FISKALNA POLITIKA I PAKT STABILNOSTI

Report
FISKALNA POLITIKA I PAKT
STABILNOSTI
“Ekonomski prosperitet i primenjivost monetarne
unije ne mogu da se održe ako se ne pozabavimo
neuspesima fiskalne politike u proslosti, tj., trend
povećane javne potrošnje i oporezivanja uz visoke
strukturne budžetske defidite i akumulaciju javnog
duga.” – Evropska komisija (2001)
SADRŽAJ
•
•
•
•
Fiskalna politika u monetarnoj uniji
Ekstrenalije fiskalne politike
Principi
Pakt stabilnosti i rasta
FISKALNA POLITIKA U MONETARNOJ
UNIJI
• Prilikom pristupanja monetarnoj uniji zemlja
se
odriče
jednog
od
svoja
dva
makroekonomska instrumenta – monetarne
politike – ali zadržava potpunu kontrolu nad
drugim – fisklanom politikom.
FISKALNA POLITIKA U MONETARNOJ
UNIJI
• Važna prednost fiskalne politike je u tome što ima
tendenciju da spontano deluje kontraciklično. Kada
privreda
usporava,
individualni
dohoci
su
razočaravajuće niski, profiti komopanija opadaju i
potrošnja je na veoma niskom nivou. To sve znači da se
i sredstva na osnovu prikupljenih poreza smanjuju:
porez na dohodak, porezi na profit, PDV manji su nego
što bi to bilo u normalnim uslovima. Istovremeno,
potrošnja na beneficije za nezaposlene i druge
subvencije se povećava. Sve u svemu, stanje bužeta se
pogoršava i fiskalna politika automatski postaje
ekspanzivna. Ti različiti efekti se nazivaju automatskim
stabilizatorima fisklane politike.
FISKALNA POLITIKA U MONETARNOJ
UNIJI
• Automatski stabilizatori deluju sami po sebi. Diskreciona
fiskalna politika, suprotno tome, zahteva da se donese
ekspliticitna odluka o izmeni poreza ili potrošnje.
• Zbog automatskih stabilizatora, budžetske brojke ne
otkrivaju šta vlada radi sa svojom fisklanom politikom.
Budžet može da se menja iz dva razloga. Može, na primer
da se poboljša zato što vlada smanjuje potrošnju ili
povećava poreze ili zato što je privreda u stanju naglog
ekonomskog razvoja. Da bi se napravila razlika između ta
dva faktora, korisno je pogledati ciklično prilagođene
buxete. Postupak je zasnovan na konceptu proizvodnog
jaza. Negativan jaz ukazuje na loš učinak privrede, da ona
funkcioniše ispod svojih potencijala.
PROIZVODNI JAZ U REPUBLICI SRBIJI U
PERIODU 2001-2012
6
4
2
0
-2
-4
-6
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
FISKALNA POLITIKA U MONETARNOJ
UNIJI
• Ciklično prilagođena budžetska ravnoteža
predstavlja procenu o tome kakva bi bila
ravnoteža u datoj godini ukoliko bi proizvodni jaz
bio jednak nuli. Stvarna bužetska ravnoteža je
niža od ciklično prilagođene budžetske ravnoteže
kad aje proizvod ispod svog potencijala, tj. kada je
proizvodni jaz negativan i obrnuto kada je
proizvodni jaz pozitivan. Razlika između stvarne i
ciklično prilagođene budžetske ravnoteže je
posledica automatskih stabilizatora.
Stvarni i ciklično prilagođeni fiskalni
deficit u Republici Srbiji
3
2
1
0
-1
-2
-3
2007
2008
2009
2010
2011
2012
AKTUELNI FISKALNI DEFICIT (kao % BDP-a)
CIKLICNI FISKALNI DEFICIT (kao % BDP-a)
EKSTERNALIJE(PRELIVANJE)
FISKALNE POLITIKE
• Postupci vezani za fiskalnu politiku jedne
zemlje mogu da se preliju na drugu zemlju
kroz nekoliko kanala: dohodak i potrošnja,
inflacija i troškovi pozajmljivanja sredstava.
EKSTERNALIJE(PRELIVANJE)
FISKALNE POLITIKE
1. Privredni ciklusi se prenose preko izvoza i
uvoza. Na primer, kada Nemačka udje u fazu
ekspanzije, ona uvozi više od svojih
partnerskih zemalja. Za te partnereske zemlje
ekspanzija Nemačke znači povećan izvoz i
povećan dohodak, tako da ekspanzija ima
tendenciju da se prenosi izvan granica.
