Pravna zaštita

Report
PRAVNA ZAŠTITA
Zoran Vuić, dipl.iur.
www.rif.hr
PRAVNA ZAŠTITA –
PREDMET ZAKONA i NOVINE
• Čl. 1. st. 1. ZJN - određuje kao predmet Zakona:
pravnu zaštitu u vezi s postupcima sklapanja ugovora o
javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i natječaja na koje se
primjenjuje Zakon o javnoj nabavi
• Odredbe o pravnoj zaštiti - u 4. dijelu
• niz značajnih novina u pravnoj zaštiti – kao posljedica primjene
do sada važećeg Zakona i radi daljnjeg usklađivanja s
Direktivama EZ koje uređuju pravnu zaštitu u postupcima javne
nabave
• Cilj novina: postizanje brze i učinkovite pravne zaštite uz
povećanje pravne sigurnosti za naručitelje i gospodarske
subjekte koji sudjeluju u postupcima javne nabave
2
NADLEŽNOST DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
• Nema bitnih izmjena
• Zakon o javnoj nabavi određuje:
Nadležnost i druga pitanja vezana uz rad DKOM-a uređuju se
posebnim Zakonom
• Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
(„Narodne novine“ broj 21/2010):
DKOM je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za
rješavanje žalbi u postupcima javne nabave, davanja koncesija
i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog
partnerstva
3
ŽALBENI POSTUPAK = UPRAVNI POSTUPAK
• Novo: žalbeni postupak je upravni postupak
• ZJN više ne propisuje supsidijarnu primjenu ZUP-a: “Na
postupak pred DKOM-om koji nije uređen odredbama ovog
Zakona primjenit će se odredbe zakona kojim se uređuje upravni
postupak.”
• ZUP („NN“ broj: 47/2009) se primjenjuje u postupanju u svim
upravnim stvarima, a samo se pojedina pitanja upravnog
postupka mogu zakonom urediti drukčije, ako je to nužno za
postupanje u pojedinim upravnim područjima te ako to nije
protivno temeljnim odredbama i svrsi ZUP-a
4
ŽALBENI POSTUPAK = UPRAVNI POSTUPAK
• DKOM- javnopravno tijelo, rješava o žalbi i donosi rješenje
kojim rješava u upravnoj stvari tj. o pravima, obvezama ili
pravnim interesima stranaka u žalbenom postupku (žalitelj,
naručitelj, odabrani natjecatelj i odabrani ponuditelj).
• specifičnosti pravne zaštite u javnoj nabavi koje se moraju
uvažavati zbog Direktiva EZ koje propisuju pravnu zaštitu nalažu posebna pravila postupanja kada se odlučuje o žalbama
u javnoj nabavi
5
PRAVO NA ŽALBU
• svaki natjecatelj i ponuditelj prema odredbama do sada
važećeg Zakona imao je pravo na žalbu bez potrebe
dokazivanja pravnog interesa za dobivanje ugovora u
predmetnoj javnoj nabavi ili pretprpljene štete odnosno
mogućnosti da bi mogao pretrpjeti štetu zbog kršenja
subjektivnih prava
• pravo na izjavljivanje žalbe imao je i svaki drugi gospodarski
subjekt koji ima:
- pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi u
predmetnoj javnoj nabavi
ili
- koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga
kršenja subjektivnih prava
6
PRAVO NA ŽALBU
• Novi Zakon propisuje da pravo na žalbu ima, tj. da žalitelj može biti:
1. fizička osoba,
2. pravna osoba i
3. zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba
koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog
ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
i
koja je pretrpila ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja
subjektivnih prava.
4.središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne
nabave
5. nadležno državno odvjetništvo
7
PRAVO NA ŽALBU
• da bi postojalo pravo na izjavljivanje žalbe, moraju biti kumulativno
ispunjena oba uvjeta:
- da postoji pravni interes fizičke, pravne i/ili zajednice fizičkih i/ili
pravnih osoba, za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili
okvirnog sporazuma,
- i da su te osobe pretrpjele ili bi mogle pretrpjeti štetu od
navodnoga kršenja subjektivnih prava.
• natjecatelji ili ponuditelji -njihovo pravo na žalbu se ne presumira
• moraju dokazati postojanje postupovnih pretpostavki za
izjavljivanje žalbe tj. da u predmetnoj javnoj nabavi imaju ili su imali
pravni interes za dobivanje određenog ugovora o j. nabavi ili
okvirnog sporazuma uz ispunjenje uvjeta da su pretrpjeli ili bi mogli
pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava
8
PRAVO NA ŽALBU
• Pravo na izjavljivanje žalbe utvrđivati će DKOM u svakom
pojedinom žalbenom postupku
• otkloniti mogućnost izjavljivanja „žalbe radi žalbe“, tj.radi
namjernog odugovlačenja postupka javne nabave
• ako žalitelj ne dokaže da ima pravo na žalbu - DKOM će
odbaciti žalbu zbog nedostatka pravnog interesa
9
STRANKE ŽALBENOG POSTUPKA
• žalitelj, naručitelj, odabrani natjecatelj i odabrani ponuditelj
• Stranke - dužne iznijeti sve činjenice na kojima temelje svoje
zahtjeve te predložiti dokaze kojima se te činjenice utvrđuju.
