Reforma britského energetického trhu

Report
Electricity Market Reform ve Velké Británii
Prezentace pro Konferenci na Mělníku
Energetika - stihneme budoucnost?
20. - 21. červen 2013
1
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Úvod
Pořadatelé a partneři projektu konference „Energetika – stihneme
budoucnost?“ v dostatečném předstihu kontaktovali následující hosty:

Hergen Haye, Department of Energy & Climate Change – oslovil Ing. Pavel Šolc, MPO

James Greenhalgh, National Grid – oslovil ČEPS

Sheila Connell, Allen & Overy – oslovila Euroenergy

Mark Higson, Department of Energy & Climate Change – oslovila Euroenergy

Department of Energy & Climate Change - pan Mark Higson oslovil ještě znovu pana
Hergen Haye
avšak zejména z důvodu příprav a projednávání „Energy Bill“, ve kterém je
„Electricity Market Reform“ (EMR) zejména zakomponována, v parlamentu,
nebyl ze strany hostů časový prostor navštívit konferenci na Mělníku
Z výše uvedeného důvodu se pořadatelé a partneři projektu konference
rozhodli o náhradním řešení, a sice prezentaci vlastními kapacitami, která
byla vytvořena na základě analýz a společné práce Euroenergy spol. s.r.o.
a ČEPS, a.s.
2
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Situace v UK
V následujících dekádách bude energetika Velká Británie čelit řadě
nebývalých výzev/problémů

V horizontu 10 let se z důvodu končící životnosti nebo znečišťování životního prostředí
uzavře asi 1/5 (tj. cca 19 GW) stávající výrobní kapacity, čímž může být ohrožena
bezpečnost dodávky elektřiny.

V důsledku potřeby nahrazení této výrobní kapacity, obnovy elektrizační soustavy a
rovněž kvůli závazku VB k významnému snížení emisí skleníkových plynů bude třeba
velmi významných investic.

Celospolečenské náklady za emise CO2 nejsou plně zohledněny v tržních cenách
elektřiny, protože se neberou v úvahu všechny negativní dopady na změnu klimatu.

Vyrovnávání špiček zatížení bude s rostoucí poptávkou po elektřině ve vytápění a
v dopravě stále obtížnější.

Vláda Velké Británie se spolu se zástupci odvětví domnívá, že při současném
uspořádání trhu nebude možné přilákat potřebné investice a Velká Británie nebude
schopna splnit své cíle ve snižování emisí CO2 a bezpečnosti energetiky.
3
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Situace v UK
Politika britské vlády v oblasti energetiky a ochrany klimatu pro
následující roky a desetiletí stanovuje náročné cíle:

Redukce emisí CO2 o 80 % do roku 2050 (oproti roku 1990)

Redukce emisí CO2 o 50 % do roku 2025 (oproti roku 1990)

15% podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na primární energii do roku 2020

Domy s nulovými emisemi uhlíku do roku 2016

Systémy inteligentního měření v každé domácnosti do roku 2020

Bezodpadová ekonomika
Základní cíl VB v oblasti klimatu, tj. do roku 2050 snížit emise CO2 o 80%
oproti úrovni roku 1990, je legislativně zakotven již od roku 2008
v zákoně o změně klimatu („Climate Change Act 2008“).
4
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Situace v UK
Cíle ve snižování emisí CO2 do roku
2050

Nejedná se pouze např. o
dekarbonizaci výroby elektřiny, ale je
nutné snížení spotřeby energie a
emisí v rámci celé ekonomiky

Vládní akční program pro snižování
emisí CO2 „Carbon Plan“ z prosince
2011 naznačuje, že nákladově
nejefektivnější cestou k dosažení
cílů pro rok 2050 je podstatná
dekarbonizace ekonomiky již
v průběhu 30. let 21. století

Elektrická energie je nejdůležitější
oblastí pro dosažení výše
zmíněných cílů
5
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Situace v UK – Electricity market reform (EMR)
6
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Situace v UK – harmonogram EMR
7
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Aktuální stav EMR a následující milníky
Současné uspořádání trhu s elektřinou neumožňuje zajistit potřebný
objem investic do nízkouhlíkových zdrojů
29.11.2012 předložen britskému parlamentu návrh nového energetického
zákona

Největší změny za poslední dvě dekády s cílem zajistit přechod na nízkouhlíkovou
ekonomiku

