Robustní vyrovnání

Report
Věra Pavlíčková, únor 2014
 Při
měření sítí jsou změřeny nadbytečné
veličiny
 Abychom dosáhli jediného výsledku, měření
opravíme tak, aby opravy vyhovovaly
stanovené podmínce
 Nejčastěji se používá vyrovnání metodou
nejmenších čtverců
 Opravy
vyhovují podmínce Σpv2 je minimální
 Výhody


Jednoduchý výpočet
Nevytváří příliš velké opravy ->výsledky se příliš neliší
od měřených hodnot

Metoda je všeobecně známá, používaná a tedy
prověřená
 Nevýhody
 Správné fungování

MNČ předpokládá normální
rozdělení chyb
I malé odchylky od normálního rozdělení
pravděpodobnosti mají značný vliv na kvalitu
výsledku->jen několik hrubých chyb může
znehodnotit jinak kvalitní měření.
 Náhodné
chyby odpovídají normálnímu
rozdělení


Oscilují kolem nulové hodnoty
Pravděpodobnost výskytu kladné a záporné chyby
určité velikosti je stejná
 Oproti
klasickým metodám si zachovávají
funkčnost v určitém okolí normálního
rozdělení

neselžou při „mírném“ nesplnění požadavku na
normální rozdělení chyb, tj. pokud jsou správná
měření kontaminována odlehlými měřeními
 Čím
větší odolnost vůči odlehlým měřením,
tím robustnější metody
 Využívá
se pro vyhledání hrubých chyb a
jejich vyloučení z výpočtu
 Samotné vyrovnání je následně provedeno
metodou nejmenších čtverců
 Malé množství chybných měření lze odhalit
testy odlehlých měření, v případě vyšší
kontaminace je vhodné (nutné) použít pro
jejich identifikaci robustní vyrovnání
Nejrozšířenější třídy odhadů robustní statistiky
jsou:
 M-odhady

jsou založeny na metodě maximální věrohodnosti
(maximum-likelihood)
 L-odhady

jsou založeny na výpočtu lineárních kombinací
pořadových statistik a
 R-odhady

jsou založeny na neparametrických testech
 Hledá
řešení, které je nejpravděpodobnější
 Jako podezřelá měření bere měření s
největší opravou
 Normovaná chyba
 Normovaná oprava
 Korekční člen w představuje určitou váhu
měření, jejichž velikost je přímo závislá na
velikosti normované opravy, tj.
 Koeficienty
w se sestaví do diagonální váhové
matice W
 Tato matice se použije jako matice vah ve
zprostředkujícím vyrovnání
 Váhy
wi závisí na opravách vi, tj. na odhadu
neznámých x. Odhad tedy musí být určován
iterativně, jako první aproximaci lze použít
výsledek metody nejmenších čtverců.
 Až
na násobný koeficient se jedná o metodu
nejmenších čtverců a metodu nerobustní,
váha je konstantní wi = 1.
 Volí se konstanta c, která závisí na četnosti
odlehlých měření
Vlivová funkce ψ při MNČ
Vlivová funkce ψ při Huberově M-odhadu
 Váhy
se volí podle předpisů
 Odvození
je pro případ, kdy jsou všechna
měření stejně přesná. Pokud máme různě
přesná měření, wi se použije jako násobný
koeficient.
 18.
Metody robustního odhadu. IngGeo portál inženýrské geodézie. Dostupné z:
http://inggeo.fsv.cvut.cz/wiki/doku.php?id=
04_teorie_chyb:0418_robustni_odhad
 Prezentace diplomové práce: Kontrola stability
sítě v reálném čase pomocí přístroje Leica
TCA2003, Petr Polák. Dostupné z:
svambor.borec.cz/diplomka/poli.ppt

Česká statistická společnost. Dostupné z:
http://www.statspol.cz/robust
Konference ROBUST je nejvýznamnějším setkáním
statistiků pořádaným Českou statistickou společností
(pořádaná poprvé v r. 1980 a dále každý sudý rok jako
letní či zimní škola, původně organizovaná JČSMF,
později JČMF za podpory ČStS).

similar documents