• Žalitelj je obvezan dokazati (nije dovoljno učiniti vjerojatnim)
- postojanje postupovnih pretpostavki za izjavljivanje žalbe
- povrede postupka i/ili
-povrede materijalnog prava koje su istaknute u žalbi
10
STRANKE ŽALBENOG POSTUPKA
• Naručitelj je obvezan dokazati postojanje činjenica i okolnosti
-
na temelju kojih je:
donio odluke o pravima,
poduzeo radnje
ili propustio radnje
te proveo postupke koji su predmet žalbenog postupka.
• ZJN ne propisuje što se sve smatra dokazom -primjeniti
odredbe ZUP-a koji kao dokaze navodi: isprave, svjedoci,
vještačenje, očevid, izjava stranke ako za utvrđivanje određenih
činjenica ne postoje drugi dokazi
11
OVLASTI DKOM-a I BITNE POVREDE
• U žalbenom postupku DKOM postupa:
-u granicama žalbenih navoda,
a po službenoj dužnosti pazi na bitne povrede koje su
počinjene u fazi postupka u kojoj je izjavljena žalba sukladno
člancima 146. do 153. Zakona.
• za utvrđivanje nastanka bitne povrede važne su odredbe
navedenih članaka koji određuju rokove za izjavljivanje žalbe
ovisno o postupku javne nabave i drugim okolnostima.
12
OVLASTI DKOM-a I BITNE POVREDE
• Npr. prema odredbama članka 146. u otvorenom postupku
javne nabave postoje sljedeće faze postupka javne nabave:
faza objave poziva na nadmetanje
2. faza objave izmjene dokumentacije za nadmetanje
3. faza otvaranja ponuda i
4. faza (nakon) primitka odluke o odabiru ili odluke o
poništenju
1.
13
OVLASTI DKOM-a I BITNE POVREDE
• BITNA POVREDA:
- ako naručitelj nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju
odredbu izvora prava, što je bilo od utjecaja na zakonitost
postupka, a za koju žalitelj nije znao niti mogao znati u
trenutku izjavljivanja žalbe.
• Po do sada važećem Zakonu - bitna povreda postoji ako
naručitelj u postupku nabave nije primjenio ili je nepravilno
primjenio koju odredbu Zakona o javnoj nabavi, a to je bilo ili je
moglo biti od utjecaja na donošenje zakonite odluke
• članak 140. st. 2. propisivao je što se sve smatra bitnom
povredom (npr. neusklađenost dokumentacije za nadmetanje sa
zakonom koja je dovela ili je mogla dovesti do diskriminacije
ponuditelja ili ograničenja tržišnog natjecanja)
14
OVLASTI DKOM-a I BITNE POVREDE
• Nova odredba - opisno određuje što se može smatrati bitnom
povredom ne navodeći taksativno bitne povrede ali postavlja
znatna ograničenja:
• mora se raditi o bitnim povredama za koje žalitelj nije znao niti
mogao znati u trenutku izjavljivanja žalbe -vrlo sužen prostor za
postojanje bitnih povreda.
• mora se raditi o povredi koja je bila od utjecaja na zakonitost
postupka javne nabave, a ne o nekoj drugoj vrsti povrede.
• mora se raditi o neprimjenjivanju ili nepravilnom primjenjivanju
koje odredbe izvora prava od strane naručitelja - primjerice
odredbe nekog od važećih propisa (npr.zakoni, podzakonski
propisi, uzance prema članku 78. stavak 4. ZJN…)
15
OVLASTI DKOM-a I BITNE POVREDE
 težište razmatranja žalbe i odlučivanja biti će na žalbenim
navodima i žalbenom zahtjevu, a ne na bitnim povredama
16
NAČIN IZJAVLJIVANJA ŽALBE
• žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku
neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to
ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u
skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
• istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je
obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv
način - ako ne dostavi - žalba će se smatrati nepravodobnom i
biti će odbačena
• naručitelj više nema ovlasti da sam odlučuje o žalbi i ako nađe
da je žalba osnovana, da ispravi radnju, poduzme činjenje ili
postojeću odluku stavi van snage i zamijeni je drugom odlukom
ili poništi postupak javne nabave te o tome obavjesti sudionike
postupka javne nabave.
17
ŽALBA –OBVEZNI SADRŽAJ
• podatke o žalitelju (ime i prezime, adresa, naziv tvrtke i adresa
sjedišta, odnosno odgovarajuće podatke o svakom subjektu koji čini
zajednicu fizičkih i/ili pravnih osoba),
• podatke o zastupniku ili punomoćniku s valjanom punomoći,
• naziv i sjedište naručitelja,
• predmet žalbe,
• broj objave,
18
ŽALBA –OBVEZNI SADRŽAJ
• žalbeni navod (opis nepravilnosti i obrazloženje),
• dokaze,
• žalbeni zahtjev,
• dokaz o uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka
• potpis odnosno potpis i žig ovlaštene osobe, uz navod imena i
prezimena odnosno naziva tvrtke i ovl.osobe, ispisan i tiskanim
slovima
• Ako je žalba nerazumljiva ili ne sadrži sve obvezne podatke i
dokaze - DKOM će na to upozoriti žalitelja i odrediti rok ne duži
od pet dana, za otklanjanje nedostataka –ako se nedostaci ne
otklone u roku – odbacivanje žalbe kao neuredne
19
ROKOVI ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE
• ZJN propisuje rokove za izjavljivanje žalbe ovisno o vrsti postupka
javne nabave, te u svim slučajevima kada naručitelj nije provodio
postupke:
• u otvorenom postupku javne nabave
• u ograničenom i pregovaračkom postupku s prethodnom objavom,
te u natjecateljskom dijalogu
• u pregovaračkom postupku bez prethodne objave
• u postupku sklapanja ugovora o j.uslugama iz Dodatka II.B
• u slučaju ugovora koji su izuzeti od primjene Zakona
• u slučaju sklapanja ugovora bez prethodno provedenog postupka
javne nabave
• u slučaju sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma
• u ostalim slučajevima
20
ROKOVI ZA ŽALBU – OTVORENI POSTUPAK
• Nabava velike vrijednosti (procijenjena vrijednost jednaka ili
veća od vrijednosti europskih pragova)–rok za žalbu je 10 dana
• nabava male vrijednosti (procijenjena vrijednost manja od
europskih pragova)–rok za žalbu je 5 dana, rok počinje teći od:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na
nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne
dokumentacije ako postoji,
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na
sadržaj izmjene dokumentacije,
3. otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
4. primitka odluke o odabiru ili odl. o poništenju u odnosu na
postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge
poništenja.
