Wybrane elementy dotycz*ce bezrobocia w województwie lubuskim

Report
Zawody deficytowe i nadwyżkowe
w
województwie lubuskim
Zielona Góra, marzec 2013 r.
1
Miernikiem określającym i systematyzującym zawody występujące na rynku pracy
jest wskaźnik intensywności nadwyżki/deficytu podaży siły roboczej (stosunek
średnio miesięcznej liczby ofert pracy lub aktywizacji zgłoszonych do urzędów
pracy do średnio miesięcznej liczby rejestrujących się bezrobotnych) W przyjętej
metodologii Monitoringu zawody dzielone są na deficytowe, nadwyżkowe i
zrównoważone
Zawody „deficytowe” – to zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe
zapotrzebowanie, niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie
Wskaźnik intensywności deficytu przyjmuje wartości większe niż 1,1
Zawody „nadwyżkowe” – to zawody, na które na rynku pracy istnieje mniejsze
zapotrzebowanie, niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie
Wskaźnik intensywności nadwyżki przyjmuje wartości mniejsze niż 0,9
Zawody „zrównoważone” – to zawody gdzie popyt i podaż na rynku pracy pozostają
we względnej równowadze
Wskaźnik intensywności przyjmuje wartości równe lub mniejsze od 1,1 oraz większe lub
równe 0,9
2
Rok 2012
Rok 2011
Ogółem 1655 zawodów
•
•
•
•
•
•
Max deficyt – 113 zawodów, tj. 6,9%
ogółu odnotowanych zawodów;
Deficytowe – 191 zawodów, tj. 11,5%
ogółu;
Zrównoważone – 87 zawodów, tj.
5,3% ogółu;
Nadwyżkowe – 545 zawodów, tj.
32,9% ogółu;
Max nadwyżka – 677 zawodów, tj.
40,9% ogółu;
Zerowe – 42 zawody, tj. 2,5% ogółu.
Ogółem 1680 zawodów
•
•
•
•
•
•
Max deficyt – 106 zawodów, tj. 6,3%
ogółu odnotowanych zawodów;
Deficytowe – 195 zawodów, tj. 11,6%
ogółu;
Zrównoważone – 97 zawodów, tj.
5,8% ogółu;
Nadwyżkowe – 574 zawody, tj.
34,2% ogółu;
Max nadwyżka – 665 zawodów, tj.
39,6% ogółu;
Zerowe – 43 zawody, tj. 2,5% ogółu.
3
Porównanie struktur wybranych populacji mieszkańców województwa
lubuskiego według poziomu wykształcenia
Wyszczególnienie
Mieszkańcy wg spisu
ludności z 2011 r.
w tys.
Bezrobotni ogółem
Stan na koniec 2012 r.
%
1.022,8
100,0
60.614
100,0
11.115
100,0
127,8
14,4
5.508
9,1
826
7,4
179,1
20,2
12.582
20,8
2.515
22,6
101,1
11,4
5.574
9,2
2.011
18,1
zasadnicze zawodowe
211,0
23,8
18.926
31,2
2.576
23,2
gimnazjalne i poniżej
217,7
24,5
18.024
29,7
3.187
28,7
wyższe
policealne i średnie
zawodowe
średnie
ogólnokształcące
%
Stan na koniec 2012 r.
razem
Ogółem
razem
Bezrobotni do 25
roku życia
razem
%
4
Napływ
Nazwa zawodu
Bez zawodu
Symbol
000000
Ogółem liczba
Wskaźnik
struktury
Wskaźnik
struktury
Wskaźnik
intensywności
nadwyżki/
deficytu siły
roboczej
Oferty
Liczba
20779
21,81%
251
0,84%
0,0121
SIŁY ZBROJNE
0
128
0,13%
0
0,00%
nadwyżka
deficytu
PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH,
WYŻSI URZĘDNICY
1
471
0,49%
227
0,76%
0,4820
SPECJALIŚCI
2
7230
7,59%
1318
4,39%
0,1823
TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL
3
9986
10,48%
2278
7,59%
0,2281
PRACOWNICY BIUROWI
4
3460
3,63%
3321
11,06%
0,9598
PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY
5
15804
16,59%
10570
35,21%
0,6688
ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY
6
2158
2,26%
433
1,44%
0,2006
ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY
7
22604
23,72%
4832
16,10%
0,2138
OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I
URZĄDZEŃ
8
5099
5,35%
2125
7,08%
0,4167
PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH
9
7569
7,94%
4662
15,53%
0,6159
Razem
95288 100,00%
30017 100,00%
0,3150
5
Długotrwale bezrobotni
powyżej 12 m-cy
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik długotwałości
Ogółem
struktury
struktury
Stan na koniec 2012 r.
Nazwa zawodu
Symbol
Ogółem
Bez zawodu
000000
11051
18,23%
1229
8,40%
11,12%
SIŁY ZBROJNE
0
65
0,11%
12
0,08%
18,46%
PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH,
WYŻSI URZĘDNICY
1
318
0,52%
64
0,44%
20,13%
SPECJALIŚCI
2
3845
6,34%
765
5,23%
19,90%
TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL
3
6416
10,59%
1601
10,95%
24,95%
PRACOWNICY BIUROWI
4
2351
3,88%
633
4,33%
26,92%
PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY
5
11072
18,27%
3227
22,06%
29,15%
ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY
6
1658
2,74%
504
3,45%
30,40%
ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY
7
15234
25,13%
4112
28,11%
26,99%
OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I
URZĄDZEŃ
8
3408
5,62%
931
6,36%
27,32%
PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH
9
5196
8,57%
1549
10,59%
29,81%
14627 100,00%
24,13%
Razem
60614 100,00%
6
Stan na koniec 2012 r. absolwenci
Napływ - absolwenci
Nazwa zawodu
Symbol
Ogółem
Bez zawodu
000000
Ogółem
Kobiety
Kobiety
3465
1902
1217
667
SIŁY ZBROJNE
0
1
0
1
0
PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI
URZĘDNICY
1
21
14
4
2
SPECJALIŚCI
2
1691
1189
417
292
TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL
3
941
489
346
188
PRACOWNICY BIUROWI
4
289
231
100
78
PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY
5
1050
873
432
369
ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY
6
32
20
15
8
ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY
7
838
91
331
45
OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ
8
83
28
25
9
PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH
9
158
88
58
36
8569
4925
2946
1694
7
Razem
Dziękuję za uwagę
8

similar documents