Uvod ()

Report
Elektronsko poslovanje
Uvod
Elektronsko poslovanje
• Komercijalizacija Interneta i razvoj globalne
ekonomije doprineli su razvoju novog koncepta
u poslovanju preduzeća.
• Integracija velikog broja informacionih
sistema i mreža dovela je do globalizacije
poslovanja preko globalne računarske mreže.
• Omogućena je jednostavna i brza
komunikacija, gotovo trenutno prenošenje
velikih količina podataka na velike
udaljenosti, digitalna isporuka dobara i
usluga, direktno plaćanje putem Interneta,
stvaranje virtuelnih organizacija, itd.
Pojam
Elektronsko poslovanje predstavlja opšti
koncept koji obuhvata sve oblike poslovnih
transakcija ili razmene informacija
korišćenjem informacionih i komunikacionih
tehnologija:
• između preduzeća,
• između preduzeća i njihovih kupaca,
• između preduzeća i javne administracije, itd.
• E-business ili e-commerce?
Karakteristike
Jedinstvene karakteristike e-poslovanja, koje
omogućavanju ekspanzivan rast i razvoj, su:
• Sveprisutnost
• Globalni domet
• Univerzalni standardi
• Informaciono bogatstvo poruka
• Interaktivnost
• Gustina informacija
• Personalizacija/kastomizacija
• Korisnički generisani sadržaji i društvene
mreže
Karakteristike
Sveprisutnost
U tradicionalnom poslovanju i trgovini, tržište
(tržnica) je ono fizičko mesto koje posećujemo
kada želimo nešto da kupimo. Međutim, s
obzirom da su Internet i veb tehnologije danas
dostupne svuda: na poslu, kod kuće a
korišćenjem mobilnih uređaja i na drugim
mestima i u bilo koje vreme, to se može smatrati
da je i elektronsko poslovanje danas dostupno u
bilo koje vreme i na bilo kom mestu.
Karakteristike
Sada umesto tržnice imamo tržišni prostor, tj.
tržište je prošireno preko tradicionalnih granica
i za njega više ne važe vremenska i geografska
ograničenja, već se može poslovati na bilo kom
mestu. Na ovaj način se povećava zadovoljstvo
klijenata i smanjuju vreme i troškovi poslovanja
(npr. ne putuje se do prodavnice, banke,
turističke agencije, itd.).
Karakteristike
Globalni domet
Savremena tehnologija e-poslovanja omogućava
globalni domet u poslovanju tj. prelazak
kulturnih i nacionalnih granica jednostavnije i
finansijski efikasnije u odnosu na tradicionalno
poslovanje. Tržišni prostor sada potencijalno
obuhvata milijarde klijenata i milione
kompanija. Nasuprot tome, tradicionalno
poslovanje je lokalno ili regionalno tj. obično
uključuje lokalne trgovine ili nacionalne lance sa
lokalnim objektima.
Karakteristike
Televizijske i radio stanice i štampa su, na
primer, prevashodno lokalne ili regionalne
institucije sa ograničenim ali moćnim
nacionalnim mrežama koje mogu privući
publiku na nacionalnom nivou, ali ne i na
globalnom.
Karakteristike
Univerzalni standardi
Veoma važna činjenica za razvoj elektronskog
poslovanja je da su tehnički standardi za razvoj
Interneta, koji je osnova e-poslovanja,
jedinstveni i univerzalni tj. važe za sve zemlje
sveta. Nasuprot tome, u mnogim drugim,
starijim oblastima poslovanja važe nacionalni
standardi koji se razlikuju od zemlje do zemlje
(standardi za televiziju, radio, mobilnu
telefoniju, carinski sistem, itd.).
Karakteristike
Na ovaj način su značajno smanjeni troškovi
ulaska kompanije na tržište (jedna platforma za
ceo svet, bez prilagođavanja nacionalnim
zahtevima), ali i troškovi pronalaženja željenog
proizvoda od strane korisnika (uključujući lakše
i jednostavnije pronalaženje i poređenje cena
proizvoda, proizvođača, vremena isporuke, itd.).