21
ROKOVI ZA ŽALBU – OTVORENI POSTUPAK
• Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi
otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u
kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
• kada se žalba izjavljuje zbog nedostataka dokumentacije za
nadmetanje - bitna novina je da se žalba na dokumentaciju za
nadmetanje ne izjavljuje tek nakon otvaranja ponuda.
• Cilj: već u prvim fazama postupka javne nabave otkloniti sve
eventualne nepravilnosti vezane uz dokumentaciju za
nadmetanje
• „bitne povrede“ - u znatno užem obliku nego do sada, nakon
što otvoreni postupak prođe prve faze u kojima je moguće
izjavljivanje žalbe na dokumentaciju za nadmetanje -više neće
biti moguća žalba iz tih razloga
22
ROKOVI ZA ŽALBU - U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PRETHODNE OBJAVE
• deset dana ili pet dana:
• od dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja
ugovora u odnosu na slučajeve i okolnosti za odabir postupka,
dokumentaciju za nadmetanje i moguću dodatnu
dokumentaciju, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.
• Kada naručitelj sukladno člancima 59. i 124. Zakona nije
objavio prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora –rok
za žalbu teče od dana primitka odluke o odabiru ili poništenju
u odnosu na dokumentaciju za nadmetanje …odnosno razloge
poništenja.
23
ROKOVI ZA ŽALBU - U PREGOVARAČKOM POSTUPKU
BEZ PRETHODNE OBJAVE
• Čl. 59. propisuje - javni naručitelj je obvezan nakon odabira
objaviti prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora
sukladno članku 37. stavku 10. koji propisuje slučajeve:
- kada je nakon odabira ponude javni naručitelj obvezan
objaviti prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora
- te slučajeve kada može objaviti prethodnu obavijest o namjeri
sklapanja ugovora.
• (slično i čl. 124.- sektorski naručitelji)
24
ROKOVI ZA ŽALBU- U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ
PRETHODNE OBJAVE
- ako naručitelj nije objavio prethodnu obavijest o namjeri
sklapanja ugovora, žalba se izjavljuje u roku 30 dana od dana
objave obavijesti o sklopljenom ugovoru u odnosu na slučajeve
i okolnosti za odabir postupka
• ako je naručitelj objavio prethodnu obavijest o namjeri
sklapanja ugovora, nakon proteka roka za žalbu koji se računa od
dana objave prethodne obavjesti, u kasnijim fazama postupka
javne nabave više nije moguće izjaviti žalbu u odnosu na
slučajeve i okolnosti za odabir pregovaračkog postupka bez
prethodne objave
25
ROKOVI ZA ŽALBU- U PREGOVARAČKOM
POSTUPKU BEZ PRETHODNE OBJAVE
• Ako naručitelj nije:
-objavio prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora
-te propusti objaviti obavijest o sklopljenom ugovoru
- pravila za izjavljivanje žalbe u slučaju sklapanja ugovora bez
prethodno provedenog postupka javne nabave - rok za žalbu
30 dana od dana saznanja za ugovor koji je sklopljen bez
provedenog postupka javne nabave, unutar roka od šest
mjeseci od dana sklapanja ugovora.
26
ROKOVI ZA ŽALBU - U POSTUPKUSKLAPANJA
UGOVORA O J. USLUGAMA IZ DODATKA II. B
• u roku deset dana ili pet dana:
• od dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora
u odnosu na sadržaj zahtjeva za prikupljanje ponuda i dodatne
dokumentacije ako postoji, postupak pregleda, ocjene i odabira
ponuda
• dan objave-učinak dostave odluke o odabiru uz primjenu roka
mirovanja
• Ako nije objavljena prethodna obavijest (može nakon odabira
objaviti prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora- nije
obvezan) –rok se računa od dana primitka odluke o odabiru ili
poništenju u odnosu na sadržaj zahtjeva za prikupljanje ponuda
…razloge poništenja – naručitelj donosi odluku o odabiru koju
dostavlja ponuditeljima.
27
ROKOVI ZA ŽALBU - U POSTUPKU SKLAPANJA UGOVORA
O J. USLUGAMA IZ DODATKA II. B
• ako nije objavljen:
- zahtjev za prikupljanje ponuda
- niti prethodna obavijest
- rok je 30 dana od dana objave obavijesti o sklopljenom
ugovoru u odnosu na odabir postupka.
