2. Jovanovic I, Transplantacija srca

Report
Transplantacija srca kod dece
Potreba ili luksuz
Realnost ili san
Prof. dr Ida Jovanović
Uvod

Transplantacija srca predstavlja jedini vid lečenja
pacijenata u terminalnom stadijumu srčane
insuficijencije:
kada su iscrpljene sve druge terapijske
mogućnosti
očekivano trajanje života < od 18 meseci
Uspešna
metoda lečenja
80-tih godina
Eksperimentalni
pokušaji
1952.
Istorijat II

Prva transpalntacija srca kod ljudi - Kristian
Barnard, 3. decembar 1967., Kejptaun

Prva transplantacija srca kod deteta uzrasta 3
nedelje sa Epštajnovom anomalijom i atrezijom
plućne arterije – Kantrowitz

Transplantacija srca i pluća kod tromesečnog
deteta sa AV kanalom i plućnom hipertenzijom
– Cooley

Prva uspešna transplantacija srca kod
dece urađena je 1984. god. na
osmomesečnom detetu sa
subendokardnom fibroelastozom

80-tih godina je ostvaren značajan pomak u
transplantaciji srca uvođenjem ciklosporina
kao imunosupresiva
K. Barnard
A. Kantrowitz
D. Cooley
Transplantacija srca - deca vs
odrasli

Razvoj transplantacije srca kod dece je kasnio za razvojem
transplantacije srca kod odraslih (krajem 80.tih):
◦ kompleksne urođene srčane mane
◦ mala veličina organa
◦ ograničena mogućnost korišćenja mehaničke potpore srca
◦ nezreo imunski sistem
◦ uključivanje roditelja u procese odlučivanja

Oko 10% svih transplantiranih pacijenata čine deca

U Srbiji bi trebalo da se godišnje uradi oko 55 TS kod
odrsalih i 5 kod dece
Indikacije za transplantaciju srca
•Kompleksne USM koje se hirurški ne mogu
uspešno korigovati
• Kardiomiopatije koje ne reaguju na
medikamentu terapiju, tj. u terminalnoj fazi bolesti
•Maligne aritmije koje ne reaguju na medikamentnu
terapiju i implantabilni defibrilator
•Inoperabilni tumori srca
75% mladje od 1 godine imaju USM, a 63% dece
uzratsa 11-17 godina mkardiomiopatiju.
Apsolutne kontraindikacije za
transplantaciju srca
Relativne kontraindikacije za
transplantaciju srca
Hronična sistemska infekcija,
uključujući i endokarditis
Hronična ekstrakardijalna
infekcija
Aktivni peptički ulkus
Zloupotreba alkohola i drugih
droga
Ireverzibilno sekundarno oštećenje
organa, sem ako se razmatra
kombinovana transplantacija
Psihijatrijske bolesti koje mogu
uzrokovati lošu komplijansu
bolesnika/ trajno loša komplijansa
bolesnika
Teško oboljenje perifernih i
cerebralnih krvnih sudova
Malignitet
Druga životno ugrožavajuća stanja
i bolesti koje dovode do smrtnog
ishoda u roku od pet godina
HIV infekcija
Hepatitis B/C
Akutna plućna embolija (unutar 3
meseca)
Gojaznost BMI>30 kg/m2
HOBP sa FEV1<50% predviđenog
Plućna vaskularna rezistencija
veća od 4 Wood-ove jedinice/m2
Transpulmonarni gradijent pritiska
veći od 12 mmHg
Hronična bubrežna insuficijencija
sa GFR<50 ml/min, sem ako je
izvodljiva i transplantacija bubrega
Diabetes mellitus sa oštećenjem
ciljnih organa
Hiperholesterolemija ili drugi
poremećaj metabolizma masti koji
ne reaguje na terapiju
Teška osteoporoza (BMD više od
2SD ispod predviđene za uzrast)
Amiloidoza
Pušenje
Stepen hitnosti za transplantaciju
Status 1A
 (a) na mehaničkoj potpori ili respiratoru;

(b) zahteva ECMO ili balon pumpu
 (c) zahteva visoke doze inotropa i.v (npr. dobutamine
7.5 g/kg/min ili milrinone 0.50 g/kg/min) ili više
inotropa (tj. dodatak dopamine at 5 g/kg/min)
 (f) očekivano preživljavanje manje od 2 nedelje, npr.
zbog refrakternih aritmija

Stepen hitnosti za transplantaciju
Status 1B :
 (a) zahteva infuziju niskih doza jednog
inotropa (e.g. dobutamine ili dopamine 7.5
g/kg/min);
 (b) uzrast ispod 6 meseci, a nije u gr. IA; ili
 (c) Značajan zastoj u rastu ispod P5


