Document

Report
Krivky a plochy
1
Krivky a plochy
Obsah:
K1 Krivky
K2 Plochy
2
Kapitola K1
Krivky
3
Krivka (čiara) je množina bodov v priestore, ktorá vznikne spojitým (neprerušovaným)
pohybom bodu, t. j. krivka je dráhou pohybujúceho sa bodu.
Krivka sa nazýva
– rovinná, ak všetky jej body ležia v jednej rovine,
– priestorová, ak všetky jej body neležia v jednej rovine.
Krivky môžeme rozdeliť na:
– empirické (grafické) krivky – sú to krivky, ktoré získame ako výsledok meraní, t. j. poznáme
iba niektoré body krivky.
Príklad: Vrstevnice na topografickej ploche sú empirické krivky. Dané sú graficky.
Poznámka: empirický – založený na skúsenosti, na pozorovaní
– analytické (geometrické) krivky – sú to krivky, ktoré sú vyjadrené analytickými rovnicami,
napr.
a) parametricky: x = x(t), y = y(t), z = z(t), t  a, b
b) implicitne: F(x, y, z) = 0, G(x, y, z) = 0
c) explicitne: z = f(x, y), z = g(x, y)
Poznámka: Implicitné a explicitné vyjadrenie krivky je vyjadrenie krivky ako prieniku dvoch plôch.
4
Príklad: Vrstevnica na topografickej ploche je empirická krivka. Je to množina bodov s rovnakou
nadmorskou výškou.
Topografická mapa s vrstevnicami
http://www.dkubinsky.sk/blog/gis/surfer-8-modelovanie-a-vizualizacia-reliefu
Príklad: Kružnica je analytická krivka. Kružnica so stredom S = [0, 0, 0] a polomerom r ležiaca v rovine xy
má parametrické rovnice
x = r.cos(t), y = r.sin(t), z = 0, t  0, 2).
Implicitné vyjadrenie tejto kružnice je
x2 + y2 - r2 = 0, z = 0,
čo vyjadruje kružnicu ako prienik dvoch plôch: rotačnej valcovej plochy s rovnicou x2 + y2 - r2 = 0 a roviny
s rovnicou z = 0.
5
Krivka môže byť ohraničená (úsečka, kružnica atď.) alebo neohraničená (priamka, parabola
atď.).
Ohraničená krivka môže mať dva rôzne krajné body, nazveme ju otvorená krivka.
Ohraničená krivka bez krajných bodov je uzavretá krivka.
A
k
B
Otvorená krivka k s krajnými bodmi A, B
Krivka môže mať ľubovoľný tvar.
Špeciálnou krivkou je lomená čiara A1A2...An, ktorá je zjednotením úsečiek A1A2, A2A3, ... ,
An-1An. Body A1, A2, ... , An sú vrcholy lomenej čiary.
Ak A1 = An, tak lomená čiara je uzavretá.
2
2
1
1
5
3
4
3
Lomená čiara s vrcholmi 1, 2, 3 a 4
4
Uzavretá lomená čiara s vrcholmi 1, 2, 3, 4 a 5
Tereňová
6
Vlastnosti kriviek
Dotyčnica krivky:
Ak sa bod A približuje po krivke k k bodu T ležiacemu na krivke k, tak sa sečnica TA otáča
okolo bodu T a ak existuje jej limitná poloha, nazývame ju dotyčnicou t krivky k v bode T.
Bod T sa nazýva dotykový bod.
A
k
A1
t
A2
T
Dotyk dvoch kriviek:
Dve krivky a, b sa dotýkajú v bode T, ak majú v tomto bode spoločnú dotyčnicu t.
a
t
T
t5
b
t4
k
Obalová krivka:
Krivka k je obalovou krivkou alebo obálkou systému kriviek,
ak sa dotýka všetkých kriviek daného systému.
Príklad: Krivka k sa dotýka všetkých svojich dotyčníc, t. j. krivka k je
obálkou svojich dotyčníc.
t3
t2
t1
Tereňová
7
Bod krivky sa nazýva
– regulárny, ak existuje jediná dotyčnica t krivky v tomto bode. Krivka v okolí tohto bodu leží
v jednej polrovine určenej dotyčnicou t.
– singulárny, ak to nie je regulárny bod.
k
t
T
T je regulárny bod krivky k
Príklady singulárnych bodov:
t
k
A
Inflexný bod
k
k
k
t'
t
t
B
Bod vratu 1. druhu
t
C
Bod vratu 2. druhu
D
Dvojnásobný bod,
resp. uzlový bod
Stupeň krivky:
Každá priamka, ktorá nie je časťou krivky k, pretína krivku k n-tého stupňa maximálne
v n bodoch.
Príklad: Kružnica je krivka 2. stupňa. Priamka môže pretínať kružnicu maximálne v dvoch bodoch.
Tereňová
8
Dotyková rovina priestorovej krivky k v jej bode T je každá rovina obsahujúca dotyčnicu t
krivky k v bode T.
Krivka konštantného spádu je priestorová krivka, ktorej všetky dotyčnice zvierajú s určitou
rovinou rovnaký uhol. Tangens tohto uhla nazývame spád krivky.
Evolventa regulárnej krivky k je každá krivka e, ktorá kolmo pretína všetky dotyčnice krivky k.
Príklad: Krivkou konštantného spádu je skrutkovica s. Dotyčnice skrutkovice s zvierajú s rovinou kolmou
na os o skrutkového pohybu rovnaký uhol α (pozri kapitolu S1).
Krivka e je spoločnou evolventou skrutkovice s a kružnice s1.
o
s
t
t1
s1
α
α
e
Tereňová, Rückschlossová
9

similar documents