Úvod do problematiky managementu

Report
ÚVOD DO
PROBLEMATIKY
MANAGEMENTU
Řízení, management, instituce
• Vedení, řízení
• Vést znamená dělat správné věci. Řídit znamená dělat
•
•
•
•
•
•
věci správně.
Efektivnost nezávisí výlučně na vynaloženém úsilí, ale na
tom, zda ho vynaložíme správným směrem. Sebelepší
řízení nemůže nahradit nedostatečné vedení.
Management
Systém teoretických a praktických řídících znalostí a
činností
Instituce
Soubor právně upravených vztahů mezi lidmi
Podnik, úřad, škola, nemocnice, organizace atp.
Struktura manažerských pozic
• Podle úrovně řízení
• TOP management (vrcholový management) – majitelé
firem, statutární orgány, generální ředitelé, ředitelé,
vedení úřadů (starosta)
• Střední management – vedoucí odborů, oddělení, útvarů
apod., kteří mají často podřízené také vedoucí
zaměstnance
• Liniový management – manažeři, kteří již přímo řídí
jednotlivé pracovníky a nemají již podřízené žádné
vedoucí zaměstnance – mistři, políři, parťáci apod.
Vedoucí zaměstnanci
• Vedoucí zaměstnanci – ZP § 11 - Vedoucími zaměstnanci
zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na
jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni
stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní
úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat
jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím
zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance
považuje rovněž vedoucí organizační složky státu.
Základní poslání manažera
•
Mezi nejdůležitější schopnosti manažera patří
schopnost rozpoznat schopnosti. Cílem je produktivní
využití konkrétních předností a znalosti každého jedince.
•
Základním úkolem manažera je, aby jeho činnost
splňovala následující požadavky:
- účelnost – tj. dělání správných věcí,
- účinnost – tj. provádění věci správným způsobem,
- hospodárnost – tj. dělání věcí s minimálními náklady,
- odpovědnost – tj. dělání věci spravedlivě a podle
práva.
• K tomu musí být kompetentní.
Základní kompetence manažera
• způsobilost úspěšně vykonávat manažerskou práci
(tzv. osobnostní předpoklady),
• odborné znalosti (požadované, nadstavbové, speciální),
• praktické dovednosti (získávají se tréninkem a praxi)
* zvládnutí správných řídících praktik,
* komunikační schopnosti,
* interpersonální dovednosti,
* technické dovednosti
• sociální zralost – lidské, mravní kvality, charakterové
vlastnosti (lidská dimenze sociální zralosti),
• charisma manažera
Osobnostní předpoklady pro výkon manažerské
funkce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odpovídající intelektové předpoklady (znalostní a emoční)
Dobré organizační schopnosti
Objektivita
Flexibilita
Sociální citlivost
Komunikační způsobilost
Tvořivost
Dobrá odolnost vůči neuropsychické zátěži
Autorita
Smysl pro humor
Osobní příklad
Manažer a jeho okolí, prostředí
• Obecný trend začátku 21. století - organizace se
zeštíhlují:
zmenšování počtů zaměstnanců vede i ke změnám
organizačních struktur, zejména ke zmenšování
počtu řídících stupňů,
organizace stále více potřebují manažery, kteří
nepoužívají autokratického stylu řízení, ale vystupují
v rolích koordinátorů, trenérů, rádců: méně
manažeringu – více mentoringu.
• Vnitřní i vnější faktory ovlivňují manažerskou
výkonnost.
