Struktura i organizacija zdravstvenih podataka

Report
Struktura i organizacija
zdravstvenih podataka
• Podaci mogu biti:
• Analogni
• Digitalni
• Analogni- kontinuirani , tj. mjereni i prikazani
fizikalnom veličinom (elektrokardiografski
ispis)
• Digitalni – diskretni, tj. poprimaju isključivo
određene vrijednosti (brojčani podaci, tekst,
fotografija, zvuk)
Entitet, objekt, atribut
• Entitet je objekt, jedinica promatranja.
• Objekt može biti živo biće, stvar ili pojava.
• Kako je entitet predmet istraživanja, u svrhu njegova
opisa potrebno je odrediti njegova svojstva –
atribute.
Hijerarhijske razine organizacije
podataka
• Znak je najniža jedinica hijerarhije podataka.
Prikazan binarnim alfabetom zove se bit ili binarni
znak.
• Dva znaka ili više njih čini skupinu znakova koju u
hijerarhijskoj organizaciji zovemo riječ.
• Riječ je osnovna jedinica slobodnog teksta.
• Polje je skup znakova s točno određenim položajem
u zapisu.
• Broj znakova potrebnih za zapisivanje nekog
podataka određuje veličinu polja. (ddmmgggg)
• Unutar polja mogu se postaviti odjeljivači kojima se
podatak lakše čita. (dd.mm.gggg)
• Skup više riječi ili polja čine zapis ili slog.
• Zapis je cjelovit skup podataka o određenom
entitetu.
• Skup zapisa koji se odnose na isti tip entiteta čini
datoteku.
• Ona sadrži organizirani skup podataka koji
pripadaju istom entitetu.
• Hijerarhijski viša razina organizacije je baza
podataka.
• Ona se sastoji od skupa datoteka koji pripadaju
različitim ali međusobno povezanim entitetima.

similar documents