Tildeling til brændselsbenchmark delinstallationer

Report
Kvotetildeling 2013-20
11./12. maj 2011
Dorte Maimann
Dagsorden
•
•
•
•
•
•
Velkomst
Vejledninger udarbejdet af EU-Kommissionen
Datarapport
Metoderapport
Verifikation af datarapport og metoderapport
Spørgsmål
• Eftermiddagens session starter kl. 13.
Dokumenter udarbejdet af EU-Kommissionen
http://www.ens.dk/daDK/KlimaOgCO2/CO2Kvoter/ordningen_eft
er_2012/Sider/Kvotetildeling_2013-20.aspx
Dataindsamling
Datarapport - Skema i Excel til brug for
ansøgning om gratiskvoter
Skabelon til metoderapport
Verifikationsrapport og -erklæring
Verificeret data- og metoderapport samt
verifikationserklæring sendes til Energistyrelsen
senest 1. juli 2011
Vejledninger til dataindsamling
1. Generel vejledning
2. Kvoteallokeringsmetoder
inkl. opdeling i delinstallationer, kapacitetsopgørelser samt
kapacitetsforøgelser og -reduktion
3. Dataindsamling
Step by step vejledning til datarapport, inkl. bilag om datakilder
og metoder til opgørelse af net målbar varme
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Verifikation
Carbon Leakage
Varmeflow mellem virksomheder
Nye produktionsenheder og lukninger (mangler)
Spildgasser og procesemissions delinstallation
Sektorspecifikke vejledninger,
produktbenchmark
Beregning af kvotetildeling
Kvotetildeling
=
Benchmark (BM)
X
Historisk aktivitetsniveau (HAL)
X
Carbon Leakage faktor (CL)
X
Reduktionsfaktor
– enten lineær eller tværsektoriel
Benchmark til delinstallationer
1.
2.
3.
4.
Produkt med benchmark - 52 forskellige
Målbar varme - 62.3 kvoter/TJ varme forbrug eller eksport
Brændsel - 56.1 kvoter/TJ fuel forbrug
Procesemissioner - 0.97 kvoter/tCO2 proces emissioner
• Ingen kvoter til elproduktion og flaring (ud over
sikkerhedsflaring)
• Undgå overlap og dobbelttælling
Metode for tildeling
Har produktet et benchmark?
(bilag 1 i tildelingsreglerne)
Tildeling efter ton
produkt
Ja
Nej
Tildeling for
procesemissioner
(Ton CO2)
Målbar varme?
Ja
Tildeling efter
produktion af varme,
import af varme fra
andre ETS installationer
og eksport af varme til
non-ETS (TJ varme)
Nej
Tildeling efter
forbrug af brændsel
(TJ brændsel)
Del-installationer
4 del-installationer
1 produkt med BM
1 produkt uden BM
Fjernvarme
Elektricitet
Eksempel:
Benchmark P1
Varme CL
Varme ikke CL
Brændsel CL
Elektricitet uden
kvotetildeling
Brændsel
P1 – BM
P2 - CL
Varme
Kedel
Damp
Turbine
Fjernvarme
ikke CL
Elektricitet
Del-installationer
4 del-installationer
1 produkt med BM
1 produkt uden BM
Fjernvarme
Elektricitet
Eksempel:
Benchmark P1
Varme CL
Varme ikke CL
Brændsel CL
Elektricitet uden
kvotetildeling
Brændsel
P1 – BM
Ton produkt
P2 - CL
Varme
Kedel
Damp
Turbine
Fjernvarme
ikke CL
Elektricitet
Del-installationer
4 del-installationer
1 produkt med BM
1 produkt uden BM
Fjernvarme
Elektricitet
Eksempel:
Benchmark P1
Varme CL
Varme ikke CL
Brændsel CL
Elektricitet uden
kvotetildeling
Brændsel
P1 – BM
P2 - CL
TJ Varme
Varme
Kedel
Damp
Turbine
Fjernvarme
ikke CL
Elektricitet
Del-installationer
4 del-installationer
1 produkt med BM
1 produkt uden BM
Fjernvarme
Elektricitet
Eksempel:
Benchmark P1
Varme CL
Varme ikke CL
Brændsel CL
Elektricitet uden
kvotetildeling
Brændsel
P1 – BM
P2 - CL
TJ Varme
Varme
Kedel
Damp
Turbine
Fjernvarme
ikke CL
Elektricitet
Del-installationer
4 del-installationer
1 produkt med BM
1 produkt uden BM
Fjernvarme
Elektricitet
Eksempel:
Benchmark P1
Varme CL
Varme ikke CL