• ako nije objavljen:
- zahtjev za prikupljanje ponuda
- -niti prethodna obavijest
- niti obavijest o sklopljenom ugovoru
rok je 30 dana od dana saznanja za ugovor – unutar šest
mjeseci od dana sklapanja ugovora.
28
ROKOVI ZA ŽALBU - UGOVORI KOJI SU IZUZETI OD
PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
• -ako je naručitelj objavio prethodnu obavijest o namjeri
sklapanja ugovora za ugovore izuzete od primjene Zakona,
žalba se izjavljuje u roku deset dana od dana objave prethodne
obavijesti o namjeri sklapanja ugovora u odnosu na zakonitost
sklapanja takvog ugovora.
• Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u navedenom roku - nema
pravo na žalbu nakon objave obavijesti o sklopljenom ugovoru
ukoliko bude objavljena.
• -ako naručitelj nije objavio prethodnu obavijest o namjeri
sklapanja ugovora nego samo obavijest o sklopljenom ugovoru
za ugovore izuzete od primjene Zakona, žalba se izjavljuje u
roku 30 dana od dana objave obavijesti o sklopljenom
ugovoru u odnosu na zakonitost sklapanja takvog ugovora.
29
ROK ZA ŽALBU - UGOVORI BEZ PRETHODNO
PROVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE
• Ako je naručitelj obvezan provesti jedan od propisanih
postupaka javne nabave za nabavu robe, radova ili usluga ali
naručitelj ne provede takav postupak te sklopi ugovor o javnoj
nabavi
• rok za žalbu iznosi 30 dana od dana saznanja za takav ugovor,
a može se izjaviti unutar roka od šest mjeseci od dana
sklapanja ugovora.
30
ROK ZA ŽALBU - UGOVORI NA TEMELJU OKVIRNOG
SPORAZUMA
• 30 dana od primitka odluke o sklapanju ugovora o javnoj
nabavi na temelju OS iz čl. 39. st. 3. i 5. u odnosu na postupak
sklapanja ugovora na temelju OS i ugovor.
• Čl. 39. st. 3. - sklapanje OS s više gospodarskih subjekata u
kojem su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora -OS može se
sklopiti neposredno na temelju tih izvornih uvjeta i ponuda
dostavljenih prije sklapanja OS bez ponovljenog poziva na
dostavu ponuda- odluka o sklapanju ugovora
• Čl. 39. st. 5. - sklapanje OS s više gospodarskih subjekata u
kojem nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj
nabavi -ugovor se može sklopiti nakon ponovljenog poziva na
dostavu ponuda gospodarskim subjektima iz OS, a postupak
odabira završava odlukom o sklapanju ugovora na temelju OS
koja se dostavlja svim ponuditeljima
31
ROK ZA ŽALBU - U OSTALIM SLUČAJEVIMA
• deset dana od dana primitka dokumentacije ili odluke kojom
se odlučuje o pojedinačnom pravu natjecatelja ili ponuditelja
u odnosu na radnje, odluke, postupke i propuštanja radnje
naručitelja, koje je na temelju Zakona trebalo obaviti odnosno
druge radnje kojom je povrijeđeno subjektivno pravo
natjecatelja ili ponuditelja.
• odnosi se na sve situacije i na sve postupke koji nisu
obuhvaćeni člancima 146. do 152. - rokovi za žalbu za otvoreni,
ograničeni, pregovarački postupak s prethodnom objavom,
natjecateljski dijalog, pregovarački postupak bez prethodne
objave, neprovođenje postupka javne nabave, izuzeća,
sklapanje ugovora na temelju okvirnog sporazuma.
32
NAKNADA ZA POKRETANJE
ŽALBENOG POSTUPKA
• znatno veće naknade za pokretanje žalb. postupka, ali uglavnom za
•
•
•
•
•
•
nabave visokih procijenjenih vrijednosti nabave
3.000,00 kn za procijenjenu vrijednost nabave do 500.000,00 kn,
4.500,00 kn za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od
500.000,00 kn do 1.000.000,00 kn
9.000,00 kn za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od
1.000.000,00 kn, do 3.000.000,00 kn
15.000.00 kn za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od
3.000.000,00 kn, do 5.000.000,00 kn
21.000,00 kn za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od
5.000.000,00 kn, do 10.000.000,00 kn
27.000,00 kn za procijenjenu vrijednost nabave jednaku ili veću od
10.000.000,00 kn.
33
NAKNADA ZA POKRETANJE ŽALBENOG POSTUPKA
• ako procijenjena vrijednost nabave nije poznata u trenutku
izjavljivanja žalbe ili nije objavljena – naknada je 3.000,00 kn.
DKOM pozvat će žalitelja na plaćanje razlike naknade-ako se
utvrdi da je naknada plaćena u nedostatnom iznosu.
• Kada se žalba izjavljuje na odluku o odabiru ili poništenju za
jednu ili više grupa predmeta nabave, naknada iznosi trećinu
propisanih iznosa za svaku grupu predmeta nabave, ali ukupno
ne više od navedenih iznosa
• Ako uz žalbu nije dostavljen dokaz o uplati naknade u
propisanom iznosu, DKOM pozvat će žalitelja na uplatu naknade u
roku koji ne smije biti duži od pet dana. Ako žalitelj ne plati
naknadu i ne dostavi dokaz o izvršenoj uplati u određenom roku,
žalba će se odbaciti kao neuredna - stavljen van snage članak 15.
