Řešitel

Report
5
Ing. Jan Popelka, Ph.D.
odborný asistent
katedra informatiky a geoinformatiky
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem
email: [email protected]
WWW: http://most.ujep.cz/~popelka
MS Excel – 5. přednáška
 Řešitel
 Tisk
 Export na internet
 Ochrana dat
Řešitel
Řešitel je nástroj sloužící k hledání hodnoty neznámé
proměnné ve vzorci při známém výsledku výpočtu.
Lze jej využít pro:
 hledání řešení rovnic o jedné neznámé
 hledání maxima a minima funkce
 hledání lokálního maxima a minima funkce (řešení
s omezujícími podmínkami)
Řešitel
Komplexní řešitel je nutno v programu aktivovat.
Tlačítko Office
- Možnosti aplikace Excel Doplňky - v rozbalovacím menu
Spravovat vybrat volbu Doplňky aplikace
Excel a stisknout tlačítko Přejít…
V okně Doplňky zaškrtnout volbu
Řešitel - tlačítko OK.
Řešitel je pak v nabídce Data - Analýza Řešitel.
Řešitel
Řešení lineární rovnice:
x = 5 + 26x
Rovnice musí mít neznámou na jedné straně, tj. 5 = 25x.
Rovnici zadáme do Excelu.
Do jedné buňky zapíšeme
libovolnou hodnotu x (sem program
později zapíše řešení)
Do druhé buňky zapíšeme pravou stranu
rovnice (podle pravidel programu) s odkazem na buňku s x.
Pokud známe alespoň přibližné řešení, pak zadáme za x toto
přibližné řešení. Usnadní to výpočet a zrychlí dobu potřebnou k
výpočtu.
Řešitel
Řešení lineární rovnice:
Data - Analýza - Řešitel
Do pole „Nastavit buňku:“
patří buňka s pravou
stranou rovnice.
Do pole „Měněné buňky:“
patří buňka námi zadanou
libovolnou hodnotou x.
Do pole „Rovno“ se zaškrtne
Hodnota: a napíše číslo
z levé strany rovnice - tedy
5.
5 = 25x.
Řešitel
Řešení lineární rovnice:
Data - Analýza - Řešitel
5 = 25x.
Program napíše zda nalezl či
nenalezl řešení.
Pokud nalezl stiskneme
Uchovat řešení.
Výsledek je buňce s hodnotou
x, tj. x = 0,2.
Výpočet se provádím iteračním postupem, tedy postupným
přibližováním řešení k výsledku - výsledek se může lišit o 0,000001.
Řešitel
Řešení lineární rovnice:
Data - Analýza - Řešitel
Program nenalezl řešení.
Rovnice nemá řešení.
Odmocnina nemůže být
záporné číslo.
-5 = √x.
Řešitel
Za kolik let dosáhneme částky 100 000 Kč, pokud 50 000 Kč
vložíme na spořící účet s úrokem 2,5%?
Vzorec pro výpočet konečné uspořené částky:
uspořeno = vklad·(1 + úrok)roky
Do buněk zapíšeme
proměnné ze vzorečku
a nakonec sestavíme
rovnici vzorečku (uspořeno).
Do kolonky roky, která je neznámou, zadáme libovolnou
hodnotu (např. 1 rok).
Řešitel
Za kolik let dosáhneme částky 100 000 Kč, pokud 50 000 Kč
vložíme na spořící účet s úrokem 2,5%?
Do pole „Nastavit buňku:“
patří buňka se vzorečkem
(uspořeno).
Do pole „Měněné buňky:“
patří roky, tedy neznámá.
Do pole „Rovno“ se zapisuje
cílová částka, tedy
100 000.
Řešitel
Za kolik let dosáhneme částky 100 000 Kč, pokud 50 000 Kč
vložíme na spořící účet s úrokem 2,5%?
Výsledek je 28,1 let.
Konečná uspořená částka je
pro tuto dobu spoření
100 000 Kč (uspořeno).
Řešitel
Kolik je třeba vložit, abychom za 4 roky dosáhli částky
100 000 Kč, pokud vložíme na spořící účet s úrokem 2,5%?
Opět využijeme vzorec pro výpočet konečné
uspořené částky: uspořeno = vklad·(1 + výkonnost)roky
Vstup zůstává stejný jako
v předchozí úloze.
Do kolonky roky
je nutno zapsat hodnotu 4
podle zadání úlohy.
Neznámá je nyní v kolonce vklad, vložíme libovolné číslo
(např. 70 000).
