Avaus

Report
Yhteismetsätilaisuus
1.4.2014 Hamina
Kalle Konttinen
040-5636066,
[email protected]
Maanmittaustoimistot
lakkasivat 31.12.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Etelä-Suomi
Varsinais-Suomi
Pirkanmaa-Satakunta
Kaakkois-Suomi
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuun-Koillismaa
Lappi
Toiminta hoidetaan prosessien kautta
Vaikuttavuus
Tuotokset ja
laadunhallinta
A
Toiminnallinen
tehokkuus
Henkisten voimavarojen
hallinta ja kehittäminen
A
Johtamisprosessi
S
S
I
Perustoimitusprosessi
I
A
Arviointitoimitusprosessi
A
K
Tilusjärjestelytoimitusprosessi
K
K
Kirjaamisprosessi
K
A
Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi
A
A
Maastotietotuotantoprosessi
A
T
Tietopalvelut-prosessi
Tukiprosessit
HENKILÖSTÖPROSESSI
TALOUSPROSESSI
TIETOHALLINTOPROSESSI
T
Organisaatiouudistus 2014
Maanmittauslaitoksen
organisaatio 2014
Pääjohtaja Arvo Kokkonen
Toimintayksiköt
Tuotanto
Ylijohtaja Erkki Räsänen
Tukipalvelut
Ylijohtaja Marja Rantala
Yleishallinto
Hallintojohtaja Matti Hyytinen
Tulosyksiköt
PETO
Irma
Lähetkangas
ARTO
Mauri
Asmundela
TJ
Timo
Potka
KIR
Janne
Murtoniemi
RETI
Heikki
Lind
MARA
Juha
Vilhomaa
TIETO
Antti
Saarikoski
ICTtuotantopalvelut
Ari
Huvinen
Sovelluspalvelut
Juha
Tuomaala
Henkilöstöpalvelut
Maritta
Yläranta
Talouspalvelut
Tuula
Manninen
Tuotannon toimintayksikkö
Tuotanto
Ylijohtaja Erkki Räsänen
Tulosyksiköt, tulosyksiköiden johtajat
PETO
ARTO
TJ
KIR
RETI
MARA
TIETO
Irma
Lähetkangas
Mauri
Asmundela
Timo
Potka
Janne
Murtoniemi
Heikki
Lind
Juha
Vilhomaa
Antti
Saarikoski
Vastuualueet, prosessipäälliköt
Eteläinen
Suomi
Markku Vuorinen
Lounainen
Suomi
Hannu Rönty
Keskinen
Suomi
Jukka Syrjälä
Kaakkoinen
Suomi
Mika Autiomäki
Pohjanmaa
Heikki Koskela
Läntinen Suomi
Hannu Penttilä
Pohjoinen
PohjanmaaKainuu
Hannu Pasanen
Pohjoinen
Suomi
Timo Kuismin
Eteläinen
Suomi
Petri Notko
Eteläinen
Suomi
Kalle Konttinen
Vaativat
Hakemukset
Sirkku Nieminen
Kauppahintarekisteri
Taisto Toppinen
Lounainen
Suomi
Seppo Sadeharju
Läntinen Suomi
Ismo
Mäki-Valkama
Eteläinen
Suomi
Hanna Rahikka
Eteläinen
Suomi
Ilkka Kärkkäinen
Keskinen
Suomi
Kari
Tuppurainen
Pohjoinen
Suomi
Visa Korhonen
Läntinen Suomi
Stefan Nåhls
Läntinen Suomi
Bengt Tunis
Itäinen Suomi
Seppo Myyryläinen
Itäinen Suomi
Mauno Pyykönen
Pohjoinen
Suomi
Sanna Ranta
Pohjoinen
Suomi
Riitta JuvonenRyynänen
Pohjanmaa
Reijo Hautamäki
Läntinen Suomi
Raimo
Seppänen
Pohjoinen
Suomi
Timo Toivanen
Ilmakuvaus
Jurkka Tuokko
Maastotietotuotteet
Tuomo Lusa
Eteläinen
Suomi
Reima Ronkainen
Keskinen
Suomi
Pertti Nevalainen
Pohjoinen
Suomi
Arhi Tervo
Keskitetyt
palvelut
Maija-Liisa
Kallio-Sainio
Eteläinen
Suomi
Jaana Rintala
Läntinen Suomi
Pasi Reunanen
Itäinen Suomi
Mikael Holm
Pohjoinen
Suomi
Pekka Jakobsson
Kehityspäälliköt
Kehityspäällikkö
Kiinteistötehtävät
Jani Hokkanen
Kehityspäällikkö
Kirjaamistehtävät
Kaisa Haaksiluoto
Kehityspäällikkö
Maastotiedot
Risto Ilves
Kehityspäällikkö
Tietopalvelut
Aaro Mikkola
TJ - vastuualueet
Visa Korhonen
Ismo Mäki-Valkama
Kalle Konttinen
Yhteismetsä
•Pieni metsätilakoko, vrt. Ruotsi
•Ylimääräisiä kustannuksia
•Yhteismetsä yksi keino
•Maanmittauslaitos on mukana
tiedottamassa

similar documents