Zakona o DKOM-u („Narodne novine“ broj: 21/10)
34
TROŠKOVI ŽALBENOG POSTUPKA
• Žalba može sadržavati zahtjev za naknadom troškova žalbenog
postupka koji mora biti određen i dostavljen prije donošenja
odluke
• o troškovima odlučuje DKOM
• svaka stranka prethodno snosi troškove uzrokovane svojim
radnjama.
• Stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je
protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali
sudjelovanjem u žalbenom postupku.
35
TROŠKOVI ŽALBENOG POSTUPKA
U slučaju odustajanja od žalbe, odbijanja ili odbacivanja žalbe,
žalitelj nema pravo na naknadu troškova žalbenog postupka.
U slučaju djelomičnog usvajanja žalbe:
- svaka stranka snosi svoje troškove,
- troškovi žalbenog postupka dijele se na jednake dijelove ili
- se dijele razmjerno usvajanju žalbe.
- U slučaju usvajanja žalbe naručitelju se nalaže plaćanje
troškova žalbenog postupka žalitelju u roku 8 dana od dana
primitka odluke
36
DOSTAVLJANJE DRŽAVNOJ KOMISIJI ŽALBE I DRUGE
DOKUMENTACIJE
• Naručitelj je obvezan odmah, a najkasnije u roku pet dana od
dana primitka žalbe dostaviti DKOM-u
-žalbu s podatkom i dokazom o načinu i vremenu dostave,
-odgovor na žalbu s očitovanjem o žalbenom navodu i zahtjevu,
-dokumentaciju koja se odnosi na postupak j.n. s popisom priloga,
-podatak o objavi informacije … ili dokaz o obavještavanju
odabranih natjecatelja = da je izjavljena žalba i da se zaustavlja
postupak javne nabave.
-druge dokaze
• DKOM će bez odgađanja pozvati naručitelja na dostavu
dokumentacije u roku ne duljem od pet dana – ako ne dostavi:
poništiti će postupak ili odlučiti da ugovor ostane na snazi u
cijelosti ili djelomično uz mogućnost izricanja novčane kazne
37
POSTUPANJE NARUČITELJA U VEZI ŽALBE NA
DOKUMENTACIJU U OTVORENOM POSTUPKU
• Kada je izjavljena žalba na dokumentaciju za nadmetanje ili
izmjenu dokumentacije za nadmetanje, naručitelj je, po primitku
primjerka žalbe, obvezan bez odgađanja:
- na isti način i na istim internetskim stranicama na kojima je
objavljena osnovna dokumentacija za nadmetanje objaviti
informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne
nabave.
38
POSTUPANJE NARUČITELJA U VEZI ŽALBE NA
DOKUMENTACIJU U OTVORENOM POSTUPKU
• Ako Državna komisija odbije ili odbaci žalbu ili obustavi
žalbeni postupak naručitelj će:
-objaviti ispravak poziva na nadmetanje i, ako je potrebno,
dokumentacije za nadmetanje u kojima određuje novi rok za
dostavu ponuda ( najmanje onoliko dana koliko je preostalo
od dana izjavljene žalbe do isteka prvotno određenog roka za
dostavu ponuda. )
• Ako je potrebno, naručitelj ispravlja i ostale podatke koji su
nužni zbog izmjene roka za dostavu ponuda.
• Na ispravak poziva na nadmetanje i dokumentacije za
nadmetanje žalba nije dopuštena.
39
POSTUPANJE NARUČITELJA U VEZI ŽALBE NA
DOKUMENTACIJU U OTVORENOM POSTUPKU
• Ako DKOM usvoji žalbu naručitelj će ovisno o sadržaju odluke i
uvažavajući obrazloženje provesti novi ili nastaviti isti postupak
javne nabave
• Ako nastavi isti postupak javne nabave, naručitelj je obvezan:
- objaviti ispravak poziva na nadmetanje i izmjenu dokumentacije
u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću te odrediti novi rok
za dostavu ponuda - najmanje onoliko dana koliko je preostalo od
dana izjavljene žalbe do isteka prvotno određenog roka za dostavu
ponuda.
POSTUPANJE NARUČITELJA U VEZI ŽALBE NA
DOKUMENTACIJU U OTVORENOM POSTUPKU
• Ako prije prvotno određenog roka za dostavu ponuda i za
vrijeme trajanja žalbenog postupka pristigne koja ponuda,
naručitelj ju je obvezan bez odgađanja vratiti neotvorenu
gospodarskom subjektu uz obavijest da je u tijeku žalbeni
postupak, da će se možebitno odrediti dodatni rok za dostavu
ponuda ovisno o ishodu žalbenog postupka.
• Ako je primjerak žalbe dostavljen naručitelju nakon isteka roka
od 15 ili 10 dana (nabava velike ili male vrijednosti) od dana od
kojeg se računa rok za izjavljivanje žalbe naručitelj smije
nastaviti postupak -ne smije donijeti odluku prije dostave
odluke DKOM-a-ako DKOM usvoji žalbu, naručitelj će provesti
novi postupak
41
SPRJEČAVANJE NASTAVKA POSTUPKA J. NABAVE ILI
NASTANKA UGOVORA I OKVIRNOG SPORAZUMA
Žalba izjavljena protiv dokumentacije za nadmetanje odnosno
izmjene dokumentacije sprječava nastavak postupka javne
nabave za sve grupe predmeta nabave ako nije drugačije
propisano.
