Tvorenie slov skracovaním

Report
Tvorenie slov skracovaním
Mgr. Valéria Závodná
Tvorenie slov
odvodzovanie
skladanie
spájanie
skracovanie
ná - stroj
more + plavec = moreplavec
letné prázdniny
napr.
stroj - ník
rod + kmeň = rod(o)kmeň
školský rok
Mgr.
pra – bab - ička
zem + guľa = zem( e)guľa
triedna učiteľka
USA
Skracovanie slov
 Skratky
 Iniciálové skratky
 Skratkové slová
 Značky
Skracovanie slov
Skratky
 jedno alebo niekoľko
začiatočných písmen
slova
 za skratkami píšeme
bodku
strana – s.
napríklad – napr.
Iniciálové skratky
 zvyčajne tvoria prvé
písmená slov viacslovného
pomenovania
 píšeme ich veľkými
písmenami
 nepíšeme za nimi bodku
 neskloňujú sa
SR – Slovenská republika
ZŠ - základná škola
SND – Slovenské národné
divadlo
Skratkové slová
 čítame ich ako slová
 môžeme ich skloňovať
TANAP – Tatranský
národný park
Značky
 grafické symboly
 skladajú sa z jedného
alebo viacerých písmen,
číslic ...
 nepíšeme bodku
km, ml, Sk, H2O, kcal
Skratky akademických titulov
Bc.
Mgr.
Ing.
MUDr.
MVDr.
JUDr.
PaedDr.
RNDr.
ThDr.
PhDr.
bakalár
magister
inžinier
doktor všeobecnej medicíny
doktor veterinárskej medicíny
doktor práv
doktor pedagogiky
doktor prírodných vied
doktor teológie
doktor filozofie
a. s. –
hl. m. –
t. j. –
min. –
tzv. –
Zb. –
a pod. §8&%‰-
akciová spoločnosť
hlavné mesto
zo jest
minúta
takzvaný
zbierka
a podobne
paragraf ( spája sa vždy s číslom)
spojka (nahrádza spojku a)
percento
promile
Fyzikálna
veličina
Objem
Hmotnosť
Dĺžka
Hustota
Čas
Značka
Základná
jednotka
Cvičenia
 a. s. , min. , spol. s. r. o. , t. j. - skratky
 PKO, SAV, USA, KSSJ, MS - iniciálové skratky
 H, §, =, +, t, - , O -
značky
 NATO, Zb. , OECD, PKO, SAV, MŠ SR
 km, ml, m, l, ha, min. , s, min
 sek. , napr. , min , a. s. , t. r. , resp.
Zdroje:
Péteryová, O. – Rezníčková, V. – Skokanová, Ľ. : Zbierka úloh zo
slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy,
DIDAKTIS Bratislava 1992

similar documents