EKSTERNALIJE(PRELIVANJE)
FISKALNE POLITIKE
• Kako se to odražava na fiskalnu politiku?
• Razmotrimo najpre slučaj kada dve zemlje članice
monetarne unije prolaze kroiz isti ciklus, na primer obe
su u recesiji. Svaka vlada
će želeti da usvoji
ekspanzivnu fiskalnu politiku, ali do koje mere? Ukoliko
svaka od vlada zanemari aktivnosti one druge, njihove
aktivnosti uzete zajedno mogu da se pokažu kao
prejake, s obzirom na to da svaka od privreda izvlači
onu drugu iz recesije – što je efekat kejnzijanskog
multiplikatora. Ukoliko se umesto toga, svaka vlada
osloni na to da će ona druga da obavi veći deo posla,
onda može da dodje do toga da se prosto ne uradi
dovoljno.
EKSTERNALIJE(PRELIVANJE)
FISKALNE POLITIKE
• Razmotrimo sada slučaj kada ciklusi nisu
sinhronizovani. Ekspanzivan fiskalna politika u
zemlji u kojoj je usporena privredna aktivnost
preti da pospeši potrošnju u zemlji u kojoj se
već odigrava brz ekonomski razvoj. Za razliku
od toga, ako se restriktivna fiskalna politika
primeni u zemlji u kojoj se već odigrava brz
ekonomski razvoj, preti da produbi recesiju u
drugoj zemlji.
EKSTERNALIJE(PRELIVANJE)
FISKALNE POLITIKE
2. Fiskalna ekspanzija povećava nivo javnih pozajmica ili
smanjuje javnu štednju. S obzirom na to da je vlada
obično najveći zajmoprimac u zemlji, veliki budžetski
deficit može da izazove povećanje kamatne stope.
Jednom kada počnu da koriste istu valutu, zemlje
članice evrozone dele istu kamatnu stopu. Deficit jedne
zemlje, naročito ako je velika i ako je deficit prilično
velik, dele istu kamatnu stopu. Deficit jedne zemlje,
naročito ako je velika i ako je deficit prilično velik, može
da nametne više kamatne stope širom evrozone. S
obzirom na to da veće kamaatne stope negativno utiču
na investicije, one utiču i na dugoročan rast. To je još
jedan kanal prelivanja.
EKSTERNALIJE(PRELIVANJE)
FISKALNE POLITIKE
3. U svim evropskim zemljama postoji sklonost
“stvaranju deficita”, odnosno uznemiravajuća
tendencija da vlade održavaju fisklani deficit
isključivo iz političkih razloga. Stoga se postavlja
pitanje da li to zahteva konkretne zajedničke
mere?
U principu, u interesu je svake zemlje da se odupre
sklonosti stvaranju deficita, tako da za postizanje
fiskalne discipline nisu potrebne nikakve
kolektivne mere osim u slučaju kada mogu da se
identifikuju prelivanja.
EKSTERNALIJE(PRELIVANJE)
FISKALNE POLITIKE
• Šta se događa kada javni dug postane
neodrživ? Vlade pod velikim finansijskim
pritiskom mogu da se nađu u iskušenju da
pozovu centralnu banku da finansira njihov
deficit. Monetizacija duga, kako se to naziva
uobičajeni je put do inflacije. Međutim,
Ugovorom iz Mastrihta je izričito zatvoren taj
prolaz, jer zabranjuje da Evrosistem pruža
direktnu podršku vladama.
EKSTERNALIJE(PRELIVANJE)
FISKALNE POLITIKE
Veliki iznosi javnih pozajmica jedne zemlje su
signal fiskalne nediscipline koja bi mogla
negativno da utiče na međunarodna
finansijska tržišta. Ako bi se na tržištima
smatralo da je javni dug jedne zemlje neodrživ,
to bi moglo da stavi pod sumnju čitavu
evrozonu. Rezultat bi bio pozamašan odliv
kapitala i slabljenje evra. To je još jedan
potencijalni izvor prelivanja.