Řešitel
Kolik je třeba vložit abychom za 4 roky dosáhli částky
100 000 Kč, pokud vložíme na spořící účet s úrokem 2,5%?
Do pole „Nastavit buňku:“
patří buňka se vzorečkem
(uspořeno).
Do pole „Měněné buňky:“
patří neznámá vklad.
Do pole „Rovno:“ se
zapisuje cílová částka,tedy
100 000.
Řešitel
Kolik je třeba vložit abychom za 4 roky dosáhli částky
100 000 Kč, pokud vložíme na spořící účet s úrokem 2,5%?
Výsledek je 90 595 Kč.
Konečná uspořená částka za
4 roky je pro tento vklad
100 000 Kč.
Řešitel
Nalezněte minimum funkce:
Nástroje - Řešitel
y = 0,65x2 - 20,35x + 150
Zapíšeme libovolnou hodnotu
neznámé x.
Do druhé buňky
zapíšeme rovnici funkce
(podle pravidel programu) s odkazem na buňku s x.
Řešitel
Nalezněte minimum funkce:
Nástroje - Řešitel
Do pole „Nastavit buňku:“
patří buňka s rovnicí
funkce.
Do pole „Měněné buňky:“
patří neznámá x.
Do pole „Rovno:“ se zvolí
Min.
y = 0,65x2 - 20,35x + 150
Řešitel
Nalezněte minimum funkce:
Nástroje - Řešitel
y = 0,65x2 - 20,35x + 150
Řešitel nalezl pomocí iterací minimum
v hodnotě x = 15,65384604.
Ručním výpočtem pomocí derivace funkce bylo
zjištěno minimum v hodnotě x = 15,65384615.
Rozdíl je dán tím, že hledání extrémů iterativní metodou je
založené na přibližování se výsledku.
Hledání extrému pomocí derivace funkce je přesnější než iterační
postup.
Řešitel
Nalezněte lokální minimu funkce:
y = 0,80x - 0,031x2 + 0,00032x3 v oboru hodnot x = <40;60>
Funkce má
následující graf.
25
G ra f fu n k c e
20
2
y = 0 ,8 0 x - 0 ,0 3 1 x + 0 ,0 0 0 3 2 x
3
15
y
Podle průběhu je
jasné, že hledat lze
jen lokální minimum.
Globální minimum
funkce nemá!
10
5
0
0
10
20
30
40
x
50
60
70
80
Řešitel
Nalezněte lokální minimu funkce:
y = 0,80x - 0,031x2 + 0,00032x3 v oboru hodnot x = <40;60>
Do pole „Rovno:“ se
zvolí Min.
Protože hledáme lokální
minimum, je nutno zadat
omezující podmínky řešení
(tlačítko Přidat).
V tomto případě musí být
hodnota v buňce
s neznámou x v rozmezí
od 40 do 60 (tedy dvě podmínky).
Řešitel
Nalezněte lokální minimu funkce:
y = 0,80x - 0,031x2 + 0,00032x3 v oboru hodnot x = <40;60>
Výsledná hodnota je x = 46,76.
25
G ra f fu n k c e
20
2
y = 0 ,8 0 x - 0 ,0 3 1 x + 0 ,0 0 0 3 2 x
3
y
15
10
5
0
0
10
20
30
40
x
50
60
70
80
Tisk
Při tisku někdy dochází k tomu, že výstup na papíře vypadá
jinak než na monitoru.
Často se třeba tabulka vytiskne na více stránek, což je
nevhodné.
Vždy se doporučuje používat náhled tisku.
Lze také použít alternativní zobrazení stránky
Zobrazení - Zobrazit konce stránek.
Tisk
Vždy se doporučuje
používat náhled
tisku
Náhled (CTRL+F2).
Pokud není k
dispozici, je nutno
jej zaškrtnout
v rozbalovacím menu
v hlavní nabídce.
Tisk
V náhledu tisku lze
definovat rozvržení
okrajů po stisknutí
tlačítka „Okraje“.
Okraje lze různě
posouvat a získat
tak více prostoru
pro tisk.
Zde omezením
záhlaví.
Tisk
Lze také použít alternativní
zobrazení stránky
Zobrazení Zobrazit konce stránek.
I v tomto náhledu lze
manipulovat s okraji.
Nelze však definovat výšku
záhlaví a zápatí.
Tisk
Je-li nutné přesně definovat vlastnosti stránky, je nutné použít v
Náhledu volbu - Vzhled stránky.
Definování vlastností
stránek (orientace,
velikost stránky, kvalita
tisku) na záložce Stránka.