Brændsel CL
Elektricitet uden
kvotetildeling
Brændsel
P1 – BM
P2 - CL
TJ brændsel
Varme
Kedel
Damp
Turbine
Fjernvarme
ikke CL
Elektricitet
Del-installationer
4 del-installationer
1 produkt med BM
1 produkt uden BM
Fjernvarme
Elektricitet
Eksempel:
Benchmark P1
Brændsel CL
Varme CL
Varme ikke CL
Elektricitet uden
kvotetildeling
Brændsel
P1 – BM
P2 - CL
Varme
Kedel
Damp
Turbine
Fjernvarme
ikke CL
Elektricitet
Fordeling af input til delinstallationer kan fx baseres på:
• Benyttelsestid pr. år for hver delinstallation
• Mængde eller volumen af producerede produkter
• Estimater baseret på andelen af enthalpi i
reaktioner
• En passende fordelingsnøgle baseret på en
videnskabelig metodik
Fastlæggelse af kvotetildeling
1. a) Definer relevante del-installationer
b) henfør alle relevante inputs /outputs (for at
forhindre overlap og udeladelser)
2. Fastlæg historisk aktivitetsniveau for alle
delinstallationer
3. Beregn foreløbig kvotetildeling
4. Beregning af endelige tildeling er ikke en del af
ansøgningen
Produktbenchmark delinstallation
• Se i sektorspecifikke vejledning
Produktbenchmark
• Nogle har helt egen beregningsmetode –
raffinaderi / kalk
• Nogle skal fradrage elforbrug
• Varme modtaget fra non-ETS skal
fratrækkes.
Varmedelinstallation
Målbar varme har følgende egenskaber:
•
•
Aktivitetsniveauet er den netto tilførte varme, fx skal energiindhold i
returneret kondensat fratrækkes
Varmen transporteres i rør, kanaler eller lign.
OG
•
Varmen transporteres af et medie, fx vand, damp, olie, flydende metal, salt
OG
•
Varmen kan måles med en varmemåler
Omfattet af delinstallationen:
•
•
Varme produceret i installationen
Varme importeret fra en anden ETS installation
•
•
•
Ikke varme importeret fra fjernvarmenet
Ikke varme importeret fra non-ETS installationer
Ikke varme leveret direkte til en anden ETS installation
Metoder til fastlæggelse af målbar varme
1. Anvend målte data (temperatur, tryk og flow)
2. Brug dokumentation (faktura, interne opgørelser, anden
dokumentation for varmeflow, som er fremkommet med en
gennemskuelig metodik
3. Beregnet ud fra brændselsforbrug og målt effektivitet
4. Beregnet ud fra brændselsforbrug og reference effektivitet
(70%)
Anvend metode med størst nøjagtighed
Brændselsdelinstallation
• Brændsel, der ikke anvendes til produktion af
benchmarkede produkter eller målbar varme
• Brændsel anvendes til:
• Direkte opvarmning eller køling uden et varmeoverførende medie
• Produktion af produkter uden benchmark
• Mekanisk energi
• IKKE brændsel som anvendes til elproduktion eller flaring
(undtagen sikkerhedsflaring)
Procesemissionsdelinstallation
• Procesemission
Procesemission
• Der kan kun tildeles kvoter for procesemissioner fra
• Kemisk eller elektrolytisk reduktion af metalforbindelser i malme
• Fjernelse af urenheder fra metaller og metalforbindelse
• Termisk dekomponering af karbonater undtagen til
røggasrensning
• Kemiske synteser, hvor det kulstofholdige materiale deltager i
reaktionen, men hvor det primære formål ikke er at generere
varme
• Brug af kulstofholdige additiver eller råmaterialer til et primært
formål, som ikke er at generere varme
• Kemisk eller elektrolytisk reduktion af halvmetaloxider og fosfater
Historisk aktivitetsniveau
• Beregnes som median af produktion i
basisperiode
• Hvis basisperiode < 2 år anvendes
indledende installeret kapacitet X CRUF
• Relevant Capacity Utilisation Factor
Driftsleder estimerer ud fra:
• Produktionsenhedens normale drift
• Vedligeholdelsescyklus
• Normal produktions cyklus
• Energieffektivitet
Indledende installeret kapacitet
• Bestem de 2 måneder med højst
produktion i perioden 2005 – 2008
• Læg sammen og gang med 6
ELLER
• Foretages eksperimentel verifikation af
max kapacitet i uafbrudt drift i 48 timer.
• Skal oplyses hvis produktdelinstallation
eller der er væsentlig kapacitetsændring
Væsentlig kapacitetsændring
• Mindst 10 % ændring på aktivitetsniveau
ud fra de 2 mdr. med højst produktion før
hhv. 6 mdr. efter ændringen er i drift
• Fysisk ændring – af betydning for
produktionen
• Beregn aktivitetsniveau uden ændring og
niveau for ændring og læg dem sammen
• Hvis ændring sket i perioden 2005-2008
og basisperiode 2009-10 vælges, behøves
ændring ikke oplyses
Vejledning til dataindsamling - side 9
Datarapport - indhold
a_Contents
b_Guidelines & Conditions
A_InstallationData
B_SourceStreams(I)
C_SourceStreams(II)
D_Emissions
E_EnergyFlows
F_ProductBM
G_Fall-back
H_SpecialBM
I_MSspecifik
J_Comments
K_Summary
Datarapport
• a_Contents
klikbar indholdsfortegnelse
• b_Guidelines&Conditions
• Generel vejledning om arket
• Hvordan bruges arket:
• Start forfra, arket regner og forudfylder selv
• Farvekoder, farver ændres undervejs
A_InstallationData
• I. Identifikation af p-enheden
• ID’s, kontaktinformation, information om verifikator
• Annex I aktiviteter
• II. Information om datarapporten
• Berettiget til gratis kvoter – selve ansøgning
• Valg af basisperiode
• III. Liste over delinstallationer
• Produkt benchmark delinstallationer
• Fall-back delinstallationer
Initial installed capacity – ved produktbenchmark
• IV. Liste over tekniske forbindelser til andre penheder
• Varme, spildgasser
• Import, Export
B_SourceStreams(I)
• Oplysninger om brændselsforbrug og
procesemissioner - svarer til de årlige
rapporteringer
Hvis de har været indberettet årligt, skal de ikke
indberettes på ny
C_SourceStreams(II) – ikke relevant
•
•
•
•
•
I. Mass balances – ikke relevant i DK
II. CEMS – ikke relevant i DK
III. N2O – ikke relevant i DK
IV. PFC – ikke relevant i DK
V. Lagret CO2 – ikke relevant i DK
D_Emissions –
Tildeling af emissioner
• I. Samlede CO2-emissioner og brændselsforbrug
angives aggregeret, hvis der foreligger årlige rapporteringer
• II. Tildeling af emissioner til de enkelte
delinstallationer
• Kun overordnet tildeling, ingen disaggregering af produkt
benchmark delinstallationer, ingen opdeling i CL og ikke CL for
varme, - og brændselsbenchmark
• Detaljeret tildeling af emissioner til procesemissions
delinstallationer, CL og ikke CL
• Emissioner ved varmeexport til private husholdninger
• III. Spildgasser
E_EnergyFlows
• I. Brændselsforbrug
• Som i D_Emissioner – overordnet tildeling af brændselsforbrug
til delinstallationer
• Tildeling til brændselsbenchmark delinstallationer (CL
og ikke CL)
• II. Målbar varme
• Simpel tildeling til varmebenchmark delinstallation
• Kompleks redskab – kompleks regnskab over målbar varme
• Resultat: Tildeling til varmebenchmark delinstallation
(CL and non-CL)
• III. Elektricitet
• Simpel regnskab over input- og outputbalance
F_ProduktBM
• Historisk aktivitetsniveau
• Årlige produktionsdata af produktet defineret i Annex I for
hvert benchmark
• Redskab til beregning af faktor ved konvertering mellem
brændsel og elektricitet
(relevant for produktbanchmark nævnt under Annex I, 2.)