EKSTERNALIJE(PRELIVANJE)
FISKALNE POLITIKE
• Postoji još jedno potencijalno prelivanje. Ukoliko vlada
akumulira dug koji više ne može da servisira, to mora
da dovede do nesolventnosti. Iskustvo pokazuje da u
slučaju takve nesolventnosti trenutno dolazi do
masovnog povlačenja kapitala, kolapsa deviznog kursa i
berzanskog tržišta i produžene krize praćene dubokom
recesijom i izuzetno visokom stopom nezaposlenosti.
To je šteta za zemlju koja je napravila prestup, ali
pripadnost monetarnoj uniji u velikoj meri menja
stvari. Sada je zajednički devizni kurs taj koji je predmet
reakcije tržišta. Prelivanje može dalje da se proširi na
berzanska tržišta u čitavoj monetarnoj uniji.
EKSTERNALIJE(PRELIVANJE)
FISKALNE POLITIKE
• Dodatni strah jeste taj da bi sama pretnja nesolventnosti jedne od
zemalja članica toliko zabrinula vlade drugih zemalja članica da bi
one osećale obavezu da izvuku iz nepovoljne situacije vladu koja
gotovo da je bankrotirala. Taj poslednji rizik je jasno identifikovan u
Ugovoru iz Mastrihta, kojim je obuhvaćena i klauzula o
nemogućnosti podrške. U okviru klauzule se navodi da vladi
pogođene zemlje članice ne može da se odobri zvaničan kredit.
Uprkos klauzuli o nemogućnosti podrške, preostaje to da u hitnim
slučajevima ipak može da se pronađe neko repenje i da se izvuče
vlada koja je stigla do bankrota. Na primer, Evropska centralna
banka bi mogla “neformalno” da bude izložena pritisku da popusti
svoju monetarnu politiku da bi generalno obezbedila veću količinu
kredita po nižim troškovima, što bi uzrokovalo inflaciju. Uopšteno,
postoji strah da bi neograničena nesolventnost izrazito negativno
uticala na evrozonu i narušila njen kredibilitet, što bi imalo vrlo
ozbiljne negativne efekte na evro.
EKSTERNALIJE(PRELIVANJE)
FISKALNE POLITIKE
• Ta prelivanja se ne naslanjaju na standardne
efekte fiskalne politike na dohodak, već na
rizik od prekomernog i potencijalno
neodrživog deficita. Ona ukazuju na
katastrofalan događaj. Međutim, u situaciji
nesolventnosti se ne dolazi tak tako –
potrebne su godine da bi se akumulirali veliki
dugovi. Posledica toga je potreba za
preventivnom procedurom da bi se izbegla
potreba da se rešavaju hitni slučajevi.
PRINCIPI
Postojanje prelivanja je jedan argument za
podelu
političke
odgovornosti
među
nezavisnim državama. Međutim, to nije i jedini
argument, a postoje i možni protivargumenti.
Šire pitanje je na kom nivou vlasti –
regionalnom, nacionalnom, supranacionalnom
– treba da se sprovode politike? Teorija
fiskalnog federalizma se bavi tim pitanjem.
Princip supsidijarnosti je drugi način na koji
može da se pristupi ovom pitanju.
PRINCIPI
• U okviru teorije fiskalnog federalizma postavlja se
pitanje kako bi u jednoj zemlji trebalo da se
raspodeli fiskalna odgovornost na različitim
nivoima vlasti.
• To može da se preslika na slučaj Evrope, iako
Evropa ne predstavlja federaciju, postavljanjem
pitanja koji zadaci bi trebalo da ostanu u rukama
nacionalne vlasti – a moguće i regionalne vlasti
ako je reč o vederalnim državama – a koji bi
trebalo da budu zajednička odgovornost,
tj.adresirana Briselu.
PRINCIPI
• Postoje dva dobra razloga za prenos
odgovornosti na Brisel i dva dobra razloga da
ta odgovornost ostane na nacionalnom nivou.
• Dodatni faktor je kvalitet vlasti na
nacionalnom i supranacionalnom nivou.
PRINCIPI
• Dva argumenta za zajedničku odgovornost su
prelivanje i rastući prinosi na obim.
• Prelivanje dovodi do neefikasnih ishoda kada
svaka zemlja ima slobodu da deluje na način na
koji poželi. To je slučaj sa carinama i fiskalnom
politikom. Drugi argument je da su određene
politike efikasnije kada se sprovode u većem
obimu. Rastući prinosi na obim se pojavljuju pri
upotrebi novca, u kreiranju komercijalnog prava
ili u odbrani (vojska, dizajniranje orućja i
proizvodnja), između ostalog.
