Prezentace aplikace PowerPoint - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Report
Zhodnocení situace v oblasti
fondů EU, výzkumu, vývoje a
inovací v roce 2013
Tisková konference
10. 12. 2013
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
Operační program
Podnikání a inovace Klíčový program podpory
podnikatelského sektoru
Globální cíl:
Zvýšit
konkurenceschopnost
české ekonomiky a
přiblížit inovační
výkonnost sektoru
průmyslu a služeb úrovni
předních průmyslových
zemí Evropy
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
Podpora podnikavosti,
zakládání a rozvoje firem,
včetně vytváření vhodného
prostředí pro podnikání
Vytváření a zlepšování
služeb pro podnikání
Efektivní využívání všech
zdrojů energií a surovin,
především v energeticky
náročných odvětvích
Rozvíjení infrastruktury pro
rozvoj lidských zdrojů,
posilování vazeb mezi VaV a
průmyslovým sektorem
OPPI = Úspěšný operační program
Celková alokace 3 671 400 782 EUR, tj. 100,4 mld. Kč (z toho 85 % činí
příspěvek z EU, 15 % ze SR) (kurz 27,35 Kč/€)
Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci bezmála 105 mld. Kč
V rámci dotačních programů OPPI:
23 365 přijatých registračních žádostí
15 845 přijatých plných žádostí v hodnotě 158,1 mld. Kč
9 650 vydaných Rozhodnutí v hodnotě 82,8 mld. Kč
Celkem z OPPI proplaceno 54 mld. Kč na účty podnikatelů
(stav k 30. 11. 2013)
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
Dotační programy prioritní osy 1
Proplaceno: 6,502 mld. Kč
Úspory
energie
Inovační
prostředí
Konkurenceschopnost
Pracovní
místa
Reálné výstupy:
Na podporu formou záruk bylo poskytnuto 4,410 mld. Kč (záruky za
úvěry poskytnuty ve výši 11,4 mld. Kč v programech Záruka, Start)
Na podporu formou úvěrů bylo poskytnuto 2,092 mld. Kč (úvěry v
programech Progres a Start ve výši 3,9 mld. Kč)
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
Dotační programy prioritní osy 2
Celková alokace: 18,377 mld. Kč
Proplaceno: 11,903 mld. Kč
Úspory
energie
Inovační
prostředí
Konkurenceschopnost
Reálné výstupy:
Pracovní
V dotačních programech prioritní osy 2
místa
(Rozvoj, ICT v podnicích, ICT a strategické služby)
dosáhly podniky nárůstu přidané hodnoty ve výši 35,3 %,
celková absolutní výše přidané hodnoty dosáhla u ukončených projektů 76,6 mld. Kč
(z 56,6 mld. Kč nárůst o 20 mld. Kč)
Tvorba nových pracovních míst a rozvoj lidských zdrojů
21 500 nových pracovních míst - z toho nejvíc v programech Rozvoj a ICT v
Podnicích, ICT a SS (cca 6 800 míst)
Příklad úspěšných projektů:
Podporujeme např. nákup strojů a vybavení pro MSP i ve strukturálně
postižených regionech, rozvíjíme komplexní SW aplikace pro další komerční
využití, rozvíjíme IT trendy v oblasti programování, obnovujeme IT vybavení
podniků
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
Dotační programy prioritní osy 3
Celková alokace: 12,136 mld. Kč
Proplaceno: 6,463 mld. Kč
Reálné výstupy:
1 125 TJ uspořené energie
226 GWh elektřiny vyrobené z OZE
Redukce skleníkových plynů
Úspory
energie
Inovační
prostředí
Konkurenceschopnost
Pracovní
místa
Příklad úspěšných projektů:
Podporujeme např. bezemisní technologie na výrobu elektrické a
tepelné energie z odpadní biomasy, rekonstrukce parovodů, výstavby
malých vodních elektráren, využití nových technologií ve výrobě
elektrické energie
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
Dotační programy prioritní osy 4
Celková alokace: 28,473 mld. Kč
Proplaceno: 11,891 mld. Kč
Úspory
energie
Inovační
prostředí
Konkurenceschopnost
Reálné výstupy:
Na trh bylo uvedeno 2 580 nových nebo inovovaných produktů
Pracovní
místa
U podpořených firem se inovované produkty z 17,4 % podílí na celkových
tržbách, z celkových tržeb ve výši cca 373 mld. Kč se jedná o 65 mld. Kč
Příklad úspěšných projektů:
Podporujeme inovativní firmy v oblasti výroby léčiv a kosmetiky, biotechnologií,
nanotechnologií, strojírenství, automobilovém průmyslu, výrobce inteligentních
obalech nebo nových typů osvětlení
Věda a výzkum – 4. a 5. prioritní osa
958 podpořených projektů VaV (Potenciál, Prosperita, Spolupráce), proplaceno 6,623
mld. Kč na VaV projekty (z plánovaných 18 mld. Kč celkem), 2 045 nových
vytvořených pracovních míst ve VaV
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
Dotační programy prioritní osy 5
Celková alokace: 25,070 mld. Kč
Proplaceno: 13,880 mld. Kč
Úspory
energie
Inovační
prostředí
Konkurenceschopnost
Reálné výstupy:
Vytvořeno 21 709 míst pro školení
Vytvořeno 29 podnikatelských inkubátorů a 62 vědeckotechnologických parků
Pracovní
místa
Příklad úspěšných projektů:
Rozvíjíme vědecko – výzkumný potenciál firem, transfer technologií
mezi vysokými školami a firmami, podporujeme školící aktivity
zaměstnanců, budujeme infrastrukturu pro podnikání formou
rozšiřováním stávajících nemovitostí, podporujeme sítě klastrů aj.