Pacijenti koji nisu Status Ia i IB su Status 2
.
Prognoza nakon stavljanja na listu čekanja

Smrtnost kod pacijenata koji spadaju u I red hitnosti
iznosi 15% unutar 2 meseca od stavljanja na listu
čekanja

Verovatnoća da pacijent u II redu hitnosti premine ili
pređe u I red hitnosti iznosi 20% unutar 3 meseca od
stvaljanja na listu čekanja, odnosno 40% unutar 12
meseci od stavljanja na listu čekanja
Prognoza nakon transplantacije srca I


Vremenom je došlo i do povećanja preživljavanja nakon transplantacije
srca i to pretežno na račun smanjenja ranog mortaliteta
Što je dete mlađe u vreme transplantacije, prognoza je bolja
◦ Srednje preživljavanje prema uzrastu:
 18,4 godina za odojčad
 16,4 godina za malu decu
 12 godina za adolescente
Prognoza nakon transplantacije srca II
Mortalitet
je najveći u prvoj godini nakon transplantacije i
na njega utiču (rane komplikacije):
◦ Insuficijencija grafta (24%)
◦ Odbacivanje grafta (15%)
◦ CMV i druge infekcije (14%)
◦ Multiorgansko popuštanje (15%)
Kasne komplikacije:
◦ Koronarna vaskulopatija (Coxacki virus)
◦ Posttransplantaciona limfoproliferativna bolest
(Ebstein Barr virus)
◦ Naprasna smrt (poremećaji ritma)
HEART TRANSPLANTATION
Pediatric Recipients
96 pediatrijskih centara za TS
56% i severnoj Americi , 41% u Evropi i
3% u ostatku Sveta
ISHLT
2011
International Society for Heart and Lung Transplantation
Transplantacije srca kod dece

Prema podacima Međunarodnog udruženja za transplantaciju srca i
pluća (ISHLT ) godišnje se u svetu izvede preko 500 transplantacija
srca kod dece, a 50% se uradi u većim centrima, sa >10
transplantacija godišnje
Indikacije i kontraindikacije za
transplantaciju srca kod dece



Najčešće indikacije za transplantaciju srca kod odojčadi su kongenitalne
srčane mane (56%), a potom slede kardiomiopatije (40%)
Kod dece starije od 10 godina kardiomiopatije predominiraju (63%)
Potencijalni kandidati za transplantaciju srca su deca u stadijumu C i D
srčane insuficijencije
PEDIATRIC HEART TRANSPLANTATION
Kaplan-Meier Survival by Era
(Transplants: 1/1982-6/2007)
100
Survival (%)
80
1982-1989 (N=855)
1990-1994 (N=1,861)
1995-1999 (N=1,877)
2000-6/2007 (N=3,040)
Half-life 1982-1989: 10.0 years; 1990-1994: 12.4 years;
1995-1999: n.c.; 2000-6/2007: n.c.
60
40
20
All p-values significant at p = 0.01 except
comparison of 1995-1999 vs. 2000-6/2007
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Years
ISHLT
2009
Mehanička potpora srca
Mehanička pumpa koja pomaže oslabljenom srcu da
se oporavi posle hirurgije ili do transplantacije srca.
VAD system Berlin Heart EXCOR
Veštačko srce
Mehaničko srce u potpunosti zamenjuje srce.
Tipično se koristi kao premošćenje vremena
do transplantacije ili kao stalna zamena u
situacijama kada je transplantacija nemoguća.
Jarvik-7, 1982.
SynCardia “CardioWest TAH”
AbioCor
Veštačko srce
Kako u Srbiji doći do srca?
RZZO od nedavno finansira TS van zemlje
 Preduslov je potpisivanje “twinning agreementa”
 U Svetu postoji zakon 5%
 Cena transplantacije varira od 100 000-150 000 € do 1
000 000$
 Individualni pacijenti mogu otići privatno van zemlje
(Austrija: Beč, Gratz, USA)
 Do sada je izvor finansiranja: Humanitane akcije!
 Razviti program TS u Srbiji!

Naša iskustva
◦ U periodu od 2000-2013.
godine 7 pacijenata sa
kardiomiopatijom je
dobilo novo srce
◦ Svi su imali dilatacionu
kardiomiopatiju
◦ Koliko ih je preminulo
čekajući?
◦ Da li su svi
transplantirani živi?
◦ Gde se prate?
Transplatacija srca u Srbiji
Program transplantacije srca mora biti
nacionalno koncipiran
 Multidiscipliaran i multiinstitucionalan
 Unapredjuje celu medicinu – Transplantaciona
medicina
 Ulaznica u Evropsku medicinu


similar documents