Pobieranie próbek miodu w ramach rogramu Wieloletniego 2009

Report
Pobieranie próbek miodu w ramach
Programu Wieloletniego 2009 – 2013
Ochrona Zdrowia Zwierząt I Zdrowia
Publicznego
Zadanie 33 – Badania przeglądowe zakażeń
drobnoustrojami Paenibacillus larvae
rodzin pszczelich i ocena ryzyka
wystąpienia zgnilca amerykańskiego na
podstawie mikrobiologicznego badania
próbek miodu
Państwowy Instytut Weterynaryjny
– Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Chorób Pszczół
1
www.piwet.pulawy.pl/zchp
2
Pobieranie próbek - materiały
 Kapelusz pszczelarski – 1 szt.
 Fartuch jednorazowy - 1 szt. / pasiekę
 Ochraniacze na obuwie – 1 para / pasiekę
 Rękawiczki ochronne – 1 para / pasiekę
 Szpatułki drewniane - 1 szt / ul
 Pojemniki PP na 1 próbkę zbiorczą (pobraną z 5 uli)
 Worek strunowy na próbki – 1 szt. na pasiekę
 Worek strunowy na odpady - 1 szt. na pasiekę
3
4
5
6
7
8
Rejestr pobierania próbek
Rejestr pobierania próbek przykładowy.doc
Istotne uwagi praktyczne:
- Prosimy o czytelne wypełnianie rejestru
- Zastosowana numeracja próbek powinna być
jak najprostsza tj. 1, 2, 3,…
- Oznaczenia pojedynczych próbek nie mogą się
powielać
9
Rejestr pobierania próbek
Istotne uwagi praktyczne cd.:
- W przypadku gdy osoba pobierająca próbki nie
jest pracownikiem PIW należy przekazać kopię
rejestru do PIW
- Do PIWet – PIB prosimy przekazywać oryginał
rejestru pobierania próbek
- Wszystkie próbki pobrane z danego powiatu
powinny zostać nadesłane w 1 terminie
10
Rejestr pobierania próbek
Istotne uwagi praktyczne cd.:
- Ostateczny termin pobierania próbek miodu –
do końca lipca 2013
- Do czasu wysyłki próbek można je
przechowywać w temperaturze pokojowej –
warunek – miód pobrany z zasklepionej części
plastra
11
Rejestr pobierania próbek
Istotne uwagi praktyczne cd.:
- Jeżeli dany PIW przesyła inne próbki do badań
do PIWet – PIB można przekazać je łącznie
- Brak dodatkowego finansowania na przesyłanie
próbek
- W przypadku braku możliwości przesłania
próbek przez PIW prosimy o indywidualny
kontakt w celu zorganizowania przekazania
próbek
12
Rejestr pobierania próbek
Istotne uwagi praktyczne cd.:
- Wyniki badań po ich zakończeniu zostaną
przekazane do PIW
- Ostateczny termin przekazania wyników
upływa z końcem 2013 r.
- Jeżeli z przyczyn losowych nie jest możliwe
pobranie próbek prosimy o tym fakcie
poinformować PIWet – PIB jak najszybciej
13
Rejestr pobierania próbek
Istotne uwagi praktyczne cd.:
- Podane w rejestrze kwoty są kwotami brutto
- Wystawiając rachunek za pobieranie próbek
można podać łączną kwotę tj. pobieranie
próbek + koszt dojazdu
- Rachunek należy wystawiać:
”Usługa weterynaryjna – pobieranie próbek miodu
– Powiat ….
14
Rejestr pobierania próbek
Istotne uwagi praktyczne cd.:
- Rachunek można przesłać wraz z próbkami,
bądź w późniejszym terminie – ostateczny
termin koniec września 2013 r.
15
Dane do wystawiania faktur
lub rachunków
Państwowy Instytut Weterynaryjny
Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24 – 100 Puławy
NIP 716-00-10-761
Regon 000080252
16
17

similar documents