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
Dotační programy prioritní osy 6
Celková alokace: 1,852 mld. Kč
Proplaceno: 1,199 mld. Kč
Úspory
energie
Inovační
prostředí
Konkurenceschopnost
Pracovní
místa
Reálné výstupy:
Bylo podpořeno 2 800 účastí českých podniků na specializovaných
výstavách a veletrzích v zahraničí
Příklad úspěšných projektů:
Podporujeme projekt Společných výstav a veletrhů, rozvíjíme české
technologické malé a střední podniky na zahraničních trzích v
projektu CzechAccelerator
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
Podporujeme zejména malé a střední podniky
Podpora z OPPI byla
dosud z 91 % proplacena
projektům MSP
velké
9%
střední
40%
malé
51%
Více jak 2/3 podpory
z každé prioritní osy OPPI
připadá na projekty MSP
Podpora prostřednictvím
bankovních nástrojů je ze
100 % určena projektům
MSP
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
Moravskoslezský a Jihomoravský kraj jsou nejúspěšnější
Proplacené prostředky v mld. Kč (dotační programy)
Zlínský
Ústecký
Středočeský
Plzeňský
Pardubický
Olomoucký
Moravskoslezský
Liberecký
Královéhradecký
Vysočina
Karlovarský
Jihomoravský
Jihočeský
Data k 30. 11. 2013
4.62
3.21
5.81
1.96
2.42
2.94
6.73
1.89
2.53
2.49
0.98
6.87
1.93
0.00
1.00
2.00
3.00
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Podporujeme strukturálně postižené regiony jak z fondů EU, tak
ze státních prostředků a přispíváme k růstu
konkurenceschopnosti ČR
Globální cíl je posilování konkurenceschopnosti ČR, v poslední
době s velkým důrazem na strukturálně postižené regiony, aby
byl naplněn rovněž cíl kohezní politiky snížení disparit mezi
jednotlivými regiony
Nově vyhlášené výzvy z OPPI (Inovace, Rozvoj) obsahují
zvýhodnění pro podnikatele ze strukturálně postižených
regionů
Národní program REVIT bude spuštěn na podporu projektů v
Moravskoslezském kraji a bude podnikatelům poskytovat
zvýhodněné investiční a provozní úvěry
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
Průběh čerpání OPPI 2007 - 2013
Celkem od 1.1. 2013 do 8.12.2013: 13,683 mld. Kč
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
Splněním pravidla n+2/ n+3 nedojde ke zrušení neuhrazených
závazků podnikatelům ze strany Evropské unie
Povinný limit n+2/ n+3 v roce 2013 s využitím zálohových plateb
1,705 mld. EUR
Stav v souhrnných žádostech k 6. 12. 2013
1,721 mld. EUR
Splnění pravidla n+2/ n+3 v roce 2013 při započtení pravidla total costs
2,014 mld. EUR
OPPI splnilo povinnost pravidla n+2/n+3, fakticky poslalo na účet
podnikatelům již 54 mld. Kč a tudíž nedojde k žádné ztrátě prostředků
pro podnikatele přidělených Evropskou unií do tohoto programu.
