Wsparcie w ramach dużego bonu

Report
2013
Daniel Węgrzynek, Departament Programów Pilotażowych, PARP
Bon na innowacje
Wsparcie w ramach dużego bonu
Poznań, 21.11.2013 r.
Poznań, 21.11.2013
Podstawa prawna
Programy realizowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości
operacyjnymi.
pomocy
finansowej
niezwiązanej
z
programami
Poznań, 21.11.2013
Cel
Bon na innowacje
Wsparcie w ramach
dużego bonu
• zainicjowanie kontaktów
przedsiębiorców z jednostkami
naukowymi
• kontynuacja i uzupełnienie Bonu
na innowacje
• utrwalenie i rozwinięcie
zainicjowanej współpracy z
jednostką naukową poprzez
wsparcie projektów o większym
stopniu zaawansowania
technologicznego i innowacyjnego
Poznań, 21.11.2013
Przedmiot wsparcia - Bon na innowacje
Wsparcie przeznaczone jest na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub
rozwoju produktu lub technologii, mającej na celu opracowanie nowych
lub udoskonalenie istniejących produktów (wyrobów) lub technologii danego
przedsiębiorstwa
Produktem jest „wytwór” działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy
(rzecz, usługa). Przedmiotem wsparcia może być usługa, która jest związana
z tym co jest „produkowane” przez danego przedsiębiorcę (jest efektem
działalności gospodarczej)
Usługa nie powinna mieć na celu wsparcia procesów zarządczych
i organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz nie powinna mieć charakteru
promocyjnego.
Poznań, 21.11.2013
Przedmiot wsparcia – Wsparcie w ramach dużego bonu (1)
Wsparcie przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu
nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo
na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji (według
schematu przyjętego w dokumentacji programowej – etap II konieczny do
zrealizowania).
Usługa ta może dodatkowo obejmować realizację:
1) etapu przygotowawczego (etap I) polegający na analizie możliwości i potrzeb
produkcyjnych przedsiębiorcy mogącego obejmować następujące usługi:
• opracowanie
oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania
przedsiębiorcy,
• opracowanie planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub
znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
• opracowanie prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego
lub znacząco ulepszonego wyrobu,
• opracowanie
strategii wprowadzenia nowego lub znacząco
ulepszonego wyrobu do obrotu;
*Koszt etapu nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów
kwalifikujących się do objęcia wsparciem w projekcie.
2) etapu wdrożenia (etap III) nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej
technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii
produkcji.
Poznań, 21.11.2013
Przedmiot wsparcia – warianty realizacji usługi
Wsparcie w ramach dużego bonu (2)
Etap III
wdrożenie
(etap fakultatywny i
możliwy do realizacji
pod warunkiem
uprzedniej realizacji
etapu II)
Etap I
przygotowawczy
(etap fakultatywny i
możliwy do realizacji
pod warunkiem
realizacji etapu II)
Opracowanie nowego
wyrobu, projektu
wzorniczego, nowej
technologii produkcji
albo na znaczące
ulepszenie wyrobu lub
technologii produkcji –
etap II konieczny
Poznań, 21.11.2013
Przedmiot wsparcia – pojęcia
Wsparcie w ramach dużego bonu (3)
Wyrobem jest „wytwór” działalności produkcyjnej danego przedsiębiorcy
tj. zarówno rzecz, jak i dobro niematerialne uzyskane w wyniku
przeprowadzonego przez przedsiębiorcę procesu produkcji, z wyłączeniem usług
Technologią produkcji jest metoda przeprowadzania procesu produkcyjnego,
a także dziedzina techniki zajmująca się opracowywaniem nowych metod
produkcji wyrobów
Projekt wzorniczy to opracowanie cech technicznych, użytkowych
i estetycznych produktu zmierzające do wprowadzenia produktu (wyrobu) do
obrotu
Poznań, 21.11.2013
Wnioskodawca - warunki wspólne
posiada siedzibę/miejsce zamieszkania na
terytorium RP
nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o
dofinansowanie na podstawie o ustawy o PARP
Mikroprzedsiębiorca
lub mały
przedsiębiorca
(zgodnie z Załącznikiem I
do rozporządzenia
Komisji (WE) nr 800/2008
z dn. 06.08.2008 r.)
