2014_SHV - Letní škola

Report
2014
LETNÍ ŠKOLA OBORU STUDIUM HUMANITNÍ
VZDĚLANOSTI
ZÁKLADNÍ INFORMACE
O STUDIJNÍCH
POVINNOSTECH
Jak vystudovat SHV?
 Studijní pravidla
 Semestrální kontroly a minimální počty kreditů pro





postup do dalšího úseku studia
Povinné, povinně volitelné a volitelné předměty
Podmínky pro absolvování studia
Státní bakalářská zkouška
Poplatky za studium
Stipendia
Studijní pravidla
 Studijní a zkušební řád UK
 Pravidla pro organizaci studia UK FHS
 Pravidla pro přiznávání stipendií UK FHS
 Opatření děkana







Organizace studia v doktorských studijních programech
Stanovení způsobu úhrady pedagogické činnosti doktorandů
Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2013/2014
Podmínky pro uznávání kontroly studia předmětu
O mimořádné odměně za zdařilé ukončení studia
Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
Uznávání předmětů absolvovaných v rámci programu LLP/Erasmus
 Vyhlášky vedoucích modulů
Studijní pravidla – ECTS systém
 Studium probíhá podle ECTS kreditního systému, tj. v rámci studia je




rozlišeno mezi performance (tj. známka, zápočet či kolokvium) a workload (tj.
počet ECTS kreditů).
ECTS kredit je míra času, kterou je třeba vynaložit na složení dané atestace
(zhruba ekvivalent 27 hodin (přednášky, domácí příprava, konzultace)
Za rok má student složit povinnosti za 60 kreditů (40 pracovních týdnů po 40
hodinách týdně, tj. 1600 hodin práce)
SHV je tříletý program, tj. k jeho absolvování je třeba získat 180 ECTS
kreditů, složit všechny povinné předměty a získat minimální počet kreditů za
povinně volitelné předměty
První čtyři roky studia jsou zdarma (pokud jste předtím ovšem neúspěšně
nestudovali v bak. programu); pátý a šestý rok platíte
Harmonogram akademického roku
 K dispozici na www.fhs.cuni.cz
 Uvedená data bezpodmínečně platí, nemá smysl o nich
smlouvat
 Důležitá data jsou zejména konec zkouškového období,
tj. pro ZS 6.2.2015.
Semestrální kontrola – normální a minimální počty
ECTS bodů
po 1. semestru 25 ECTS
30 ECTS
po 2. semestru 50 ECTS
60 ECTS
po 3. semestru 75 ECTS
90 ECST
po 4. semestru 100 ECTS
120 ECTS
po 5. semestru 125 ECTS
150 ECST
po 6. semestru 150 ECTS
po 7. a dalším
semestru
160 ECTS
180 ECTS
180 ECTS
Struktura povinností na prezenčním studiu SHV
 Na prezenční formě musí student splnit povinné
předměty celkem za 98 kreditů, na formě
kombinované celkem za 130 kreditů
 Na prezenční formě musí student získat minimálně
56 kreditů za povinně volitelné předměty, na
kombinované pak 24 kreditů
 V obou formách může student získat z celkových 180
kreditů až 26 kreditů za volitelné předměty
Povinné předměty - pravidla
 Neregistrují se po webu, zapisuje je SBS (Mgr. Robert Bargel).
 Je třeba je splnit v semestru, kdy jsou Vám podle studijního
plánu zapsány.
 Pokud je nesplníte, lze je plnit již jen v semestru bezprostředně
následujícím.
 Na zkoušky jsou 3 termíny, na zápočty počet termínů
stanovuje garant.
 Pokud Vám zbudou nevyčerpané termíny, garant není povinen
vypsat další termíny zkoušky; termíny mohou být rozděleny na
řádné a opravné.
Povinně volitelné předměty – pravidla
 Celkem je třeba z nich získat nejméně 56 kreditů na




prezenční formě, 24 na formě kombinované.
Registrují se po webu.
Jsou to všechny předměty, jež jsou vypisovány jakožto
předměty bakalářského studia, tj. jejich kód má prefix
YB______ (vyjma tělocviku).
V případě, že je v daném semestru nesplníte, nenese to
fatální důsledky.
Některé lze zapisovat opakovaně.
Volitelné předměty
 Můžete jich splnit až 26 kreditů
 Registrujete si je po webu volně dle svého uvážení, a to z
nabídky UK FHS, ale i ostatních fakult UK
 Penzum kreditů za volitelné předměty lze splnit i zápisem
povinně volitelných předmětů
 Maximální počet registrovaných předmětů (tj. volitelných
a povinně volitelných) po webu je omezen na 18
 Pro semestrální kontrolu byste neměli pro daný úsek
studia získat více jak 20% kreditů za volitelné předměty
(tj. více jak 6 kreditů za semestr).
Elektronický zápis do následujícího úseku studia
 Dle Studijního a zkušebního řádu UK, čl. 4., odst. 6 je student





