Výbor pro výstavbu nové Z*

Report
Demografická studie a
zajištění kapacity MŠ a ZŠ v
obci Chýně
VÝBOR PRO VÝSTAVBU NOVÉ ZŠ
04/2013
ČINNOST VÝBORU PRO VÝSTAVBU NOVÉ ZŠ

Cílem činnosti je připravit odborné podklady pro
kvalifikované rozhodnutí Zastupitelstva pro výstavbu nové
ZŠ

Výbor si stanovil následující cíle a úkoly:
ověření potřeby výstavby nové ZŠ (požadavek vedení obce) a
stanovení její udržitelné kapacity,
návrh financování výstavby nové ZŠ
financování provozu ZŠ
návrh zajištění kapacity v MŠ (nelze oddělovat od kapacity
ZŠ, počet míst v MŠ bude ovlivňovat i nástup dětí do naší
ZŠ).




SITUACE V OBLASTI KAPACIT MŠ A ZŠ
V OKRESECH PRAHA-ZÁPAD A PRAHA-VÝCHOD
Nedostatkem kapacit v MŠ a ZŠ.
 Např. počet dětí v MŠ činí 7583, počet
zamítnutých žádostí 3277 dětí, tj. 43%.
 Ve školním roce 2013/14 bude chybět cca 210
tříd v ZŠ.
 Investice v celkové hodnotě 1,5 mld. Kč.
 Řada z těchto obcí je stavebně připravena.
 Nejsou schopny tyto investice financovat.
 Obec Chýně není výjimkou (projekt však nemá).

POPULAČNÍ PROGNÓZA V OBCI CHÝNĚ
Východiska pro zpracování prognózy
 Limity
územního plánu
 Limity kapacity ČOV
 Plánované developerské projekty
Časový horizont: rok 2030
ČLENĚNÍ DEMOGRAFICKÉ STUDIE

Studie je členěna na 2 základní části:
analýza současného vývoje obyvatelstva a
trendy jeho dalšího směřování
 vlastní demografická prognóza

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ STUDIE
3 varianty odhadu celkového počtu obyvatel:
1. stávající zastavěné území včetně
developerského projektu společnosti
Embalador
2. počítá s realizací všech developerských
projektů
3. stávající zastavěné území (vč.ploch ještě
zastavitelných)
ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU OBYVATELSTVA
V roce 2004 měla obec Chýně 671 obyvatel.
 V roce 2012 však již 2108 obyvatel.


Skokový nárůst mezi roky 2005-2006 a 20062007 (ukončení developerské výstavby).
VÝVOJ POČTU OBYVATEL CHÝNĚ V LETECH
2003 - 2011
Rok
Střední
stav
Procentu
ální
nárůst
200
4
200
5
200
6
200
2007 8
671
688
782
1016 1292 1484 1663 1837
1%
3%
12 %
23%
21 %
200
9
13 %
2010 2011
11 %
9%
VÝVOJ PŘIROZENÉ MĚNY OBYVATEL
Skládá se ze dvou základních demografických
procesů:
 proces úmrtnosti
 v Chýni ročně umírá 6-9 osob/1000 obyv. a je
stabilní,
 nízká úmrtnost ovlivněna věkovou strukturou,
 ve srovnání se Středočeským krajem jde o
podprůměrnou hodnotu.
proces porodnosti
 Ročně se narodí 30-50 dětí (od 2006 zásadní
nárůst - výstavba).
 Průměrná míra porodnosti v ČR 10 dětí/1000
obyv.
 V Chýni v průměru 25 - 30 dětí/1000 obyv.
 Úhrnná plodnost v SK v r.2010 byla 1,53
dítěte/ 1 matku v produktivním věku (nad
průměrem ČR).