kwalifikuje się do otrzymania pomocy de minimis
zobowiąże się do pokrycia wydatków w części
nieobjętej wsparciem
przedstawi zobowiązanie jednostki naukowej do
samodzielnego wykonania usługi oraz
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami
udzielenia i wypłaty wsparcia
nie otrzymał wsparcia w ramach Programu
Poznań, 21.11.2013
Wnioskodawca - warunki szczególne
O wsparcie może ubiegać się przedsiębiorca, który:
Bon na innowacje
• W roku złożenia wniosku
oraz w okresie ostatnich
3 lat poprzedzających rok
złożenia wniosku nie
korzystał z usług żadnej
jednostki naukowej w
zakresie usług
dotyczących wdrożenia
lub rozwoju produktu lub
technologii
Wsparcie w ramach
dużego bonu
• Prowadzi działalność
produkcyjną
Poznań, 21.11.2013
Wykonawca – rodzaje jednostek naukowych
podstawowe jednostki organizacyjne uczelni
w rozumieniu statutów tych uczelni
jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
Jednostki naukowe
posiadające siedzibę na
terytorium RP tj.:
prowadzące w sposób
ciągły badania naukowe
lub prace rozwojowe
instytuty badawcze
międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na
podstawie odrębnych przepisów, działające na
terytorium RP
Polska Akademia Umiejętności
przedsiębiorcy posiadający status centrum
badawczo-rozwojowego nadawany na podstawie
ustawy o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (jednostki mogące
uczestniczyć jedynie w „Dużym Bonie”)
Poznań, 21.11.2013
Wykonawca – wybór (1)
Przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca
zobowiązany jest do:
•
przeprowadzenia procesu wyboru Wykonawcy polegającego na
porównaniu ofert otrzymanych w odpowiedzi na wysłane zapytanie ofertowe
do minimum 3 jednostek naukowych;
•
dokonania wyboru Wykonawcy usługi kierując się jego możliwościami
merytorycznymi,
technicznymi
i
potencjałem
badawczym,
umożliwiającymi wykonanie usługi przy racjonalnym stosunku jakości do
ceny;
•
wyboru i udzielania zamówienia jednostce naukowej w oparciu o najbardziej
korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i
uczciwej konkurencji;
•
dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów
rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań
w związku z realizowanym zamówieniem;
Poznań, 21.11.2013
Wykonawca – wybór (2)
•
wyboru i udzielania zamówienia jednostce naukowej, z którą Wnioskodawca
nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo;
•
zawarcia w formie pisemnej umowy z wybraną jednostką naukową na
świadczenie usługi;
•
dokonywania czynności związanych z udzielaniem zamówienia (wyborem
jednostki naukowej):
o w formie pisemnej;
o w formie elektronicznej (e-mail) lub faksem (formy dopuszczalne
dla dokumentowania czynności innych niż zawarcie umowy z
jednostką naukową);
•
przedstawienia opisu procesu wyboru Wykonawcy, który powinien zawierać
informacje o treści zapytania ofertowego, nazwy jednostek do których
zostało ono skierowane, uzasadnienie wyboru ze wskazaniem wyceny
realizacji etapów projektu
W programie Wsparcie w ramach dużego bonu Wnioskodawca może zlecić
realizację usługi maksymalnie 2 jednostkom naukowym.
Poznań, 21.11.2013
Wysokość i forma wsparcia
Bon na
innowacje
Wsparcie w
ramach dużego
bonu
• Wsparcie o wartości maksymalnej 15
000 zł
• Wielkość wsparcia może wynosić do
100% wydatków kwalifikujących się
do objęcia wsparciem
• Wsparcie o wartości maksymalnej
50 000 zł
• Wielkość wsparcia może wynosić do 80%
wydatków kwalifikujących się do
objęcia wsparciem
• Wsparcie przyznawane jest w formie
refundacji
Poznań, 21.11.2013
Pomoc de minimis (1)
Wsparcie stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z
28.12.2006 r.);
Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w treści wniosku o udzielenie wsparcia
oświadcza , iż uzyskana przez niego pomoc de minimis w ciągu bieżącego roku i
2 poprzedzających go lat, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość
200 000 €, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze
transportu 100 000 €.