povinen vykonat zápis do každého úseku studia. Úsekem studia na
FHS je semestr
Student se zapisuje elektronicky v SIS
Zápis je umožněn pouze studentům, kteří splňují podmínky pro
postup do dalšího úseku studia. Kontrolu provede student rovněž
v SIS
Student, který plánuje v nadcházejícím semestru studium přerušit, se
do dalšího úseku studia nezapisuje
Elektronický zápis do dalšího úseku studia nesouvisí s registrací
předmětů
Studentovi, který nevykoná zápis do dalšího úseku studia v řádném
nebo náhradním termínu dle Studijního a zkušebního řádu UK čl. 4,
odst. 6, bude studium ukončeno
Podmínky pro absolvování studia
Splnit všechny povinné předměty.
2. Splnit minimum kreditů za povinně volitelné předměty
(tj. minimálně 56 kreditů na prezenční formě, 24 kreditů
na kombinované formě).
3. Celkem získat 180 kreditů.
1.
 Potom může student přistoupit ke státní závěrečné zkoušce a
úspěšně ukončit studium.
 SZK má dvě části:


Obhajoba bakalářské práce
Zkouška z humanitní vzdělanosti
Prospěl s vyznamenáním
 V případě, že žádná část státní zkoušky nebyla vykonána v
opravném termínu nebo klasifikována známkou „dobře“,
výsledná klasifikace je „výborně“, prospěchový průměr za
celé studium je nejvýše 1,5 (…) student absolvuje s
vyznamenáním. (Čl. 7 odst. 11 SaZŘ UK).
 Prospěchový průměr se určuje tak, že se započítávají všechny
známky ze všech konaných zkoušek a všech opravných
termínů.
 Tj. je třeba skládat zkoušky (tj. oněch 12 výše uvedených) co
nejlépe na první pokus .
Rozhodné doby studia
 Standardní doba studia – 3 roky: je dána akreditací, je to doba,
na kterou je rozvržen studijní plán a v níž by měl student
studium dokončit.
 Standardní doba studia navýšená o jeden rok – 4 roky;
nevznikla-li mu povinnost již dříve, je student po jejím
uplynutí je povinen platit poplatek (cca 10 000 Kč za semestr),
nepočítá se do ní přerušení.
 Maximální doba studia – 6 let; počítá se na 6*365 dní od
zápisu, počítají se do ní přerušení: je to maximální doba, po
kterou lze být zapsán v daném studiu.
Přerušení studia
 Studium může být i opakovaně přerušeno.
 Studentovi může děkan přerušit studium, a to buď na jeho
písemnou žádost, anebo v mimořádném případě i z vlastního
podnětu.
 Pokud student o přerušení studia požádá poté, co prokázal
splnění povinností v daném úseku studia děkan této žádosti
vyhoví.
 Studium lze přerušit nejméně na dobu jednoho semestru.
 Dnem přerušení studia student pozbývá postavení studenta
podle zákona o vysokých školách.
Uznaná doba rodičovství
 Evidence uznané doby rodičovství
• je třeba provést do 22. týdne od narození dítěte
• nemá vliv na maximální dobu studia, má vliv na vznik poplatku za dElší
studium
 Přerušení z důvodu rodičovství
• posouvá maximální dobu studia a má vliv na poplatek za dElší studium
 ISP a prodloužení lhůt z důvodu rodičovství
• lhůty pro plnění předmětů a pro semestrální kontroly se posouvají o dobu
trvání rodičovské dovolené tj. minimálně o 30 (22) týdnů
• doba mateřské dovolené se nezapočítává do maximální doby studia v
případě ISP
•
Předpis platí od 1.4.2013 a vztahuje se na matky i otce do 3 let věku dítěte
Poplatky za studium
 Jsou dány zákonem 111/1998 Sb. o VŠ
 Vztahují se na všechny studenty veřejných vysokých škol
v ČR, kteří překročili standardní dobu studia
prodlouženou o jeden rok
 Poplatek za dElší studium (cca 10 000,- za načatých 6
měsíců)
 Poplatek za dAlší (druhé a další) studium (cca 1450,- za
načatý rok)
Poplatky za studium – delší studium
 Ve vzniku poplatku za delší studium jsou rozhodná
neúspěšná studia (zanechaná, ukončená pro neplnění
studijních povinností, ukončená kvůli disciplinárnímu
řízení apod.)
 Všechna tato studia se přičítají k aktuálnímu studiu