VÝVOJ PŘIROZENÉ MĚNY OBYVATEL
(1997-2011)
Graf 1: Vývoj přirozené měny obyvatel (1997-2011)
Zdroj: ČSÚ
VÝVOJ MIGRACE
Průměrná hodnota absolutního přírůstku
stěhováním v Chýni mezi lety 2006-2011 je
220 osob(v průměru více jak 10 %),
 Chýně převyšuje i trendy Středočeského kraje.
 Chýně je nestabilním územím z pohledu
demografického vývoje (velké zastavitelné
plochy s nejasným horizontem zastavění)

POHYB OBYVATEL V CHÝNI 1997 - 2011
Zdroj: MOS, Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 1997-2011
VÝSLEDKY PROGNÓZY
Vývoj celkového počtu obyvatel města Chýně do roku 2030
Rok
Varianta 1
Varianta 2
2015
2020
2025
2030
2359
3078
3913
4394
2364
3411
4785
6420
Zdroj: výpočet autorů
Varianta 3
2423
2735
2779
2776
FINANCOVÁNÍ PROVOZU MŠ A ZŠ







Financování škol v novém systému RUD
Od r. 2013 dostává každá obec ze státního rozpočtu příspěvek podle
počtu žáků navštěvujících školy zřizované obcí (nikoli tedy na žáky v
obci trvale bydlící), cca 8 000 Kč na žáka.
Byly odbourány platby školám v jiných obcích, které navštěvují
chýňské děti.
Chýňská MŠ a ZŠ má nyní 132 žáků, tj. celkový příjem obce bude
zhruba 1 056 000 Kč.
Příspěvek ze státního rozpočtu zhruba pokrývá náklady obce na
školu.
To samé platí pro srovnání i o okolních ZŠ v Rudné a Hostivici.
Zřízení nové ZŠ může být pro obec z hlediska provozu nákladově
neutrální.
POČET NAROZENÝCH DĚTÍ V CHÝNI
2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012

5
8
9
31
39
34
41
54
49
ODHAD POTŘEBY MÍST V MŠ DO R. 2020
Odhad počtu dětí 3 – 6 let
 2012
174
 2013
195
 2014
231
 2015
234
 2016
217
 2017
211
 2018
196
 2019
184
 2020
170
kapacita MŠ
72
98
98
124
124
124
124
124
124
ZÁVĚR















Výbor provedl odhad počtu obyvatel ve třech variantách.
Vzhledem k hospodářské situaci a nedostatku poptávky je bytová výstavba ve třech lokalitách
(Embalador, Klofa, AKLand Trade) zatím nejasná.
Pro střednědobý výhled do r.2030 a pro zjištění potřeby nové ZŠ výbor doporučuje proto vycházet
z odhadu počtu obyvatel ze stávajících zastavěných ploch (varianta 3).
V roce 2030 je počet obyvatel odhadován na cca 2 800.
Dle počtu obyvatel, vývoje porodnosti a migrace dokazuje okamžitou potřebu výstavby ZŠ (1.- 9.tř.)
Obec by zaplnila více než 1 třídu v každém ročníku.
Ideální počet dětí ve třídě je 24, počet narozených v posledních letech naznačuje možnost otevření až
2 tříd v ročníku.
Kapacita MŠ je 72, bude rozšířena o 26 míst na 98.
Kapacita ZŠ bude po rozšíření o dvě třídy cca 100 míst (1. – 5.třída).
Rozhodujícím faktorem pro nástup dětí do ZŠ bude kapacita MŠ.
Obec by mohla novou ZŠ využít pro umístění min. 2 tříd MŠ - navýšení kapacity MŠ a zároveň využití
kapacity ZŠ do okamžiku, kdy budou dorůstat děti na 2.stupeň.
Další rozšíření stávající MŠ má svá rizika – kapacita zahrady, školní kuchyně atd.
Vztah dětí a rodičů k obci – pozitivní faktor
Financování provozu prostřednictvím RUD
Financování výstavby nové ZŠ – finanční výbor připravuje podklady
DOPORUČENÍ VÝBORU PRO VÝSTAVBU NOVÉ ZŠ





Nová ZŠ (1. – 9.tř.) – efektivní řešení s pozitivním
dopadem pro všechny obyvatele.
Možnost využití nové ZŠ pro navýšení kapacity MŠ.
Obec musí být připravena na možné financování
z dotací, ať krajských, národních či evropských.
Vypracování projektové dokumentace pro stavební
povolení je předpokladem pro získání finančních
prostředků.
Projektová dokumentace by měla zohlednit rezervu pro
případ zaplnění územního plánu s výhledovým počtem
obyvatel 6000
DALŠÍ NÁPLŇ ČINNOSTI VÝBORU
příprava koncepce vzdělávání ve spolupráci s
paní ředitelkou
 příprava podkladů pro zadávací dokumentaci
pro VŘ na projekt


17.4.2013

similar documents