmy iterativního vylepšování
•
simulované žíhání, gradientní sestup
• nedeterministické algoritmy
•
•
• …
neuronové sítě
genetické algoritmy
• paměťová náročnost
•
•
počet stavů, které musíme prohledat
začínáme pesimistickými odhady
•
•
musíme prohledat všechny stavy
pak optimalizujeme
• časová náročnost
•
•
•
•
rychlost jakou roste počet operací, které musíme
provést
máme algoritmus s časovou složitostí O(n2)
vyzkoušíme zpracovat 100 stavů
jak dlouho bude trvat zpracování 106 stavů?
•
•
Seznam OPEN a CLOSED
Seznam OPEN je fronta (FIFO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zapiš počáteční stav do seznamu OPEN, seznam CLOSED je
prázdný. Je-li počáteční stav současně stavem cílovým, ukonči
prohledávání.
Pokud je seznam OPEN prázdný, řešení neexistuje, ukonči
prohledávání.
Vymaž první stav (označíme jej i) v seznamu OPEN a zapiš tento
stav do seznamu CLOSED.
Expanduj stav i. Pokud tento stav nemá následovníky nebo
všichni následovníci byli již expandování (tj. jsou v seznamu
CLOSED), pokračuj krokem č. 2.
Zapiš všechny následovníky stavu i, kteří nejsou v seznamu
CLOSED na konec seznamu OPEN.
Pokud některý z následovníků stavu i je cílovým stavem, řešení
bylo nalezeno, ukonči prohledávání. Jinak pokračuj krokem č. 2.
• Výhodou prohledávání do šířky je to, že tímto
postupem najdeme nejprve nejdříve
dosažitelné cílové stavy.
•
Tedy najdeme nejkratší cestu z výchozího do
cílového stavu.
Piškvorky 3×3 je možné skončit po 5 až 9 tazích
•
•
prohledáváním do šířky nalezneme nejprve výherní
stavy dosažitelné po 5 tazích.
• Nevýhodou prohledávání do šířky je nutnost
udržovat seznam uzlů OPEN, což vede k velké
paměťové náročnosti algoritmu.
•
Seznam OPEN je zásobník (LIFO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zapiš počáteční stav do seznamu OPEN, seznam CLOSED je
prázdný. Je-li počáteční stav současně stavem cílovým, ukonči
prohledávání.
Pokud je seznam OPEN prázdný, řešení neexistuje, ukonči
prohledávání.
Vymaž první stav (označím jej i) v seznamu OPEN a zapiš tento
stav do seznamu CLOSED.
Pokud se hloubka uzlu i rovná maximální přípustné hloubce,
pokračuj krokem č.2.
Expanduj stav i. Pokud tento stav nemá následovníky nebo
všichni byli již expandováni (tj. jsou v seznamu CLOSED),
pokračuj krokem č.2.
Zapiš všechny následovníky stavu i, kteří nejsou v seznamu
CLOSED, na začátek seznamu OPEN.
Pokud některý z následovníků stavu i je cílovým stavem, řešení
bylo nalezeno, ukonči prohledávání. Jinak pokračuj krokem č.2.
• Výhoda – realizace rekurzivní funkcí – není
nutné pracovat se seznamem OPEN (zásobník
programu).
• Rychleji najde nějaké řešení (ne nutně nejlepší)
• Toto je velmi významná výhoda v případě
omezených zdrojů - lze prohledávání ukončit
dříve než prohledávání do šířky.
•
•
Zvolíme cestu a v případě, že nenajdeme cílový
stav, vrátíme se do výchozího stavu a začneme
znovu jinou cestou.
Postupy navracení do výchozího stavu se nazývá
backtracking.
• Neinformované prohledávání je funkční, ale
neefektivní
• Znalosti o problému a strategie
transformujeme na informovaný výběr stavů,
které budou prohledány dříve
• Nejjednodušší strategie: hledání prvního
(očekávaného) nejlepšího (greedy search)
•
•
prohledávání do hloubky
Zvolíme nadějnou cestu a v případě, že
nenajdeme cílový stav, vrátíme se do výchozího
stavu a začneme znovu jinou cestou
• minimalizace odhadované ceny dosažení cíle.
• prvně je expandován uzel, který se zdá být
nejblíže cíli
• náklady na dosažení cíle z nějakého
okamžitého stavu lze jen odhadnout,
• odhady nákladů se počítají pomocí heuristické
funkce (označovaná jako h):
• h(n) = odhadnutá cena nejlevnější cesty ze
stavu v uzlu n do stavu cílového
• Hodnocení stavu (uzlu) se rozkládá na dvě
složky
• f(n) = g(n) + h(n)
• g(n) dává cenu cesty od startu do n
• h(n) odhaduje cenu nejlevnější cesty z n do cíle
f(n) = odhadnutá cena nejlevnějšího řešení přes
uzel n do cíle.
• Pokud je g() konstantní, redukuje se na
algoritmus prvního nejlepšího.

similar documents