Założenia do regulaminu zabezpieczeń finansowych - Gaz

Report
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
DO REGULAMINU ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH
STOSOWANYCH PRZEZ OGP GAZ - SYSTEM S.A.
W UMOWACH PRZESYŁOWYCH I
W UMOWACH O PRZYŁĄCZENIE
system, który łączy
Zabezpieczenia finansowe
PODSTAWA PRAWNA
Art. 14 ust. 3 Rozporządzenia (WE) 715/2009
W stosownych przypadkach, usługi związane z dostępem stron trzecich mogą być świadczone pod warunkiem, że
użytkownicy sieci przedstawią odpowiednie gwarancje dotyczące swojej wiarygodności finansowej. Gwarancje takie
nie stanowią nieuzasadnionych barier przy wejściu na rynek oraz są:
PRZEJRZYSTE
NIEDYSKRYMINACYJNE
ustalone w oparciu o
zasady
opisane
we
wzorcowej
umowie
przesyłowej
Jednakowe
zasady
dla
wszystkich
użytkowników systemu
PROPORCJONALNE
Poziom zabezpieczenia
ustalany proporcjonalnie
do wartości świadczonej
usługi
 W przyjętym (i funkcjonującym od 2006 r.) przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. modelu ocena wiarygodności finansowej
podmiotów starających się o świadczenie przez OSP usługi przesyłania oraz zapisy regulujące formy i wysokość
zabezpieczeń finansowych zostały uregulowane na poziomie kodeksu sieci – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci (IRiESP),
który zgodnie z orzecznictwem i doktryną ma charakter wzorca umownego w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego
i jest zatwierdzany przez organ regulacyjny zgodnie z art. 41 dyrektywy 2009/73/WE.
 W lipcu 2012 r. Prezes URE powołując się na odmienną interpretację art. 41 dyrektywy 2009/73/WE wezwał Spółkę do
usunięcia z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci (IRiESP) zapisów regulujących poziom i formy zabezpieczeń finansowych
stosowanych przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. w celu zabezpieczenia płatności wynikających z umów przesyłowych i umów
przyłączeniowych.
 Na skutek decyzji Prezesa URE, zapisy dotyczące zabezpieczeń finansowych zostały przeniesione odpowiednio do
wzorcowej umowy przesyłowej lub umów przyłączeniowych.
system, który łączy
Umowy Przyłączeniowe
Opcje do wyboru przez Klienta
albo
Opłata w ratach wg ustalonego schematu
Płatność 100% po realizacji
Płatność 20% gotówką po uzyskaniu
pozwolenia na realizację inwestycji
i 80% po realizacji inwestycji
Zabezpieczenie w wysokości 50% w
momencie podpisania umowy
Zabezpieczenie w wysokości
100% w momencie podpisania
umowy
Zabezpieczenie w wysokości 80%
w momencie podpisywania
umowy
Do wyboru jedna z poniższych
form zabezpieczenia
Do wyboru jedna z poniższych form
zabezpieczenia
1
Gwarancja bankowa (bank o ratingu
nie niższym niż
Baa2 dla Agencji Moody’s,
BBB dla Agencji Standard and Poors,
BBB dla Agencji Fitch)
1
Gwarancja bankowa (bank o ratingu
nie niższym niż:
Baa2 dla Agencji Moody’s,
BBB dla Agencji Standard and Poors,
BBB dla Agencji Fitch)
2
2
Gwarancja
ubezpieczeniowa
(ubezpieczyciel o ratingu nie niższym
niż Baa2 dla Agencji Moody’s, BBB dla
Agencji Standard and Poors, BBB dla
Agencji Fitch)
Gwarancja
ubezpieczeniowa
(ubezpieczyciel o ratingu nie niższym
niż Baa2 dla Agencji Moody’s, BBB dla
Agencji Standard and Poors, BBB dla
Agencji Fitch)
3
Depozyt pieniężny na rachunku OSP
4
Blokada środków
rachunku Klienta
5
Inna
forma
zabezpieczenia
akceptowana przez OSP tj. weksel
własny i oświadczenie o poddaniu się
egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c.
Wysokość wpłat oraz terminy płatności
1
I wpłata w wysokości 10 % całości szacunkowej
opłaty za przyłączenie w terminie 30 dni od
zawarcia umowy o przyłączenie,
2
II wpłata w wysokości 40% całości szacunkowej
opłaty za przyłączenie w terminie 30 dni od
zawarcia umowy z wykonawcą robót
budowlano-montażowych przyłączenia,
3
III wpłata w wysokości odpowiadającej różnicy
pomiędzy wysokością opłaty za przyłączenie,
ustalonej na podstawie rzeczywistych,
udokumentowanych nakładów poniesionych
przez Operatora Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. na wykonanie przyłączenia, a
wysokością sumy wniesionych wcześniej wpłat,
płatna w terminie wskazanym na fakturze VAT
wystawionej po odbiorze końcowym
przyłączenia.
Zabezpieczenie III wpłaty w wysokości 50%
szacunkowych kosztów w formie akceptowalnej przez
OSP tj. weksel własny i oświadczenie o poddaniu się
egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c.