Zahrnuje především předpisy a opatření, týkající se reformy trhu s elektřinou (EMR),
která má zajistit bezpečnou, čistou, udržitelnou a cenově dostupnou elektřinu.
Navrhovaná opatření by měla přinést do britské elektroenergetiky
investice v hodnotě přibližně 110 mld. liber, přičemž jejichž zdrojem by
měl být přímo soukromý sektor

Nahrazení dosluhující výrobní kapacity

Splnění cílů ve snižování emisí CO2

Obnova elektrizační soustavy
8
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Aktuální stav EMR a následující milníky
Carbone Price Floor vstoupil v platnost 1. dubna 2013

Řešeno úpravou daňové a finanční legislativy („Finance Act“)

„Doplatek do CPF“ rozšiřuje a spadá pod systém tzv. uhlíkových daní
Další milníky:

Červenec 2013 – návrh „Delivery plan“, další detaily „Supplier obligation“, finální
podoba CfD kontraktu

Říjen 2013 – počátek konzultačního procesu ve vládě ohledně sekundární
legislativy

Konec r.2013 – očekávaný vstup nového energetického zákona v platnost, finální
verze „Delivery plan“

2014 – sekundární legislativa s detaily implementace EMR, rozběh
implementačních mechanizmů
9
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Institucionální rámec reformy
10
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Institucionální rámec reformy
Vláda

Odpovědnost za politická rozhodnutí v rámci EMR, kontrola nad systémovými
změnami jednotlivých mechanizmů
•
Stanovování „strike price“ v období administrativního stanovování cen, kontrola objemu elektřiny
obchodované v rámci aukcí po přechodu k tržní tvorbě cen

Odpovědnost za dosažení cílů týkajících se bezpečnosti dodávky elektřiny a
množství výkonu, určeného pro trh s disponibilním výkonem

Definování a vymezení role systémového operátora, zajišťujícího provedení EMR
Systémový operátor (National Grid)

Odpovědnost za implementaci a administraci mechanizmů EMR

Provádění analýz a vyhodnocování funkčnosti nasazených mechanizmů,
reporting dosažených výsledků vládě

Posuzování způsobilosti zdrojů pro poskytnutí kontraktů, alokace a administrace
kontraktů CfD
11
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Institucionální rámec reformy
Nezávislý regulátor (Ofgem)

Dohled nad procesem zavádění jednotlivých mechanizmů EMR, regulace
systémového operátora, dohled na jeho činnost a efektivitu při zajišťování CfD a
trhu s disponibilním výkonem

Monitorování plnění závazků výrobců, distributorů a dodavatelů elektřiny ve
vazbě na EMR
Protistrana CfD

Nová společnost zcela vlastněná vládou, zodpovědná za podepisování
způsobilých CfD kontraktů s výrobci

Řízení, zúčtování a finanční vypořádání CfD kontraktů v souladu se smluvními
podmínkami
12
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Carbon Price Floor
13
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Carbon Price Floor (CPF)
Cíle CPF

Zajištění potřebných investic do nízkouhlíkových zdrojů

Posílení motivace a snížení nejistoty investorů do nízkouhlíkových zdrojů - jasný
signál potenciálním investorům o dlouhodobé jistotě budoucích cen emisí uhlíku
Hlavní argumenty pro zavedení CPF

Cena emisí CO2 ve formě povolenek EU ETS nebyla a není dostatečně vysoká a
stabilní na to, aby vedla k zajištění dostatečných investic do nízkouhlíkové výroby
elektřiny.

Lze předpokládat, že objemy obchodovaných emisních povolenek CO2 budou
nadále klesat, avšak tempo tohoto poklesu není v souladu s tempem a rozsahem
dekarbonizace, která by vedla ke splnění vlastních cílů VB do roku 2050.
14
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Carbon Price Floor (CPF)
Mechanismus CPF

Stanovení minimální ceny emisí CO2 - pod tuto cenu nemůže cena za emise CO2
klesnout

Koncept CPF spočívá v dorovnání ceny EU ETS na cílovou minimální cenu emisí
CO2 stanovenou v CP

Cílová cena CPF je stanovena s ohledem na zachování konkurenceschopnosti
stávajících zdrojů tak, aby bylo možné dosáhnout požadovanou úroveň investic