Karakteristike
Informaciono bogatstvo poruka
Informaciono bogatstvo poruka se odnosi na
složenost i sadržaj poruke. Tradicionalni sistemi
trgovine, zasnovani na direktnoj prodaji u
prodavnici su imali izuzetno moćne nosioce tj.
mogli su da pruže ličnu uslugu, licem-u-lice,
korišćenjem kombinacije oralnih i vizuelnih
efekata i elemenata tokom prodaje, što je
tradicionalna tržišta činilo vrlo moćnim
prodajno-poslovnim okruženjem.
Karakteristike
Pre razvoja Interneta, morao je da postoji
kompromis između informacionog bogatstva
poruke i dometa: što je veći domet tj. šira
publika, to je bila jednostavnija poruka. Tek je
Internet mogao da ponudi značajno informaciono
bogatstvo (u odnosu na tradicionalne medije, kao
što su štampa, radio i televizija), jer je
interaktivan i može da prilagodi poruku
pojedinačnom korisniku, korišćenjem
multimedijalnih elemenata odnosno video, audio
i tekstualnih poruka integrisanih u jedinstvenu
marketinšku poruku.
Karakteristike
Interaktivnost
Za razliku od ranijih tehnologija (radio,
televizija, itd.), tehnologije e-poslovanja
omogućavaju interaktivnost tj. dvosmernu
komunikaciju između kompanije i korisnika.
Korisnici mogu da budu uključeni u dijalog koji
se dinamički prilagođava sa iskustvom
pojedinca, što čini korisnika saučesnikom u
procesu isporuke robe na tržište.
Karakteristike
Na primer, televizija ne omogućava da korisnik
komunicira, odgovara na pitanja ili popunjava
neki obrazac, što je moguće na veb sajtu
kompanije, gde se može ostvariti iskustvo
korisnika slično ličnom direktnom kontaktu
(licem u lice), ali na mnogo širem, globalnom
opsegu.
Karakteristike
Gustina informacija
Tehnologije e-poslovanja značajno povećavaju
gustinu informacija – ukupnu količinu i kvalitet
informacija dostupnih svim učesnicima u
procesu poslovanja, uz istovremeno snižavanje
troškova prikupljanja informacija, njihovog
čuvanja, obrade, kao i troškova komunikacija i
povećanje ažurnosti, tačnosti i upotrebljivosti
informacija.
Karakteristike
Personalizacija/kastomizacija
Savremene tehnologije e-poslovanja
omogućavaju personalizaciju odnosno mogućnost
da kompanije kreiraju marketing poruke za
grupu ili svakog klijenta ponaosob, koristeći i
lične podatke kao što su ime, interesovanja i
prethodne kupovine/usluge. Ove tehnologije
takođe omogućavaju i kastomizaciju –
prilagođavanje proizvoda ili usluge u skladu sa
željama i potrebama klijenta ili sa njegovim
prethodnim ponašanjem.
Karakteristike
S obzirom na interaktivnu prirodu Interneta,
moguće je prikupiti veoma mnogo informacija o
svakom korisniku, u svim fazama (pretraga,
prijavljivanje, kupovina, itd.). S obzirom na
povećanje gustine informacija, sada je moguće se
ove prikupljene informacije, uključujući i
prethodne kupovine klijenta i njegovo ponašanje,
sačuvati, analizirati i koristiti kako bi se
klijentu pružile željene informacije i proizvodi.
Takođe, pošto je kontakt direktan i interaktivan,
svaki klijent može da dobije proizvod u skladu sa
svojim željama i potrebama.
Karakteristike
Korisnički generisani sadržaji i društvene
mreže
Za razliku od prethodnih tehnologija, Internet je
mnogo bliži običnom korisniku i omogućava
stvaranje i održavanje društvenih kontakata
kroz kreiranje i razmenu sadržaja u vidu teksta
(blog), muzike, videa (Youtube) ili društvenih
mreža (Facebook, Twitter, Google+, itd.).
Korišćenjem ovih oblika komunikacije, korisnici
su u mogućnosti da kreiraju nove društvene
grupe (zajednice) ili da ojačaju postojeće.
Karakteristike
Svi prethodni medijumi namenjeni masovnoj
komunikaciji (štampa, radio, televizija) bili su
zasnovani na modelu emitovanja (jedan-premaviše), gde se sadržaj generisao na jednoj
centralnoj lokaciji i emitovao širokom spektru
korisnika. Savremene tehnologije e-poslovanja
omogućavaju i korisnicima da kreiraju i
distribuiraju svoje sadržaje velikom broju ljudi
odnosno omogućavaju primenu modela višeprema-više, jedinstveno u svetu masovnih
komunikacija. Takođe, društvene mreže imaju
sve veći značaj u mnogim aspektima eposlovanja.