•
naručitelj je obvezan postupiti sukladno člancima 157. ili 158.
Zakona koji propisuju postupanje naručitelja:
-u vezi žalbe na dokumentaciju u otvorenom
postupku javne nabave
-u vezi žalbe na dokumentaciju za nadmetanje u ograničenom,
pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom
objavom i natjecateljskom dijalogu
a)
42
SPRJEČAVANJE NASTAVKA POSTUPKA J. NABAVE ILI
NASTANKA UGOVORA I OKVIRNOG SPORAZUMA
b) Žalba izjavljena protiv odluke o odabiru sprječava nastanak
ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma.
•
Ako je predmet nabave podijeljen na grupe za koje je
omogućeno podnošenje ponuda, žalba izjavljena protiv
odluke o odabiru sprječava nastanak ugovora o javnoj
nabavi ili okvirnog sporazuma za onu grupu predmeta
nabave protiv koje je žalba izjavljena.
43
SPRJEČAVANJE NASTAVKA POSTUPKA ILI NASTANKA
UGOVORA I OKVIRNOG SPORAZUMA
c)
Žalba izjavljena protiv prethodne obavijesti o namjeri
sklapanja ugovora sprječava nastanak ugovora o javnoj
nabavi za sve grupe predmeta nabave.
• U ostalim slučajevima žalba nema suspenzivni učinak osim u
slučaju kada Državna komisija temeljem prijedloga žalitelja
odredi privremenu mjeru
44
ZAHTJEV ZA ODOBRENJEM NASTAVKA POSTUPKA J.N. I/ILI
SKLAPANJA UGOVORA ili OK. SPORAZUMA
- izjavljena žalba koja sprječava nastavak postupka j.nabave,
nastanak ugovora o j. nabavi odnosno nastanak okvirnog
sporazuma
• Razlozi zbog kojih naručitelj može postaviti ovaj zahtjev su:
- moguć nastanak štete koja je nerazmjerno veća od vrijednosti
predmeta nabave, zaštita javnog interesa, žurnost nabave,moguće
ugrožavanje života i zdravlja ljudi, druge ozbiljne opasnosti ili
moguće štete.
• Do sada, razlog: moguć nastanak štete zbog neprovođenja nabave,
a koja je neproporcionalna vrijednosti nabave
45
ZAHTJEV ZA ODOBRENJEM NASTAVKA POSTUPKA J.N. I/ILI
SKLAPANJA UGOVORA ili OK. SPORAZUMA
• Odobrenje zahtjeva - pod uvjetom da naručitelj u zahtjevu
dokaže ili učini vjerojatnim postojanje okolnosti na kojima
temelji zahtjev
• podnijeti do odluke Državne komisije koja će odluku o
zahtjevu donijeti u roku deset dana od dana zaprimanja
zahtjeva ili iz utvrđenog opravdanog razloga odgoditi
donošenje odluke do odlučivanja o glavnoj stvari - uvažavajući
sve okolnosti predmetnog postupka javne nabave.
46
PRIVREMENE MJERE
• Žalitelj može, uz žalbu koja ne sprječava nastavak postupka javne
nabave, nastanak ugovora o javnoj nabavi odnosno nastanak
okvirnog sporazuma,
• podnijeti prijedlog za određivanje privremene mjere s ciljem:
pravodobnog ispravljanja navodnog kršenja Zakona ili
sprječavanja nastanka štete.
• žalitelj mora dokazati ili učiniti vjerojatnim postojanje okolnosti na
kojima temelji prijedlog
• ako prijedlog nije podnesen uz žalbu -odbacit će se.
47
PRIVREMENE MJERE
• predmet prijedloga može biti sprječavanje:
- nastavka postupka javne nabave, ili
- donošenja ili provedbe odluke ili radnje naručitelja, ili
- nastanka i/ili izvršavanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog
sporazuma, ili
- provedbe novog postupka za isti ili sličan predmet nabave.
• žalba ima najčešće suspenzivni učinak -znatno sužen prostor za
određivanje privremene mjere
• odluka o prijedlogu-u roku deset dana od dana urednosti
spisa(sadrži sve dokumente i dokaze za pravovaljanu odluku)
48
ODLUKE DRŽAVNE KOMISIJE
• obustaviti žalbeni postupak,
• odbaciti žalbu zbog nenadležnosti, nedopuštenosti, neurednosti,
nepravodobnosti, nedostatka pravnog interesa, od neovlaštene
osobe
• odbiti žalbu,
• poništiti odluku, postupak ili radnju u dijelu u kojem su zahvaćeni
nezakonitošću, uključujući diskriminirajuće tehničke, financijske i
druge odredbe iz poziva na nadmetanje, dokumentacije za
nadmetanje ili ostale dokumentacije u vezi s postupkom javne
nabave,
• poništiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum ili njegov dio,
49
ODLUKE DRŽAVNE KOMISIJE
• odlučiti o zahtjevu za naknadu troškova žalbenog postupka,
• odlučiti o prijedlogu za određivanje privremene mjere ili
zahtjevu za odobrenjem nastavka postupka j.nabave, sklapanja
ugovora ili OS,
• odrediti novčanu kaznu.