Vnější prostředí
• Zahrnuje veškeré vlivy působící na organizaci z
jejího okolí. Tyto vlivy (faktory) rozdělujeme na:
Nepřímé vlivy: PESTE analýza – politické,
ekonomické, sociální, technologické, ekologické
Přímé vlivy: Porterova analýza - dodavatelé,
odběratelé, zákazníci, konkurence, dodavatele,
lidské zdroje,
•
•
•
•
Obecné rysy manažerské práce
realizuje (prosazuje) klasické manažerské
funkce (plánování, organizování, řízení lidských
zdrojů, vedení spolupracovníků, kontrola –
analyzování, rozhodování, implementace),
plní roli vizionáře, koncepčního myslitele,
tvůrce odvážných projektů do budoucnosti,
propagátora všeho nového,
realizuje požadavky majitelů či nadřízených
(trvalé zlepšování hospodářských výsledků,
zvyšování výkonnosti, produktivity),
rozvijí své schopnosti, dovednosti, znalosti
povinnost být neustále „in“, být lepší než
podřízení, než ostatní kolegové!
Tři kruhy
managementu
Řízení procesů
Zprostředkující
činnosti
Vedení
spolupracovníků
Styl manažerské práce
• Styl manažerské práce představuje způsob činnosti
manažera charakterizující postupy jeho rozhodování a
zvolené metody dosahování vytýčených cílů. Je
důležitým atributem práce každého manažera.
• Většina manažerských rozhodnutí je determinována
následujícími faktory:
- charakterem okamžité situace:
– rozhodování za normálního, běžného stavu,
- rozhodování za rizika a neurčitosti,
- rozhodování za krizového stavu.
- závažnosti rozhodnutí:
- dobře, špatně strukturovaný problém, rizikový
problém,
legislativní nouze, chybné rozhodnutí a strach
před jeho
důsledky, neschopnost se rozhodnout.
- postoji podřízených: ochota, respektování řídících
záměrů či nikoli.
- osobními vlastnostmi manažera
Manažerské řídící styly
Demokratický
Autokratický
Manažerské styly
Liberální
Styly vedení
• dirigování - vedoucí dává přesné pokyny, nediskutuje o
nich, striktně kontroluje provádění pokynů
• trénování - vedoucí oznamuje cíl, dává pokyny směřující
k dosažení cíle, usměrňuje činnost jednotlivých
spolupracovníků; kontrolu provádí průběžně, někdy spíše
namátkově
• sekundování - vedoucí vstupuje „do hry“ tam, kde
spolupracovník není dosud dostatečně připraven
• delegování - vedoucí deleguje, důvěřuje, diskutuje,
motivuje, přichází s vizemi
Efektivnost manažerské práce
E=f(Q,A)
kde
Q – kvalita manažerského rozhodnutí nebo příkazu
(vlastního rozhodování)
A – míra akceptovatelnosti manažerského
rozhodnutí nebo příkazu (ochota podřízených
realizovat rozhodnutí nebo příkaz)
Autorita manažera
• Formální – pravomoc vyplývající z funkčního postavení
• Neformální – uznání schopností a způsobu jednání
s podřízenými
• Faktory podporující autoritu
• Odborná kvalifikace
• Pracovní morálka
• Důslednost a spravedlivost
• Příkladnost
• Vztah k podřízeným
• Etiketa
Rady, doporučení – jak se stát dobrým
manažerem
1) Buď dobře informován
2) Angažuj se jen v rozhodování o podstatných věcech a
neutápěj se v maličkostech
3) Omezuj svoji účast jen na klíčové akce a úkoly
4) Pracuj prostřednictvím kvalitních spolupracovníků
5) Vtiskni organizaci (firmě) jasný směr – vize, strategie,
systém práce, vnitřní kulturu
6) Nepleť se do politikaření
7) Buď pružný
8) Přidržuj se malého počtu jednoduchých pravidel
Dobrý manažer zvládá tři role
• Interpersonální role:
- reprezentuje organizaci,
- tvůrčím způsobem vede a motivuje spolupracovníky,
- vytváří a aktivuje kontakty.
• Informační role:
- získává a využívá podnikatelské informace,
- sdílí a rozšiřuje disponibilní informace ,
- je mluvčím organizace ke klíčovým problémům.
• Rozhodovací role:
- rozvíjí podnikatelské inovační prostředí,
- řeší problémové situace a konflikty,
- rozděluje omezené zdroje,
- vede jednání s rozhodujícími interními a externími partnery.

similar documents