v matrice studií SIMS se každému studentovi, jenž byl ve studiu
počínaje 1.1.1999, načítá počet dní, které odstudoval (nepočítá se
přerušení). V případě bak. studia je 1460 (4*365) dní studia zdarma,
za každý další den platíte: poplatky vyměřuje RUK většinou za
každý započatý semestr, student dostane písemnou výzvu z RUK,
není třeba se nijak hlásit.
Poplatky za studium – další studium
 Ve vzniku poplatku za další studium jsou rozhodná úspěšná
studia (absolvovaná).
 V každém dalším studiu po absolvování již jednoho studia má
student nárok na studium za poplatek za další studium (1450,-)
pouze řádnou dobu studia, v prodloužené době („+1“ a dále) již
platí poplatek za delší studium (cca 10 000,- za 6 měsíců).
 Jedinou výjimkou je navazující mgr. studium
Poplatky za studium – souběh studií
 Do výpočtu poplatků za další studium se nezapočítávají
předchozí neúspěšná studia v částech, které se překrývají
se stávajícím studiem.
 Nezapočítává se doba, po kterou bylo studium přerušeno.
Stipendia
 Poplatky za studium plní tzv. stipendijní fond fakulty, z
něhož se vyplácejí studentům stipendia.
 Druhy stipendií: účelové, prospěchové, ubytovací (v
pravomoci RUK), sociální (v pravomoci RUK).
Stipendium za vynikající studijní výsledky
 Mají na něj nárok pouze prezenční studenti.
 Vyplácí se zpětně každý rok (výše se řídí příslušným
opatřením děkana) po jednotlivých oborech 10% studentů
prezenčního studia, již nepřekračují standardní dobu
studia (tj. 2 – 4 ročník), neměli v daném roce přerušeno a
nepřestoupili v daném roce z jedné formy na druhou, a již
dosáhli v daném roce nejlepšího stipendijního průměru:
Stipendium se vyplácí zpětně
Stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno studentům
zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím ročníku studia.
Tedy není to tak, že by se předem vyhlásila pravidla pro příští akademický rok (např. průměry, při jejichž dosažení má student na
stipendium nárok), nýbrž tak, že se na základě již dosažených výsledků udělí stipendium relativně nejúspěšnějším studentům.
Ukazatel






p - studijní průměr dané studenta
n - počet klasifikovaných povinností v předcházejícím ročníku jeho studia
m - počet pokusů, které student potřeboval pro splnění povinnosti i.
z - známka z povinnosti i při pokusu j. Nesložil-li student při pokusu j danou povinnost, je
v tomto případě z=4.
E - počet ECTS kreditů za povinnost i.
Stipendium lze získat jen tehdy, je-li počet klasifikovaných povinností vyšší než 3.
Příklad
Skupiny pro udělování stipendií
 Pro účely přiznávání prospěchových stipendií se studenti,
u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl.
8 stipendijního řádu univerzity, a kteří nejsou zapsáni
v prvním ročníku studia, dělí do skupin podle studijních
oborů.
Počet studentů
Skupiny pro udělování stipendií
dále pak (setříděni dle průměru) studenti, kteří získali při
poslední průběžné kontrole studia alespoň minimální
počet kreditů, zároveň nepřekračují standardní dobu
studia
(setříděni dle průměru) studenti, kteří získali normální
počet kreditů, zároveň nepřekračují standardní dobu
studia
obor
31. října
rozhodné
datum,
určuje se
rozhodný
počet podle
údajů do
matriky
October
20. listopadu, určení
studentů, již mají na
stipendium nárok,
zveřejnění seznamu
a příjem žádostí o
výplatu stipendia
1. prosince,
začátek
výplaty
stipendií
November
December
Za rozhodné datum pro přiznávání prospěchových stipendií se považuje stav k 31. říjnu
běžného roku. Určení studentů, kterým bude přiznáno prospěchové stipendium, proběhne
nejpozději do 20. listopadu běžného roku, určeným studentům bude prospěchové stipendium
přiznáno a vyplaceno nejpozději 1. prosince běžného roku.
Závěrečný test z LŠ
 K dispozici v moodle
 ->kvalifikační modul ->letní škola
 ->zapsat do kursu ->téma 1 (Studijní pravidla a
organizace studia SHV)
 On-line test, 10 otázek, časový limit 8 minut
 Je třeba ho splnit nejpozději do konce zkouškového
období letního semestru

similar documents