• Odluke - na temelju činjenica i dokaza koje su stranke iznijele
• u roku 30 dana od dana kompletiranja dokumentacije žalbenog
predmeta
• dostava javnom objavom na internetskim stranicama DKOM-a smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne
objave.
50
PONIŠTENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNOG
SPORAZUMA
• Poništenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma u
cijelosti ili djelomično ako je naručitelj sklopio:
1.ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum bez prethodno
provedenog postupka javne nabave kada je to u suprotnosti s
odredbama Zakona,
2. ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum, za vrijeme
roka mirovanja kada se on morao primijeniti,
3. ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum suprotno
članku 161. ovoga Zakona -kada žalba sprječava nastavak
postupka javne nabave ili nastanak ugovora o javnoj nabavi i
okvirnog sporazuma
51
PONIŠTENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNOG
SPORAZUMA
4.
ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum suprotno
članku 163. ovoga Zakona - mogućnost podnošenja
prijedloga za određivanje privremene mjere – ako bude
odobren
5. ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma u
suprotnosti sa čl. 39. st. 3. i 5. – s više gosp. Subjekata kada su
u okvirnom sporazumu određeni ili nisu određeni svi uvjeti za
sklapanje ugovora
52
PONIŠTENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNOG
SPORAZUMA
• DKOM donosi svoju odluku ovisno o:
- razlogu poništenja i uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti,
uključujući težinu povrede Zakona i postupanje naručitelja,
• Moguće poništiti ugovor odnosno okvirni sporazum:
- uključujući i sve njegove pravne posljedice od trenutka njegova
nastanka
ili
- poništiti ugovor odnosno okvirni sporazum samo u odnosu na one
ugovorne obveze koje još nisu ispunjene
53
PONIŠTENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNOG
SPORAZUMA
• DKOM može donijeti odluku kojom sklopljeni ugovor ili okvirni
sporazum ostaje na snazi u cijelosti ili djelomično
iako postoji jedna od nezakonitosti koje su razlog poništenja
ako, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti
utvrdi da prevladavajući razlozi u vezi s općim interesom
zahtijevaju da učinci ugovora trebaju ostati na snazi
ekonomski interesi- mogu, samo ako postoje nerazmjerne
posljedice
54
NOVČANE KAZNE
- ako Državna komisija poništi ugovor odnosno okvirni sporazum
samo u odnosu na one ugovorne obveze koje još nisu ispunjene,
- ili donese odluku kojom sklopljeni ugovor o javnoj nabavi ili
okvirni sporazum ostaje na snazi u cijelosti ili djelomično iako
ima nezakonitosti koje predstavljaju razlog za poništenje u
cijelosti ili djelomično,
odlukom će odrediti novčanu kaznu naručitelju
55
NOVČANE KAZNE
- ako Državna komisija odbije prijedlog za određivanje
privremene mjere ili odobri nastavak postupka javne nabave
odnosno sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog
sporazuma na temelju zahtjeva za odobrenjem nastavka
postupka javne nabave i/ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi,
tada
ovisno o odluci o glavnoj stvari može odrediti novčanu kaznu
naručitelju.
- određuje se razmjerno ispunjenju djelomično poništenog
ugovora o javnoj nabavi, preostalim ugovornim obvezama koje
još nisu ispunjene, odnosno cijelom ugovoru čije se sklapanje
ili izvršenje odobrava - u iznosu od 10% do 20% vrijednosti
ugovora- u korist Državnog proračuna RH
56
SUDSKA ZAŠTITA, NAKNADA ŠTETE I
NIŠTETNOST UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
• Protiv odluke Državne komisije može se pokrenuti upravni spor
pred nadležnim upravnim sudom. Postupak po upravnoj tužbi u
predmetu javne nabave žurne je naravi.
• odluke Državne komisije su izvršne, tako npr. u slučaju odbijanja
žalbe protiv odluke o odabiru, moguće je sklapanje i izvršenje
ugovornih obveza iz ugovora o javnoj nabavi.
• svaka osoba koja je pretrpjela štetu zbog povreda Zakona ima
mogućnost naknade štete pred nadležnim sudom
• Zakon znatno smanjuje broj razloga za ništetnost ugovora, samo
kada je ugovor sklopljen između naručitelja i gospodarskog
subjekta, ako je postojao sukob interesa sukladno članku 13.
Zakona o javnoj nabavi.
57
PREKRŠAJI
• U svrhu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti koje mogu
nastati ili su nastale kao posljedica povrede Zakona i
podzakonskih propisa u području javne nabave središnje
tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave
provodi nadzor.
• Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav
javne nabave u provođenju nadzora utvrdi jednu ili više
nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja iz članka 182.,
protiv naručitelja pokrenuti će prekršajni postupak pred
nadležnim prekršajnim sudom.