PRINCIPI
• Jedno rešenje je koordinacija, na osnovu koje
je suverenitet sačuvan, ali to zahteva česte
detaljne pregovore iznova i iznova, bez
garancije da će oni biti uspešni. Drugo rešenje
je odreći se suvereniteta, delimično ili u
potpunosti, i delegirati obavljanje zadtaka
supranacionalnoj instituciji. U Evropi su već
pojedini važni zadaci adresirani Evropskoj
komisiji (interno tržište i trgovinski pregovori) i
Evrosistemu (monetarna politika).
PRINCIPI
• Dva argumenta za zadržavanje suvereniteta na
nacionalnom nivou su heterogenost u
preferencijama i asimetrične informacije.
• Veliki deo kritike koji je bio usmeren na “Brisel”
tiče se slučajeva gde su bili važni ili heterogenost
ili asimetričnost informacija: odlučivanje o tome
koja je adekvatna veličina sira ili koji je najbolji
način za proizvodnju piva najbolje je ostaviti
vladama ili čak lokalnim vlastima, bez obzira na to
koliko su važne eksternalije ili rastući prinosi na
obim.
PRINCIPI
• Indirektna pretpostavka do sada je bila da vlade uvek deluju u
najboljem interesu svojih građana. Iako to može da bude slučaj
uopšte, postoje brojni primeri kada vlade ili prate sopstvene agende
ili su pod uticajem interesnih grupa. Zaista, poput bilo koje
institucije, vlade često žele da prošire delokrug svojih aktivnosti zato
da verovanto prošire sopstvenu vlast ili zato što zaista veruju da
mogu da razreše važne probleme. Osim toga, ne postoji nešto što bi
bio “najbolji”interes građana”: pojedini građani podržavaju jedne
aktivnosti, drugi ne. Vlade delimično i postoje zbog toga da bi se
razrešili takvi konflikti i to čine pod demokratskom kontrolom, ali
izborima ne može da se sankcioniše svaka od nekoliko milikona
odluka koje idu u prilog dobro povezanim interesima. Uprkos
mnogim dobrim stvarima koje mogu da se kažu u prilog demokratiji,
taj sistem nije savršen i često se dešavaju izvesni neuspesi.
PRINCIPI
Trebalo bi da je do sada jasno da četiri
argumenta za i protiv centralizacije na nivou
EU ne dovode do preciznih zaključaka, a
upozorenje o kvalitetu vlade dodatno
komplikuje stvari. U svakom slučaju, moraju da
se odvagaju različiti argumenti i razlozi za i
protiv. To je obično nemoguća misija pa
dolazimo do pitanja: na čijoj strani bi trebalo
da bude teret dokazivanja?
PRINCIPI
• Evropska unija je zauzela stav da je teret dokazivanja na
onima koji se zalažu za prenos rešavanja zadataka sa
nacionalnog na zajednički nivo. To je princip
supsidijarnosti i on je obuhvaćen Ugovorom:
“ U oblasitma koje ne potpadaju pod njenu isključivu
nadležnost, Zajednica će preduzeti korake u skladu sa
principom supsidijarnosti smao utoliko i u onoj meri u
kojoj zemlje članice ne mogu na odgovarajući način da
ostvare ciljeve na osnovu predloženih aktivnosti i stoga
u skladu sa razlozima vezanim za obim ili efekte
predloženih aktivnosti mogu na bolji način da budu
ostvareni na nivou Zajednice.” (Član 5)
Mikroekonomski vs.makroekonomski
aspekti fiskalne politike
• Prvi aspekt je strukturni, odnosno, u najvećoj
meri mikroekonomski. Tiče se veličine budžeta,
oblasti na koje se troši javni novac, načina na koji
se prikupljaju porezi, tj.ko plaća, i redistribucije
usmerene na smanjivanje nejednakosti ili na
stvaranje podsticaja za određene pojedince ili
grupe. Drugi aspekt je makroekonomski. To je
uloga fiskalne politike kao stabiizatora dohotka,
odnosno ideja da ona može da se upotrebi kao
instrument koji će delovati kontraciklično.
Mikroekonomski vs.makroekonomski
aspekti fiskalne politike
• Ovde pažnju usmeravamo na komponentu
fiskalne politike koja se tiće makroekonomske
stabilizacije, zanemarujući strukturne aspekte. Da
bismo pojednostavili, posmatramo budžetsku
ravnotežu, a zanemarujemo veličinu i strukturu
budžeta, kao i posledično kretanje javnog duga.
