obsluga_finansowa-10.09.2012

Report
Obsługa finansowa
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013
Dział Finansowy
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI
PROJEKTU
2
Początek okresu kwalifikowani wydatków stanowi
dzień 1 stycznia 2007 r. Koniec okresu kwalifikowania
wydatków stanowi data 31 grudnia 2015 r.
Okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu
jest określony w umowie o dofinansowanie, która
określa zarówno początkową, jak i końcową datę
kwalifikowania wydatków w ramach projektu.
3
Końcowa data kwalifikowalności wydatku określona w
umowie o dofinansowanie może zostać zmieniona w
uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek
beneficjenta, za zgodą instytucji będącej stroną
umowy o dofinansowanie, w formie aneksu do umowy
o dofinansowanie.
Jednakże w żadnym wypadku końcowa data
kwalifikowalności wydatków dla projektu nie może
wykraczać poza datę kwalifikowalności wydatków dla
PO IG tj. poza datę 31 grudnia 2015 r.
4
Par. 1 Umowy: „Okres kwalifikowalności wydatków –
należy przez to rozumieć pełny okres, w którym
realizowany jest zakres rzeczowy i finansowy projektu i
w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowane;
okres kwalifikowalności wydatków określa par. 6 ust. 2
Umowy.”
Par. 6 ust. 2 Umowy: „Beneficjent zobowiązany jest do
zrealizowania projektu w okresie kwalifikowalności
wydatków, tj. od dnia …….. do dnia ……...”
5
Par. 6 ust. 4 Umowy: „Wydatki poniesione przed i po
zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków, o
którym mowa w par. 6 ust. 2, nie będą uznane za
kwalifikujące się do dofinansowania.”
Par. 7 ust 9 Umowy: „Beneficjent zobowiązany jest do
złożenia wniosku o płatność końcową nie później niż
w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności
wydatków, o którym mowa w par. 6 ust 2.”
6
Wydatek kwalifikowany – wydatek lub koszt
FAKTYCZNIE PONIESIONY przez beneficjenta w
związku z realizacją projektu w ramach PO IG i
udokumentowany, zgodnie z warunkami wskazanymi
w Wytycznych, który kwalifikuje się do objęcia
wsparciem ze środków przeznaczonych na realizację
PO IG w trybie określonym w umowie o
dofinansowanie.
(fragment Wytycznych)
7
KOREKTY
8
NIE KORYGUJEMY ZAAKCEPTOWANYCH
WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ!
W przypadku korekt ujemnych dot. kwoty wydatków
kwalifikowanych we wniosku o płatność, należy
poinformować o tym fakcie IP w formie pisemnej.
Następnie należy dokonać zwrotu środków zgodnie ze
sposobem wskazanym przez IP (kwota, konta itd.)
Zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych
9
NIE KORYGUJEMY ZAAKCEPTOWANYCH
WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ!
W przypadku korekt dodatnich dot. kwoty wydatków
kwalifikowanych we wniosku o płatność, wydatki te należy
rozliczyć w kolejnym wniosku.
NIE BILANSUJEMY KOREKT DODATNICH I
UJEMNYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH!!!
10
NIE KORYGUJEMY ZAAKCEPTOWANYCH
WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ!
W przypadku korekt dot. innych danych we wniosku o
płatność (oczywiste pomyłki pisarskie), nie mających
wpływu na kwotę wydatków kwalifikowanych, należy
poinformować o tym fakcie IP w formie pisemnej.
11
PODATEK VAT
12
Wydatkiem kwalifikowanym jest podatek VAT, który nie
może zostać odzyskany przez Beneficjenta, w oparciu
o obowiązujące przepisy krajowe.
Podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowanym tylko wtedy,
gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez
beneficjenta (art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 1080/2006).
13
VAT podlegający odzyskaniu w jakikolwiek sposób nie
będzie uważany za kwalifikowany, nawet jeśli nie został
faktycznie odzyskany przez beneficjenta, a jedynie
zaistniała taka możliwość, wskazana w przepisach prawa.
W takim przypadku VAT będzie zawsze wydatkiem
niekwalifikowanym.
14
POMNIEJSZANIE DOFINANSOWANIA
O WYDATKI NIEKWALIKFIKOWANE
STWIERDZONE W WYNIKU KONTROLI
I WERYFIKACJI DOKUMENTACJI
15
Zgodnie z art. 98 ust. 2 oraz ust. 3 Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 "Państwo członkowskie dokonuje
korekt finansowych wymaganych w związku z
pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami
stwierdzonymi w operacjach lub programach operacyjnych
(...)"
oraz
"Wkład anulowany zgodnie z ust. 2 nie może być ponownie
wykorzystany na operację lub operacje, które były poddane
korekcie (...)"
16
Przyznane beneficjentowi dofinansowanie
pomniejszają wydatki uznane za niekwalifikowane:
- podczas kontroli realizacji projektu prowadzonych przez
upoważnione organy (IP/IW/UKS/IA/ETO itp.);
- podczas weryfikacji dokumentacji potwierdzającej poniesione
wydatki wykazane w zaakceptowanych wnioskach o płatność
(zarówno przez Instytucję Pośredniczącą jak i Fundację
„Fundusz Współpracy”).
17
Przyznanego beneficjentowi dofinansowania
nie będą pomniejszać:
- korekty wydatków kwalifikowanych dokonane przez IP lub
beneficjenta podczas weryfikacji wniosku o płatność;
- korekty, o których beneficjent sam poinformował IP;
- roczna korekta struktury podatku VAT dokonana przez
beneficjenta zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.);
- korekta rozliczonych we wnioskach o płatność nadpłaconych
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w przypadku
poinformowania IP o tym fakcie i zwrotu w terminie 14 dni od
otrzymania informacji z ZUS.
18
Pomniejszenie dofinansowania wymaga
zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie
W propozycjach aneksów do umów o dofinansowanie przekazywanych
do Instytucji Pośredniczącej od 1 września 2012 r. należy pomniejszyć
kwotę dofinansowania o wartość wszystkich nieprawidłowości
(wydatków niekwalifikowanych) stwierdzonych w projekcie w wyniku
kontroli IP/IW/UKS/IA/ETO itp. lub weryfikacji Fundacji Fundusz
Współpracy oraz dokonać odpowiedniej aktualizacji wszystkich
pozostałych załączników do umowy (np. harmonogramu rzeczowofinansowego).
Przy określaniu kwoty dofinansowania należy uwzględnić wszystkie
wyżej wymienione zwroty dokonane od początku realizacji projektu.
Przed przekazaniem wniosku o aneks, należy zweryfikować z
opiekunem finansowym umowy wysokość zwróconych wydatków
niekwalifikowanych, które pomniejszają dofinansowanie, a co za tym
idzie skorygowaną wysokość dofinansowania w projekcie.
19
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
20

similar documents