58
PREKRŠAJI
• nekoliko novih prekršaja
• Nije više prekršaj: ako ne dostavi odluke natjecateljima i
ponuditeljima (završiti postupak javne nabave na Zakonom
propisani način-novo)
• Novčane kazne – nema promjena- od 50.000,00 do
1.000.000,00 kuna za prekršaj pravne osobe ili jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave
• novčana kazna od 10.000,00 do 100.000,00 kuna za odgovornu
osobu u pravnoj osobi ili odgovornoj osobi u državnom tijelu ili
u jedinici lokalne i podr. samouprave
• Prekršajni postupak ne može se pokrenuti nakon proteka tri
godine od dana počinjenja prekršaja - Apsolutna zastara
nastupa kada protekne dvostruko vrijeme od dana počinjenja
prekršaja
59
PREKRŠAJI
1.
ako nabavi robu, radove ili usluge bez provođenja postupka
javne nabave propisanog Zakonom osim u slučajevima kada
to Zakon dopušta, - (nabava do 70.000,00 kn bez PDV-a,
izuzeća)
2.
ako sklopi ugovor o javnoj nabavi suprotno odredbi članka
13. Zakona – sukob interesa - naručitelj ne smije sklopiti
ugovor o javnoj nabavi s gospodarskim subjektima,
ponuditeljima i članovima zajednice ponuditelja koji su u
sukobu interesa, a takvi gospodarski subjekti ne smiju biti
niti podizvoditelji odabranom ponuditelju
60
PREKRŠAJI
3. ako dijeli vrijednosti radova ili određene količine robe i/ili
usluga s namjerom izbjegavanja primjene Zakona ili pravila
koja vrijede prema procijenjenoj vrijednosti nabave - 70.000,00
kn bez PDV-a,nabava male ili velike vrijednosti (europski
pragovi)
4. ako u pripremi i provedbi postupka javne nabave ne sudjeluje
najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja koji
posjeduje važeći certifikat u području javne nabave
61
PREKRŠAJI
5. ako primijeni pregovarački postupak javne nabave bez
prethodne objave protivno odredbama članaka 26., 27.,
28. ili 117. ovoga Zakona
-čl. 26. – javni radovi
-čl. 27. – roba
-čl. 28. – javne usluge
-čl. 117. – sektorski naručitelji
Npr. razlozi iznimne žurnosti
62
PREKRŠAJI
6.
ako ne dostavi odmah nakon objave središnjem tijelu
državne uprave nadležnom za sustav javne nabave
podatke o internetskim stranicama na kojima je
objavljen plan nabave te svaku kasniju izmjenu tih
podataka
(obveza objave na internetskim stranicama u roku 60
dana od dana donošenja proračuna odnosno
financijskog plana)
- ili mu ne dostavi u elektroničkom obliku svoj plan
nabave te sve njegove kasnije izmjene i dopune
(ako naručitelj nema mogućnost objave na internetskim
stranicama)
63
PREKRŠAJI
7.
ako ne dostavi nakon prve objave registra ugovora o javnoj
nabavi i okvirnih sporazuma središnjem tijelu državne
uprave nadležnom za sustav javne nabave podatke o
internetskim stranicama na kojima je objavljen registar te
svaku kasniju izmjenu tih podataka
ili mu ne dostavi svakih šest mjeseci u elektroničkom obliku
ažurirane registre ugovora o javnoj nabavi i okvirnih
sporazuma
(ako naručitelj nema mogućnost objave na internetskoj
stranici)
64
PREKRŠAJI
8.
9.
ako sklopi ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum s
ponuditeljem kojeg je morao isključiti iz postupka javne nabave
odnosno čiju je ponudu bio obvezan odbiti na osnovi rezultata
pregleda i ocjene ponuda
(isključenje – obvezni razlozi, ostali razlozi isključenja – ako su
navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, razlozi obveznog
odbijanja ponuda, čl. 93. – 19 razloga)
ako ne pošalje na objavljivanje obavijest o sklopljenom ugovoru ili
obavijest o rezultatima natječaja
(najkasnije 48 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili
OS, odnosno od zaključenja najtečaja-JAVNI NARUČITELJI, dva
mjeseca – SEKTORSKI NARUČITELJI)
65
PREKRŠAJI
10. ako nakon isteka roka za donošenje odluke o
odabiru i suprotno pisanom zahtjevu gospodarskog
subjekta postupak ne završi na Zakonom propisani
način
(rok za donošenje odluke mora biti primjeren i
započinje teći istekom roka za dostavu ponuda - ako
u DZN nije naveden rok, iznosi 30 dana-postupak
javne nabave završava danom izvršnosti odluke o
odabiru – protekom roka mirovanja 15 dana ili 10
dana)
66
PREKRŠAJI
11. ako sklopi ugovor o javnoj nabavi ili okvirni
sporazum koji nije u skladu s uvjetima određenima u
dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom
(ponuda koja je suprotna odredbama dokumentacije
za nadmetanje, ponuda koja ne ispunjava uvjete
vezane uz svojstva predmeta nabave te time ne
ispunjava zahtjeve iz dokumentacije …)
12. ako za provedbu nabave ovlasti osobu koja nije
naručitelj u smislu Zakona da bi na taj način izbjegla
njegovu primjenu,
67
PREKRŠAJI
13. ako središnjem tijelu državne uprave nadležnom za
sustav javne nabave ili Europskoj komisiji na njihov
zahtjev u ostavljenom roku ne dostavi traženu
dokumentaciju u vezi postupaka i ugovora o javnoj
nabavi na temelju Zakona (nadzor)
14. ako na zahtjev DKOM-a u ostavljenom roku ne
dostavi traženu dokumentaciju u vezi postupaka i
ugovora o javnoj nabavi na temelju Zakona, (žalbeni
postupak)
15. ako postupi protivno ili ne postupi prema odluci
DKOM-a. (žalbeni postupak)
68
ZAHVALJUJEM NA PAŽNJI!
69

similar documents