Primenjujemo principe fiskalnog federalizma da
bismo postavili pitanje da li postoji argumentacija
za ograničavanje slobode suvereniteta u pogledu
nacionalne budžetske ravnoteže i dugova.
KOORDINACIJA FISKALNE POLITIKE
• Primenjujući principe fiskalnog federalizma na fisklanu politiku kao
makroekonomski instrment dolazimo do nekoliko zaključaka koji nisu
sporni. Postoje validni razlozi za zajedničko nametanje discipline i
koordinaciju politika. Postoje podjednako validni argumenti za suprotan
slučaj. Sve u svemu, argumentacija za dalji prenos suvereniteta je slaba.
Takvom zaključku se suprotstavljaju oni koji pripisuju veći značaj
prelivanjima i smatraju da makroekonomska koordinacija dosta obežava i
da je laka za uvođenje. To se takođe dovodi u pitanje sa suprotne strane
spektra od onih koji koordinaciju posmatraju kao sporazum vlada koje rade
u sopstvenom interesu. Skeptici obično zaključuju da, imajući u vidu slabu
argumentaciju, treba primeniti supsidijarnost i fiskalna politika treba da
bude ostavljena isključivo u nadležnost nacionalnih vlasti.
• Činilo se da je ovo pitanje delimično rešeno nakon usvajanja Pakta za
stabilnost i rast, ali je Pakt sam po sebi izuzetno kontroverzan i naipao je
na ozbiljne poteškoće.
Pakt za stabilnost i rast
• Prijem u monetarnu uniju zahteva budžetski
deficit manji od 3% BDP-a i javni dug koji je manji
od 60% BDP-a ili opad ka ovom kriterijumu.
• Ali šta se dešava nakon toga, u okviru stalnog
režima monetarne politike?
• Da li zemlje mogu da realizuju ova dva fiskalna
kriterijuma, priključe se monetarnoj uniji i zuatim
se ponovo vrate u stanje neobuzdane discipline?
Pakt za stabilnost i rast
• Kada je usvojen 1997.godine Pakt je trebalo striktno i
da se primeni. Međutim, s obzirom na to da je fiskalna
politika ostala u nacionalnoj nadležnosti, konačna reč je
morala da bude prepuštena ECOFIN, savetu ministara
finansija evrozone koji je delovao prema predlozima
Evropske komisije. Komisija je preuzela odgovornost
“vrhovnog policajca”,a li je ECOFIN bio protiv
donošenja odluka koje bi dovele do snažnog
protivljenja njegovih članica, naročito ministara
finansija vleikih zemalja. U novembru 2003 godine
trebalo je da Francuska i Nemačka budu sankcionisane.
Pod pritiskom ministara finansija te dve zemlje, ECOFIN
se povukao i stavio je Pakt u “mirovanje”.
Pakt za stabilnost i rast
• Komisija je stavila ECOFIN pred Sud pravde Evropskih
zajednica zbog kršenja Pakta, što se dogodilo prvi put.
U junu 2004 godine Sud je doneo odluku, a ECOFIN je
zaista prekršio zakon, ali samo zbog načina na koji je
nazvao svoju odluku (Pakt ne može da se stavi u
mirovanje)j. Greška je brzo ispravljena novom
rezolucijom, iako se činjenica da Francuska i Nemačka
nisu sankcionisnae, nije promenila. Ta epizod je
potvrdila da Paktinje dobro osmišljen. Prepoznajući to
da je bio suviše rigidan da bi mogao da se primenjuje,
vlade i Komisija su pripremile redizajniranje Pakta.
Pakt za stabilnost i rast
• Redizajnirani Pakt zadržava princip kaznenih
mera nastojeći da se izbegnu situacije u
kojima bi morale da se primene kazne.
Pakt za stabilnost i rast
• Pakt za stabilnost i rast se sastoji iz:
1. Definicija toga šta se smatra “prekomernim
deficitom”.
2. Preventivne mere, osmišljene sa ciljem da se
vlade ohrabre da izbegnu prekomnerne deficite.
3. Korektivne mere, kojima se utvrđuje na koji
način bi vlade trebalo da reaguju na
produbljenje graničnog deficita.