Równowartość pomocy de minimis w euro ustala się według kursu średniego
walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w
dniu udzielenia pomocy (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). Należy zauważyć, że
każdorazowo
podmiot
udzielający
pomocy
de
zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis -
pomocy w tym jej równowartość w euro.
minimis
–
wystawiający
określa kwotę udzielanej
Poznań, 21.11.2013
Pomoc de minimis (2)
Pomoc de minimis nie może zostać udzielona:
•
Wnioskodawcy spełniającemu kryteria przedsiębiorcy w trudnościach
ekonomicznych
(przedsiębiorstwa
zagrożonego
według
kryteriów
określonych w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw) –
badania dokonuje się na podstawie formularza informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis, a także sprawozdań finansowych;
•
W zakresie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych, w dziedzinie
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, węglowym, na
nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego dla podmiotów
prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu
towarowego
Poznań, 21.11.2013
Procedura aplikacyjna
1. Wniosek składany jest za pośrednictwem generatora wniosków
2. Złożenie wniosku powinno zostać formalnie potwierdzone:

w wersji papierowej lub

za pośrednictwem platformy ePUAP (w przypadku posiadania
bezpiecznego
podpisu
elektronicznego
albo
podpisu
potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP)
3. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku powinno nastąpić w ciągu 3 dni
roboczych od dnia złożenia (rejestracji) wniosku o udzielenie wsparcia w
Generatorze Wniosków (Poczta Polska, kurier, platforma ePUAP),
z zastrzeżeniem, że wniosek wysłany za pośrednictwem poczty lub kuriera
powinien wpłynąć do PARP nie później niż w terminie 14 dni od dnia
zamknięcia naboru.
Poznań, 21.11.2013
Załączniki
kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o
udzielenie wsparcia
kopię upoważnienia dla osoby podpisującej wniosek – jeśli
dotyczy
kopię umowę spółki cywilnej – jeśli dotyczy
Do wniosku o
udzielenie
wsparcia
należy
dołączyć
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis
kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat
obrotowych lub oświadczenie, że Wnioskodawca nie ma
obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych
oświadczenie Wykonawcy o akceptacji warunków udzielania i
wypłaty wsparcia
Ankietę o kwalifikowalności VAT (dotyczy przedsiębiorców, którzy
nie mają możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego
podatku VAT i w związku z tym wnioskują o jego refundację w
ramach projektu) – dotyczy „Dużego Bonu”
Kopię dokumentacji potwierdzającej nawiązaną współpracę z
jednostką naukową (dotyczy „Dużego Bonu”)
Poznań, 21.11.2013
Proces oceny wniosków
– Bon na innowacje
Rozpatrzenie
wniosku zgodnie z
kryteriami zawartymi
w arkuszu oceny
formalnej
metoda 0-1
Wynik oceny
Poznań, 21.11.2013
Proces oceny wniosków
– Wsparcie w ramach dużego bonu
Ocena
formalna
metoda 0-1
Ocena
merytoryczna
obligatoryjna
metoda 0-1
Ocena
merytoryczna
fakultatywna
metoda
punktowa 0-80
Wynik oceny
Poznań, 21.11.2013
Kryteria oceny merytorycznej fakultatywnej (1)
– Wsparcie w ramach dużego bonu
1
2
3
• Doświadczenie we współpracy z jednostką naukową - zakres
• 15 pkt – wdrożenie lub rozwój produktu lub technologii
• 10 pkt – wsparcie procesów zarządczych i organizacyjnych, audyt przedsiębiorcy,
usługi o charakterze marketingowo-promocyjnym
• 5 pkt – inny zakres współpracy
• 0 pkt – brak współpracy
• Doświadczenie we współpracy z jednostką naukową – stałość współpracy
• 5 pkt – współpraca ma charakter stały i realizowana jest co najmniej od roku
• 0 pkt – współpraca ma charakter incydentalny
• Wkład własny Wnioskodawcy
• 15 pkt – udział wkładu własnego Wnioskodawcy to 31% i więcej wartości
wydatków kwalifikowanych
• 10 pkt – udział wkładu własnego Wnioskodawcy to 26-30% wartości wydatków
kwalifikowanych
