Wykład 4

Report
EKONOMIKA
PRZESTĘPCZOŚCI
Wykład 4 – Ekonomiczna analiza prawa
Ekonomiczna analiza prawa


Zajmuje się badaniem prawa korzystając z
narzędzi nauk ekonomicznych
Korzystając z zasad płynących z ekonomii i
równocześnie wchodząc w materię prawa, wskazuje
kierunki działalności państwa
Pozytywna ekonomiczna analiza prawa
Zajmuje się przewidywaniem efektów uregulowań
złożonych przepisów prawa dla funkcjonowania
gospodarki. Poprzez szczegółowe analizy i
interpretacje wysuwa wnioski, czy przyjęte regulacje
są efektywne pod względem ekonomicznym. Dorobek
ekonomicznej analizy prawa jest wykorzystywany do
badania, za pomocą metod ekonomicznych, skutków
rozwiązań prawnych przed wprowadzeniem regulacji,
tj. ex ante oraz po wprowadzeniu regulacji, tj. ex post
Normatywna ekonomiczna analiza prawa
Wysuwając propozycje zmian, oddziałuje na państwo
w celu tworzenia prawa, które byłoby bardziej
przyjazne dla podmiotów. Kluczowym pojęciem dla
normatywnej ekonomicznej analizy prawa jest
efektywność, w szczególności efektywność alokacyjna.
W ekonomicznej analizie prawa pojęcie alokacji dóbr
zostało zdefiniowane między innymi przez Pareto i
Kaldora-Hicksa.
Czarny rynek
Czarny rynek polega m.in. na odpłatnym:



Obrocie towarami nielegalnymi
Rozpowszechnianiu materiałów objętych prawem
autorskim bez zezwolenia
Wykonywania usług nielegalnych
Szara strefa
Finansowy obszar gospodarki, którego dochody
osiągane z produkcji niezakazanej przez prawo, są
ukrywane w całości lub w części przed organami
administracji państwowej, podatkowej, celnej itp.
Oznacza nielegalny obrót legalnymi towarami i
usługami.
Regulacje publiczne



Regulacja nie zastępuje rynku, lecz koryguje jego rezultaty
lub działania jego uczestników
Podmiotem regulacji jest podmiot usytuowany poza rynkiem,
czyli państwo, które działania swoje wspiera przymusem
Najogólniejszym celem regulacji sfery realnej jest realizacja
ważnych wartości społecznych, takich jak zdrowie,
bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój społecznogospodarczy. Ma ona charakter bezpośredni, ponieważ
precyzyjnie formułuje obowiązujące parametry produktów,
technologii przy pomocy norm technicznych, standardów,
procedur i zakazów.
Pytanie 1
Czy da się wyeliminować szarą strefę i czarny rynek?
Pytanie 2
W jaki sposób ograniczać czarny rynek?
Pytanie 3
W jaki sposób ograniczać szarą strefę?
Literatura




Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa, C.H.
Beck, Warszawa 2009
Stelmach J., Dziesięć wykładów o ekonomii prawa,
Wolters Kluwer, Warszawa 2007
Brol M. (red.), Zarys ekonomii sektora publicznego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,
Wrocław 2010
http://www.pseap.org/
Dziękuję za uwagę!
Następne zajęcia: 21 stycznia.
[email protected]
http://mikroekonomia.blox.pl/

similar documents