Definování okrajů
stránek na záložce Okraje.
Tisk
Rozsáhlou tabulku se doporučuje tisknout pouze v jednom směru.
Skládání tabulky jako turistickou mapu není příliš přehledné.
Ve Vzhledu stránky
na kartě Stránka se vybere
Přizpůsobit na:
1 stránek vodorovně.
Na šířku bude tabulka
pouze na jeden list papíru.
Lze nastavit i procento
zvětšení či zmenšení
Upravit na:
Tisk
Má-li mít každá stránka záhlaví a zápatí, zadávají se také
ve Vzhledu stránky na kartě
Záhlaví a zápatí.
Lze použít přednastavené
nebo i vlastní záhlaví a
zápatí.
přednastavená záhlaví
přednastavená zápatí
Záhlaví a zápatí jsou
užitečná při tisku více stránek.
Lze vkládat aktuální datum, čas,
čísla stránek, celkový počet strn.
Tisk
Často je vhodné tisknout místo celého listu jen vybranou část listu
(tabulka, graf).
Požadovanou oblast pro tisk vybereme přímo v listu a v nabídce
Tlačítko Office
- Tisk
zvolíme Výběr.
Také zde lze zobrazit
Náhled se všemi výše
popsanými funkcemi.
Export na internet
Soubor MS Excel lze publikovat na internetu.
Program nabízí více možností rozsahu publikovaných dat:
 exportovat celý soubor (všechny listy souboru)
 exportovat pouze vybranou část sešitu
Exportovaný soubor příliš neodpovídá zásadám tvorby
webových prezentací. Soubor je dost veliký a pro přenos po
síti nevhodný.
Export na internet
Export do .html souboru (tedy souboru pro prezentování na
internetu) se provádí v nabídce:
Tlačítko Office
Uložit jako v nabídce
Typ souboru:
zvolíme
Webová stránka
tvořená jedním
souborem
nebo
Webová stránka.
-
Export na internet
Export do .htm souboru - celý soubor
Zaškrtne se volba
„Celý sešit“
a zadá se název
výsledného
souboru.
Export na internet
Export do .htm
souboru celý soubor
Toto je
výsledná
stránka
v internetovém
prohlížeči
(Mozilla).
Soubor má 2
listy!
Export na internet
Export do .htm souboru - vybraná část listu
Nejdříve je nutno
označit myší
vybranou část
listu (tabulka,
graf).
Zaškrtne se volba
Výběr:
Export
na
internet
Export do .htm
souboru vybraná část
listu.
Toto je
výsledná
stránka
v internetovém
prohlížeči
(Mozilla).
Ochrana dat
MS Excel poskytuje několikastupňovou ochranu dat. Data
jsou chráněna heslem.
 ochrana na úrovni souboru (až 15 znaků)
 ochrana na úrovni sešitu (až 255 znaků)
 ochrana na úrovni listu (až 255 znaků)
 ochrana na úrovni buněk
Rozlišují se malá a velká písmena. Nedoporučuje se používat
znaky s diakritikou.
Heslo nelze obejít a jeho ztráta je proto fatální - soubor již
nikdo neotevře.
Ochrana dat
Ochrana na úrovni souboru.
Soubor se uzamkne jedním nebo dvěma hesly (jedno pro
otevření souboru, druhé pro úpravy v souboru).
Tlačítko Office
- Uložit jako - volba Nástroje - Obecné
možnosti.
Ochrana dat
Ochrana na úrovni sešitu.
Nelze přidávat nebo mazat listy ani měnit jejich pořadí
Revize - Zamknout sešit.
Má-li být sešit odemknut zvolí se:
Revize - Odemknout sešit a uživatel je vyzván k zadání hesla.
Jsou-li uzamknuta i Okna, pak zmizí
možnosti pro změnu velikosti okna,
skrytí a maximalizaci okna.
Ochrana dat
Ochrana na úrovni listu.
Nelze měnit buňky, přesouvat objekty, vkládat, mazat.
Revize - Zamknout list.
Má-li být list odemknut vybere se volba
Revize - Odemknout list a uživatel je vyzván
k zadání hesla.
Nástroj obsahuje výběr činností, které
budou v uzamčeném listu povolené.
Ochrana dat
Ochrana na úrovni buněk.
Pokud je zamčený list, lze definovat vybrané buňky, na které se
omezení zamčeného listu nebudou vztahovat tj. nebudou
zamčené.
Tyto buňky se označí a v nabídce Formát - Buňky se vybere záložka
Zámek.
Zde se odškrtne Uzamčeno.

similar documents