Aspekti
• Komunikacije: EP je elektronska isporuka
informacija, proizvoda i usluga i elektronsko
plaćanje korišćenjem računarskih i drugih
komunikacijskih mreža.
• Poslovni: EP je primena tehnolologije u svrhu
automatizacije poslovnih transakcija i
poslovanja.
• Usluge: EP je alat koji omogućuje smanjenje
troškova poslovanja uz istovremeno povećanje
kvaliteta i brzine pružanja usluga
Preduslovi razvoja
• Razvoj informaciono-komunikacionih
tehnologija
• Primena računara i njihovo umrežavanje u
okviru poslovnih sistema
• Razvoj Interneta
• Razvoj novih poslovnih modela
Istorijat
• Elektronski prenos gotovine (Electronic fund
transfer – ETF) – 1970-tih – između banaka
putem sigurnih privatnih mreža,
• Elektronska razmena podataka (EDI) i
elektronska pošta – 1980-tih – smanjenje
količine papira u upotrebi i povećanje
automatizacije poslovanja; slanje dokumenata
u standardizovanom obliku (EDI standard)
• World Wide Web (WWW) – 1990-tih –
jednostavan rad na mreži i jednostavno i
jeftino objavljivanje i širenje informacija;
šansu dobijaju i mala preduzeća
Prednosti
• Elektronsko poslovanje se zasniva na primeni
Interneta, intraneta, extraneta i aplikacija za
grupni rad.
• Osnovne prednosti koje usmeravaju i velike i
male kompanije prema elektronskom
poslovanju su:
• - ušteda, kao rezultat smanjenja cene
pojedinačne transakcije
• - rast, kao rezultat povećanja broja poslovnih
transakcija
Prednosti
Ostale prednosti su:
• Rast prihoda i proizvodnje,
• Rast zaposlenosti,
• Uštede u troškovima poslovanja,
• Zadovoljstvo kupaca,
• Smanjenje vremena isporuke robe,
• Smanjenje broja reklamacija,
• Poboljšanje podrške korisnicima,
• Uštede u troškovima distribucije, itd.
Vrste integracije
• Unutrašnja: elektronska razmena raznih
vrsta dokumenata između različitih delova
jedne kompanije, korišćenjem LAN-a,
Intraneta i WAN-a.
• Spoljašnja: integracija sa poslovnim
partnerima, državnim institucijama (poreska
uprava, carina, i sl.), itd.; komunikacija i
transakcije su brže, jeftinije i jednostavnije
Marketing
• Omogućen je mikromarketing – obraćanje
ciljnim segmentima tržišta (kupcima se pruža
bolja podrška i usluga posle kupovine,
uspostavlja bolja povezanost sa njima i razvija
se njihova lojalnost), ali i jeftin globalni
marketing
• pristup velikom broju potencijalnih kupaca,
• primena modernih tehnika reklamiranja u
obliku multimedijalnih sadržaja,
• direktni kontakt i komunikacija sa kupcima,
• brza i efikasna analiza tržišta i tržišnih
potreba.
Problemi
• Problem bezbednosti – zaštita podataka od
neovlašćenog pristupa i promena, zaštita
kreditnih kartica prilikom kupovine preko
mreže i slično.
• Problemi vezani za zaštitu autorskih prava,
zaštite privatnosti unutar i izvan poslovnih i
drugih organizacija i zaštita od kompjuterskih
virusa
• Tehnički problemi – ograničenje propusnosti
mreže (postaje sve izraženiji sa porastom broja
mreža i korisnika, kao i sve češćim prenosom
multimedijalnih informacija)
Problemi
• Finansijski problemi – troškovi uvođenja
novih tehnologija
• Problem ljudskih resursa – potrebni su novi
stručnjaci koji vladaju novom tehnologijom, ali
i obuka postojećih zaposlenih
• Prirodna odbojnost uvođenju novih tehnologija
na kojima počiva e-poslovanje
• Zakonski okviri koji obezbeđuju sigurno
funkcionisanje e-poslovanja
Elektronsko poslovanje
• Dr Zoran Kalinić
• Kabinet: E-216
• E-mail: [email protected]

similar documents