(stav k 30. 11. 2013)
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
Aktuálně otevřené výzvy
Rozvoj
ICT a
strategické
služby
Inovace –
inovační
projekt
Žádosti lze podávat i do interních projektů (Design pro
konkurenceschopnost, Marketing SVV 2013 – 2014)
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
ROZVOJ III. výzva, II. prodloužení
Alokace:
Příjem RŽ:
Příjem PŽ:
2 500 000 000 Kč
4. 11. 2013 – 16. 12. 2013
4. 11. 2013 - 20. 1. 2014
Podporované aktivity
• Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a
užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY III. výzva, II. prodloužení
Alokace:
Příjem RŽ:
Příjem PŽ:
1 000 000 000 Kč
6. 11. 2013 - 17. 12. 2013
6. 11. 2013 - 7. 2. 2014
Podporované aktivity
• Tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací
• Zakládání a rozvoj center sdílených služeb s výrazným mezinárodním
zaměřením
• Zakládání a rozvoj datových center
• Zakládání a rozvoj center oprav high-tech výrobků a technologií
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
INOVACE – inovační projekt IV. výzva, III. prodloužení
Alokace:
Příjem RŽ:
Příjem PŽ:
2 500 000 000 Kč
11. 11. 2013 - 18. 12. 2013
11. 11. 2013 - 14. 2. 2014
Podporované aktivity
• Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií
a
služeb (inovace produktu)
• Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace
procesu)
• Transfer technologie - přenos technologie či technologického postupu
včetně souvisejícího intelektuálního vlastnictví a know-how
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
Vyhlášené výzvy OPPI – vliv změny kurzu
Alokace OPPI stanovena v eurech
Intervence ČNB - oslabení české měny vůči euru má
dopad v podobě zvyšování korunového ekvivalentu této
alokace
Navýšení v řádu 6 mld. Kč
Řídící orgán OPPI rozhodl o prodloužení příjmu žádostí
do programů Inovace – inovační projekt a Rozvoj
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost – nová výzva pro podnikatele na
období 2014 - 2020
Aktuálně připravovaná verze nového operačního programu na období
2014 – 2020 bude obsahovat podporu pro malé a střední podniky v
následujících prioritních osách:
PO 1
„Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
PO 2
„Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem“
PO 3
„Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání
energií a druhotných surovin“
PO 4
„Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a
komunikačních technologií“
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 2012 – 2020 –
hlavní strategický dokument hospodářského růstu ČR
Cílem MPO je především revize Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti (SMK) spočívající ve zjednodušení
řízení SMK, jasné kvantifikaci strategických cílů za použití
relevantních metrik a konečně revize počtu projektů s důrazem
na ty, které reálně pomůžou české konkurenceschopnosti.
Aktivity SMK napříč všemi rezorty pod vedením premiéra jako
předsedy nově revidované Rady pro konkurenceschopnost a
informační společnost a pod koordinovaným řízením MPO
jako gestora celé SMK musí vést ke skutečnému posílení a
udržení konkurenceschopnosti ČR a našich firem, musí
vytvářet stabilní a předvídatelné ekonomické prostředí pro
rozvoj podnikání vhodné pro vytváření a udržení pracovních
míst a stimulaci nových investic.
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 2012 – 2020 –
hlavní strategický dokument hospodářského růstu ČR
Změna řízení SMK spočívá ve zjednodušení a zvýšení akceschopnosti Rady vlády
pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS)
Nově schválená RVKIS bude mít pouze 13 klíčových členů v čele s premiérem
oproti původním 24 členům
RVKIS bude nově fungovat pouze ve 3 pracovních výborech (oproti původním 4) Instituce, Infrastruktura a Inovace = zjednodušení celé struktury SMK z 9 pilířů
na půdorys 3 pilířů
Zastavíme dosavadní propad ČR (dle žebříčku WEF r. 2012 39. místo a v r. 2013
46. – cílem je být do 20. místa), ale hlavně začneme jako ČR dosahovat reálných
prorůstových výsledků v posílení konkurenceschopnosti!
Zaměříme se zejména na kvalitu státní správy, snížení administrativní a daňové
zátěže, podporu kvalitního VaV a transfer výsledků do průmyslu, rozvoj dopravní
infrastruktury, stabilitu a předvídatelnost ekonomického prostředí, orientaci na
produkční segmenty s vyšší přidanou hodnotou, technické vzdělávání a inovace
vyšších řádů.
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu
Děkuji Vám za pozornost !
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
ministr průmyslu a obchodu

similar documents