• Redskab til at trække varme importeret fra non-ETS fra
• Beregning af historisk aktivitetsniveau
inkl. kapacitetsændringer
• Produktionsdetaljer
G_Fall-back
For alle andre delinstallationer:
varmebenchmark delinstallation CL, ikke CL;
brændselsbenchmark delinstallation CL, ikke CL;
procesemissions delinstallation CL, ikke CL:
• Historisk aktivitetsniveau
• ingen input nødvendig – kommer fra tidligere oplysninger i
arket (D og E)
• Beregning af historisk aktivitetsniveau
Inkl. kapacitetsændringer
• Produktionsdetaljer
som under F_ProduktBM
H_SpecialBM
• Redskaber til beregning af de enkelte specifikke
benchmark under Annex III
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I CWT - Raffinaderier
II Kalk
III Calcineret dolomit
IV Dampkrakning
V CWT - Aromater
VI Hydrogen
VII Syntesegas
VIII Ethylenoxid/ ethylenglycoler
IX Vinyl chloride monomer (VCM)
I_MSspecifik
• Specifikke oplysninger – DK
• Anlægsliste med indfyret kapacitet og
anvendte brændsler
• Bruges for at finde ud af, om p-enheden også
fremover er omfattet af kvoteordningen
J_Comments
• I. Henvisning til evt. yderligere dokumenter
• II. Plads til evt. kommentarer
K_Summary
• Automatisk sammendrag af de vigtigste
informationer til beregning af allokeringen
Vejledninger til dataindsamling
1. Generel vejledning
2. Kvoteallokeringsmetoder
inkl. opdeling i delinstallationer, kapacitetsopgørelser samt
kapacitetsforøgelser og -reduktion
3. Dataindsamling
Step by step vejledning til datarapport, inkl. bilag om datakilder
og metoder til opgørelse af net målbar varme
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Verifikation
Carbon Leakage
Varmeflow mellem virksomheder
Nye produktionsenheder og lukninger (mangler)
Spildgasser og procesemissions delinstallation
Sektorspecifikke vejledninger,
produktbenchmark
Metoderapport
• ”Ex-post overvågningsplan”
• Skal indeholde oplysninger om hvordan
dataene i datarapporten er fremkommet
•
Forenklet data- og metoderapport for
varmeværker
Specialudviklede dataindsamlingsdokumenter til
produktionsenheder, som kun har
varmedelinstallation og ikke er Carbon Leakage
udsatte – se skemaerne på ENS’ hjemmeside.
Datarapport
Metoderapport
Verifikation
• Datarapport og metoderapport skal
verificeres af akkrediteret verifikator
• Alle firmaerne er klar
Spørgsmål stiles til
• [email protected]
•
•
•
•
•
Medarbejdere:
Eva Lembke
Kirsten Bundgaard Jensen
Claus Krog Ekman
Dorte Maimann

similar documents