3
Depozyt pieniężny na rachunku OSP
4
Blokada środków
rachunku Klienta
pieniężnych
na
pieniężnych
Dla Klientów nie
posiadających 4 letniej
pozytywnej historii
współpracy z GS
albo
na
Dla Klientów
posiadających
pozytywną 4 letnią historię
współpracy z
GS
albo
system, który łączy
Podmioty rynku gazu - opłaty
Użytkownicy Systemu
Użytkownicy Sieci
• Opłaty taryfowe, w tym:
• stała i zmienna
• z tytułu przekroczeń mocy
• Opłaty i bonifikaty z tytułu
ograniczeń systemowych tj.
jakości paliwa gazowego
Przydział Przepustowości (PP)
ZUP
• Opłaty z tytułu bilansowania
• Opłaty z tytułu ograniczeń
systemowych (niezgodności nominacji
z realizacją)
Przydział Zdolności (PZ)
4
system, który łączy
Umowy Przesyłowe
Wymagany przez OSP rating nie niższy niż:
Baa2 dla Agencji Moody’s
BBB dla Agencji Standard and Poors
BBB dla Agencji Fitch
TAK
NIE
Brak dalszych zabezpieczeń
Wymagane zabezpieczenie w wysokości
2 – miesięcznego zobowiązania z Umowy Przesyłowej
Do wyboru jedna z poniższych form zabezpieczenia
Dla Klientów nie
posiadających 4 letniej
pozytywnej historii
współpracy z GS
Dla Klientów
posiadających pozytywną
4 - letnią historię
współpracy z GS
1
Gwarancja bankowa (bank o ratingu nie niższym niż Baa2
dla Agencji Moody’s, BBB dla Agencji Standard and Poors,
BBB dla Agencji Fitch)
2
Gwarancja ubezpieczeniowa (ubezpieczyciel o ratingu nie
niższym niż Baa2 dla Agencji Moody’s, BBB dla Agencji
Standard and Poors, BBB dla Agencji Fitch)
3
Gwarancja spółki Matki posiadającej powyższy rating
4
Depozyt pieniężny na rachunku OSP
5
Blokada środków pieniężnych na rachunku Klienta
6
Inna forma zabezpieczenia akceptowana przez OSP
tj. weksel własny i oświadczenie o poddaniu się egzekucji
zgodnie z art. 777 k.p.c.
system, który łączy
Zabezpieczenia finansowe
na rynku bilansującym
Wymagany przez OSP rating nie niższy niż
Baa2 dla Agencji Moody,s
BBB dla Agencji Standard and Poors
BBB dla Agencji Fitch
TAK
NIE
Brak
dalszych zabezpieczeń
Wymagane zabezpieczenie w wysokości
20% wartości paliwa gazowego przesyłanego w
danym miesiącu gazowym
Do wyboru jedna z poniższych form zabezpieczenia
Dla Klientów nie
posiadających 4 letniej
pozytywnej historii
współpracy z GS
Dla Klientów posiadających
pozytywną 4 - letnią historię
współpracy z GS
1
Gwarancja bankowa (bank o ratingu nie niższym niż:
Baa2 dla Agencji Moody’s,
BBB dla Agencji Standard and Poors,
BBB dla Agencji Fitch)
2
Gwarancja ubezpieczeniowa
(ubezpieczyciel o ratingu nie niższym niż:
Baa2 dla Agencji Moody’s,
BBB dla Agencji Standard and Poors,
BBB dla Agencji Fitch)
3
Gwarancja spółki Matki posiadającej powyższy rating
4
Depozyt pieniężny na rachunku OSP
5
Blokada środków pieniężnych na rachunku Klienta
6
Inna forma zabezpieczenia akceptowana przez OSP tj.
weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się
egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c.
system, który łączy
Zabezpieczenia na rynku bilansującym c.d.
Zabezpieczenie składane jest w oparciu o średnią arytmetyczną z dobowych wartości
Ceny Referencyjnej Gazu (CRG), określonej na podstawie IRiESP dla miesiąca
poprzedzającego miesiąc jego złożenia.
na etapie rozpatrywania wniosku o
przydział zdolności (PZ), w oparciu o
deklarowane we wniosku ilości paliwa
gazowego
przekazywanego
do
transportu
(w
tym
ilości
paliwa
gazowego, którymi Podmiot zamierza
obracać na Giełdzie Gazu lub w
ramach umów dwustronnych na rynku
OTC)
na etapie realizacji umowy
przesyłowej, w oparciu o
średniomiesięczne ilości
transportowanego paliwa gazowego
 Termin ważności zabezpieczenia finansowego powinien obejmować cały okres, na który została przydzielona zdolność (PZ).
 W przypadku usług długoterminowych świadczonych przez okres dłuższy niż jeden (1) rok, OSP dopuszcza możliwość złożenia
zabezpieczenia finansowego na okres nie krótszy niż rok gazowy, z zastrzeżeniem jego odnowienia na czternaście (14) dni roboczych
przed upływem jego ważności.
 Podmiot powinien monitorować poziom złożonego przez siebie zabezpieczenia finansowego w kontekście planowanego wolumenu
przesyłanego gazu.
 Jeżeli wysokość ustanowionego zabezpieczenia nie pokrywa 20% wartości średniomiesięcznego wolumenu transportowanego paliwa
gazowego, Uczestnik Rynku Bilansującego powinien uzupełnić poziom zabezpieczenia. W innym przypadku naraża się on na karę w
postaci wzrostu poziomu zabezpieczenia Finansowego o 25% jego wartości.
 W trakcie realizacji umowy OSP będzie monitorował poziom zabezpieczeń w kontekście realizowanego przez ZUP przesyłu.
W przypadku nieadekwatności zabezpieczenia złożonego przez ZUP, OSP poprosi o jego uzupełnienie (w trybie 2-3 dni) pod rygorem
wypowiedzenia PZ lub rozwiązania umowy.
 Obecnie OGP GAZ-SYSTEM wypracowuje szczegółową koncepcję rozwiązań w celu bieżącego monitorowania poziomu
zabezpieczeń i pozycji niezbilansowania URB.
system, który łączy

similar documents