• 5 pkt – udział wkładu własnego Wnioskodawcy to 21-25% wartości wydatków
kwalifikowanych
• 0% - udział wkładu własnego wynosi 20% wartości wydatków kwalifikowanych
Poznań, 21.11.2013
Kryteria oceny merytorycznej fakultatywnej (2)
– Wsparcie w ramach dużego bonu
4
• Typ realizowanego projektu
• 5 pkt – realizacja projektu będzie polegała na opracowaniu nowego
wyrobu/projektu wzorniczego/nowej technologii produkcji
• 0 pkt – realizacja projektu będzie polegała na znaczącym ulepszeniu
wyrobu/technologii produkcji
5
• Kompleksowość projektu
• 10 pkt - w ramach projektu zrealizowane zostaną etapy II i III tj. etap
opracowania i etap wdrożenia
• 0 pkt – w ramach projektu zrealizowany zostanie etap II tj. etap opracowania
6
• Innowacyjność projektu
• 10 pkt – projekt ma charakter innowacyjny o zasięgu krajowym
• 5 pkt – projekt ma charakter innowacyjny o zasięgu regionalnym
• 0 pkt – projekt ma charakter innowacyjny jedynie na poziomie Wnioskodawcy
Poznań, 21.11.2013
Kryteria oceny merytorycznej fakultatywnej (3)
– Wsparcie w ramach dużego bonu
7
• Wykorzystanie kontekstu lokalnego/regionalnego
• 5 pkt - przedmiot projektu uwzględnia kontekst (specyfikę) lokalny/regionalny obszaru
funkcjonowania przedsiębiorcy
• 0 pkt – przedmiot projektu nie uwzględnia kontekstu (specyfiki)
lokalnego/regionalnego obszaru funkcjonowania przedsiębiorcy
8
• Odbiorcy przedsiębiorcy
• 5 pkt – realizacja projektu pozwoli na pozyskanie nowych odbiorców
• 0 pkt – realizacja projektu nie przyczyni się do poszerzenia grupy odbiorców
9
• Współpraca z innymi przedsiębiorcami
• 5 pkt – w rezultacie projektu nawiązana zostanie współpraca z innymi
przedsiębiorcami (np. przy wdrożeniu wyrobu, technologii produkcji, projektu
wzorniczego)
10
• Zmiana procesu produkcji
• 5 pkt – w wyniku realizacji projektu dojdzie do trwałej zmiany w procesie produkcji
• 0 pkt – w wyniku realizacji projektu nie nastąpi trwała zmiana procesu produkcji
(przedsiębiorca w dalszym ciągu będzie wykorzystywał obecne procesy produkcji)
Poznań, 21.11.2013
Rekomendacja do udzielenia wsparcia
Wsparcie w ramach dużego bonu - wsparcie udzielane jest według
kolejności projektów na liście rankingowej, do wyczerpania alokacji na dany
nabór wniosków. O kolejności na liście rankingowej decyduje jedynie liczba
punktów uzyskanych na etapie oceny merytorycznej fakultatywnej.
W przypadku gdy po ocenie merytorycznej fakultatywnej uzyskały jednakową
liczbę punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie
kryterium rozstrzygające tj.:
• doświadczenie we współpracy z jednostką naukową – zakres współpracy
(kryterium rozstrzygające I stopnia)
• kompleksowość projektu – (kryterium rozstrzygające II stopnia)
Bon na innowacje – wsparcie udzielane jest według kolejności wpływu
kompletnych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o udzielenie wsparcia
Poznań, 21.11.2013
Realizacja procesu udzielenia wsparcia
Wybór
Wyko
nawcy
Złożenie
wniosku o
udzieleni
e
wsparcia
Ocena
wniosku
Zawarcie
umowy o
udzielenie
wsparcia
Realizacja
usługi
Wystawienie
faktury
z tytułu
realizacji
usługi i
dokonanie
zapłaty
przez
Beneficjenta
pełnej
wysokości
faktury
(Duży
Bon)/wartoś
ci wydatków
niekwalifiko
wanych
(Bon na
innowacje)
Złożenie przez
Beneficjenta
dokumentów
rozliczeniowych
które są
podstawą
wypłaty
wsparcia
Poznań, 21.11.2013
Dotychczasowe rezultaty
1. W dotychczas zrealizowanych V edycjach programu Bon na innowacje
w latach 2008-2012 złożono 3565 wniosków na łączną kwotę 53 277 399,19 zł.
Wsparcie wypłacono 2 048 przedsiębiorcom na łączną kwotę 30 509 376,17 zł.
2. W ramach I edycji programu Wsparcie w ramach dużego bonu złożono
141 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 6 342 826,16 złotych,
która stanowi 317,14 % alokacji.
Poznań, 21.11.2013
Dziękuję za uwagę
Informatorium PARP
tel. (22) 432 89 91 do 93, 0 801 33 22 02
Daniel Węgrzynek
Departament Programów Pilotażowych PARP
e-mail: [email protected]
tel. (22) 432 89 69

similar documents