Předškolní věk - sss-ou

Report
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188
Název projektu: Moderní škola
Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D.
Název materiálu: Předškolní věk
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PSY. SP4. 815
Datum vytvoření: 29. 3. 2013
Vzdělávací oblast: Psychologie
Ročník: Sociálněsprávní činnost – 4. ročník
Název školy:
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově
postižené, Brno, Kamenomlýnská 2
Anotace



Psychologie.
Učební materiál pro výuku předmětu psychologie.
Prezentace k vysvětlení nových témat z oblasti vývojové
psychologie – předškolní věk.
Metodické pokyny


Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první
části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný
k výkladu při probírání nové látky na téma předškolní věk.
Druhá část DUMu obsahuje otázky k procvičení. Ve výuce
je možná samostatná i skupinová práce.
K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem
PowerPoint a dataprojektor.
Zdroje
1.
2.
LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová
psychologie. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 1998,
343 s. ISBN 80-716-9195-X.
KOPECKÁ, Ilona. Psychologie: učebnice pro obor sociální
činnost. 1. vyd. Praha: Grada, 2011.
ISBN 978-802-4738-758.
3.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství,
dospělost, stáří. 1. vyd. Praha: Portál, 2000, 522 s.
ISBN 80-717-8308-0.
Zdroje
1. http://www.predskolaci.cz. [online]. [cit. 2013-03-29].
Dostupné z: http://www.predskolaci.cz/?tag=predskolak
2. http://www.maminka.cz. [online]. [cit. 2013-03-29].
Dostupné z: http://www.maminka.cz/clanek/deti-amaterstvi/predskolak-3-5-az-4-roky
3. http://www.svetdetskefantazie.cz. [online]. [cit. 2013-03-29].
Dostupné z:
http://www.svetdetskefantazie.cz/clanky/knizky-propredskolaky
Předškolní věk

Období od 3–6 let.
 Konec této fáze není určen jen fyzickým věkem, ale také
sociálně – nástupem do školy. Přičemž nástup dítěte do
školy je ovlivněn jeho celkovou zralostí – viz. dále.
 Nejdůležitější činností dítěte je hra.
 Vývoj probíhá pozvolněji a plynule, vyroste asi o 5–6 cm za
rok. Na konci tohoto období se výška pohybuje průměrně
kolem 120 cm a váha mezi 20–22 kg.
 Mozek dítěte již má 90 % hmotnosti dospělého.
Předškolní věk
Obr. č. 1
Vývoj motoriky


Motorický vývoj se vyznačuje stálým zdokonalováním
a zlepšenou pohybovou koordinací.
Hrubá motorika:
● Čtyřleté dítě již dobře utíká, seběhne ze schodů, leze po
žebříku, seskočí z nízké lavičky …
● Pro vývoj hrubé motoriky potřebuje dítě dostatek pohybu – učí
se jezdit na tříkolce, plavat, jezdit na kole, lyžovat atp.
Vývoj motoriky

Jemná motorika:
● U dítěte ještě přetrvává ambidextrie – nevyhraněná lateralita,
k postupné diagnostikovatelné stabilizaci laterality dochází až
po 4. roce života, nicméně u některých dětí může přetrvávat
ještě kolem 6. roku.
● Svoji zručnost cvičí při hrách s pískem, kostkami, plastelínou,
manipulací s nůžkami, ale především malováním či kreslením.
● Dítě rovněž získává samostatnosti v sebeobsluze – nají se,
obuje, zaváže tkaničku, zapne knoflíky.
Vývoj motoriky
Obr. č. 2
Kognitivní vývoj
Myšlení – podle Jeana Piageta (1970) stádium názorného
(intuitivního) myšlení, což znamená, že úsudek dítěte je vázán
na smyslový názor (záleží na tom, co vidí).
 Myšlení je rovněž egocentrické, tj. má obtíže s uvědomováním si
názoru druhého člověka. Příkladem, který uvádí J. Langmaier
(1991) je dítě, které si zakrývá rukama oči, aby je druzí neviděli.
 Dalším prvkem je magičnost – tendence pomáhat si fantazií,
a tak jeho poznání zkreslovat.
 Posledním znakem je tzv. absolutismus, což je přesvědčení
dítěte, že každé poznání musí mít definitivní a jednoznačnou
platnost.

Kognitivní vývoj
Fantazie – dochází k rozvoji fantazijních představ, které se
odráží ve výtvarném projevu dítěte, námětových hrách,
v pohádkách. Svoji představu považuje za skutečnost a také tak
o ní hovoří – eidetismus, který vrcholí v 6. letech.
 Pamět´ – v tomto období se prudce vyvíjí, má převážně
bezděčný ráz, protože dítě ještě nemá snahu si něco cíleně
zapamatovat.
 Řeč – výslovnost 3. letého dítěte je ještě nedokonalá, avšak
kolem 6. roku věku už by měla vymizet dětská patlavost. Dítě si
rozšiřuje slovní zásobu, používá gramaticky správnou řeč.
Objevuje se 1. ptací období „Co“? a 2. „Proč“?

Kognitivní vývoj
Obr. č. 3
Citový a sociální vývoj
Dítě je v předškolním věku ještě impulzivní a labilní.
 Ustupuje cit strachu a zvyšuje se cit zlosti a hněvu.
 Začínají se vyvíjet vyšší city (city intelektuální, estetické,
etické)
 Nejvýznamnějším sociálním prostředím zůstává pro
předškoláka rodina. Dítě si zde osvojuje:

● základní normy chování
● identifikaci s mužskou a ženskou sociální rolí
● sociální kontrolu a hodnotovou orientaci
Školní zralost


Fyzická, psychická a sociální zralost pro vstup dítěte do
školy.
V případě, že je dítě hodnoceno v pedagogickopsychologické poradně je použito modifikace tzv. Jiráskova
testu, jejímž autorem je Kern :
● kresba lidské postavy
● napodobení psacího písma
● obkreslení deseti teček
Kontrolní otázky
Popište obecnou charakteristiku předškolního věku:
2. Vysvětlete pojem egocentrismus:
3. Co je eidetismus?
4. Jak formulované otázky klade dítě nejčastěji v tzv. 1. ptacím
a 2. ptacím období?
5. Citový a sociální vývoj předškoláka:
1.
Kontrolní otázky – řešení
1.
Popište obecnou charakteristiku předškolního věku:
● Období od 3-6 let.
● Konec této fáze není určen jen fyzickým věkem, ale také
sociálně – nástupem do školy. Přičemž nástup dítěte do školy
je ovlivněn jeho celkovou zralostí.
2.
Vysvětlete pojem egocentrismus:
● Egocentrické myšlení, tj. má obtíže s uvědomováním si názoru
druhého člověka. Příkladem, který uvádí J. Langmaier (1991)
je dítě, které si zakrývá rukama oči, aby je druzí neviděli.
Kontrolní otázky – řešení
3.
Co je eidetismus?
● Svoji představu považuje za skutečnost a také tak o ní hovoří,
vrcholí v 6. letech.
Jak formulované otázky klade dítě nejčastěji v tzv. 1. ptacím
a 2. ptacím období?
4.
● 1. ptací období „Co“? a 2. „Proč“?
Kontrolní otázky – řešení
5.
Citový a sociální vývoj předškoláka:
● Dítě je v předškolním věku ještě impulzivní a labilní.
● Ustupuje cit strachu a zvyšuje se cit zlosti a hněvu.
● Začínají se vyvíjet vyšší city (city intelektuální, estetické,
etické).

similar documents