struktura rozvahy, změny rozvahových položek

Report
Digitální výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_Úč.1.34 Základy účetnictví – struktura rozvahy,
změny rozvahových položek
Vytvořeno:
Ověřeno:
04. 01. 2013
07. 01. 2013
Třída:
NS 1
Základy účetnictví – struktura
rozvahy, změny rozvahových položek
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Odborné předměty
Účetnictví
1.
Ing. Petra Litošová
Časový rozsah:
Pomůcky:
1 vyučovací hodina
notebook, projektor
Klíčová slova:
rozvaha, aktiva, pasiva, rozvahové položky, hospodářské operace,
účetní případ, rozvahová změna
Anotace:
Materiál je určen k seznámení se strukturou rozvahy. Podrobněji se věnuje změnám
rozvahových položek.
 aktiva se člení na dlouhodobý majetek (hmotný,
nehmotný, finanční) a oběžný majetek
 pasiva se člení na vlastní a cizí zdroje
Aktiva
ROZVAHA k …
Pasiva
I. Dlouhodobý majetek
I. Vlastní zdroje
- hmotný
- nehmotný
- finanční
- základní kapitál
- kapitálové fondy
- hospodářský výsledek
II. Oběžný majetek
- zásoby: materiál, zboží,
II. Cizí zdroje
výrobky
- peněžní prostředky:
pokladna, ceniny, BÚ
- pohledávky
- úvěry
- ostatní závazky:
vůči dodavatelům
vůči zaměstnancům
vůči ost. subjektům
(FÚ, OSSZ, ZP)
Koloběh majetku:
 dlouhodobý majetek si udržuje svoji podobu,
používáním se opotřebovává = odpisy
 oběžný majetek neustále mění svou formu
(koloběh oběžného majetku):
1. nákup materiálu (za hotové nebo na fakturu)
2. výroba (spotřeba materiálu + vznik nákladů)
3. prodej (za hotové nebo na fakturu)
 hospodářské operace musí být evidovány, tj.
zapsány v účetních dokladech (např. nákup
materiálu) => jsou podkladem pro zápisy v
účetních knihách
 hospodářská operace podložená účetním
dokladem = ÚČETNÍ PŘÍPAD
 zachycují se přímo v rozvaze změnou
rozvahových stavů (stavy k určitému okamžiku)
příslušných aktiv a pasiv
 tj. po každém účetním případu se sestaví nová
rozvaha
1. aktiva i pasiva se zvýšila o stejnou částku
(A+, P+)
2. aktiva i pasiva se snížila o stejnou částku
(A-, P-)
3. změna jen v rámci aktiv: tj. zvýšení jednoho a
zároveň snížení druhého aktiva o stejnou částku
(A+, A-)
4. změna jen v rámci pasiv: tj. zvýšení jednoho a
zároveň snížení druhého pasiva o stejnou
částku (P+, P-)
1. každý účetní případ mění rozvahu nejméně ve
svou rozvahových položkách, a to o stejnou
částku
2. některé účetní případy vyvolávají změny na
obou stranách rozvahy (bod 1 a 2 výše uvedené
tabulky)
3. některé účetní případy působí v rozvaze změny
jen na jedné straně (bod 3 a 4 tabulky)
4. po každém účetním případu trvá rozvahová
rovnováha !!!!
1. Na co se člení aktiva a pasiva?
 aktiva se člení na dlouhodobý majetek (hmotný,
nehmotný, finanční) a oběžný majetek
 pasiva se člení na vlastní a cizí zdroje
2. Co je účetní případ?
 hospodářská operace podložená účetním
dokladem
3. Jaké jsou 4 typy základních změn v rozvahových
položkách?




A+ P+
A- PA+ AP+ P-
Použité zdroje
• ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 1. díl pro střední školy a pro
veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací
středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-47-2.
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné
používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení
autorova jména.

similar documents