Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Číslo šablony: III/2
Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_CHE.S5.01
Název dokumentu: Opakování Beketovova řada kovů
Autor: RNDr. Hana Hančová
Ročník: VI.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Chemie
Chemie V. – VII. ročník osmiletého a
Tematická oblast:1. – 3. ročník čtyřletého gymnázia
Datum vytvoření: 4. 9. 2012
Gymnázium Vítězslava Nováka
Husova 333/II, Jindřichův Hradec
Anotace:
Žáci si zopakují znalosti o Beketovově řadě kovů.
Budou umět určit, zda vybraná chemická rovnice popisuje
probíhající, či neprobíhající chemický děj.
U reakcí, které probíhají, budou žáci schopni doplnit
pravé strany chemických rovnic a rovnice vyčíslit.
Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti,
autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k
software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb.
(autorský zákon).
Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.
Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy.
Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.),
tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.
Beketovova řada kovů
Ch
= řada napětí kovů
• autor - ruský fyzikální chemik Nikolaj Nikolajevič Beketov
(1827 – 1911)
• kovy seřadil podle jejich standardního
elektrodového potenciálu
se
− tj. potenciál vztažený k vodíkové elektrodě
• slouží k porovnání reaktivity kovů
− tj. k porovnání jejich schopnosti odštěpovat valenční elektrony
a tvořit tak kationty
Ch
Beketovova řada kovů má více podob
• kompletní řada kovů
• několik zjednodušenějších verzí
Zjednodušená verze Beketovovy řady prvků:
redukční
účinky
se
Li K Ca Na
Mg Al Mn Zn
Cr Fe Co Ni Sn Pb
oxidační účinky
H
Cu Ag Hg Pd Au
Vodík v Beketovově řadě kovů
Ch
• má výsadní postavení
• vodík (nekov) uveden v řadě kovů proto, že jeho standardní
elektrodový potenciál E° je smluvně stanoven jako nula
(E°2H+/H2 = 0 V)
• umožňuje posoudit reakci různých
kovů s kyselinami
se
• rozděluje kovy na ušlechtilé a neušlechtilé
E°< 0
klesání hodnot E°
H
E°=0V
E°> 0
růst hodnot E°
Ch
Co určíme pomocí Beketovovy řady prvků ?
1. kov ležící vlevo je schopen vytěsnit ze sloučeniny kov ležící
od něj vpravo, je tedy redukčním činidlem
2. neušlechtilé kovy – leží vlevo od vodíku a jsou schopny
vodík vytěsnit z kyselin
Zn + HCl → H2 + ZnCl2 se
3. ušlechtilé kovy – leží vpravo od vodíku, reagují pouze s
oxidujícími kyselinami za vzniku vody, vodík nevyredukují
Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
ÚKOL: vyčíslete obě rovnice
Ch
Procvičení získaných znalostí
1. Rozhodněte, které z následujících reakcí probíhají a doplňte
pravé strany jejich chemických rovnic:
a) Mn + HCl →
b) Zn + CuCl2 →
c) Cr + PbSO4 →
se
d) Sn + AgCl →
e) Al + MgI2 →
2. Které kovy označujeme jako ušlechtilé? Uveďte alespoň tři
příklady.
3. Jakou hodnotu elektrodového potenciálu má vodík?
4. K čemu slouží Beketovova řada prvků?
Zdroje použitých materiálů
Všechny texty a schémata jsou vlastní tvorbou autorky.
se

similar documents