4. Kazne.
Pakt za stabilnost i rast
• Deficit se smatra prekomernim kada je iznad
3% BDP-a. Da bi se ostavio prostor da
automatski stabilizatori odigraju svoju ulogu,
Paktom je takođe određeno da se učesnici u
okviru monetarne unije obavezuju na
srednjoročnu budžetsku poziciju koja je “blizu
ravnoteže ili u suficitu”.
• Srednjim rokom smatra se period od tri
godine.
Pakt za stabilnost i rast
• U okviru Pakta je prepoznato da ozbiljne recesije
koje su izvan kontrole vlada mogu brzo da dovedu
do produbljivanja deficita. Pokušaj da se deficit
anulira tokom recesije podrazumeva usvajanje
restriktivne politike koja može da produbi
recesiju, što može da ima katastrofalne posledice.
• U okviru Pakta uvedena su dva elementa
fleksibilnosti. Prvo, priznaje se negativna stopa
rasta ili akumulirani gupitak u BDP-u tokom dugog
perioda vrlo niskog rasta. Drugo, sugeriše se da se
uzmu u obzir “svi drugi relevantni faktori”.
Pakt za stabilnost i rast
• Cilj Pakta je da osigura da zemlje članice
disciplinovano sprovode fiskalne politike.
• Preventivne mere su osmišljene tako da
ministri finansija učestvuju u zajedničkoj
raspravi o fiskalnoj politici svake od zemalja u
nadi da će to biti dovoljno da se postigne
budžetska disciplina. Smisao prevencije je u
tome da spreči potrebu za popravkama.
Pakt za stabilnost i rast
• Kada zemlja ne ispuni zahteve Pakta, ECOFIN
postepeno primenjuje pritisak jednakih. Proces
započinje “ranim upozorenjem”, i dobijanjem
preporuka kojima će se sprečiti situacija
prekomernog deficita.
• Sledeći korak je postupak u slučaju prekomernog
deficita. Postupak se pokreće kada ECOFIN
donese mišljenje u kome se navodi da je budžet
određene zemlje u stanju prekomernog deficita,
kao što je prethodno definisano.
Pakt za stabilnost i rast
• ECOFIN istovremeno daje preporuke, a zemlja ubrzo
mora da prestavi niz trenutnih korektivnih mera, koje
podležu oceni Komisije. Komisija podnosi svoju ocenu
ECOFIN, koji može ali ne mora da bude zadovoljan
predloženim merama.
• Ono što sledi je niz evaluacija mera koje preduzima
zemlja koja je uprestupu i budžetskog ishoda. Može da
se izda još preporuka, što povećava pritisak i zateže
celokupnu situaciju. Na kraju, ukoliko zemlja ostane u
stanju prekomernog deficita, ECOFIN nameće kaznene
mere.
Pakt za stabilnost i rast
• Ukoliko zemlja ne uspe da sprovede korektivne
mere i dovede sopstveni deficit na vrednost ispod
3% do roka koji je odredio Savet Evrope, biva
kažnjena.
• Kazna ima oblik depozita kod Komisije na koji se
ne plaća kamata. Depoziti se nalažu svake godine
se dok se ne ispravi prekomerni deficit. Ukoliko se
prekomerni iznos ne ispravi u roku od dve godine,
depozit se pretvara u kaznu, u suprotnom se
vraća.
Pakt za stabilnost i rast
Veličina deficita (%BDP)
Veličina kazne (% BDP)
3
0,2
4
0,3
5
0,4
6+
0,5
Izvor: Baldwin R., Wyplosz Ch., Ekonomija evropskih
integracija, Data status, 2010., str.536.
Pakt za stabilnost i rast
• Važno je napomenuti nekoliko aspekata Pakta. Prvo,
formalno, on ne ukida suverenost u domenu fiskalne
politike. Drugo, jasno je da se radi o nameri
predostrožnosti s obzirom na to dug postupak između
trenutka kada se deficit oceni kao prekomeran i
trenutka kada se nametne depozit, sa još dve godine
pre nego što se depozit pretvori u kaznu. Treće, dok je
kazna u političkom smislu nuklearna bomba,
deklaracija da zemlja krši Pakt je uobičajenija bomba,
koja je namenjena trenutnom pokretanju korektivnih
mera. Konačno, sve odluke su u rukama Saveta visokog
političkog tela koje može da pokrene mnoga “ako”
obuhvaćena Paktom.

similar documents