Rozdíl mezi cenou povolenky EU ETS a cílovou cenou CPF, tzv. doplatek do CPF
(„Carbon Price Support Rate“), se bude stanovovat vždy v rámci návrhu rozpočtu
Vláda VB představila cíle CPF v rozpočtu na rok 2011:

zavedení CPF v roce 2013 při přepokládané minimální ceně za emise £16/tCO2;

rovnoměrný růst ceny a dosažení £30/tCO2 do roku 2020;

rovnoměrný růst ceny a dosažení £70/tCO2 do roku 2030.
15
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Carbon Price Floor (CPF)
Trajektorie cílové ceny CPF do roku 2020
Poznámka:
? Skutečný vývoj ?
16
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Carbon Price Floor (CPF)
Stanovení výše „doplatku do CPF“

Výše „doplatku do CPF“ se vypočítá z rozdílu cílové ceny CFP a prognózované
budoucí ceny povolenky EU

„Doplatek do CPF“ bude stanovován vždy dva roky předem, což by mělo zajistit
výrobcům dostatek času pro učinění strategických rozhodnutí, či provedení
dodatečného zajištění
CPF vstoupil v platnost 1. dubna 2013 a legislativně je implementován
prostřednictvím úpravy systému uhlíkových daní („Climate Change
Levy“) a daní z kapalných paliv („Fuel duty“)

Řešeno úpravou daňové a finanční legislativy („Finance Act“)

„Doplatek do CPF“ rozšiřuje a spadá pod systém tzv. uhlíkových daní
17
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Carbon Price Floor (CPF)
Očekávaný dopad CPF – zvýšení ceny silové elektřiny

Zvýhodnění výroby elektřiny ze stávajících jaderných elektráren a obnovitelných
zdrojů (které nepodléhají uhlíkové dani ani CPF)
• V současnosti probíhá ve VB politická diskuse o možném zdanění
„nepřiměřených“ zisků z elektřiny vyrobené v těchto elektrárnách (tzv.
„Windfall tax“).

Negativní dopad na mezinárodní konkurenceschopnost průmyslu VB s vysokou
náročností na spotřebu elektřiny (např. výroba hliníku, cementu apod.)
• Vláda VB zamýšlí zavést opatření na kompenzaci zvýšených nákladů pro
vybrané oblasti průmyslu
• V současnosti se pracuje na návrhu kompenzačního mechanismu a přesné
specifikaci příjemců dotací
18
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Emissions Performance Standard
19
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Emissions Performance Standard (EPS)
Regulatorní strop omezující výrobu elektřiny ze zdrojů znečišťujících ŽP
Má zajistit, že všechny nové (nebo významně modernizované) uhelné elektrárny
budou vybaveny technologií CCS
Elektrárny s výkonem od 50 MWe spalující fosilní paliva budou moci vypustit
maximálně takové množství emisí, které odpovídá 450g CO2/kWh pro elektrárnu
pracující v základním pásmu
Výpočet maximálního ročního množství emisí:
 =  ∗  ∗ 7,446

•
 je maximální roční množství emisí CO2 v tunách,
•
 je zákonem stanovený limit EPS (tj. 450g CO2/kWh),
•
 je instalovaný výkon zdroje v MW
Limit 450g CO2/kWh je vztažen na elektrárnu v základním pásmu, kdy uvažovaná doba využití
instalovaného výkonu je 7 446 hodin ročně (85%)
Emise CO2 nových plynových elektráren by měly být pod určeným limitem a EPS
je tedy ve výrobě elektřiny nijak neomezí (cca 370g CO2/kWh u nových PPC)
20
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Contracts for Difference
21
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Contracts for Difference
Cíle CfD

Stabilizace výnosů výrobců elektřiny na pevné úrovni („strike price“)

Nahrazení současného systému podpory obnovitelných zdrojů
„Renewables Obligation“ (RO)
Důvod zavedení CfD

Nástroj na podporu výroby elektřiny z nových nízkouhlíkových zdrojů a
investic do této výroby postavený na bázi dlouhodobých kontraktů
Podpora by měla být realizována prostřednictvím mechanismu
výkupních cen na základě kontraktu CfD
22
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Contracts for Difference
23
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Contracts for Difference
Schéma institucionálního a legislativního rámce CfD
24
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Capacity Mechanism
25
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Capacity Mechanism
Důvody pro zavedení „Capacity Mechanism“

Zajištění dostatečného množství disponibilního výkonu pro uspokojení poptávky
po elektřině v budoucnosti
• Zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny v budoucnosti

Existuje potenciální riziko pro bezpečnost dodávek elektřiny v budoucnosti,
vyplývající z
• Uzavření přibližně pětiny současné výrobní kapacity během následujícího desetiletí
• Výstavby elektráren s více přerušovanou (větrné el.) a méně přizpůsobivou (jaderné
el.) dodávkou elektřiny

Podpora investic do zdrojů, které mohou měnit svůj výkon pro pokrytí spotřeby
• Jedná ze zejména o plynové elektrárny
• Do roku 2020 může být potřeba nahradit až 9 GW instalovaného výkonu
26
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Capacity Mechanism
Nástroj pro zajištění dostatečného množství spolehlivého disponibilního
výkonu

Motivace výrobců elektřiny mít k dispozici zdroje v období, kdy to je z pohledu
soustavy nejvíce potřeba

Nejedná se o systémovou službu

O kontrakty na disponibilitu budou moci soutěžit existující i nové plánované
elektrárny a potenciálně nevýrobní technologie, např. využití odezvy strany
spotřeby a akumulace
• V rámci návrhu „Capacity Mechanism“ se již uvažuje i se zahrnutím nevýrobních
technologií a to zejména odezvy strany spotřeby (DSR)
• DSR (Demand Side Response) by měla umožnit ovládání části spotřeby při využití
systémů inteligentního měření a inteligentních sítí
27
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Capacity Mechanism
Zvolen model „Capacity Market“ – trh s disponibilním výkonem
 Poskytovatelé zdrojů obdrží pravidelné platby za svou disponibilitu, ale zároveň
budou moci uplatnit silovou elektřinu (resp. snížení výkonu) na velkoobchodním
trhu s elektřinou stejně jako doposud
28
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Navrhovaný model „Capacity Market“
Capacity Mechanism
29
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Capacity Mechanism
Základní předpoklady navrhovaného modelu „Capacity Market“
(shrnutí)
 O celkovém množství disponibilního výkonu potřebného pro zajištění
bezpečnosti dodávky elektřiny bude rozhodovat vláda VB
 Potřebná kapacita by se měla zajišťovat aukčním způsobem
 Za organizaci centrálních aukcí a za nákup potřebné disponibility bude
odpovědný jeden centrální subjekt - systémový operátor
 Aukce by se měly konat 4 roky let před samotným fyzickým vypořádáním
 Poskytovatel disponibilního výkonu se formou kontraktu zaváže, že pro období
stanovené v kontraktu bude jeho zařízení disponibilní
 Zdroje využívající CfD se zatím nebudou moci zúčastnit „Capacity Market“
 Přístup k existujícím a novým plánovaným zdrojům bude téměř stejný, lišit se
bude pouze v délce kontraktu
• Roční kontrakty pro existující zdroje
• Pro nové plánované zdroje kontrakty v délce 1 – 10 let
30
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Capacity Mechanism
Náklady na zajištění „Capacity Market“
 Náklady za fungování „Capacity Market“ by měli nést dodavatelé elektřiny
 Způsob rozdělení nákladů mezi dodavatele ani platební model zatím není definitivně
stanoven
• Zvažuje se rozdělení na základě podílu jednotlivých dodavatelů na špičkovém zatížení
soustavy
• Dodavatelé by tím byli motivováni ke snížení svého podílu na špičkovém zatížení, což by
mohlo vést ke snížení celkové potřeby výkonové zálohy resp. k jejímu efektivnějšímu
využití
 Zúčtování plateb by měl zajišťovat jeden subjekt (obdobně jako zúčtování odchylky)
 Náklady na zajištění „Capacity Market“ se přenesou na všechny spotřebitele v ceně
elektřiny
31
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
„Lessons learned“ aneb co jsme si odnesli
Byly vydefinovány cíle z reálného stavu britské energetiky a z požadavků
(cílů) EU:
 Nahrazení dosluhující výrobní kapacity
 Splnění cílů ve snižování emisí CO2
 Obnova elektrizační soustavy
Cíle byly schváleny vládou Velké Británie
Byl nastaven institucionální rámec a právní zakotvení (některé již v
platnosti)
Byl sestaven a schválen komplexní harmonogram přípravy a realizace
reformy
V neposlední řadě je řešen přechod stávajících systémů podpory (OZE) v
rámci EMR
32
Reforma trhu s elektřinou ve Velké Británii
Děkujeme za pozornost
33

similar documents